TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 BÀI 16: HÔ HẤP TẾ BÀO

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 BÀI 16: HÔ HẤP TẾ BÀO

Câu 1. Nói về hô hấp tế bào, điều nào sau đây không đúng?
A. Đó là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào

B. Đó là quá trình oxi hóa các chất hữu cơ thành CO2 và H2O và giải phóng năng lượng ATP

C. Hô hấp tế bào có bản chất là chuỗi các phản ứng oxi hóa khử

D. Quá trình hô hấp tế bào chủ yếu diễn ra trong nhân tế bào

Câu 2. Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm:
A. Oxi, nước và năng lượng (ATP + nhiệt)

B. Nước, đường và năng lượng (ATP + nhiệt)

C. Nước, khí cacbonic và đường

D. Khí cacbonic, đường và năng lượng (ATP + nhiệt)

Câu 3. Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp là
A. ATP

B. NADH

C. ADP

D. FADH2

Câu 4. Chất nào sau đây không được phân giải trong hoạt động hô hấp tế bào?
A. glucozo

B. fructozo

C. xenlulozo

D. gahlalactozo

Câu 5. Sơ đồ tóm tắt nào sau đây thể hiện đúng quá trình đường phân?
A. Glucozo → axit piruvic + ATP + NADH

B. Glucozo → CO2 + ATP + NADH

C. Glucozo → nước + năng lượng

D. Glucozo → CO2 + nước
Câu 6. Năng lượng mà tế bào thu được khi kết thúc giai đoạn đường phân một phân tử glucozo là
A. 2ADP

B. 1ADP

C. 2ATP

D. 1ATP

Câu 7. Quá trình đường phân xảy ra ở
A. Trên màng của tế bào

B. Trong tế bào chất (bào tương)

C. Trong tất cả các bào quan khác nhau

D. Trong nhân của tế bào

Câu 8. Sau giai đoạn đường phân, axit piruvic được chuyển hóa thành axetyl - CoA và được phân giải tiếp ở
A. màng ngoài của ti thể

B. trong chất nền của ti thể

C. trong bộ máy Gôngi

D. trong các riboxom

Câu 9. Chất hữu cơ trực tiếp đi vào chu trình Crep là
A. axit lactic

B. axetyl - CoA

C. axit axetic

D. glucozo

Câu 10. Qua chu trình Crep, mỗi phân tử axetyl - CoA được oxi hóa hoàn toàn sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử CO2
A. 4 phân tử

B. 1 phân tử

C. 3 phân tử

D. 2 phân tử
Trắc nghiệm Lớp 10Trắc nghiệm môn Sinh học Lớp 10
TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 BÀI 16: HÔ HẤP TẾ BÀO
Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 bài 16 gồm các câu hỏi về hô hấp tế bào giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về Sinh học.
Danh sách câu hỏi Đáp án
Câu 1. Nói về hô hấp tế bào, điều nào sau đây không đúng?
A. Đó là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào

B. Đó là quá trình oxi hóa các chất hữu cơ thành CO2 và H2O và giải phóng năng lượng ATP

C. Hô hấp tế bào có bản chất là chuỗi các phản ứng oxi hóa khử

D. Quá trình hô hấp tế bào chủ yếu diễn ra trong nhân tế bào

Câu 2. Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm:
A. Oxi, nước và năng lượng (ATP + nhiệt)

B. Nước, đường và năng lượng (ATP + nhiệt)

C. Nước, khí cacbonic và đường

D. Khí cacbonic, đường và năng lượng (ATP + nhiệt)

Câu 3. Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp là
A. ATP

B. NADH

C. ADP

D. FADH2

Câu 4. Chất nào sau đây không được phân giải trong hoạt động hô hấp tế bào?
A. glucozo

B. fructozo

C. xenlulozo

D. gahlalactozo

Câu 5. Sơ đồ tóm tắt nào sau đây thể hiện đúng quá trình đường phân?
A. Glucozo → axit piruvic + ATP + NADH

B. Glucozo → CO2 + ATP + NADH

C. Glucozo → nước + năng lượng

D. Glucozo → CO2 + nước


 
Câu 6. Năng lượng mà tế bào thu được khi kết thúc giai đoạn đường phân một phân tử glucozo là
A. 2ADP

B. 1ADP

C. 2ATP

D. 1ATP

Câu 7. Quá trình đường phân xảy ra ở
A. Trên màng của tế bào

B. Trong tế bào chất (bào tương)

C. Trong tất cả các bào quan khác nhau

D. Trong nhân của tế bào

Câu 8. Sau giai đoạn đường phân, axit piruvic được chuyển hóa thành axetyl - CoA và được phân giải tiếp ở
A. màng ngoài của ti thể

B. trong chất nền của ti thể

C. trong bộ máy Gôngi

D. trong các riboxom

Câu 9. Chất hữu cơ trực tiếp đi vào chu trình Crep là
A. axit lactic

B. axetyl - CoA

C. axit axetic

D. glucozo

Câu 10. Qua chu trình Crep, mỗi phân tử axetyl - CoA được oxi hóa hoàn toàn sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử CO2
A. 4 phân tử

B. 1 phân tử

C. 3 phân tử

D. 2 phân tử


 
Câu 11. Quá trình hô hấp tế bào gồm các giai đoạn sau:

(1) Đường phân
(2) Chuỗi truyền electron hô hấp
(3) Chu trình Crep
(4) Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep

Trật tự đúng các giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào là
A. (1) → (2) → (3) → (4)

B. (1) → (3) → (2) → (4)

C. (1) → (4) → (3) → (2)

D. (1) → (4) → (2) → (3)

Câu 12. Nước được tạo ra ở giai đoạn nào?
A. Đường phân

B. Chuỗi chuyền electron hô hấp

C. Chu trình Crep

D. Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep

Câu 13. Giai đoạn nào sinh ra nhiều ATP nhất?
A.Đường phân

B.Chuỗi chuyền electron hô hấp

C.Chu trình Crep

D.Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep

Câu 14. ATP không được giải phóng ồ ạt mà từ từ qua các giai đoạn nhằm
A. Thu được nhiều năng lượng hơn

B. Tránh lãng phí năng lượng

C. Tránh đốt cháy tế bào

D. Thu được nhiều CO2 hơn

Câu 15. Giai đoạn nào diễn ra ở màng trong ti thể?
A. Đường phân

B. Chuỗi chuyền electron hô hấp

C. Chu trình Crep

D. Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep

Câu 16. Giai đoạn nào trong những giai đoạn sau trực tiếp sử dụng O2
A. Đường phân

B. Chu trình Crep

C. Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep

D. Chuỗi chuyền electron hô hấp

Câu 17. Ở sinh vật nhân sơ không có ti thể thì hô hấp tế bào diễn ra ở đâu?
A. ở tế bào chất và nhân tế bào

B. ở tế bào chất và màng nhân

C. ở tế bào chất và màng sinh chất

D. ở nhân tế bào và màng sinh chất

Câu 18. Cơ sở khoa học của các biện pháp bảo quản nông sản là
A. Tăng nhẹ cường độ hô hấp tế bào

B. Giảm nhẹ cường độ hô hấp tế bào

C. Giảm cường độ hô hấp tế bào tới mức tối thiểu

D. Tăng cường độ hô hấp tế bào tới mức tối đa

ĐÁP ÁN

Câu 1 D Câu 10 D
Câu 2 D Câu 11 C
Câu 3 A Câu 12 B
Câu 4 C Câu 13 B
Câu 5 A Câu 14 C
Câu 6 C Câu 15 B
Câu 7 B Câu 16 D
Câu 8 B Câu 17 C
Câu 9 B Câu 18 C

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok