LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG I- CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG I- CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

 PHÂN TỬ ADN

DI TRUYỀN HỌC 1 Công thức 

Ghi chú

KÍCH THƯỚC  ADN – GEN

Chiều dài 

LADN = N / 2 * 3,4 A

- Qui ước: N là số lượng nuclêôtit trên  2 mạch đơn của ADN hoặc gen → 1 gen có 1200 nuclêôtit N 3000  nuclêôtit; 1A0 = 10-8 cm = 10-7mm =  10-4µm

LADN = số vòng xoắn * 34 A0

Khối lượng 

MADN = N * 300 đvC

Số vòng xoắn 

Số vòng xoắn = N / 20

LIÊN KẾT  

TRONG PHÂN  TỬ ADN

Số liên kết hóa trị trong các  

nucleotit

H0 = N 

Mối liên kết giữa axit và đường là  liên kết cộng hoá trị (photphođieste)  → mỗi nuclêôtit trong cấu tạo của nó  có 1 liên kết cộng hoá trị

Số liên kết hóa trị giữa các nucleotit

H0 = N - 2 

Cấu tạo mỗi mạch đơn ADN là do các  nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên  kết cộng hoá trị tạo thành giữa đường  liên kết với axit ở 2 nuclêôtit kế tiếp  nhau → giữa 2 nuclêôtit kế tiếp có 1  liên kết cộng hoá trị

Số liên kết hóa trị trong ADN

H0 = 2N - 2 

Tổng số liên kết cộng hoá trị có trong  ADN, gen bao gồm số liên kết trong  cấu tạo của nuclêôtit và số liên kết nối  giữa các nuclêôtit

Liên kết Hiđro 

H = 2A + 3G


NHÂN ĐÔI  

ADN

Số nuclêôtit môi  trường cung cấp  cho các gen con

NMT = a * N * (2x-1) 

- Số phân tử ADN hoặc gen ban đầu  là

- Số lần tự sao của mỗi ADN, gen là x

Số lượng từng  

loại nuclêôtit tế bào cung cấp

AMT = TMT = a * A * (2x-1) GMT = XMT = a* G * (2x-1)


Số gen có mạch  đơn hoàn toàn  

mới

a * (2x-2)


Số liên kết hyđrô  có trong các gen  con

H= (2A + 3 G) * 2x


Số liên kết hyđrô  bị phá vỡ

H= (2A + 3G) ( 2x – 1)


Số liên kết cộng  hoá trị được hình  thành 

H0= (N -2) ( 2x – 1)


Số đoạn ARN  

mồi được tổng  

hợp

a + 2b 

Trong đó a là đoạn okazaki được tổng  hợp trong cả quá trình tự nhân đôi, b  là số đơn vị tái bản

(a + 2) * b 

Trong đó a là số đoạn okazaki được  tổng hợp trong mỗi đơn vị tái bản, b là  số đơn vị tái bản

MÃ DI  

TRUYỀN

Số lượng bộ ba  mã hoá

N / 6 hoặc = Nm / 3


Số loại bộ 3 mật  mã (mã hoá)

(số loại Nu) 3


        LÝ THUYẾT VÀ PP GIẢI BT:


 

Link Tải: 

+ Lý Thuyết: https://drive.google.com/file/d/1qNFUFpHruNgpKk-rKZsJekOa9G2ItyqS/view?usp=sharing

+ PP Giải BT: https://drive.google.com/file/d/1pZvTjLZd9h9jIGIlHCtrgjJOV3FIWPa7/view?usp=sharing


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok