Sinh học 11 Bài 48: Ôn tập chương II, III, IV

A. Lý thuyết

1. Cảm ứng

Sơ đồ tổng hợp kiến thức cảm ứng

Sơ đồ tổng hợp kiến thức cảm ứng

a. Phân biệt cảm ứng động vật và cảm ứng thực vật

- Giống nhau

+ Cơ thể thực vật và động vật đều có khả năng tiếp nhận kích thích từ tác nhân của môi trường và phản ứng với các kích thích đó.

- Khác nhau

+ Ở thực vật chưa có cấu trúc đặc hiệu đảm trách việc nhận và truyền kích thích cũng như phản ánh kích thích như ở động vật. Phản ứng trả lời đối với các kích thích của tác nhân môi trường ở thực vật dựa trên 2 cơ chế :

+ Sự sai lệch về tốc độ sinh trưởng của các tế bào được kích thích và không được kích thích tại miền sinh trưởng của 2 phía đối diện nhau của cơ quan

+ Sự biến động về hàm lượng nước và lan truyền kích thích trong các tế bào và mô chuyển hóa của cơ quan (ví dụ, ứng động sức trương nước ở cây trinh nữ và ứng động bắt côn trùng ở cây gọng vó)

+ Ở động vật, sự xuất hiện cảm ứng liên quan đến tổ chức đặc hiệu gồm cơ quan thụ cảm, hệ thần kinh với chức năng phân tích, tổng hợp thông tin để quyết định hình thức, mức độ phản ứng và bộ phận thực hiện phản ứng trả lời.

2. Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được

Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được

Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được

3. Phân biệt sinh trưởng và phát triển

- Sinh trưởng là quá trình thay đổi về số lượng (tăng kích thước và khối lượng cơ thể) nhờ tăng số lượng và kích thước tế bào

- Phát triển của cơ thể thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, bao gồm ba quá trình liên quan với nhau : sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể (rễ, thân, lá, hoa, quả)

a. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Sơ đồ tổng hợp quá trình sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Sơ đồ tổng hợp quá trình sinh trưởng và phát triển ở thực vật

b. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Sơ đồ sinh trưởng và phát triển ở động vật

Sơ đồ sinh trưởng và phát triển ở động vật

- Giống nhau: Đều gồm các giai đoạn phân bào, lớn lên của tế bào, phân hóa tế bào và phát sinh các hình thái cơ quan và cơ thể.

- Khác nhau :

   + Ở thực vật : Quá trình sinh trưởng chỉ diễn ra ở nơi có tế bào phân chia. Quá trình sinh trưởng và phát triển diễn ra trong suốt chu kì sống của cây.

   + Ở động vật : Qúa trình phát triển phân hóa, biệt hóa tế bào chủ yếu xảy ra trước khi cơ thể được sinh ra. Sau khi sinh ra chúng chủ yếu là sinh trưởng.

4. Hoocmôn và ứng dụng

- Các loại hoocmôn:

+ Hoocmôn thực vật

  • Hoocmôn kích thích gồm : auxin (AIA), gibêrelin (GA), xitôkinin
  • Hoocmôn ức chế gồm : êtilen, axit abxixic

+ Hoocmôn động vật

  • Động vật không có xương sống : ecđixơn, juvenin
  • Động vật có xương sống : hoocmôn sinh trưởng, tirôxin, testostêrôn và ơstrôgen

- Hoocmôn và ứng dụng

5. Phân biệt sinh trưởng qua biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn và không qua biến thái

Phát triền qua biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn

Phát triền qua biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn

6. Sinh sản ở thực vật và động vật

- Giống nhau: Sinh sản ở thực vật và động vật đều có:

  • Hai hình thức sinh sản là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính
  • Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật đều có cơ sở tế bào là nguyên phân
  • Sinh sản hữu tính ở thực vật và động vật đều có quá trình giảm phân tạo giao tử đực (n), có sự hợp nhất 2 giao tử đực và cái trong quá trình thụ tinh tạo hợp tử (2n) rồi phát triển thành phôi, thành cơ thể mới.

- Khác nhau:

  • Sinh sản vô tính ở thực vật có các hình thức sinh sản bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng
  • Sinh sản vô tính ở động vật có các hình thức : phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh.
  • Sinh sản hữu tính ở thực vật có thụ tinh kép, còn ở động vật chỉ có 1 quá trình thụ tinh.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok