Sinh học 9 Bài 2: Lai một cặp tính trạng

Sinh học 9 Bài 2: Lai một cặp tính trạng

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Thí nghiệm của Men đen

a. Các khái niệm

- Kiểu hình: Là tổ hợp các tính trạng của cơ thể

- Tính trội: Là tính trạng biểu hiện ở F1

- Tính trạng lặn: Là tính trạng đến F2 mới được biểu hiện

- Tế bào sinh dưỡng: tạo ra cơ thể

- Tế bào sinh dục: tạo trứng và tinh trùng

b. Thí nghiệm

- Lai hai giống đậu Hà lan khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản

- Các bước thí nghiệm của Menden:

  • Bước 1: Ở cây chọn làm mẹ (cây hoa đỏ) cắt bỏ nhị từ khi chưa chín, chỉ lấy nhụy
  • Bước 2: Ở cây chọn làm bố (cây hoa trắng) khi nhị chín lấy hạt phấn rắc lên đầu nhụy của cây làm mẹ (cây hoa đỏ)​ → thu được F1

Sơ đồ thụ phấn nhân tạo cho đậu Hà lan

Sơ đồ thụ phấn nhân tạo cho đậu Hà lan

  • Bước 3: Cho F1 tự thụ phấn → F2.

- Kết quả một số thí nghiệm của Menden: Ông ấy tiến hành trên 3 tính trạng màu sắc

  • Tính trạng 1: Hoa

Hoa đỏ x hoa trắng

F1: 100% đỏ

F2: 705 đỏ : 224 trắng

→ Tỉ lệ kiểu hình F2:  705705+224đỏ : ​224705+224​trắng  3 : 1

  • Tính trạng 2: Thân

Thân cao x thân lùn

F1: 100% cao

F2: 787 cao : 277 lùn

→ Tỉ lệ kiểu hình F2787787+277cao : 277787+277lùn  3 : 1

  • Tính trạng 3: quả

Quả lục x quả vàng

F1: 100% lục

F2: 428 đỏ : 152 trắng

→ Tỉ lệ kiểu hình F2:  428428+152 lục :  152428+152vàng  3 : 1

c. Kết luận:

Khi lai 2 bố mẹ khác nhau về 1 cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc me, còn F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội: 1 lặn.

1.2. Men đen giải thích kết quả thí nghiệm.

a. Giải thích

Sơ đồ giải thích kết quả phép lai một cặp tính trạng của Menden

Sơ đồ giải thích kết quả phép lai một cặp tính trạng của Menden

- Fđồng tính mà F2 phân tính → các tính trạng do các cặp nhân tố di truyền quy định nhưng không hòa trộn vào nhau.

- Mỗi 1 tính trạng do 1 cặp nhân tố di truyền quy định.

- Trong tế bào sinh dưỡng các nhân tố di truyền tồn tại thành từng cặp.

- Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng mà không hoà trộn vào nhau.

- Các nhân tố di truyền được tổ hợp ngẫu nhiên trong quá trình thụ tinh.

b. Viết sơ đồ lai

- Quy ước:

  • Gen trội A hoa đỏ
  • Gen lặn a hoa trắng
  • Cây đậu hoa đỏ thuần chủng kiểu gen AA
  • Cây đậu hoa trắng thuần chủng kiểu gen aa

- Sơ đồ lai:

P: Hoa đỏ (AA) x Hoa trắng (aa)

G:        A                        a

F1Aa (Hoa đỏ)

F1 x F1Aa x Aa

GF1A, a           A, a

F21 AA (Hoa đỏ) : 2 Aa (Hoa đỏ) : 1 aa (Hoa trắng)

c. Nội dung quy luật phân li: 

Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về 1 giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok