TRẮC NGHIỆM HÓA 10 BÀI 18: PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HÓA HỌC VÔ CƠ


Câu 1. Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử?

A. Fe2O3+6HNO3→2Fe(NO3)3+3H2OFe2O3+6HNO3→2Fe(NO3)3+3H2O

B. H2SO4+Na2O→Na2SO4+2H2OH2SO4+Na2O→Na2SO4+2H2O

C. Fe2O3+3CO→2Fe+3CO2Fe2O3+3CO→2Fe+3CO2

D. 2AgNO3+BaCl2→Ba(NO3)2+2AgCl↓2AgNO3+BaCl2→Ba(NO3)2+2AgCl↓

Câu 2. Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng hóa hợp, vừa là phản ứng oxi hóa – khử?

C. 2NO2+4Zn→N2+4ZnO2NO2+4Zn→N2+4ZnO

D. 4Fe(OH)2+O2+2H2O→4Fe(OH)34Fe(OH)2+O2+2H2O→4Fe(OH)3

A. CaO+H2O→Ca(OH)2CaO+H2O→Ca(OH)2

B .2NO2→N2O42NO2→N2O4

Câu 3. Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng phân hủy, vừa là phản ứng oxi hóa – khử?

A. NH4NO2→N2+2H2ONH4NO2→N2+2H2O

B. CaCO3→CaO+CO2CaCO3→CaO+CO2

C. 8NH3+3Cl2→N2+6NH4Cl8NH3+3Cl2→N2+6NH4Cl

D. 2NH3+3CuO→N2+3Cu+3H2O2NH3+3CuO→N2+3Cu+3H2O

Câu 4. Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế?

A. 4S+8NaOH→Na2SO4+3Na2S+4H2O4S+8NaOH→Na2SO4+3Na2S+4H2O

B. Cl2+2KBr→2KCl+Br2Cl2+2KBr→2KCl+Br2

C. 3Zn+8HNO3→3Zn(NO3)2+2NO+4H2O3Zn+8HNO3→3Zn(NO3)2+2NO+4H2O

D. Fe(NO3)2+AgNO3→Fe(NO3)3+AgFe(NO3)2+AgNO3→Fe(NO3)3+Ag

Câu 5. Phản ứng nào sau đây là phản ứng thay đổi?

A. SO3+H2O→H2SO4SO3+H2O→H2SO4

B. 2Cu(NO3)2→2CuO+4NO2+O22Cu(NO3)2→2CuO+4NO2+O2

C. CO2+C→2COCO2+C→2CO

D. H2S+CuCl2→CuS+2HClH2S+CuCl2→CuS+2HCl

Câu 6. Loại phản ứng nào sau đây luôn là phản ứng oxi hóa – khử?

A. phản ứng hóa hợp

B. phản ứng phân hủy

C. phản ứng thế

D. phản ứng trao đổi

Câu 7. Tiến hành phản ứng phân hủy 1kg glixerol trinitrat (C3H5O9N3C3H5O9N3) thu được V lít hỗn hợp khí CO2,N2,O2CO2,N2,O2 và hơi nước. Biết ở điều kiện phản ứng 1 mol khí có thể tích 50 lít. Giá trị của V là

A. 1596,9

B. 1652,0

C. 1872,2

D. 1927,3

Câu 8. Phản ứng tạo NaCl từ Na và Cl_2 có ΔH = -98,25 kcal/mol. Nếu tiến hành phản ứng giữa 46 gam Na với 71 gam Cl_2 trong bình kín bằng thép, đặt chìm trong một bể chứa 10 lít nước ở 25^oC thì sau phản ứng hoàn toàn nhiệt độ của nước trong bể là (biết nhiệt dung riêng của nước là 4,186 J/g.K và nhiệt lượng sinh ra truyền hết cho nước)

A. 5,350oC5,350oC

B. 44,650oC44,650oC

C. 34,825oC34,825oC

D. 15,175oC15,175oC

Câu 9. Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử?

A. NaCl+AgNO3→AgCl+NaNO3NaCl+AgNO3→AgCl+NaNO3

B. FeCl2+Zn→ZnCl2+FeFeCl2+Zn→ZnCl2+Fe

C. 2Fe(OH)3to→Fe2O3+3H2O2Fe(OH)3→toFe2O3+3H2O

D. Na2CO3+2HCl→2NaCl+CO2+H2ONa2CO3+2HCl→2NaCl+CO2+H2O

Câu 10. Phản ứng nào sau đây là phản ứng phân hủy

A. Fe+Cl2→Fe+Cl2→

B. Cu+AgNO3→Cu+AgNO3→

C. 2Fe(OH)3to→2Fe(OH)3→to

D. Zn+H2SO4→Zn+H2SO4→

Câu 11. Chất nào sau đây khi bị phân hủy thu được 3 chất?

A. KClO3KClO3

B. KMnO4KMnO4

C. Fe(OH)2Fe(OH)2

D. CaCO3CaCO3

Câu 12. FeO thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với:

A. Dung dịch HCl

B. Dung dịch HNO3

C. Dung dịch H2SO4 đặc, nóng

D. Khí CO, to

Câu 13. Trong phản ứng tổng hợp amoniac: N2+3H2to→2NH3;ΔH<0N2+3H2→to2NH3;ΔH<0. Phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào?

A. Phản ứng thu nhiệt

B. Phản ứng tỏa nhiệt

C. Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ âm

D. Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ dương

Câu 14. Quá trình tổng hợp nước: H2+1/2O2to→H2O;ΔH=−285,83KJH2+1/2O2→toH2O;ΔH=−285,83KJ. Để tạo ra 9g H2O phản ứng đã thoát ra một nhiệt lượng là:

A. 285,83KJ

B. 571,66KJ

C. 142,915KJ

D. 2572,47KJ

Câu 15. Cho phản ứng oxi hóa – khử:

2KMnO4to→K2MnO4+MnO2+O22KMnO4→toK2MnO4+MnO2+O2

Nhận xét nào sau đây đúng về phản ứng trên:

A. Phản ứng trên không phải là phản ứng oxi hóa – khử vì chỉ có 1 chất tham gia phản ứng

B. Là phản ứng oxi hóa – khử nội phân tử

C. Là phản ứng tự oxi hóa

D. Là phản ứng tự khử

ĐÁP ÁN

Câu 1     C             Câu 9     B

Câu 2     D             Câu 10   D

Câu 3     A             Câu 11   C

Câu 4     B             Câu 12   D

Câu 5     D             Câu 13   B

Câu 6     C             Câu 14   C

Câu 7     A             Câu 15   B

Câu 8     B            

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok