TRẮC NGHIỆM HÓA 10 BÀI 4: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ

TRẮC NGHIỆM HÓA 10 BÀI 4: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ

Câu 1. Phân bố electron trên các lớp K/L/M/N của nguyên tố asen lần lượt là 2/8/18/5. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Lớp ngoài cùng của asen có 2 electron s

B. Điện tích hạt nhân asen là 33+

C.Tổng số electron p của nguyên tử asen là 12

D. Tổng số electron d của nguyên tử asen là 10

Câu 2. Nguyên tử nào sau đây có 8 electron ở lớp ngoài cùng?

A. 3216X1632X

B. 4018Y1840Y

C. 188Z818Z

D. 5224Z2452Z

Câu 3. Cho các nguyên tử: 2311X1123X, 3919Y1939Y, 2713Z1327Z. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Số electron trên phân lớp s của Z lớn hơn số electron trên phân lớp s của Y

B. X, Y, Z có cùng số electron ở lớp ngoài cùng

C. Tổng số electron trên phân lớp s của X và Z bằng nhau

D. Tổng số electron p của Y là lớn nhất

Câu 4. Một nguyên tử có 14 electron. Số electron p của nguyên tử này là

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

Câu 5. Một nguyên tử có 17 electron. Số phân lớp electron của nguyên tử này là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 6. Một nguyên tử có 4 lớp electron, số electron ở lớp ngoài cùng là 7, các lớp trong đều đã bão hòa electron. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố này là

A. 35

B. 25

C. 17

D. 7

Câu 7. Một nguyên tử có 19 electron. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử này là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8. Một nguyên tử có 3 lớp electron, trong đó số electron p bằng số electron s. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử này là

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

Câu 9. Nguyên tử của nguyên tố X có 13 electron. Khi mất đi toàn bộ electron ở lớp ngoài cùng, điện tích của ion tạo thành là

A. 1+.

B. 2+.

C. 3+.

D. 4+.

Câu 10. Tổng số hạt (nơtron, proton, electron) trong nguyên tử của hai nguyên tố M và X lần lượt là 82 và 52. M và X tạo thành hợp chất MXa có tổng số proton bằng 77. Giá trị của a là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 11. Nguyên tố Og (oganesson) là một trong những nguyên tố mới nhất được tạo ra, só số thứ tự 118. Biết rằng các electron trong nguyên tử Og được phân bố trên 7 lớp electron. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nguyên tử của nguyên tố Og có các lớp electron bên trong đã bão hòa, lớp electron ngoài cùng chưa bão hòa

B. Tất cả các phân lớp d của nguyên tử nguyên tố Og đã bảo hòa electron

C. Nguyên tử của nguyên tố Og có ít nhất 3 phân lớp f đã bão hòa electron

D. Nguyên tử của nguyên tố Og có tối đa 14 electron s

Câu 12. Ứng với lớp M (n = 3) có bao nhiêu phân lớp?

A. 3

B. 4

C. 6

D. 9

Câu 13. Về mức năng lượng của các electron trong nguyên tử, điều khẳng định nào sau đây là sai ?

A. Các electron ở lớp K có mức năng lượng thấp nhất

B. Các electron ở lớp ngoài cùng có mức năng lượng trung bình cao nhất

C. Các electron ở lớp K có mức năng lượng cao nhất

D. Các electron ở lớp K có mức năng lượng gần bằng nhau

Câu 14. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Các electron có mức năng lượng bằng nhau được xếp vào cùng một lớp

B. Các electron có mức năng lượng bằng nhau được xếp vào cùng một phân lớp

C. Các electron có mức năng lượng gần bằng nhau được xếp vào cùng một phân lớp

D. Các electron có mức năng lượng khác nhau được xếp vào cùng một lớp

Câu 15. Các obitan trong cùng một phân lớp electron

A. Có cùng định hướng trong không gian

B. Có cùng mức năng lượng

C. Khác nhau về mức năng lượng

D. Có hình dạng không phụ thuộc vào đặc điểm của mỗi phân lớp

ĐÁP ÁN

Câu 1     C             Câu 9     C

Câu 2     B             Câu 10   C

Câu 3     D             Câu 11   D

Câu 4     D             Câu 12   A

Câu 5     D             Câu 13   C

Câu 6     A             Câu 14   B

Câu 7     A             Câu 15   B

Câu 8     A                            

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok