TRẮC NGHIỆM HÓA 10 BÀI 12: LIÊN KẾT ION - TINH THỂ ION

TRẮC NGHIỆM HÓA 10 BÀI 12: LIÊN KẾT ION - TINH THỂ ION

Câu 1. Liên kết ion được tạo thành giữa

A. hai nguyên tử kim loại.

B. hai nguyên tử phi kim.

C. một nguyên tử kim loại mạnh và một nguyên tử phi kim mạnh.

D. một nguyên tử kim loại yếu và một nguyên tử phi kim yếu.

Câu 2. Trong tinh thể NaCl, nguyên tố Na và Cl ở dạng ion và có số electron lần lượt là

A. 10 và 18

B. 12 và 16

C. 10 và 10

D. 11 và 17

Câu 3. Hợp chất nào sau đây chứa ion đa nguyên tử?

A. HCl

B. Na2O

C. NH4Cl

D. H2S

Câu 4. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Tinh thể ion rất bền vững.

B. Các hợp chất ion đều khá rắn, khó bay hơi, khó nóng chảy.

C. Các hợp chất ion thường tan nhiều trong nước.

D. Các hợp chất ion khi nóng chảy đều không dẫn điện.

Câu 5. Các chất trong dãy nào sau đây đều có liên kết ion?

A. KBr, CS2, MgS

B. KBr, MgO, K2O

C. H2O, K2O, CO2

D. CH4, HBr, CO2

Câu 6. Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là

A. HCl

B. NH3

C.H20

D.NH4Cl

Câu 7. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s2sp63s23p64s1, nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s2sp5. Liên kết hóa học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết

A. kim loại.

B. cộng hóa trị.

C. ion.

D. cho - nhận.

Câu 8. X, Y là những nguyên tố có điện tích hạt nhân lần lượt là 9, 19.Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X, Y và liên kết trong hợp chất tạo thành từ X và Y là

A. 2s22p5, 4s1 và liên kết cộng hóa trị.

B. 2s22p3, 3s23p1và liên kết cộng hóa trị.

C. 3s23p5, 4s1và liên kết ion.

D. 2s22p5, 4s1 và liên kết ion.

Câu 9. Nhóm hợp chất nào sau đây đều là hợp chất ion ?

A. H2S, Na2O.

B. CH4, CO2.

C. CaO, NaCl.

D. SO2, KCl.

Câu 10. Hầu hết các hợp chất ion

A. có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.

B. dễ hòa tan trong các dung môi hữu cơ.

C. ở trạng thái nóng chảy không dẫn điện.

D. tan trong nước thành dung dịch không điện li.

Câu 11. Bản chất của liên kết ion là lực hút tĩnh điện giữa

A. 2 ion.

B. các ion mang điện trái dấu.

C. các hạt mang điện trái dấu.

D. hạt nhân và các electron hóa trị.

Câu 12. Điện hóa trị của Mg và Cl trong MgCl2 theo thứ tự là :

A. 2 và 1.

B. 2+ và 1-.

C. +2 và -1.

D. 2+ và 2-

Câu 13. Hợp chất trong phân tử không có liên kết ion là

A. CH4

B. NH4NO3

C. KCl

D. CaO

Câu 14. Chỉ ra nội dung sai khi nói về ion?

A. Ion là phần tử mang điện.

B. Ion âm gọi là cation, ion dương gọi là anion.

C. Ion có thể chia thành ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử.

D. Ion được hình thành khi nguyên tử nhường hay nhận electron.

Câu 15. Chất nào sau đây ở trạng thái rắn tồn tại dưới dạng tinh thể ion?

A. Muối ăn.

B. Kim cương.

C. Nước đá.

D. Than chì.

ĐÁP ÁN

Câu 1     C             Câu 9     C

Câu 2     A             Câu 10   A

Câu 3     C             Câu 11   B

Câu 4     D             Câu 12   B

Câu 5     B             Câu 13   A

Câu 6     D             Câu 14   B

Câu 7     C             Câu 15   A

Câu 8     D            

               

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok