Đáp Án Địa Lí Thi TN THPT 2021 Của Bộ GD

Mã đề: 301

41. A      42.  C     43. D      44. C      45. D      46. D      47. B      48. A      49. B      50. C

51. D      52. B      53. B      54. C      55. C      56. B      57. B      58. C      59. B      60. A

61. B      62. A      63. A      64. A      65. C      66. A      67. B      68. B      69. C      70. C

71. A      72. B      73. A      74. C      75. A      76. A      77. A      78. C      79. B      80. C

 

Mã đề: 302

41. C      42. D      43. C      44.  D     45.A       46. C      47.A       48.B       49. D      50. D

51.B       52. C      53. C      54. C      55. B      56. B      57. C      58. A      59. B      60. A

61. B      62. B      63.A       64.C       65. B      66.B       67.A       68. C      69. C      70. A

71. C      72. A      73. A      74. B      75. C      76. A      77. C      78. B      79. A      80. B

 

Mã đề:  303

41.D       42.C       43.A       44. B      45. C      46. B      47. A      48. C      49. C      50. C

51. A      52. C      53. D      54. B      55. C      56. B      57. D      58. A      59. D      60. A

61. D      62. C      63. A      64. C      65. A      66. A      67. C      68. D      69. C      70. C

71. A      72. C      73. D      74. D      75. D      76. C      77. A      78. D      79. D      80. A

 

 

Mã đề: 304

41. D      42. A      43. A      44. B      45. B      46. D      47. A      48. A      49. C      50. B

51. A      52. C      53. A      54. D      55. D      56. A      57. B      58. B      59. D      60. B

61. C      62. D      63. D      64. A      65. A      66. C      67. D      68. B      69. D      70. D

71. A      72. B      73. B      74. B      75. D      76. A      77. A      78. A      79. B      80. D

 

Mã đề: 305

41. C      42. D      43. D      44. A      45. A      46. C      47.C       48. B      49.A       50. D

51.D       52. B      53. A      54. A      55. D      56. A      57. B      58. C      59. C      60. D

61. D      62. A      63. A      64. D      65. B      66. B      67. D      68. A      69. C      70. A

71. C      72. C      73. B      74. B      75. A      76. A      77. C      78. D      79. B      80. C

 

Mã đề: 306

41. B      42. B      43. B      44. A      45. B      46. C      47. C      48. D      49. B      50. D

51. C      52. C      53. C      54. C      55. B      56. A      57. B      58. D      59. A      60. B

61. C      62. B      63. A      64. D      65. B      66. B      67. D      68. D      69. B      70. C

71. B      72. C      73. B      74. D      75. D      76. D      77. C      78. C      79. D      80. D

 

Mã đề: 307

41. B      42. B      43. C      44. A      45. D      46. A      47. C      48. A      49. A      50. B

51. B      52. D      53. D      54. B      55. A      56. D      57. C      58. D      59. B      60. A

61. A      62. A      63. C      64. C      65. A      66. B      67. C      68. D      69. C      70. D

71. C      72. D      73. C      74. D      75. D      76. C      77. C      78. A      79. B      80. A

 

 

 

 

Mã đề: 308

41. C      42. B      43. A      44. C      45. C      46. A      47. C      48. A      49. C      50. C

51. A      52. A      53. B      54. A      55. D      56. A      57. A      58. B      59. D      60. C

61. D      62. B      63. B      64. B      65.D       66. D      67. C      68.D       69. D      70. C

71. D      72. B      73. B      74. D      75.D       76.B       77. B      78. C      79.B       80. B

 

Mã đề: 309

41. C      42. B      43. A      44. B      45. A      46. D      47. C      48. D      49. C      50. C

51. D      52. A      53. C      54. D      55. B      56. D      57. B      58. B      59. A      60. A

61. D      62. A      63. B      64. D      65. A      66. C      67. A      68. C      69. C      70. B

71. B      72. B      73. A      74. C      75. C      76. D      77. D      78. A      79. B      80. D

 

Mã đề: 310

41. B      42. C      43. C      44. A      45. A      46. D      47. D      48. B      49.B       50. B

51.A       52. C      53.D       54. D      55. C      56. C      57. C      58.A       59. D      60. A

61. A      62. C      63.D       64.D       65. A      66.A       67. A      68. D      69. C      70. C

71. A      72. D      73. A      74. D      75. C      76. A      77. A      78.A       79.B       80.A

 

Mã đề: 311

41. A      42.B       43.C       44.A       45.A       46. C      47.C       48. D      49.B       50. B

51.D       52. B      53.A       54. B      55.D       56.C       57. B      58. B      59.B       60. A

61.C       62.C       63.B       64.A       65.B       66.D       67.A       68. B      69.D       70. D

71. A      72. C      73.D       74.C       75.A       76.D       77.D       78. A      79. D      80. C

 

 

 

 

Mã đề: 312

41.A       42. D      43. B      44.  C     45. C      46. D      47. C      48. D      49. B      50. B

51.C       52. D      53. B      54. C      55. C      56. B      57. C      58. C      59. D      60. C

61. D      62. D      63. A      64. B      65. A      66. A      67. A      68. B      69. D      70. A

71. D      72. B      73. B      74. D      75. B      76. A      77. C      78. B      79. D      80. A

 

Mã đề: 313

41. A      42. C      43. C      44. B      45. A      46. C      47. D      48. D      49. D      50. A

51. A      52. C      53. C      54. A      55. D      56. C      57. B      58. D      59. B      60. D

61. C      62. B      63. D      64. D      65. A      66. B      67. B      68. C      69. B      70. D

71. C      72. A      73. B      74. A      75. B      76. D      77. B      78. A      79. D      80. C

 

Mã đề: 314

41. D      42. B      43.D       44. D      45.B       46. D      47. C      48. D      49. C      50. C

51. A      52. D      53. B      54. D      55. C      56. A      57. A      58. D      59. B      60. A

61. B      62. A      63. C      64. C      65. D      66. A      67. C      68. A      69. C      70. B

71. D      72. D      73. B      74. A      75. B      76. C      77. A      78. B      79. A      80. C

 

Mã đề: 315

41. C      42.C       43. C      44. B      45. C      46. B      47. C      48. C      49. D      50. A

51. B      52. A      53. C      54. B      55. C      56. A      57. B      58. D      59. A      60. D

61. D      62. C      63. B      64. A      65. A      66. B      67. A      68. A      69. D      70. B

71. D      72. B      73. C      74. D      75. A      76. A      77. A      78. A      79. B      80. D

 

 

 

 

Mã đề: 316

41. A      42. B      43.C       44. D      45. C      46. D      47. B      48. A      49. B      50. B

51. A      52. D      53. A      54. B      55. C      56. D      57. C      58. C      59. D      60. A

61. D      62. D      63. D      64. C      65. D      66. A      67. B      68. C      69. A      70. B

71. D      72. C      73. C      74. B      75. C      76. B      77. A      78. D      79. C      80. C

 

Mã đề: 317

41. D      42. B      43. D      44. D      45. B      46. D      47. B      48. D      49.C       50. B

51.A       52. A      53. A      54. D      55. C      56. B      57. A      58.B       59. A      60. D

61. D      62. D      63. A      64. A      65.D       66.B       67. B      68. D      69. C      70. D

71. C      72. D      73. A      74. A      75. C      76.A       77.A       78.D       79.D       80.B

 

Mã đề: 318

41. C      42. C      43.          44. D      45. B      46. D      47. A      48. D      49. B      50. A

51. A      52. B      53. D      54. C      55. D      56. C      57. D      58. C      59. B      60. B

61. D      62. D      63. A      64. D      65. C      66. A      67. A      68. B      69. B      70. D

71. C      72. C      73. A      74. C      75. A      76. B      77. D      78. B      79. A      80. A

 

Mã đề: 319

41. B      42. C      43. D      44. A      45. A      46. A      47. D      48. B      49. A      50. D

51. C      52. A      53. C      54. D      55. A      56. D      57. C      58. B      59. C      60. B

61. C      62. C      63. A      64. A      65. D      66. A      67. B      68. D      69. B      70. A

71. C      72. C      73. D      74. B      75. B      76. B      77. A      78. D      79. C      80. D

 

 

 

 

Mã đề: 320

41. B      42. A      43. D      44. A      45. A      46. A      47. D      48. C      49. D      50. B

51. B      52. C      53. D      54. C      55. B      56. B      57. D      58. D      59. B      60. C

61. A      62. C      63. D      64. D      65. A      66. A      67. B      68. D      69. D      70. A

71. C      72. C      73. C      74. C      75. C      76. A      77. C      78. C      79. A      80. C

 

Mã đề: 321

41. D      42.B       43.D       44. A      45. C      46. B      47.B       48. C      49. C      50. D

51. B      52. A      53. C      54. A      55. D      56. D      57.C       58. D      59. B      60. C

61. C      62. A      63. D      64. D      65. B      66. B      67. D      68. B      69. D      70. B

71. C      72. C      73. B      74. D      75. C      76. D      77. B      78. B      79. D      80.C

 

Mã đề: 322

41. C      42. D      43. D      44.B       45.B       46. D      47. C      48. D      49. B      50. B

51.A       52. B      53. C      54. A      55.B       56. A      57. A      58. C      59. A      60. D

61.A       62. D      63. A      64. B      65. C      66. C      67. B      68.C       69.C       70. D

71. B      72. B      73. D      74. A      75. D      76. A      77. A      78. D      79. C      80. C

 

Mã đề: 323

41. B      42. C      43. D      44. B      45. C      46. A      47. A      48. C      49. A      50. A

51. A      52. D      53. C      54. D      55. A      56. A      57. B      58. C      59. B      60. B

61. D      62. D      63. C      64. C      65. A      66. C      67. D      68. B      69. C      70. A

71. A      72. B      73. B      74. D      75. C      76. A      77. B      78. C      79. C      80. D

 

 

 

Mã đề: 324

41. D      42. C      43.D       44. A      45. B      46. A      47. A      48. B      49. C      50. C

51.D       52.C       53. A      54.B       55. B      56. C      57. D      58. A      59. A      60. B

61. D      62.D       63. D      64. A      65. C      66. D      67. B      68. D      69. D      70. C

71. A      72.A       73.C       74.C       75.A       76. D      77. C      78.C       79. B      80. B

 

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok