TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 BÀI 26: SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

Câu 1: Bào tử kín là bảo tử được hình thành

 • A. Trong túi bào tử
 • B. Bởi sự phân đốt của sợi dinh dưỡng của tế bào nhân thực
 • C. Bên trong một tế bào sinh dưỡng của tế bào nhân thực
 • D. Ngoài túi bào tử

Câu 2: Các hình thức sinh sản chủ yếu ở tế bào nhân sơ là: 

 • A. sinh sản bằng nội bào tử, bằng ngoại bào tử
 • B. sinh sản bằng phân đôi, bào tử đốt, nảy chồi
 • C. sinh sản nảy chồi, bằng bào tử vô tính, bào tử hữu tính
 • D. sinh sản bằng nội bào tử, nảy chồi

Câu 3: Vi sinh vật nhân sơ sinh sản

 • A. Bằng cách phân đôi, nảy chồi, ngoại bào tử, bào tử đốt...
 • B. Bằng cách phân đôi, ngoại bào tử, bào tử kín...
 • C. Bằng cách nảy chồi, bào tử đốt, bào tử hữu tính...
 • D. Cả B và C

Câu 4: Nấm men rượu sinh sản bằng: 

 • A. bào tử trần
 • B. bào tử hữu tính
 • C. bào tử vô tính
 • D. nảy chồi

Câu 5: Khi nói về nội bào tử, phát biểu nào sau đây là đúng? 

 • A. Là một hình thức sinh sản của vi khuẩn
 • B. Là cấu trúc dạng tiềm sinh của vi khuẩn
 • C. Là một bào quan của vi khuẩn
 • D. Là một cơ quan sinh sản của vi khuẩn

Câu 6: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự phân đôi của vi khuẩn?

 • A. Có sự hình thành mezoxom
 • B. ADN mạch vòng của vi khuẩn lấy mezoxom làm điểm tựa để phân đôi
 • C. Có sự hình thành vách ngăn để ngăn một tế bào thành hai tế bào
 • D. Cả A, B và C

Câu 7: Ngoại bào tử là

 • A. Bào tử được hình thành bên ngoài tế bào sinh dưỡng
 • B. Bào tử được hình thành bởi sự phân đốt của sợi dinh dưỡng
 • C. Bào tử được hình thành bên trong một tế bào sinh dưỡng
 • D. Bào tử có vỏ dày, chứa canxidipicolinat

Câu 8: Nuôi cấy vi khuẩn uốn ván trong ống nghiệm sau đó đun nóng ở 80 độ C trong 10 phút; rồi lấy dịch nuôi cấy này tráng đều trên đĩa thạch thì vẫn thấy vi khuẩn uốn ván phát triển. Phát biểu nào sau đây đúng về hiện tượng trên? 

 • A. Ở nhiệt độ cao vi khuẩn uốn ván hình thành bào tử sinh sản khi gặp điều kiện thuận lợi trên đĩa thạch thì bào tử nảy mầm phát triển
 • B. Ở nhiệt độ cao vi khuẩn uốn ván vẫn phát triển bình thường
 • C. Nhiệt độ 80 độ C không gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi khuẩn  uốn ván 

Câu 9: Mezoxom trong quá trình sinh sản phân đôi của vi khuẩn có vai trò là

 • A. Điểm tựa để ADN vòng đính vào khi thực hiện sự phân đôi tế bào
 • B. Điểm tựa để ADN mạch thẳng đính vào khi thực hiện sự phân đôi
 • C. Điểm tựa để ADN vòng đính vào khi thực hiện sự nhân đôi ADN
 • D. Điểm tựa để các bào quan trong tế bào vi khuẩn đính vào
 • D. Ở nhiệt độ cao, vi khuẩn uốn ván hình thành nội bào tử khi gặp điều kiện thuận lợi trên đĩa thạch thì bào tử nảy mầm phát triển

Câu 10: Nội bào tử có thể giúp vi khuẩn tồn tại ở trạng thái tiềm sinh vì

 • A. Bào tử có vỏ dày, không chứa canxidipicolinat
 • B. Bào tử có vỏ dày, chứa canxidipicolinat
 • C. Bào tử có vỏ mỏng, chứa canxidipicolinat
 • D. Bào tử có vỏ mỏng nên dễ dàng chuyển khỏi trạng thái tiềm sinh khi nội bào tử gặp điều kiện thuận lợi trở lại

Câu 11: Hình thức sinh sản hữu tính có ở nhóm vi sinh vật nào sau đây? 

 • A. vi khuẩn, nấm xạ khuẩn
 • B. vi khuẩn, nấm , tảo
 • C. nấm, tảo, động vật nguyên sinh
 • D. vi khuẩn, nấm , tảo, động vật nguyên sinh

Câu 12: Hình thức sinh sản nào sau đây thuộc về nấm sợi? 

 • A. Sinh sản bằng bào tử vô tính
 • B. Sinh sản bằng bào tử hữu tính
 • C. Sinh sản bằng hình thức phân đôi
 • D. Sinh sản bằng bào tử vô tính và hữu tính

Câu 13: Hình thức sinh sản bằng bào tử hữu tính khác sinh sản bằng bào tử vô tính ở đặc điểm nào sau đây? 

 • A. Có quá trình nguyên phân và giảm phân
 • B. Có quá trình nguyên phân và thụ tinh nhân lưỡng bội
 • C. Có quá trình thụ tinh tạo nhân lưỡng bội
 • D. Có quá trình giảm phân và thụ tinh tạo nhân lưỡng bội

Câu 14: Trong sinh sản của vi sinh vật nhân sơ, sự hình thành vách ngăn diễn ra trong hình thức sinh sản nào sau đây? 

 • A. Bào tử và nảy chồi
 • B. Phân đôi
 • C. Nảy chồi và phân đôi
 • D. Bào tử

Câu 15: Vi sinh vật nhân sơ sinh sản theo hình thức nào sau đây? 

 • A. Trực phân
 • B. Phân bào miễn nhiễm
 • C. Phân bào nguyên nhiễm
 • D. Phân bào nguyên nhiễm

Câu 16: Nội bào tử của vi khuẩn có đặc điểm nào sau đây? 

 • A. Không có vỏ, nhiều lớp màng, hợp chất canxi dipicolinat
 • B. Có vỏ, nhiều lớp màng, hợp chất  canxi dipicolinat
 • C. Có nhiều lớp màng, không có vỏ, có canxi dipicolinat
 • D. Có nhiều lớp màng, không có vỏ và canxi dipicolinat

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok