Đáp Án Môn Vật Lí Thi TN THPT 2021 Của Bộ GD

Mã đề: 201

1. D        2. A        3. C         4. B         5. C         6. D        7. B         8. B         9. B         10. C

11. C      12. C      13. D      14. D      15. B      16. B      17. A      18.C       19. A      20. C

21. B      22. D      23. C      24. A      25. A      26. A      27. B      28. A      29. D      30. D

31. A      32. D      33.D       34. A      35. B      36. A      37.  A     38. C      39. C      40. C

 

Mã đề: 202

1. D        2. C         3. A        4. B         5. B         6. C         7. B         8. C         9. C         10. B

11. A      12. B      13. B      14. C      15. C      16. D      17. D      18. A      19. D      20. D

21. B      22. C      23. D      24. C      25. A      26. B      27. A      28. D      29. A      30. A

31. D      32. B      33. A      34.  D     35. D      36. A      37.  C     38. D      39. A      40. B

 

Mã đề: 203

1. B         2. B         3. C         4. A        5. C         6. A        7. D        8. A        9. D        10. D

11. A      12. B      13. B      14. C      15. C      16. C      17. B      18. C      19. A      20. C

21. D      22. D      23. A      24. D      25. B      26. A      27. A      28. B      29. A      30. B

31. C      32. D      33. D      34. D      35. B      36. C      37. D      38. B      39. D      40.  C

 

 

 

Mã đề: 204

1. A        2. A        3. D        4. D        5. C         6. C         7. A        8. D        9. A        10. D

11. C      12. B      13. C      14. C      15. C      16. B      17. C      18. B      19. B      20. A

21. C      22. A      23. A      24. C      25. A      26. D      27. A      28. B      29. C      30. B

31. B      32. D      33. B      34. C      35. D      36. D      37. A      38. B      39.  D     40.  D

 

Mã đề: 205

1. B         2. A        3. B         4. C         5.C          6. C         7. B         8. B         9.C          10. D

11. A      12. A      13. B      14. D      15. A      16. D      17. C      18.C       19.D       20.B

21. D      22. A      23. C      24. C      25. D      26. A      27. A      28. D      29. D      30. C

31. A      32. D      33. B      34. C      35. B      36. A      37. C      38. B      39.  D     40. D

 

Mã đề: 206

1. C         2. D        3. D        4. C         5. A        6. C         7.B          8. D        9.A         10.C

11. A      12. B      13. B      14. C      15. C      16. D      17. D      18. B      19. A      20.D

21. D      22. B      23. D      24. A      25. D      26. A      27. B      28. A      29. B      30.C

31. C      32.  B     33.  A     34.   C    35.  A     36.B       37.C       38.  A     39. B      40.B 

 

Mã đề: 207

1. B         2.D         3. D        4. D        5. A        6. A        7. A        8. D        9. A        10. D

11. C      12. B      13. C      14. A      15. B      16. C      17. D      18.C       19. B      20. D

21. A      22. A      23. D      24. B      25. B      26. C      27. A      28. C      29. C      30. B

31. B      32. A      33.  C     34. A      35. C      36.  A     37. C      38. A      39. B      40. C

 

 

 

Mã đề: 208

1. D        2. A        3. D        4. C         5. A        6. D        7. B         8. A        9. C         10. C

11. C      12.B       13. D      14. C      15. C      16.B       17. B      18. D      19.B       20. D

21. C      22. B      23. A      24. B      25. D      26. D      27. B      28. A      29. D      30.A

31. D      32. A      33.  D     34.  A     35.  D     36.  B     37.B       38.  C     39. A      40. A

 

Mã đề: 209

1.A         2. D        3. B         4. C         5. B         6. A        7.A         8. D        9. C         10. D

11. B      12. D      13. D      14.D       15. C      16. B      17. A      18. B      19. C      20. B

21. D      22. D      23. A      24. B      25. B      26. D      27. D      28. D      29. A      30. A

31. B      32.A       33. D      34. D      35. B      36. A      37. D      38. A      39.C       40. B

 

Mã đề: 210

1. A        2. C         3. A        4. C         5. D        6. D        7. B         8. D        9. B         10. A

11. D      12. B      13. D      14. A      15. D      16. D      17. B      18. C      19. D      20. C

21. A      22. B      23. C      24. B      25. C      26. B      27. C      28. D      29. C      30. A

31. A      32. C      33. D      34. B      35. A      36. C      37. C      38. B      39. A      40. A

 

Mã đề: 211

1. B         2. C         3. C         4. D        5. C         6. A        7. A        8. D        9. C         10. C

11. B      12. C      13. C      14. D      15. A      16. B      17. D      18. C      19. B      20. D

21. B      22. C      23. A      24. D      25. C      26. A      27. D      28. D      29. B      30. D

31. D      32. A      33. A      34. D      35. B      36. B      37. D      38. B      39. B      40. A

 

 

 

Mã đề: 212

1. D        2. B         3. B         4. D        5. D        6. B         7. A        8. A        9. D        10. D

11. A      12. C      13. A      14. C      15. D      16. A      17. D      18. C      19. C      20. B

21. B      22. D      23. A      24. A      25. C      26. A      27. C      28. B      29. A      30. A

31. D      32. C      33. B      34. B      35. B      36. C      37. D      38. C      39. B      40. B

 

Mã đề: 213

 

1. C         2. A        3. B         4. D        5. A        6. B         7. B         8. A        9. A        10. B

11. D      12. C      13.D       14.A       15. D      16. A      17. C      18. A      19. D      20. A

21. C      22. B      23. C      24. A      25. D      26. B      27. B      28. B      29. C      30. D

31. C      32. D      33.D       34. B      35. B      36. A      37. C      38. C      39. D      40. A

 

Mã đề: 214

1. C         2. C         3. A        4. D        5. C         6. B         7. C         8. B         9. C         10. D

11. B      12. C      13. A      14. C      15. C      16. D      17. B      18. A      19.B       20. A

21. B      22. C      23. D      24. C      25. B      26. A      27. A      28. A      29. B      30. C

31. B      32. C      33. A      34. C      35. B      36. A      37. C      38. B      39. A      40. A

 

Mã đề: 215

1. B         2. D        3. D        4. C         5. B         6. C         7. D        8. A        9. B         10.C

11. C      12. C      13. B      14. A      15. C      16. A      17. A      18. C      19. D      20. D

21. A      22. A      23. B      24. B      25. B      26. C      27. C      28. D      29. B      30. C

31. B      32. B      33. A      34. B      35. D      36. D      37. B      38. A      39. D      40. D

 

 

Mã đề: 216

1. D        2. C         3. B         4.B          5. C         6. C         7. A        8. A        9. A        10. C

11. B      12.D       13. B      14. D      15. B      16. B      17.B       18. A      19. A      20. D

21. D      22. A      23. D      24. D      25. B      26. D      27. B      28. A      29. A      30. A

31. B      32. A      33. B      34. D      35. B      36. B      37. B      38. A      39. D      40. D 

 

Mã đề: 217

1. D        2. C         3. A        4. A        5. B         6. D        7. A        8. A        9. A        10. B

11. C      12. C      13. B      14. D      15.D       16. D      17. A      18. B      19. D      20. A

21. A      22. B      23. B      24. B      25.C       26. A      27. C      28.D       29. D      30. B

31. D      32.  C     33. B      34.  B     35.  A     36.D       37.  C     38.  B     39. D      40.  B

 

Mã đề: 218

1. C         2. A        3. C         4. A        5. D        6. B         7. D        8. D        9. A        10. A

11. B      12. D      13. D      14. C      15. B      16. C      17. C      18. A      19. B      20. D

21. C      22. C      23. C      24. B      25. B      26. D      27. D      28. D      29. A      30. A

31. B      32. A      33. B      34. B      35. A      36. A      37.  C     38. B      39. A      40. C

 

Mã đề: 219

1. A        2. D        3. B         4. A        5. A        6. D        7. D        8. A        9. A        10. C

11. B      12. B      13. C      14. A      15. A      16. A      17. B      18. D      19. C      20. A

21. C      22. C      23. C      24. A      25. A      26. D      27. D      28. C      29. D      30. A

31. D      32. D      33. C      34. A      35. D      36. D      37. D      38. C      39. C      40. A

 

 

 

Mã đề: 220

1. D        2. B         3. D        4. C         5. B         6. D        7. B         8. B         9. D        10. C

11. D      12. A      13. D      14. A      15. C      16. D      17. C      18. C      19. A      20. D

21. A      22. C      23.C       24. A      25. D      26. D      27. C      28. A      29. A      30. C

31. C      32. A      33. D      34. A      35. A      36. A      37.  C     38. D      39. D      40. A

 

Mã đề: 221

1. B         2. A        3. C         4. C         5. D        6. C         7. D        8. D        9. D        10. C

11. A      12. A      13. A      14. D      15. C      16. B      17. C      18. D      19. C      20. C

21. B      22. C      23. B      24. D      25. B      26. B      27. B      28. C      29. D      30. C

31. B      32. C      33. B      34. B      35. D      36. D      37. D      38. C      39. B      40. B

 

Mã đề: 222

1. B         2. A        3. B         4. B         5. A        6. C         7. C         8. A        9. D        10. B

11. C      12. D      13. D      14. D      15. A      16. D      17. C      18. C      19. C      20. A

21. D      22. A      23. B      24.C       25. A      26. B      27. B      28. C      29. C      30. B

31. A      32. A      33. C      34. D      35. D      36. D      37. C      38. D      39. A      40. A

 

Mã đề: 223

1. B         2. A        3. A        4. D        5. C         6. B         7. A        8. B         9. A        10. D

11. D      12. D      13. B      14. B      15. B      16. C      17. C      18. D      19. C      20. B

21. D      22. C      23. D      24. D      25. C      26. D      27. D      28. B      29. C      30. B

31. B      32. C      33. C      34. B      35. C      36. D      37. C      38. B      39. B      40. D

 

 

 

Mã đề: 224

1. A        2. D        3. B         4. B         5. C         6. B         7. A        8. D        9. A        10. A

11. B      12. A      13. C      14. C      15. A      16. B      17. C      18. B      19. D      20. A

21. D      22. B      23. A      24. A      25. C      26. B      27. B      28. A      29. C      30. C

31. C      32. A      33.  C     34. C      35. A      36. B      37. B      38. A      39. C      40. C

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok