[Sinh Học Đề 5] Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 2021 Môn Sinh Học Có Đáp Án

 Đề thi được soạn theo cấu trúc chuẩn của Bộ GD và ĐT. Đề rất hay và có kèm đáp án Chi Tiết


Họ, tên thí sinh: ......................................................................

Số báo danh: ...........................................................................

Câu 1. Đối với các loài thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua bộ phận nào sau đây?

A.       Toàn bộ bề mặt cơ thể B. Lông hút của rễ

C. Chóp rễ                                                                  D. Khí khổng

Câu 2. Nhóm động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí?

A.       Côn trùng B. Tôm, cua C. Ruột khoang D. Trai sông

Câu 3. Một đoạn mạch gốc của gen có trình tự các nuclêôtit 3'.. .TXG XXT GGA TXG.. .5'. Trình tự các nuclêôtit trên đoạn mã mARN tương ứng được tổng hợp từ gen này là

A.      5'.AGX GGA XXU AGX. 3'                             B. 5'.AXG XXU GGU UXG. 3'

C. 5'.UGX GGU XXU AGX. 3'                               D. 3'.AGX GGA XXU AGX. 5'

Câu 4. Ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất?

A.      Tổng hợp chuỗi pôlipeptit                                     B. Tổng hợp phân tử ARN

C. Nhân đôi ADN                                                        D. Nhân đôi nhiễm sắc thể

Câu 5. Cho hai cây lưỡng bội có kiểu gen       Aa và  aa lai với nhau được F1. Cho   rằng trong  lần nguyên

phân đầu tiên của các hợp tử F1 đã xảy ra đột biến tứ bội hóa. Kiểu gen của các cơ thể tứ bội      này là

A.      AAAA và aaaa B. AAAa và Aaaa C. AAAa và aaaa                                  D. AAaa và aaaa

Câu 6. Điểm giống nhau giữa các hiện tượng: di truyền độc lập, hoán vị gen và tương tác gen là

A.      các gen phân ly độc lập, tổ hợp tự do

B.       tạo ra các biến dị tổ hợp

C.      tạo ra thế hệ con lai ở F2 có 4 kiểu hình

D.      thế hệ F1 luôn tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau

Câu 7. Cho biết gen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây thu được đời con có hai loại kiểu hình?

A. aaBB x aaBb               B.    aaBb x Aabb              C.    AaBB x aaBb            D.    AaBb x AaBb

Câu 8. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp tử trội?

A. AA x Aa                     B.    AA x AA                   C.    Aa x Aa                     D.    Aa x aa

Câu 9. Ở đậu hà lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 3 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình

A. Aa x Aa                       B.    Aa x aa                      C.    Aa x AA                    D.    aa x aa

Câu 10. Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần       chủng thu được F1

toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 245 cây hoa trắng; 315 cây hoa         đỏ.    Hãy chọn kết luận

đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F2.

A.      Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa đỏ

B.       Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa trắng

C.      Đời F2 có 9 loại kiểu gen, 5 kiểu gen quy định hoa trắng

D. Đời F2 16 loại kiểu gen, trong đó có 7 kiểu gen quy định hoa trắng


Link Tải: https://drive.google.com/file/d/1pLP8vsWzlr7ECboLQy-mVDK60VltAblW/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok