PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG VÀ GIẢI BÀI TẬP CÁC QUI LUẬT DI TRUYỀN

 TÓM TẮT CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN

Tên  

QL 

Nội dung 

Cơ sở tế bào học

Điều kiện 

nghiệm đúng 

Ý nghĩa

Phân  

li

Tính trạng do 1 cặp  nhân tố di truyền ( 1  cặp alen) quy định Do  sự phân li đồng đều của  cặp alen trong giảm  phân nên mỗi giao tử chỉ chứa một chiếc của  cặp

Phân li, tổ hợp của cặp NST  tương đồng trong giảm phân  và thụ tinh dẫn đến sự phân li  và tổ hợp của cặp alen tương  ứng

Tính trạng do một  gen quy định, gen  trội át hoàn toàn  

gen lặn

Xác định tính  trội lặn

Trội  

không  

hoàn  

toàn

F2 có 1 trội : 2 trung  

gian : 1 lặn

Phân li, tổ hợp của cặp NST  tương đồng

Gen trội át không hoàn toàn

Tạo kiểu hình  mới (trung  

gian)

Phân  

li độc  

lập

Các cặp nhân tố di 

truyền (gen) quy định  các tính trạng khác  nhau phân li độc lập  trong quá trình hình  thành giao tử

Các cặp alen nằm trên các cặp  NST tương đồng khác nhau. Sự phân li độc lập của các cặp  NST tương đồng trong giảm  phân dẫn đến sự phân li của  các cặp gen tương ứng

Mỗi cặp alen quy  định 1 cặp tính  

trạngvà nằm trên  các cặp NST tương  đồng khác nhau

Tạo các biến  dị tổ hợp

Tương  tác  

gen  

không  

alen

Hai hay nhiều gen  

không alen cùng tương  tác quy định một tính  trạng

Các cặp NST tương đồng phân  li độc lập

Các gen không tác  động riêng rẽ

Tạo biến dị tổ hợp

Tác  

động  

cộng  

gộp

Các gen cùng có vai  trò như nhau đối với  sự hình thành 1 tính  trạn

Các cặp NST tương đồng phân  li độc lập

Các gen không tác  động riêng rẽ

Tính trạng số 

lượng trong  

sản xuất

Tác  

động  

đa  

hiệu

Một gen chi phối  

nhiều tính trạng

Phân li, tổ hợp của cặp NST  tương đồng


Là cơ sở giải  thích hiện  

tượng biến dị 

tương quan

Liên  

kết  

hoàn  

toàn

Các gen nằm trên một  NST cùng phân li và tổ hợp trong phát sinh  giao tử và thụ tinh

Mỗi NST chứa nhiều gen. Sự phân li và tổ hợp của cặp  NST tương đồng dẫn đến sự phân li và tổ hợp của nhóm  gen liên kết

Các gen cùng nằm  trên 1 NST và liên  kết hoàn toàn

Hạn chế biến dị tổ hợp, đảm  

bảo di truyền  

bền vững từng  nhóm tính  

trạng, trong  

chọn giống có  thể chọn được  nhóm tính  

trạng tốt đi kèm  nhau

Link Tải: https://drive.google.com/file/d/1TOc9fkJ8MX_tJJokBTakSNTaCxRT58xK/view?usp=sharing

Đăng Ký Kênh YouTuBe giúp mình nhé: https://www.youtube.com/watch?v=L40DZc6V6Yw

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok