Hoá học 11 Bài 34: Bài thực hành 4 Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích thí nghiệm

- Học sinh nắm vững các nội dung thí nghiệm và cách tiến hành.

- Nghiên cứu các thí nghiệm điều chế etilen và axetilen

1.2. Kỹ năng thí nghiệm

- Không dùng tay cầm trực tiếp hoá chất.

- Không đổ hoá chất này vào hoá chất khác ngoài chỉ dẫn.

- Không đổ lại hoá chất thừa lại lọ đựng ban đầu.

- Không dùng hoá chất nếu không biết hoá chất gì.

- Không nếm hoặc ngửi trực tiếp  hoá chất.

- Khi mở lọ hoá chất và lấy hoá chất không để dây ra bàn, dùng xong đậy nắp lại ngay.

- Trong 2 thí nghiệm trên khi dừng thí nghiệm phải tháo các ống nghiệm cẩn thận, đúng thứ tự các thao tác, tháo ống dẫn dd Ca(OH)2, dd Br2 trước sau đó mới tắt đèn cồn. 

1.3. Cơ sở lý thuyết

a. Thí nghiệm 1: Điều chế và thử tính chất của etilen

Hình 1: Thí nghiệm điều chế etilen

Hình 1: Thí nghiệm điều chế etilen

Etilen được điều chế từ ancol etylic theo phương trình:

C2H5OH  → CH2=CH2 + H2O

CH2=CH2 + Br2   →   BrCH2 - CH2Br

                              1,2-đibrometan

CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH

b. Thí nghiệm 2: Điều chế và thử tính chất của axetilen 

Hình 2: Điều chế axetilen

Hình 2: Điều chế axetilen

CaC2 + H2O → Ca(OH)2 + C2H2 ↑

C2H2  +  2AgNO3 + 2NH3  → AgC≡CAg + 2NH4NO3

1.4. Dụng cụ thí nghiệm, hóa chất

a. Dụng cụ thí nghiệm

- Ống nghiệm, nút cao su, ống dẫn khí thủy tinh

- Đèn cồn, ống nghiệm có nhánh

b. Hóa chất

- Cát sạch, C2H5OH khan, H2SO4 đặc

- Bông tẩm NaOH, dung dịch Br2

- CaC2, dung dịch KMnO4, AgNO3/NH3

1.5. Các bước tiến hành thí nghiệm

a. Thí nghiệm 1: Điều chế và thử tính chất của etilen

Cho 2ml ancol etylic khan vào ống nghiệm khô có sẵn vài viên đã bọt,

Sau đó thêm từng giọt dung dịch H2SO4 đặc (4ml), đồng thời lắc đều. Lắp dụng cụ thí nghiệm như hình vẽ

Đun nóng hỗn hợp phản ứng sao cho hỗn hợp phản ứng sao cho hỗn hợp không trào lên ống dẫn khí.

Đốt khí sinh ra ở đầu vuốt nhọn của ống dẫn khí:

Bước 1

Bước 1

Dẫn khí qua dung dịch KMnO4. Quan sát sự thay đổi màu của dung dịch.

Bước 2

Bước 2

b. Thí nghiệm 2: Điều chế và thử tính chất của axetilen

Cho vài mẫu nhỏ canxicacbua vào ống nghiệm có nhánh chứa 1ml nước, đậy nhanh bằng nút có ống dẫn khí đầu vuốt nhọn. đốt khí sinh ra ở đầu ống vuốt nhọn.

Bước 1

Bước 1

Dẫn khí qua dung dịch KMnO4, dung dịch AgNO3 trong NH3, dung dịch Br2.

Bước 2

Bước 2

Bước 3

Bước 3

- Chú ý: Nên thực hiện phản ứng cộng trước rồi phản ứng cháy sau để đảm bảo không khí trong ống nghiệm đã bị đuổi hết hoàn toàn, tránh xảy ra nổ, nguy hiểm khi trong ống nghiệm còn không khí.

2. Báo cáo thí nghiệm

2.1. Thí nghiệm 1: Điều chế và thử tính chất của etilen

Video 1: Điều chế khí etylen

Video 2: Etilen tác dụng với dd KMnO4

Hiện tượng, giải thích:

Khi đun nóng hỗn hợp ancol etylic khan và H2SO4 ta thấy dung dịch sủi bọt và khí bay lên. khi đốt cháy khí sinh ra, ta đưa nắp chén sứ vào ngọn lửa đang cháy thấy có muội than bám trên nắp chén sứ.

PTHH điều chế CH2=CH2:

C2H5OH →(H2SO4, to) CH2=CH2 + H2O

PT đốt cháy:

C2H4 + 3O2 →(to) CO2 + 2H2O

Dẫn etilen vào ống nghiệm chứa KMnO4 thì dung dịch từ màu tím dần nhạt màu và xuất hiện kết tủa đen.

Do nối đôi etilen bị KMnO4 thành 1,2-điol đồng thời tạo MnO2 dạng kết tủa đen theo phương trình:

H2C=CH2 + KMnO4 + 4H2O → HOCH2-CH2OH + MnO2 + KOH

2.2. Thí nghiệm 2: Điều chế và thử tính chất của axetilen

Video 3: Điều chế axetilen

 

Hiện tượng, giải thích:

PTHH điều chế C2H2: CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

- Hiện tượng khi đốt cháy :

+ Khi đốt cháy khí ở đầu ống dẫn thì ngọn lửa có màu sáng chói, muội than bám vào ống nghiệm và muội than bay ra nhiều hơn so với trường hợp metan và etilen.

+ Đưa nắp chén sứ vào ngọn lửa đang cháy, thì ở nắp chén có vệt đen là muội than sinh ra từ phản ứng đốt cháy;

PTHH:C2H2 + O2 → 2CO2 + H2O

- Hiện tượng khí sục khí C2H2 qua dung dịch KMnO4:

+ Dẫn etilen vào ống nghiệm chứa KMnO4 thì dung dịch từ màu tím dần nhạt màu và xuất hiện kết tủa đen.

PTHH: CH≡CH + KMnO­4 + H2O → HOOC-COOH + MnO2 + KOH

- Hiện tượng khí sục khí C2H2 qua dung dịch AgNO3/NH3:

+ Dẫn etilen vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3/NHthì kết tủa màu vàng nhạt xuất hiện.

CH ≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ +2NH4NO3

                                                (vàng nhạt)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok