TRẮC NGHIỆM HÓA 10 BÀI 10: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

TRẮC NGHIỆM HÓA 10 BÀI 10: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Câu 1. X là nguyên tố thuộc nhóm IVA, chu kì 5 của bảng tuần hoàn. Có các phát biểu sau:

 

(1) X có 4 lớp electron và có 20 electron p.

(2) X có 5 electron hóa trị và 8 electron s.

(3) X có thể tạo được hợp chất bền với oxi có công thức hóa học XO2 và XO3.

(4) X có tính kim loại mạnh hơn so với nguyên tố có số thứ tự 33.

(5) X ở cùng nhóm với nguyên tố có số thứ tự 14.

 

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 2. Cho ba nguyên tố X, Y, Z lần lượt ở vị trí 11, 12, 19 của bảng tuần hoàn. Hiđroxit của X, Y, Z tương ứng là X', Y', Z'. Thứ tự tăng dần tính bazơ của X', Y', Z' là

A. X' < Y' < Z'

B. Y' < X' < Z'

C. Z' < Y' < X'

D. X' < Z' < Y'

Câu 3. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trong số các nguyên tố bền, cesi là kim loại mạnh nhất

B. Trong nhóm IVA vừa có nguyên tố kim loại, vừa có nguyên tố phi kim

C. Tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại

D. Đối với tất cả nguyên tố thuộc nhóm A của bảng tuần hoàn, số electron lớp ngoài cùng bằng số thứ tự nhóm

Câu 4. Một nguyên tố Y đứng liền trước nguyên tố X trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn. Y đứng liền trước Z trong cùng một nhóm A. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Số hiệu nguyên tử theo thứ tự tăng dần là X < Y < Z

B. Bán kính nguyên tử theo thứ tự tăng dần là Z < Y<x< p="" style="box-sizing: border-box;"></x<>

C. Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi tăng dần theo thứ tự: Z < Y < X

D. Trong các hiđroxit, tính axit tăng dần theo thứ tự: hiđroxit của Z < hiđroxit của Y < hiđroxit của X

Câu 5. Dãy nguyên tố nào sau đây có tính chất hóa học tương tự nhau?

A. 11X,19Y,29Z11X,19Y,29Z

B. 7X,15Y,33Z7X,15Y,33Z

C. 17X,25Y,35Z17X,25Y,35Z

D. 2X,12Y,20Z2X,12Y,20Z

Câu 6. Ba nguyên tố R, Q, T là các nguyên tố thuộc nhóm A và lần lượt đứng liên tiếp cạnh nhau trong cùng một chu kì.Có các phát biểu sau đây:

 

(1) Điện tích hạt nhân tăng dần theo thứ tự: R < Q < T.

(2) Bán kính nguyên tử tăng dần theo thứ tự: R < Q < T.

(3) Tính phi kim tăng dần theo thứ tự: R < Q < T.

(4) Khối lượng nguyên tử tăng dần theo thứ tự: R < Q < T.

(5) Hóa trị trong hợp chất với hiđro tăng dần theo thứ tự: R < Q < T.Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 7. X và Y là hai nguyên tố thuộc nhóm A, trong cùng một chu kì lớn. Oxit cao nhất của X và Y có công thức hóa học là X2O3 và YO2.Có các phát biểu sau đây:

 

(1) X và Y đứng cạnh nhau.

(2) X là kim loại còn Y là phi kim.

(3) Độ âm điện của X nhỏ hơn Y.

(4) Hợp chất của X và Y với hiđro lần lượt là XH5 và YH4.Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8. Các nguyên tố X, Y, Z, T lần lượt ở các ô nguyên tố 8, 11, 13, 19 của bảng tuần hoàn. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Các nguyên tố trên đều cùng một chu kì

B. Thứ tự tăng dần tính kim loại X < Y < Z < T

C. Công thức hiđroxit của Z là Z(OH)3

D. X là phi kim mạnh nhất trong chu kì

Câu 9. R là một nguyên tố phi kim. Tổng đại số số oxi hóa dương cao nhất với 2 lần số oxi hóa âm thấp nhất của R là +2. Tổng số proton và nơtron của R < 34. R là:

A. O

B. C

C. N

D. S

Câu 10. A là hỗn hợp 2 kim loại kiềm X và Y thuộc 2 chu kì kế tiếp. Nếu cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được a gam 2 muối, còn nếu cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 thì thu được 1,1807a gam 2 muối. X và Y lần lượt là:

A. Na và K

B. K và Rb

C. Li và Na

D. Rb và Cs

Câu 11. Cho các nguyên tố: 11Na,12Mg,13Al,19K. Dãy các nguyên tố nào sau đây được xếp theo chiều tính kim loại tăng dần:

A. Al, Mg, Na, K

B. Mg, Al, Na, K

C. K, Na, Mg, Al

D. Na, K, Mg,Al

Câu 12. Tính axit của các axit HCl, HBr, HI, H2S được sắp xếp theo trật tự nào?

A. HCl > HBr > HI > H2S

B. HI > HBr > HCl > H2S

C. H2S > HCl > HBr > HI

D. H2S > HI > HBr > HCl

Câu 13. Tính bazơ tăng dần trong dãy:

A. Al(OH)3; Ba(OH)2; Mg(OH)2

B. Ba(OH)2; Mg(OH)2; Al(OH)3

C. Mg(OH)2; Ba(OH)2; Al(OH)3

D. Al(OH)3; Mg(OH)2; Ba(OH)2

Câu 14. Cấu hình electron nguyên tử của 3 nguyên tố X, Y, T lần lượt là: 1s22s22p63s11s22s22p63s1, 1s22s22p63s23p64s11s22s22p63s23p64s1, 1s22s22p63s23p11s22s22p63s23p1.

Nếu xếp theo chiều tăng dần tính kim loại thì sự sắp xếp đúng là

A. T < X < Y

B. T < Y < Z

C. Y < T < X

D. Y < X < T

Câu 15. Theo quy luật biến đổi tính chất các đơn chất trong bảng tuần hoàn thì

A. Phi kim mạnh nhất là iot

B. Kim loại mạnh nhất là Li

C. Phi kim mạnh nhất là oxi

D. Phi kim mạnh nhất là flo

ĐÁP ÁN

Câu 1     A             Câu 9     D

Câu 2     B             Câu 10   A

Câu 3     D             Câu 11   A

Câu 4     D             Câu 12   B

Câu 5     B             Câu 13   D

Câu 6     C             Câu 14   A

Câu 7     B             Câu 15   D

Câu 8     C            

               

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok