Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

PHẦN 1:

Câu 1. Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là:
A. các đại phân tử

B. tế bào

C. mô

D. cơ quan

Câu 2. Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một không gian nhất định vào một thời điểm xác định và có quan hệ sinh sản với nhau được gọi là:
A. quần thể

B. Nhóm quần thể

C. quần xã

D. hệ sinh thái

Câu 3. Cho các nhận định sau đây về tế bào:

1. Tế bào chỉ được sinh ra bừng cách phân chia tế bào.

2. Tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động sống.

3. Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của cơ thể sống.

4. Tế bào có khả năng trao đổi chất theo phương thức đồng hóa và dị hóa.

5. Tế bào có một hình thức phân chia duy nhất là nguyên phân.

Có mấy nhận định đúng trong các nhận định trên?
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4. Khi nói về động vật, có bao nhiêu phát biểu đúng?

1. Tự tổng hợp chất hữu cơ cung cấp cho hệ sinh thái
2. Làm tăng lượng oxi của không khí
3. Cung cấp thực phẩm cho con người
4. Góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái
5. Nhiều loài có thể là tác nhân gây truyền bệnh cho con người
6. Khi tăng số lượng đều gây hại cho cây trồng
A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 5. Khi nói về nguyên tắc thứ bậc của các tổ chức sống, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Cấp tổ chức nhỏ hơn làm nền tảng để xây dựng cấp tổ chức cao hơn

B. Tất cả các cấp tổ chức sống được xây dựng từ cấp tế bào

C. Kích thước của các tổ chức sống được sắp xếp từ nhỏ đến lớn

D. Các cơ thể còn non phải phục tùng các cơ thể trưởng thành

Câu 6. Cho các ý sau:

1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.
2. Là hệ kín, có tính bền vững và ổn định.
3. Liên tục tiến hóa.
4. Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh.
5. Có khả năng cảm ứng và vân động.
6. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống cơ bản?
A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Câu 7. Sự đa dạng của thế giới sinh vật thể hiện ở những đặc điểm nào sau đây?

1. Đa dạng về loài, về nguồn gen
2. Đa dạng về lưới và chuỗi thức ăn
3. Đa dạng về hệ sinh thái
4. Đa dạng về sinh quyển
A. 1, 2, 3

B. 1, 2, 4

C. 1, 3, 4

D. 2, 3, 4

Câu 8. Tất cả các tổ chức sống đều là hệ mở. Tại sao?
A. Vì thường xuyên trao đổi chất với môi trường

B. Vì thường xuyên có khả năng tự điều chỉnh

C. Vì thường xuyên biến đổi và liên tục biến hóa

D. Vì có khả năng sinh sản, cảm ứng và vận động

Câu 9. “Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn” giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống?
A. Nguyên tắc thứ bậc.

B. Nguyên tắc mở.

C. Nguyên tắc tự điều chỉnh.

D. Nguyên tắc bổ sung

Câu 10. Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là?
A. Trao đổi chất và năng lượng

B. Sinh sản

C. Sinh trưởng và phát triển

D. Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi
 
Câu 11. Những đặc điểm nào sau đây chỉ có ở tổ chức sống mà không có ở vật vô sinh?

1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc
2. Là hệ kín, có tính ổn định và bền vững
3. Liên tục tiến hóa
4. Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh
5. Có khả năng cảm ứng và vận động
6. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường
A. 1, 2, 3, 4

B. 1, 3, 4, 5

C. 1, 3, 4, 6

D. 2, 3, 5, 6

Câu 12. Các cấp độ tổ chức sống trên được sắp xếp theo đúng nguyên tắc thứ bậc là
A. 2 → 1 → 3 → 4 → 5

B. 1 → 2 → 3 → 4 → 5

C. 5 → 4 → 3 → 2 → 1

D. 2 → 3 → 4 → 5 → 1

Câu 13. "Đàn voi sống trong rừng" thuộc cấp độ tổ chức sống nào dưới đây?
A. Cá thể.

B. Quần thể.

C. Quần xã

D. Hệ sinh thái

Câu 14. Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành:
A. Hệ cơ quan

B. Mô

C. Cơ thể

D. Cơ quan

Câu 15. Điều nào dưới đây là sai khi nói về tế bào?
A. Là đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sống

B. Là đơn vị chức năng của tế bào sống

C. Được cấu tạo từ các mô

D. Được cấu tạo từ các phân tử, đại phân tử vào bào quan

Câu 16. Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao:
A. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã

B. Quần xã, quần thể, hệ sinh thái, cơ thể

C. Quần thể, quần xã, cơ thể, hệ sinh thái

D. Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.

Câu 17. Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống:
A. Một hệ thống mở

B. Có khả năng tự điều chỉnh

C. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường

D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 18. Khi nói về nguyên tắc thứ bậc của các tồ chức sống, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Cấp tổ chức nhỏ hơn làm nền tảng để xây dựng cấp tổ chức cao hơn.

B. Tất cả các cấp tổ chức sổng được xây dựng từ cấp tế bào.

C. Kích thước của các tổ chức sống được sắp xếp từ nhở đến lớn.

D. Các cơ thể còn non phái phục tùng các cơ thế trưởng thành.

ĐÁP ÁNPHẦN 2:

Câu 1. Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống cơ bản?
A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Câu 2. Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là:
A. Trao đổi chất và năng lượng

B. Sinh sản

C. Sinh trưởng và phát triển

D. Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

Câu 3. Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn: giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống
A. Nguyên tắc thứ bậc.

B. Nguyên tắc mở

C. Nguyên tắc tự điều chỉnh

D. Nguyên tắc bổ sung

Câu 4. Cho các nhận định sau đây về tế bào:(1) Tế bào chỉ được sinh ra bừng cách phân chia tế bào.(2) Tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động sống.(3) Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của cơ thể sống.(4) Tế bào có khả năng trao đổi chất theo phương thức đồng hóa và dị hóa.(5) Tế bào có một hình thức phân chia duy nhất là nguyên phân.Có mấy nhận định đúng trong các nhận định trên?
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5. Đàn voi sống trong rừng thuộc cấp độ tổ chức sống nào dưới đây?
A. Cá thể.

B. Quần thể.

C. Quần xã

D. Hệ sinh thái


 
Câu 6. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống vì :
A. Có các đặc điểm đặc trưng của sự sống

B. Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào

C. Tế bào có nhiều bào quan với những chức năng quan trọng

D. Tất cả các tế bào đều có cấu tạo cơ bản giống nhau

Câu 7. Các cấp tổ chức sống không có đặc điểm nào sau đây ?
A. Liên tục tiến hóa

B. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

C. Là một hệ thống kín

D. Có khả năng tự điều chỉnh

Câu 8. Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống :
A. Một hệ thống mở

B. Có khả năng tự điều chỉnh

C. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 9. Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn” giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống?
A. Nguyên tắc thứ bậc

B. Nguyên tắc mở

C. Nguyên tắc tự điều chỉnh

D. Nguyên tắc bổ sung

Câu 10. Khi nói về nguyên tắc thứ bậc của các tồ chức sống, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Cấp tổ chức nhỏ hơn làm nền tảng để xây dựng cấp tổ chức cao hơn

B. Tất cả các cấp tổ chức sống được xây dựng từ cấp tế bào

C. Kích thước của các tổ chức sống được sắp xếp từ nhỏ đến lớn

D. Các cơ thể còn non phải phục tùng các cơ thể trưởng thành


 
Câu 11. Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì:
A. Có khả năng thích nghi với môi trường

B. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường

C. Có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống

D. Phát triển và tiến hóa không ngừng

Câu 12. Tất cả các tổ chức sống đều là hệ mở. Nguyên nhân là:
A. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường ngoài

B. Thường xuyên có khả năng tự điều chỉnh

C. Thường xuyên biến đổi và liên tục tiến hóa

D. Có khả năng sinh sản, cảm ứng và vận động

Câu 13. Cấp tổ chức nào sau đây không phải là cấp tổ chức sống cơ bản của thế giới sống?
A. Cơ thể

B. Quần xã

C. Hệ cơ quan

D. Hệ sinh thái

Câu 14. Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao:
A. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã

B. Quần xã, quần thể, hệ sinh thái, cơ thể

C. Quần thể, quần xã, cơ thể, hệ sinh thái

D. Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái

Câu 15. Trong các cấp tổ chức sống dưới đây, cấp nào là lớn nhất ?
A. Tế bào

B. Quần xã

C. Quần thể

D. Bào quan

Câu 16. Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại?
A. Quần thể

B. Quần xã

C. Cơ thể

D. Hệ sinh thái

Câu 17. Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành:
A. Hệ cơ quan

B. Mô

C. Cơ thể

D. Cơ quan

Câu 18. Đàn Vọoc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà: thuộc cấp độ tổ chức sống nào dưới đây?
A. Quần xã

B. Hệ sinh thái

C. Quần thể

D. Sinh quyển

Câu 19. Tập hợp các sinh vật sống ở rừng Quốc gia Cúc Phương là
A. Cá thể sinh vật

B. Quần thể sinh vật

C. Quần xã sinh vật

D. Cá thể và quần thể

Câu 20. Các cấp tổ chức của thế giới sống không bao gồm thành phần nào dưới đây?
A. Mô

B. Bào quan

C. Phân tử

D. Nguyên tử

Câu 21. Thành phần nào dưới đây không phải là một cấp tổ chức của thế giới sống?
A. Tế bào thực vật

B. Quần xã sinh vật

C. Nguyên tử

D. Đại phân tử hữu cơ

Câu 22. Trong cơ thể vi khuẩn không tồn tại cấp tổ chức sống nào dưới đây?
A. Tế bào

B. Cơ quan

C. Bào quan

D. Phân tử

Câu 23. Ở cơ thể vi khuẩn cấp tổ chức sống nào dưới đây cao nhất?
A. Tế bào

B. Cơ quan

C. Bào quan

D. Phân tử

Câu 24. Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là
A. Các đại phân tử

B. Tế bào

C. Mô

D. Cơ quan

Câu 25. Các sinh vật dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có đặc điểm chung vì
A. Chúng sống trong môi trường giống nhau

B. Chúng đều được cấu tạo từ tế bào

C. Chúng đều có chung một tổ tiên

D. Tất các các câu trên đều đúng

Câu 26. Trong các cấp tổ chức của thế giới sống, cấp tổ chức sống cơ bản nhất là cấp nào
A. Phân tử

B. Bào quan

C. Tế bào

D. Cơ thể

ĐÁP ÁN
Câu 1 A Câu 14 D
Câu 2 D Câu 15 B
Câu 3 A Câu 16 C
Câu 4 C Câu 17 B
Câu 5 B Câu 18 C
Câu 6 B Câu 19 C
Câu 7 C Câu 20 D
Câu 8 D Câu 21 C
Câu 9 A Câu 22 B
Câu 10 A Câu 23 A
Câu 11 B Câu 24 B
Câu 12 A Câu 25 B
Câu 13 C Câu 26 C
Related posts:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Discuss

×Close
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok