Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Bài 4: Cacbohidrat và lipit

Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Bài 4: Cacbohidrat và lipit

Câu 1. Người ta dựa vào đặc điểm nào sau đây để chia saccarit ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa?
A. khối lượng của phân tử

B. độ tan trong nước

C. số loại đơn phân có trong phân tử

D. số lượng đơn phân có trong phân tử

Câu 2. Loại đường cấu tạo nên vỏ tôm, cua được gọi là gì?
A. Glucozo

B. kitin

C. Saccarozo

D. Fructozo

Câu 3. Cơ thể người không tiêu hóa được loại đường nào?
A. Lactozo

B. Mantozo

C. Xenlulozo

D. Saccarozo

Câu 4. Nguyên liệu chủ yếu cung cấp cho quá trình hô hấp của tế bào là
A. Xenlulozo

B. Glucozo

C. Saccarozo

D. Fructozo

Câu 5. Ăn quá nhiều đường sẽ có nguy cơ mắc bệnh gì trong các bệnh sau đây?
A. bệnh tiểu đường

B. bệnh bướu cổ

C.bệnh còi xương

D. bệnh gút

Câu 6. Hợp chất nào sau đây khi bị thủy phân chỉ cho một loại sản phẩm là glucozo
A. Lactozo

B. Xenlulozo

C. Kitin

D. Saccarozo

Câu 7. Loại đường có trong thành phần cấu tạo của AND và ARN là
A. Mantozo

B. Fructozo

C. Hecxozo

D. Pentozo

Câu 8. Loại đường nào sau đây không phải là đường 6 cacbon?
A. Glucozo

B. Fructozo

C. Galactozo

D. Đêôxiribozo

Câu 9. Saccarozo là loại đường có trong
A. Cây mía.

B. sữa động vật.

C. mạch nha.

D.mật ong

Câu 10. Cacbohidrat không có chức năng nào sau đây?
A. nguồn dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể

B. cung cấp năng lượng cho tế bào và cơ thể

C. vật liệu cấu trúc xây dựng tế bào và cơ thể

D. điều hòa sinh trưởng cho tế bào và cơ thể

Câu 11. Lipit không có đặc điểm:
A. cấu trúc đa phân

B. không tan trong nước

C. được cấu tạo từ các nguyên tố : C, H , O

D. cung cấp năng lượng cho tế bào

Câu 12. Thành phần tham gia vào cấu trúc màng sinh chất của tế bào là
A. phôtpholipit và protein

B. glixerol và axit béo

C. steroit và axit béo

D. axit béo và saccarozo

Câu 13. Ơstrogen là hoocmon sinh dục có bản chất lipit. Loại lipit cấu tạo nên hoocmon này là?
A. steroit

B. phôtpholipit

C. dầu thực vật

D. mỡ động vật

Câu 14. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về lipit?
A. Dầu chứa nhiều axit béo chưa no còn mỡ chứa nhiều axit béo no

B. Màng tế bào không tan trong nước vì đuọc cấu tọa bởi phôtpholipit

C. Steroit tham gia cấu tạo nên các loại enzim tiêu hóa trong cơ thể người

D. Một phân tử lipit cung cấp năng lượng nhiều gấp đôi một phân tử đường

Câu 15. Điều nào dưới đây không đúng về sự giống nhau giữa đường và lipit?
A. Cấu tạo từ các nguyên tố: C, H, O

B. Là nguồn dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào

C. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

D. Đướng và lipit có thể chuyển hóa cho nhau

Câu 16. Các loại axit amin trong phân tử protein phân biệt với nhau bởi:
A. Số nhóm NH2

B. Cấu tạo của gốc R

C. Số nhóm COOH

D. Vị trí gắn của gốc R

Câu 17. Cơ thể người không tiêu hóa được loại đường nào?
A. Lactozơ

B. Mantozơ

C. Xenlulozơ

D. Saccarozơ

Câu 18. Cơ thể người không tiêu hóa được loại đường nào?
A. Kiti

B. Mantozo

C. Xenlulozo

D. Cả A và C

Câu 19. Ăn quá nhiều đường sẽ có nguy cơ mắc bệnh gì trong các bệnh sau đây?
A. Bệnh tiểu đường

B. Bệnh bướu cổ

C. Bệnh còi xương

D. Bệnh gút

Câu 20. Khi sử dụng quá nhiều đường, chúng ta có nguy cơ cao mắc phải căn bệnh nào dưới đây ?
A. Gout

B. Béo phì

C. Phù chân voi

D. Viêm não Nhật Bản

Câu 21. Cho các nhận định sau:

(1) Glicogen là chất dự trữ trong cơ thể động vật và nấm
(2) Tinh bột là chất dự trữ trong cây
(3) Glicogen là chất dự trữ năng lượng dài hạn ở người.
(4) Xenlulôzơ và kitin cấu tạo nên thành tế bào thực vật và vỏ ngoài của nhiều động vật

Trong các nhận định trên, nhận định nào đúng về vai trò của Cacbohiđrat?
A. (1), (2), (3)

B. (1), (2), (4)

C. (1), (3), (4)

D. (2), (3), (4)

Câu 22. Cacbohidrat không có chức năng nào sau đây?
A. Nguồn dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể

B. Cung cấp năng lượng cho tế bào và cơ thể

C. Vật liệu cấu trúc xây dựng tế bào và cơ thể

D. Điều hòa sinh trưởng cho tế bào và cơ thể

Câu 23. Chức năng chủ yếu của cacbohiđrat là
A. Dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào, tham gia cấu tạo NST

B. Dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào, tham gia xây dựng cấu trúc tế bào

C. Kết hợp với prôtêin vận chuyển các chất qua màng tế bào

D. Tham gia xây dựng cấu trúc nhân tế bào

Câu 24. Thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các loại đường là
A. Tinh bột

B. Xenlulôzơ

C. Đường lối

D. Cacbohyđrat

Câu 25. Cacbonhiđrat là tên gọi dùng để chỉ nhóm chất nào sau đây?
A. Đường

B. Mỡ

C. Đạm

D. Chất hữu cơ

Câu 26. Cacbonhiđrat là hợp chất hữu cơ được cấu tạo bởi các nguyên tố
A. C, H, O, N

B. C, H, N, P

C. C, H, O

D. C, H, O, P

Câu 27. Các nguyên tố hoá học cấu tạo của Cacbonhiđrat là:
A. Cacbon và hiđrô

B. Hiđrô và ôxi

C. Ôxi và cacbon

D. Cacbon, hiđrô và ôxi

Câu 28. Cacbohidrat gồm các loại
A. Đường đơn, đường đôi

B. Đường đôi, đường đa

C. Đường đơn, đường đa

D. Đường đôi, đường đơn, đường đa

Câu 29. Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm các thuật ngữ còn lại?
A.Đường đơn

B. Đường đa

C. Đường đôi

D. Cacbohiđrat

Câu 30. Người ta dựa vào đặc điểm nào sau đây để chia Cacbohidrat ra thành ba loại là đường đơn,đường đôi và đường đa?
A. Khối lượng của phân tử

B. Độ tan trong nước

C. Số loại đơn phân có trong phân tử

D. Số lượng đơn phân có trong phân tử

Câu 31. Để chia Cacbohidrat ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa, người ta dựa vào?
A. Khối lượng của phân tử

B. Số lượng đơn phân có trong phân tử

C. Số loại đơn phân có trong phân tử

D. Số nguyên tử C trong phân tử

Câu 32. Sắp xếp nào sau đây đúng theo thứ tự các chất đường từ đơn giản đến phức tạp?
A. Đisaccarit, mônôsaccarit, pôlisaccarit

B. Mônôsaccarit, đisaccarit, pôlisaccarit

C. Pôlisaccarit, mônôsaccarit, đisaccarit

D. Mônôsaccarit, pôlisaccarit, đisaccarit

Câu 33. Sắp xếp nào sau đây đúng theo thứ tự các chất đường từ phức tạp đến đơn giản?
A. Đisaccarit, mônôsaccarit, pôlisaccarit

B. Pôlisaccarit, mônôsaccarit, đisaccarit

C. Pôlisaccarit, đisaccarit, mônôsaccarit

D. Mônôsaccarit, đisaccarit, pôlisaccarit

Câu 34. Các đơn phân chủ yếu cấu tạo nên các loại cacbohyđrat là
A. Glucôzơ, fructôzơ, saccarôzơ

B. Glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ

C. Glucôzơ, galactôzơ, saccarôzơ

D. Fructôzơ, saccarôzơ, galactôzơ

Câu 35. Các loại đường đơn phổ biến là
A. Glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ

B. Glucôzơ, lactôzơ, fructôzơ

C. Glucôzơ, galactôzơ, mantôzơ

D. Fructôzơ, saccarôzơ, galactôzơ

Câu 36. Nhóm phân tử đường nào sau đây là đường đơn?
A. Fructôzơ, galactôzơ, glucôzơ

B. Tinh bột, xenlulôzơ, kitin

C. Galactôzơ, lactôzơ, tinh bột

D. Glucôzơ, saccarôzơ, xenlulôzơ

Câu 37. Loại đường có trong thành phần cấu tạo của ADN và ARN là?
A. Mantôzơ

B. Fructôzơ

C. Hecxozơ

D. Pentozơ

Câu 38. Tinh bột được enzim biến đổi thành loại đường nào trong khoang miệng?
A. Mantôzơ

B. Galactôzơ

C. lactôzơ

D. Pentozơ

Câu 39. Đường mía (saccarotơ) là loại đường đôi được cấu tạo bởi
A. Hai phân tử Glucôzơ

B. Một phân tử Glucôzơ và một phân tử Fructôzơ

C. Hai phân tử Fructôzơ

D. Một phân tử Glucôzơ và một phân tử galactozơ

Câu 40. Đường mía do hai phân tử đường nào sau đây kết hợp lại ?
A.Glucôzơ và Fructôzơ

B. Xenlulôzơ và Galactôzơ

C. Galactôzơ và tinh bột

D. Tinh bột và Mantôzơ

Câu 41. Hai phân tử đường đơn kết nhau tạo phân tử đường đôi bằng loại liên kết nào sau đây?
A. Liên kết peptit

B. Liên kết glicôzit

C. Liên kết hóa trị

D. Liên kết hiđrô

Câu 42. Trong cấu trúc của polisaccarit, các đơn phân được liên kết với nhau bằng loại liên kết
A. Photphodieste

B. Peptit

C. Cộng hóa trị

D. Glicozit

Câu 43. Cho các ý sau:

(1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân
(2) Khi bị thủy phân thu được glucozo
(3) Có thành phần nguyên tố gồm: C, H, O
(4) Có công thức tổng quát: C6H10O6
(5) Tan trong nước

Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm chung của polisaccarit?
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 44. Cho các ý sau: (1) Có vị ngọt (2) dễ tan trong nước (3) dễ lên men bởi vi sinh vật (4) Cấu tạo bởi các đơn phân theo nguyên tắc đa phân (5) Chứa 3-7 cacbon Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm chung của đường đơn?
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 45. Chất sau đây được xếp vào nhóm đường pôlisaccarit là:
A. Tinh bột

B. Glicôgen

C. Xenlulôzơ

D. Cả 3 chất trên

Câu 46. Chất nào dưới đây thuộc loại đường pôlisaccarit
A. Mantôzơ

B. Đisaccarit

C. Tinh bột

D. Hêxôzơ

Câu 47. Xenlulozơ được cấu tạo bởi đơn phân là
A. Glucozơ

B. Fructozơ

C. Glucozơ và fructozơ

D. Saccarozơ

Câu 48. Những hợp chất có đơn phân là glucôzơ gồm
A.Tinh bột và saccarôzơ

B. Glicôgen và saccarôzơ

C. Saccarôzơ và xenlulôzơ

D. Tinh bột và glicôgen

Câu 49. Thành tế bào thực vật được hình thành bởi sự liên kết giữa
A. Các phân tử xenlulôzơ với nhau

B. Các đơn phân glucozơ với nhau

C. Các vi sợi xenlulôzơ với nhau

D. Các phân tử fructôzơ

Câu 50. Thành tế bào thực vật được hình thành bởi loại đường đa nào?
A. Xenlulôzơ

B. Glicogen

C. Tinh bột

D. Kitin

Câu 51. Loại đường cấu tạo nên vỏ tôm, cua được gọi là gì?
A. Glucôzơ

B. Kitin

C. Saccarôzơ

D. Fructôzơ

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok