Đáp Án Môn Hoá Học Thi TN THPT 2021 Của Bộ Giáo Dục

Mã đề: 201

41.D       42.A       43.B       44.C       45.B       46.B       47.A       48.C       49.B       50.D

51.C       52.A       53.A       54.B       55.B       56.A       57.D       58.D       59.C       60.D

61.C       62.D       63.C       64.D       65.A       66.D       67.A       68.A       69.B       70.C

71.A       72.B       73.C       74.C       75.B       76.D       77.C       78.B       79.C       80.A

 

Mã đề: 202

 

41.B       42.A       43.A       44.D       45.C       46.B       47.B       48.C       49.C       50.C

51.A       52.B       53.D       54.D       55.C       56.B       57.C       58.B       59.D       60.D

61.C       62.C       63.B       64.D       65.B       66.A       67.B       68.A       69.B       70.C

71.A       72.A       73.B       74.A       75.D       76.A       77.D       78.B       79.D       80.A

 

Mã đề: 203

41.C       42.D       43.A       44.B       45.C       46.A       47.D       48.A       49.C       50.A

51.D       52.B       53.D       54.B       55.B       56.D       57.B       58.C       59.D       60.C

61.C       62.B       63.A       64.D       65.A       66.D       67.D       68.B       69.C       70.D

71.B       72.B       73.A       74.C       75.C       76.A       77.C       78.A       79.C       80.B

 

 

 

Mã đề: 204

41.B       42.A       43.B       44.C       45.D       46.B       47.A       48.B       49.D       50.B

51.D       52.C       53.D       54.C       55.A       56.A       57.B       58.A       59.D       60.B

61.D       62.C       63.D       64.D       65.D       66.C       67.A       68.B       69.C       70.C

71.A       72.C       73.A       74.A       75.C       76.C       77.D       78.D       79.A       80.C

 

Mã đề: 205

41.A       42.B       43.C       44.C       45.B       46.C       47.C       48.B       49.D       50.B

51.A       52.C       53.D       54.A       55.B       56.C       57.C       58.B       59.D       60.B

61.C       62.B       63.A       64.C       65.D       66.B       67.A       68.A       69.B       70.A

71.B       72.B       73.C       74.A       75.A       76.B       77.A       78.B       79.A       80.C

 

Mã đề: 206

41.B       42.C       43.C       44.A       45.D       46.B       47.D       48.A       49.A       50.B

51.C       52.C       53.B       54.A       55.B       56.B       57.C       58.A       59.C       60.C

61.C       62.D       63.D       64.C       65.D       66.A       67.B       68.D       69.C       70.D

71.B       72.B       73.B       74.D       75.D       76.D       77.A       78.A       79.B       80.D

 

Mã đề: 207

41.C       42.C       43.C       44.D       45.C       46.C       47.A       48.C       49.A       50.D

51.D       52.A       53.D       54.A       55.D       56.A       57.C       58.C       59.A       60.A

61.B       62.C       63.B       64.C       65.B       66.D       67.D       68.D       69.B       70.C

71.A       72.C       73.D       74.A       75.C       76.A       77.D       78.A       79.D       80.C

 

 

 

 

Mã đề: 208

41.C       42.D       43.C       44.C       45.D       46.A       47.D       48.D       49.B       50.A

51.D       52.A       53.C       54.C       55.C       56.D       57.B       58.B       59.C       60.D

61.A       62.A       63.B       64.A       65.B       66.C       67.B       68.C       69.D       70.D

71.B       72.A       73.D       74.B       75.B       76.C       77.A       78.C       79.A       80.B

 

 

Mã đề: 209

41.C       42.A       43.B       44.C       45.B       46.C       47.A       48.B       49.A       50.B

51.D       52.A       53.B       54.C       55.C       56.B       57.D       58.A       59.D       60.B

61.A       62.D       63.D       64.B       65.D       66.A       67.A       68.C       69.B       70.A

71.D       72.A       73.C       74.D       75.D       76.C       77.D       78.D       79.C       80.A

 

Mã đề: 210

41.B       42.D       43.A       44.A       45.D       46.C       47.B       48.B       49.D       50.C

51.D       52.B       53.B       54.C       55.A       56.B       57.C       58.A       59.A       60.B

61.C       62.B       63.A       64.C       65.C       66.A       67.A       68.A       69.C       70.A

71.C       72.C       73.B       74.A       75.A       76.B       77.C       78.A       79.A       80.A

 

Mã đề: 211

41.B       42.C       43.D       44.B       45.A       46.D       47.A       48.D       49.C       50.C

51.B       52.B       53.B       54.C       55.B       56.D       57.          58.          59.B       60.D

61.C       62.D       63.B       64.A       65.B       66.D       67.D       68.C       69.A       70.A

71.A       72.C       73.D       74.A       75.A       76.C       77.A       78.C       79.D       80.D

 

 

Mã đề: 212

41.D       42.A       43.D       44.D       45.D       46.C       47.A       48.A       49.B       50.C

51.D       52.D       53.D       54.B       55.D       56.C       57.B       58.A       59.D       60.D

61.B       62.D       63.C       64.D       65.C       66.C       67.B       68.C       69.B       70.C

71.B       72.C       73.C       74.B       75.C       76.B       77.C       78.D       79.B       80.B

 

Mã đề: 213

 

 

41.C       42.D       43.B       44.C       45.D       46.B       47.C       48.A       49.C       50.B

51.A       52.A       53.A       54.B       55.C       56.B       57.C       58.B       59.B       60.D

61.D       62.C       63.C       64.C       65.A       66.A       67.A       68.D       69.B       70.A

71.A       72.D       73.D       74.A       75.A       76.B       77.C       78.D       79.B       80.D

 

Mã đề: 214

41.B       42.C       43.A       44.C       45.B       46.A       47.A       48.B       49.C       50.A

51.B       52.D       53.A       54.A       55.A       56.B       57.C       58.A       59.B       60.A

61.B       62.A       63.C       64.D       65.D       66.C       67.C       68.D       69.C       70.B

71.D       72.D       73.C       74.D       75.B       76.D       77.C       78.D       79.C       80.B

 

Mã đề: 215

41.C       42.A       43.A       44.B       45.D       46.B       47.D       48.D       49.D       50.C

51.B       52.C       53.A       54.D       55.C       56.C       57.D       58.C       59.A       60.C

61.C       62.D       63.B       64.B       65.A       66.B       67.B       68.B       69.A       70.A

71.C       72.D       73.D       74.B       75.A       76.A       77.D       78.A       79.B       80.B

 

 

Mã đề: 216

41.B       42.D       43.C       44.D       45.B       46.A       47.C       48.D       49.A       50.A

51.A       52.B       53.D       54.B       55.B       56.B       57.C       58.A       59.A       60.B

61.C       62.A       63.B       64.D       65.B       66.D       67.B       68.D       69.D       70.A

71.D       72.A       73.B       74.A       75.D       76.A       77.B       78.B       79.A       80.D

 

 

Mã đề: 217

41.B       42.A       43.C       44.A       45.C       46.C       47.D       48.D       49.A       50.C

51.A       52.D       53.A       54.B       55.D       56.B       57.B       58.B       59.D       60.D

61.B       62.D       63.D       64.D       65.A       66.D       67.A       68.A       69.A       70.B

71.D       72.D       73.A       74.B       75.B       76.B       77.A       78.D       79.B       80.B

 

Mã đề: 218

41.A       42.D       43.D       44.A       45.C       46.C       47.C       48.B       49.A       50.B

51.B       52.C       53.C       54.B       55.D       56.D       57.C       58.A       59.B       60.C

61.A       62.A       63.C       64.A       65.D       66.A       67.C       68.A       69.A       70.C

71.C       72.D       73.B       74.D       75.D       76.B       77.D       78.B       79.B       80.C

 

Mã đề: 219

41. D      42. D      43. C      44. B      45. B      46. B      47. C      48. A      49. D      50. D

51. C      52. A      53. A      54. D      55. A      56. A      57. C      58. D      59. C      60. B

61. B      62. B      63. D      64. B      65. A      66. A      67. B      68. C      69. C      70. C

71. A      72. A      73. A      74. D      75. C      76. B      77. A      78. C      79. A      80. A

 

 

Mã đề: 220

41.D       42.B       43.A       44.D       45.C       46.C       47.B       48.D       49.D       50.B

51.A       52.B       53.D       54.C       55.A       56.A       57.A       58.C       59.A       60.B

61.C       62.D       63.A       64.D       65.C       66.B       67.D       68.C       69.C       70.A

71.D       72.C       73.B       74.C       75.A       76.C       77.B       78.C       79.A       80.D

 

Mã đề: 221

41.C       42.C       43.A       44.B       45.D       46.C       47.A       48.C       49.D       50.A

51.B       52.B       53.C       54.D       55.D       56.B       57.C       58.B       59.C       60.B

61.D       62.A       63.B       64.D       65.C       66.D       67.B       68.C       69.D       70.B

71.C       72.D       73.D       74.C       75.C       76.B       77.B       78.C       79.D       80.D

 

Mã đề: 222

41.C       42.B       43.B       44.A       45.A       46.C       47.C       48.A       49.A       50.D

51.C       52.A       53.C       54.D       55.D       56.C       57.C       58.C       59.A       60.A

61.B       62.B       63.C       64.A       65.D       66.A       67.A       68.D       69.C       70.A

71.A       72.D       73.D       74.A       75.C       76.D       77.A       78.D       79.C       80.D

 

Mã đề: 223

41.A       42.D       43.A       44.C       45.C       46.D       47.B       48.A       49.A       50.A

51.D       52.A       53.D       54.D       55.B       56.D       57.C       58.A       59.B       60.B

61.B       62.A       63.A       64.C       65.D       66.C       67.B       68.C       69.C       70.C

71.B       72.D       73.A       74.D       75.B       76.B       77.A       78.A       79.D       80.D

 

 

 

Mã đề: 224

41. A      42. A      43. C      44. C      45. D      46. B      47. D      48. C      49. C      50. D

51. A      52. B      53. D      54. D      55. C      56. C      57. A      58. D      59. C      60. C

61. B      62. C      63. A      64. A      65. C      66. B      67. A      68. A      69. B      70. A

71. A      72. D      73. B      74. D      75. B      76. B      77. D      78. D      79. B      80. B

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok