Hoá học 10 Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

A. Lý thuyết

I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Hình 1: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Hình 1: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

- Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.

- Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được sắp xếp thành một hàng.

- Các nguyên tố có số electron hóa trị trong nguyên tử như nhau được xếp thành một cột.

II. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

1. Ô nguyên tố

Hình 2: Ô nguyên tố

Hình 2: Ô nguyên tố

- Số thứ tự nguyên tố = số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) = số proton = số electron trong nguyên tử.

2. Chu kì

- Chu kì là dãy các nguyên tố của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần

- Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron trong nguyên tử.

- Bảng tuần hoàn gồm có 7 chu kì

- Chu kì 1:

+ Nguyên tố bắt đầu: H (Z = 1): 1s1

+ Nguyên tố kết thúc: He (Z = 2): 1s2

+ Số nguyên tố: 2

- Chu kì 2:

+ Nguyên tố bắt đầu: Li (Z = 3)

+ Nguyên tố kết thúc: Ne (Z = 10)

+ Số nguyên tố: 8

- Chu kì 3:

+ Nguyên tố bắt đầu: Na (Z = 11) 

+ Nguyên tố kết thúc: Ar (Z = 18)

+ Số nguyên tố: 8

- Chu kì 4:

+ Nguyên tố bắt đầu: K (Z = 19)

+ Nguyên tố kết thúc: Kr (Z = 36)

+ Số nguyên tố: 18

- Chu kì 5:

+ Nguyên tố bắt đầu: Rb (Z =37)

+ Nguyên tố kết thúc: Xe (Z = 54)

+ Số nguyên tố: 18

- Chu kì 6:

+ Nguyên tố bắt đầu: Cs (Z = 55)

+ Nguyên tố kết thúc: Rn (Z = 86)

+ Số nguyên tố: 32

- Chu kì 7:

+ Nguyên tố bắt đầu: Fr (Z = 87)

+ Nguyên tố kết thúc: Chưa xác định

+ Số nguyên tố: Chưa hoàn thiện

III. Nhóm nguyên tố

Nhóm nguyên tố là gồm các nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng tương tự nhau, nên tính chất hóa học gần giống nhau được xếp thành một cột.

Nhóm nguyên tố

- Nhóm A: nsanpb

Với a, b là số electron trên phân lớp s và p. Số thứ tự của nhóm bằng tổng số electron lớp ngoài cùng: a + b

1 ≤ a ≤ 2 và 0  ≤ b ≤ 6

- Nhóm B: (n – 1)dansb

Với b = 2, 0 ≤ a ≤ 10 → Các nguyên tố nhóm B là tập hợp các nguyên tố có electron hóa trị nằm trên phân lớp d và f. 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok