Hoá học 11 Bài 46: Luyện tập Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

Hoá học 11 Bài 46: Luyện tập Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Các định nghĩa

Anđehit là hợp chất hữu cơ phân tử có chứa nhóm –CH=O liên kết trực tiếp với gốc hidrocacbon hay nguyên tử H

Xeton là hợp chất hữu cơ có chứa nhóm >C=O liên kết  trực tiếp với 2 gốc hidrocacbon.

Axit cacboxylic là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl (-COOH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro.

1.2. Cấu tạo, Phân loại, Danh pháp

a. Cấu tạo

Anđehit

R-CHO Với: C­XHY- ; H- ; -CHO

Axit 

R-COOH Với CXHY- ;H- ; -COOH 

b. Tên thay thế

Anđehit 

Mạch chính đánh số từ nhóm chức –CHO

Tên = Tên của hidrocacbon tương ứng với mạch chính + al 

Axit  

Mạch chính đánh số từ nhóm chức –COOH

Tên = Axit + tên của hidrocacbon tương ứng với mạch chính + oic 

c. Phân loại

- Theo đặc điểm cấu tạo của R: no, không no, thơm

- Theo số nhóm chức trong phân tử: đơn chức, đa chức 

d. Điều chế

Ancol bậc I → Anđehit → Axit cacboxylic -Oxi hóa hidrocacbon

1.3. Tính chất

a. Anđehit - Xeton

Andehit có tính khử và tính oxi hóa

- Tính oxi hóa: R-CH=O + H2 → R-CH2-OH

- Tính khử: R-CHO + 2AgNO3 + H2O + 3NH3 → R-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Xeton có tính oxi hóa

R-CO-R’ + H2 → R-CH(OH)-R’ 

b. Axit cacboxylic

- Trong dung dịch, axit cacboxylic phân ly thành ion

- Tác dụng với oxit bazơ, bazơ, dung dịch muối và kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học

- Tác dụng với ancol tạo thành este

1.4. Điều chế

a. Điều chế Anđehit - xeton

Từ ancol tạo Anđehit

R – CH2OH  +  CuO → R – CHO  +  Cu   +  H2O       

Ví dụ: CH3–CH2OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O 

Từ Hidrocacbon tạo Anđehit

Từ Metan: CH4 + O2  → H-CH=O + H2O

Từ Etilen: 2CH2 = CH2 + O2 → 2 CH3 – CH=O

Từ ancol tạo Xeton

R – CH(OH) – R’ + CuO → R – CO – R’ + Cu + H2O

Ví dụ: CH3–CO–CH3 +CuO → CH3–CHOH–CH3 + Cu+ H2O

Từ Hidrocacbon tạo Xeton

Oxi hóa không hoàn toàn Cumen thu được axeton và Phenol theo sơ đồ:

b. Điều chế Axit cacboxylic

Phương pháp lên men giấm

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Oxi hóa anđehit axetic

CH3CHO + O2 → CH3COOH

Oxi hóa Ankan

2CH3CH2CH2CH3 +5O2 → 4CH3COOH + 2H2O

Từ metanol

CH3OH + CO → CH3COOH

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok