Sinh học 12 Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

A. Lý thuyết

1. Trao đổi vật chất trong quần xã sinh vật

a. Chuỗi thức ăn

- Là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắc xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa có nguồn thức ăn là mắt xích phía trước vừa là nguồn thức ăn của mắt xích phía sau

- Ví dụ:

Chuỗi thức ăn

Chuỗi thức ăn

- Có 2 loại chuỗi thức ăn:

+ Chuỗi thức ăn mở đầu bằng cây xanh → động vật ăn thực vật → động vật ăn động vật

 • Ví dụ: cây ngô → sâu ăn lá ngô → nhái → rắn hổ mang → diều hâu

+ Chuỗi thức ăn mở đầu bằng chất hữu cơ bị phân giải → sinh vật phân giải mùn, bã hữu cơ → động vật ăn sinh vật phân giải → các động vật ăn động vật khác

 • Ví dụ: lá, cành khô → mối → nhện → thằn lằn

b. Lưới thức ăn

 • Lưới thức ăn trong một quần xã gồm nhiều chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.
 • Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp
 • Ví dụ: Lưới thức ăn trong hệ sinh thái rừng

Lưới thức ăn trong hệ sinh thái rừng

Lưới thức ăn trong hệ sinh thái rừng

c. Bậc dinh dưỡng

- Trong 1 lưới thức ăn, tập hợp các loài sinh vật có cùng mức dinh dưỡng hợp thành một bậc dinh dưỡng.

- Trong quần xã có nhiều bậc dinh dưỡng:

 • Bậc dinh dưỡng cấp 1 (sinh vật sản xuất): sinh vật tự dưỡng
 • Bậc dinh dưỡng cấp 2 (sinh vật tiêu thụ bậc 1): động vật ăn sinh vật sản xuất
 • Bậc dinh dưỡng câp 3 (sinh vật tiêu thụ bậc 2): động vật ăn sinh vật tiêu thụ bậc 1
 • Bậc dinh dưỡng cấp 4, cấp 5 (sinh vật tiêu thụ bậc 3, bậc 4)
 • Bậc dinh dưỡng cấp cao nhất: bậc cuối cùng trong chuỗi thức ăn.

- Ví dụ: Bậc dinh dưỡng của quần xã sinh vật

Bậc dinh dưỡng và lưới thức ăn

Bậc dinh dưỡng và lưới thức ăn

2. Tháp sinh thái

- Là độ lớn của các bậc dinh dưỡng được xác định bằng số lượng cá thể, sinh khối hay năng lượng ở mỗi bậc dinh dưỡng

- Có 3 loại tháp sinh thái:

Tháp số lượng: được xây dựng trên số lượng cá thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.

   

  Tháp số lượng

  Tháp số lượng

  Tháp sinh khối: được xây dựng dựa trên khối lượng tổng số của tất cả các sinh vật trên 1 đơn vị diện tích hay thể tích ở mỗi bậc dinh dưỡng.

   Tháp năng lượng: là hoàn thiện nhất, được xây dựng trên số năng lượng được tích luỹ trên 1 đơn vị diện tích hay thể tích trong 1 đơn vị thời gian ở mỗi bậc dinh dưỡng.

    Đăng nhận xét

    Mới hơn Cũ hơn

    Recent in Sports

    Photography

    Đọc tiếp:
    Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok