Đáp Án Môn Tiếng Anh TN THPT 2021 Chính Thức Của Bộ GD

Đáp Án Môn Tiếng Anh TN THPT 2021 Chính Thức Của Bộ GD

MÔN ANH - Mã đề: 401

1. A     2. C      3. A     4. A     5. B      6. B      7. A     8. A     9. D     10. B

11. B    12. A   13. A   14. C    15. D   16. C    17. B    18. D   19. B    20. C

21. C    22. D   23. A   24. C    25. A   26. D   27. D   28. D   29. C    30. A

31. C    32. B    33. C    34. D  35. A   36. A   37. B    38. B    39. B    40.D 

41.B     42. D   43. B    44. B    45. D   46. D   47. B    48. D   49. C    50. A

 

MÔN ANH - Mã đề: 402

1. A     2. C      3. D     4. B      5. D     6. D     7. C      8. A     9. C      10. C

11. A   12. B    13. A   14. D   15. B    16. D   17. D   18. D   19. A   20. B

21. A   22. B    23. A   24. B    25. B    26. D   27. A   28. B    29. D   30. A

31. D   32. D  33. D   34. A  35. A   36. A   37. B    38. A   39. B    40. D

41. A   42. B    43. B    44. D   45. C    46. B    47. B    48. A   49. A   50. D 

 

MÔN ANH - Mã đề: 403

1. B      2. C      3. B      4. B      5. A     6. D     7. D     8. A     9. B      10. D

11. A   12. D   13. C    14. D   15. B    16. B    17. C    18. C    19. B    20. D

21. A   22. A   23. A   24. B    25. C    26. B    27. A   28. D   29. A   30. B

31. C    32. D   33. B    34. A   35. C    36. C    37. D  38.  C   39. D   40. D 

41.  C   42. D  43. C    44. B    45. B    46. D  47. A   48.  C   49. D  50. B 

 

MÔN ANH - Mã đề: 404

1. D     2. A     3. B      4. C      5. D     6. C      7. B      8. B      9. C      10. D

11. B    12. C    13. C    14. B    15. D   16.D    17. A   18. B    19. C    20. B

21. B    22. A   23. C    24. C    25. B    26. A   27. C    28. A   29. C    30. B

31. A   32. C   33. A  34. B   35. B    36. B    37. C    38.  A 39. A  40. C 

41. A   42. C    43. A  44. C    45. C    46. A  47. B    48.  B   49. A  50. A  

MÔN ANH - Mã đề: 405

1. D     2.  C     3. B      4. C      5. B      6. B      7. C      8.  D    9. B      10. C

11. D   12. C    13.  A  14. D   15. C    16. A   17. C    18. D   19. B    20. B

21. D   22. D   23. C    24. A   25. C    26. C    27. C    28.  A 29. B    30. B

31. D   32. A   33. C    34. D   35. A  36. D  37. A  38. D  39. B   40. B 

41.  A  42. B    43. A  44. A  45. B    46. D  47. B    48. A  49. A  50. D  

 

MÔN ANH - Mã đề: 406

1. A     2.  A    3.  C     4. D     5. B      6. D     7. B      8. B      9. C      10. B

11. C    12. D   13. B    14. C    15. D   16. C    17. B    18. B    19. B    20. A

21. A   22. B    23. C    24. D   25. D   26. D   27. C    28. A   29. A   30. A

31. D   32. B   33. B    34. A   35. A  36. A  37. C    38. C    39. D   40. A 

41.  D  42. C    43. D   44. C    45. D  46. C    47. B    48. A  49. C    50. C  

 

MÔN ANH - Mã đề: 407

1. A     2. C      3. D     4. A     5. C      6. D     7. A     8. B      9. A     10. C

11. B    12. C    13. C    14. B    15. A   16. C    17. B    18. B    19. C    20. D

21. B    22. A   23. A   24. B    25. D   26. A   27. B    28. B    29.  B   30.  D

31. B    32. D  33. D  34.B     35. C    36. D   37. A  38. A  39. D   40. A 

41.  B   42. D   43. A  44.  D 45.  C   46. D  47. A  48. A   49.  C   50.  C 

 

MÔN ANH - Mã đề: 408

1. B      2. C      3. D     4. D     5. A     6. A     7. D     8. B      9. A     10. A

11. B    12. B    13. B    14. D   15. D   16. B    17. D   18. A   19. C    20. A

21. B    22. C    23. B    24. C    25. C    26. C    27. D   28. A   29. B    30. D

31. C    32. A  33. C    34. A  35. D   36. D   37. A   38. A   39. D  40. A

41. C    42. C    43. C    44. D   45. C    46.  C   47.  D  48. B    49. C    50. B 

 

 

 

 

MÔN ANH - Mã đề: 409

1. D     2. D     3. B      4. B      5. D     6. B      7. C      8. B      9. A     10. C

11. C    12. C    13. D   14. A   15. A   16. D   17. B    18. B    19. A   20. A

21. D   22. D   23. A   24. A   25. B    26.  A  27. D   28. D   29. D   30. B

31. D   32. B    33. B    34. A  35.  D  36.  D 37. B    38. B    39. B    40. A

41. B    42.  B   43. A   44. A   45. B    46. A   47.  D  48.  C   49.  A  50. A 

 

MÔN ANH - Mã đề: 410

1. D     2. D     3. A     4. B      5. A     6. B      7. B      8. A     9. A     10. C

11. D   12. D   13. C    14.  A  15. D   16. D   17. B    18. A   19. B    20. B

21. C    22. B    23. C    24. B    25. B    26. C    27. D   28. B    29.  A  30. A

31. A   32. C   33. D  34.  C  35. C    36. D  37. C    38. D  39. B   40. A 

41.  C   42.  C   43. C    44. A  45.  D 46. C    47. B    48.  B   49. D  50. A  

 

MÔN ANH - Mã đề: 411

1. B      2. A     3. D     4. D     5. B      6. A     7. C      8. A     9. B      10. D

11. C    12. A   13. C    14. D   15. C    16. B    17. C    18. C    19. D   20. C

21. C    22. C    23. B    24. D   25. B    26. D   27. B    28. C    29. D   30. B

31. D   32. B   33. A   34. B    35. A   36.  B   37.  A  38. B    39. A  40. C

41. D   42. B    43. A   44. A   45. A   46.  C   47. C    48. A   49. C    50. D 

 

MÔN ANH - Mã đề: 412

1. D     2. A     3. B      4. B      5. C      6. A     7. B      8. B      9. A     10. D

11. C    12. C    13. C    14. A   15. D   16. D   17. D   18. C    19. B    20. C

21. D   22. B    23. A   24. A   25. C    26. D   27. B    28. A   29. C    30. A

31. B    32. D  33. D   34. A  35. A   36. B    37. D   38. B    39. D  40. B

41. B    42. C    43. C    44. B    45. C    46. A   47. C    48. A   49. A   50. D 

 

 

 

 

MÔN ANH - Mã đề: 413

 

1. D     2. B      3. A     4. D     5. A     6. D     7. B      8.  D    9. D     10. B

11. B    12. A   13. B    14. D   15. D   16.A    17. D   18. C    19. A   20. A

21. C    22. D   23. D   24. A   25. D   26. A   27. A   28. C    29. C    30. C

31. D   32. C   33. D  34. C   35. C    36. C    37. A  38. C    39. C   40. A 

41.  A  42. A  43. C    44. C    45. A  46. A  47. D  48.  C   49. A  50. C  

 

MÔN ANH - Mã đề: 414

1. B      2. D     3. A     4. C      5. B      6. C      7. A     8. B      9. B      10. B

11. D   12. C    13. C    14. C    15. B    16. D   17. B    18. A   19. B    20. C

21. D   22. A   23. C    24. D   25. D   26. D   27. B    28. C    29. D   30 .C

31. B    32. D  33. B    34. B    35. C    36.  B   37. C    38. C    39. D  40. D

41. C    42. D   43. B    44. B    45. D   46.  D  47.  D  48. A   49. C    50. B 

 

MÔN ANH - Mã đề: 415

1. A     2. D     3. D     4. B      5.B       6. A     7. A     8. A     9.B       10. C

11. A   12. B    13. B    14. D   15. D   16. A   17. C    18. A   19. B    20. D

21. C    22. C    23. D   24. B    25. B    26. D   27. D   28. D   29. B    30. C

31. D   32. A  33. A   34. A  35. C    36. D   37. D   38. A   39. C    40. B

41. C    42. A   43. C    44. A   45. D   46. C    47. D   48. A   49. C    50. D 

 

MÔN ANH - Mã đề: 416

1. D     2. B      3. D     4. D     5. A     6. C      7. D     8. A     9. D     10. C

11. C    12. C    13. B    14. A   15. D   16. C    17. A   18. C    19. A   20. B

21. D   22. D   23. B    24. D   25. C    26. C    27. B    28. B    29. B    30. D

31. D   32. D  33. C    34. C    35. B    36. B    37. B    38. C    39. C    40. B

41. D   42. D   43. B    44. D   45. B    46. C    47. B    48. D   49. C    50. C 

 

 

 

 

MÔN ANH - Mã đề: 417

1. C      2. C      3. C      4. B      5. B      6. C      7. B      8. A     9. C      10. D

11. A   12. C    13. D   14. A   15. A   16. C    17. C    18. B    19. D   20. D

21. D   22. A   23. B    24. C    25. C    26. D   27. A   28. D   29. D   30. C

31. D   32. D  33. A   34. A  35. D   36. D   37. A   38. D   39. A  40. D

41. A   42. C    43. A   44. C    45. C    46.  A  47.  C   48. D   49. A   50. C 

 

MÔN ANH - Mã đề: 418

 

1. B      2. C      3. A     4. D     5. C      6. B      7. B      8. C      9. C      10. A

11. D   12. B    13. A   14. B    15. B    16. B    17. D   18. B    19. D   20. C

21. A   22. B    23. C    24. C    25. D   26. C    27. A   28. D   29. A   30. C

31. C    32. D  33. D   34. A  35. D   36. C    37. A   38. A   39.  A 40. D

41. A   42. A   43. D   44. C    45. A   46.  A  47.  A  48. B    49. B    50. C 

 

MÔN ANH - Mã đề: 419

1. D     2. C      3. D     4. A     5. B      6. C      7. C      8. D     9. C      10. D

11. A   12. D   13. B    14. D   15. A   16. B    17. A   18. B    19. D   20. C

21. B    22. C    23. C    24. D   25. C    26. A   27. D   28. C    29. A   30. C

31. D   32. A  33. A   34. B    35. B    36. B    37. A   38. A   39. B    40. A

41. A   42. B    43. A   44. D   45. D   46. B    47. A   48. C    49. C    50. B 

 

MÔN ANH - Mã đề: 420

1. A     2.  C     3. D     4.  C     5. B      6. C      7. C      8. A     9. D     10. D

11. C    12. B    13. B    14. D   15. D   16. A   17. C    18. C    19. A   20. A

21. A   22. D   23. D   24. D   25. A   26. B    27. C    28. B    29. C    30. D

31. D   32. C   33. B    34. B   35. C    36. B    37. B    38. D  39. A   40. D 

41.  C   42. B    43.D    44. D  45. A  46. B    47. A  48. C    49. A   50. B  

 

 

 

MÔN ANH - Mã đề: 421

1. D     2. C      3. B      4. C      5. D     6. C      7. C      8. C      9. B      10. A

11. A   12. D   13. D   14. B    15. A   16. B    17. C    18. B    19. B    20. B

21. A   22. A   23. B    24. B    25. A   26. C    27. B    28. A   29. A   30. D

31. C    32. C    33. A   34. A  35. A   36. B    37. B    38. A   39. C    40. C

41. C    42. A   43. C    44.  A  45. B    46. B    47. A   48. C    49. A   50. B 

 

MÔN ANH - Mã đề: 422

1. D     2. D     3. A     4.B       5. A     6.  A    7. B      8. C      9.  B     10. D

11. C    12. D   13. B    14. C    15. D   16. C    17. D   18. A   19. A   20. D

21. A   22. A   23.  D  24. C    25. B    26. A   27. A   28. D   29. C    30. D

31. B    32. D  33. A  34.A   35. C    36. B    37. B    38. C    39.  A  40. C

41. B    42.  B   43. B    44. C    45. A   46. C    47. B    48. A  49. C    50. C  

 

MÔN ANH - Mã đề: 423

1. A     2. B      3. D     4. C      5. B      6. D     7. D     8. A     9. B      10. B

11. A   12. B    13. A   14. C    15. B    16. D   17. D   18. C    19. B    20. D

21. B    22. D   23. A   24. D   25. C    26.  C   27. D   28. C    29.A    30.C

31. C    32. A  33. B    34. A  35. A   36.  C   37.  A  38. D   39. D  40. B

41. A   42. D   43. D   44. B    45. C    46. B    47. C    48. A   49. D   50. C 

 

 

MÔN ANH - Mã đề: 424

1. D     2. A     3. B      4. D     5. B      6. A     7. C      8. B      9. D     10.B

11.D    12. B    13. A   14. C    15. B    16. A   17. D   18. A   19. B    20. A

21. D   22. C    23. C    24. A   25. A   26. B    27. A   28. C    29. A   30. A

31. B    32. A  33. A   34. B    35. D   36. B    37. D   38. C    39. C    40. D

41. C    42. C    43. D   44. C    45. D   46. D   47. D   48. B    49. C    50. B 

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok