Đáp Án Môn GDCD Thi TN THPT 2021 Từ Bộ GD

Mã đề: 301

81. A      82. A      83. C      84. C      85. B      86. B      87. C      88. B      89. D      90. C

91. B      92. D      93. C      94. A      95. D      96. A      97. A      98. B      99. D      100. A

101. C    102. D    103. A    104. D    105. B    106. C    107. C    108. B    109. A    110. B

111. D    112. C    113. A    114. A    115. B    116. A    117. C    118. D    119. B    120. D

 

Mã đề: 302

81. D      82. C      83. D      84. B      85. B      86. C      87. C      88. A      89. D      90. B

91. C      92. A      93. A      94. C      95. B      96. C      97. B      98. C      99. D      100. A

101. D    102. B    103. C    104. D    105. B    106. A    107. B    108. B    109. D    110. C

111. C    112. A    113. D    114. A    115. C    116. A    117. D    118. A    119. A    120. C

 

Mã đề: 303

81. D      82. C      83. B      84. D      85. B      86. C      87. A      88. A      89. A      90. C

91. D      92. B      93. B      94. A      95. C      96. D      97. A      98. C      99. A      100. D

101. D    102. A    103. B    104. C    105. B    106. A    107. A    108. B    109. C    110. B

111. D    112. D    113. B    114. C    115. B    116. D    117. D    118. D    119. C    120. A

 

Mã đề: 304

81. D      82. C      83. D      84. C      85. D      86. C      87. D      88. C      89. A      90. A

91. D      92. D      93. B      94. D      95. C      96. C      97. B      98. A      99. A      100. B

101. C    102. B    103. D    104. B    105.B     106. B    107. C    108. D    109. C    110. B

111. D    112. B    113. C    114. A    115. D    116. B    117. D    118. C    119. B    120. C

 

Mã đề: 305

81. D      82. B      83. C      84. A      85. A      86. C      87. D      88. C      89. B      90. C

91. A      92. A      93. B      94. B      95. C      96. C      97. D      98. A      99. D      100. D

101. A    102. C    103. A    104. A    105. D    106. D    107. D    108. C    109. A    110. A

111. D    112. A    113. C    114. A    115. C    116. C    117. D    118. D    119. A    120. A

 

Mã đề: 306

81. D      82. A      83. C      84. A      85. D      86. C      87. D      88. D      89. C      90. B

91. A      92. A      93. B      94. B      95. B      96. D      97. C      98. C      99. D      100. C

101. D    102. D    103. A    104. A    105. B    106. C    107. A    108. B    109. B    110. D

111. A    112. D    113. B    114. A    115. A    116. C    117. B    118. C    119. B    120. A

 

Mã đề: 307

81. D      82. B      83. D      84. A      85. A      86. A      87. B      88. B      89. C      90. B

91. D      92. A      93. D      94. C      95. D      96. B      97. A      98. D      99. D      100. C

101. D    102. B    103. C    104. D    105. C    106. D    107. D    108. D    109. C    110. C

111. B    112. B    113. D    114. B    115. B    116. B    117. C    118. C    119. D    120. A

 

Mã đề: 308

81. B      82. D      83. D      84. B      85. A      86. D      87. A      88. C      89. B      90. C

91. C      92. B      93. B      94. A      95. D      96. B      97. C      98. D      99. A      100. A

101. C    102. D    103. D    104. A    105. B    106. B    107. B    108. D    109. B    110. D

111. A    112. B    113. C    114. B    115. C    116. D    117. A    118. B    119. A    120. C

 

Mã đề: 309

81. B      82. C      83. D      84. C      85. B      86. A      87. B      88. A      89. C      90. B

91. D      92. A      93. A      94. D      95. B      96. A      97. A      98. B      99. D      100. C

101. B    102. B    103. D    104. D    105. A    106. A    107. D    108. D    109. C    110. C

111. C    112. D    113. C    114. A    115. C    116. A    117. D    118. D    119. C    120. C

 

Mã đề: 310

81. B      82. B      83. A      84. B      85. C      86. D      87. B      88. A      89. D      90. C

91. D      92. D      93. A      94. D      95. C      96. C      97. A      98. A      99. A      100. C

101. C    102. C    103. A    104. B    105. A    106. C    107. A    108. C    109. C    110. A

111. C    112. C    113. C    114. D    115. A    116. C    117. C    118. A    119. D    120. D

 

Mã đề: 311

81. C      82. C      83. B      84. C      85. B      86. C      87. C      88. A      89. A      90. D

91. B      92. D      93. B      94. B      95. A      96. B      97. C      98. C      99. D      100. C

101. A    102. D    103. D    104. A    105. C    106. B    107. C    108. A    109. C    110. C

111. D    112. D    113. C    114. A    115. C    116. A    117. D    118. D    119. D    120. C

 

Mã đề: 312

81. D      82. A      83. D      84. D      85. B      86. B      87. C      88. B      89. B      90. A

91. C      92. A      93. A      94. D      95. D      96. C      97. B      98. D      99. C      100. D

101. D    102. C    103. A    104. D    105. D    106. C    107. C    108. B    109. B    110. C

111. B    112. A    113. C    114. B    115. C    116. B    117. A    118. C    119. B    120. B

 

 

Mã đề: 313

81. B      82. B      83. D      84. D      85. B      86. C      87. D      88. D      89. A      90. C

91. C      92. A      93. C      94. C      95. A      96. C      97. B      98. D      99. C      100. A

101. A    102. C    103. D    104. B    105. D    106. A    107. B    108. C    109. A    110. D

111. A    112. D    113. B    114. A    115. B    116. B    117. A    118. C    119. C    120. D

 

Mã đề: 314

81. B      82. D      83. B      84. C      85. A      86. C      87. C      88. A      89. D      90. B

91. A      92. B      93. C      94. A      95. D      96. B      97. B      98. D      99. D      100. A

101. B    102. B    103. A    104. A    105. D    106. D    107. D    108. B    109. B    110. A

111. B    112. B    113. D    114. A    115. D    116. A    117. A    118. B    119. D    120. D

 

Mã đề: 315

81. B      82. D      83. C      84. A      85. A      86. B      87. A      88. A      89. C      90. B

91. D      92. B      93. B      94. C      95. D      96. B      97. C      98. C      99. D      100. D

101. C    102. B    103. A    104. D    105. C    106. D    107. B    108. B    109. C    110. D

111. C    112. D    113. B    114. C    115. A    116. C    117. B    118. C    119. A    120. A

 

Mã đề: 316

81. A      82. D      83. C      84. C      85. D      86. D      87. A      88. A      89. D      90. B

91. A      92. B      93. A      94. B      95. D      96. A      97. B      98. B      99. D      100. A

101. D    102. B    103. C    104. B    105. C    106. C    107. C    108. B    109. A    110. B

111. C    112. A    113. B    114. A    115. A    116. C    117. D    118. B    119. C    120. C

 

Mã đề: 317

81. C      82. D      83. B      84. B      85. C      86. A      87. B      88. A      89. B      90. B

91. C      92. C      93. A      94. D      95. D      96. A      97. B      98. A      99. B      100. D

101. C    102. A    103. A    104. C    105. A    106. C    107. C    108. B    109. A    110. B

111. B    112. C    113. A    114. B    115. A    116. C    117. A    118. B    119. C    120. C

 

Mã đề: 318

81. A      82. D      83. B      84. C      85. B      86. A      87. D      88. C      89. D      90. C

91. B      92. B      93. A      94. B      95. A      96. A      97. C      98. C      99. C      100. A

101. D    102. D    103. A    104. B    105. B    106. C    107. B    108. C    109. B    110. C

111. C    112. D    113. D    114. B    115. A    116. D    117. A    118. B    119. D    120. B

 

Mã đề: 319

81. D      82. D      83. C      84. B      85. A      86. D      87. C      88. A      89. B      90. B

91. B      92. D      93. C      94. A      95. D      96. B      97. C      98. A      99. A      100. A

101. D    102. B    103. C    104. B    105. D    106. C    107. A    108. B    109. A    110. C

111. C    112. A    113. D    114. C    115. C    116. D    117. A    118. C    119. C    120. D

 

Mã đề: 320

81. D      82. D      83. A      84. C      85. B      86. A      87. A      88. C      89. D      90. A

91. C      92. D      93. A      94. B      95. A      96. C      97. B      98. C      99. D      100. D

101. B    102. D    103. B    104. A    105. A    106. D    107. D    108. D    109. C    110. A

111. B    112. B    113. C    114. A    115. B    116. A    117. C    118. B    119. C    120. D

 

Mã đề: 321

81. C      82. B      83. D      84. B      85. B      86. A      87. A      88. B      89. B      90. C

91. C      92. D      93. A      94. C      95. A      96. D      97. A      98. D      99. D      100. A

101. D    102. D    103. B    104. A    105. B    106. A    107. B    108. A    109. D    110. B

111. A    112. D    113. D    114. B    115. D    116. B    117. D    118. D    119. A    120. B

 

Mã đề: 322

81. D      82. C      83. D      84. C      85. A      86. B      87. B      88. C      89. D      90. B

91. A      92. B      93. C      94. B      95. D      96. C      97. D      98. A      99. C      100. A

101. B    102. D    103. C    104. D    105. B    106. B    107. A    108. C    109. D    110. A

111. D    112. D    113. B    114. B    115. A    116. D    117. A    118. C    119. B    120. B

 

Mã đề: 323

81. C      82. B      83. C      84. A      85. A      86. B      87. D      88. B      89. C      90. C

91. B      92. B      93. A      94. B      95. C      96. B      97. C      98. A      99. B      100. C

101. A    102. C    103. D    104. B    105. A    106. A    107. D    108. D    109. B    110. C

111. D    112. A    113. C    114. B    115. D    116. D    117. B    118. A    119. A    120. D

 

Mã đề: 324

81. A      82. A      83. B      84. B      85. A      86. D      87. B      88. B      89. A      90. A

91. B      92. D      93. B      94. C      95. C      96. D      97. D      98. A      99. C      100. A

101. A    102. B    103. B    104. C    105. C    106. B    107. B    108. C    109. C    110. A

111. C    112. D    113. C    114. B    115. A    116. C    117. C    118. B    119. A    120. A

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok