TRẮC NGHIỆM HÓA 10 BÀI 15: HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA

TRẮC NGHIỆM HÓA 10 BÀI 15: HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA

Câu 1. Trong phân tử NaCl, điện hóa trị của Na và Cl lần lượt là

A. 1+ và 1-

B. +1 và +1

C. -1 và -1

D. -1 và +1

Câu 2. Trong phân tử H2O2 và O2, cộng hóa trị của O lần lượt là

A. 2 và 0

B. 2 và 2

C. 1 và 0

D. 1 và 2

Câu 3. Nguyên tố R là phi kim thuộc nhóm A. Hợp chất của R với hiđro là RH3. Hóa trị với số oxi hóa của R trong oxit tương ứng với hóa trị cao nhất lần lượt là

A. 3 và -3

B. 5 và -5

C. 5 và +5

D. 3 và +3

Câu 4. Nguyên tố R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4ns2np4. Công thức hợp chất của R với H và công thức oxit tương ứng với hóa trị cao nhất của R lần lượt là

A. RH2 và RO

B. RH2 và RO2

C. RH4 và RO2

D. RH2 và RO3

Câu 5. Hóa trị với số oxi hóa của N trong phân tử HNO3 lần lượt là

A. 3 và -3

B. 5 và -5

C. 4 và +5

D. 3 và +3

Câu 6. Hóa trị và số oxi hóa của N trong phân tử NH4Cl lần lượt là

A. 4 và -3

B. 3 và +5

C. 5 và +5

D. 3 và -3

Câu 7. Dãy các chất nào dưới đây được sắp xếp theo chiều tăng dần số oxi hóa của nitơ?

A. NO, N2O, NH3, NO3-

B. NH4+, N2, N2O, NO2, NO3-

C. NH3, N2, NO2, NO3-

D. NH3, NO, N2O, NO2, N2O5

Câu 8. Cho một số hợp chất: H2S, H2SO3, H2SO4, NaHS, Na2SO3, SO3, K2S, SO2. Dãy các chất trong đó lưu huỳnh có cùng số oxi hóa là

A.H2S, H2SO3, H2SO4

B. H2SO3, H2SO4, Na2SO3, SO3

C. H2SO3, H2SO4, Na2SO3, SO2

D. H2S, NaHS, K2S

Câu 9. Số oxi hóa của nguyên tố Mn trong hợp chất K2MnO4 là:

A. +7

B. 7+

C. +6

D. 6+

Câu 10. Điện hóa trị của nguyên tố Cl trong hợp chất CaCl2 là:

A. -1

B.+1

C. 1-

D. 1+

Câu 11. Nhận định nào chưa chính xác về số oxi hóa?

A. Trong đơn chất, số oxi hóa của nguyên tố bằng 0.

B. Trong hợp chất, tổng số số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng nguyên tố bằng 0

C. Trong hợp chất, kim loại luôn có số oxi hóa dương bằng hóa trị của chúng

D. Trong hợp chất, phi kim luôn có số oxi hóa âm và giá trị bằng hóa trị của chúng

Câu 12. Trong phản ứng: 2H2S + O2 -> 2S + 2 H2O. Số oxi hóa của S trong H2S và S lần lượt là:

A. +2 và 0

B. -2 và 0

C. +4 và -2

D. -2 và +4

Câu 13. Trong hợp chất cộng hóa trị, hóa trị của một nguyên tố:

A. Bằng số liên kết của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử và được gọi là cộng hóa trị của nguyên tố đó

B. Bằng số liên kết của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử và được gọi là điện hóa trị của nguyên tố đó

C. Bằng số electron liên kết với nguyên tử của nguyên tố khác trong phân tử

D. Bằng số liên kết của nguyên tử nguyên tố đó với nguyên tử gần nhất

Câu 14. Số oxi hóa của Nitơ trong NH4+, NO2- và HNO3 lần lượt là:

A. -3; +3; +5

B. +5; -3; +3

C. +3; -3; +5

D. -3;+5; +3

Câu 15. Trong hợp chất CH4 cộng hóa trị của C là:

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

ĐÁP ÁN 

Câu 1     A             Câu 9     C

Câu 2     B             Câu 10   C

Câu 3     C             Câu 11   D

Câu 4     D             Câu 12   B

Câu 5     C             Câu 13   A

Câu 6     A             Câu 14   A

Câu 7     B             Câu 15   A

Câu 8     D            

               

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok