TRẮC NGHIỆM HÓA 10 BÀI 6: LUYỆN TẬP CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ

Câu 1. Cho hai nguyên tử của nguyên tố X và Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là 12 và 28. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. X và Y có cùng số electron ở lớp ngoài cùng

B. X và Y cùng là các kim loại

C. X và Y đều là các nguyên tố s

D. Y có nhiều hơn X một lớp electron

Câu 2. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (proton, nơtron, electron) là 115, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của X là

A. 4s24s2

B. 4s24p54s24p5

C. 3s23p53s23p5

D. 3d104s13d104s1

Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. X là

A. Al

B. Mg

C. Si

D. Li

Câu 4. Trong nguyên tử của nguyên tố X, phân lớp có năng lượng cao nhất là 3d1. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

A. 17

B. 23

C. 19

D. 21

Câu 5. Một nguyên tố thuộc khối các nguyên tố s hoặc p có 4 lớp electron, biết rằng lớp ngoài cùng có 4 electron. Nguyên tố này là

A. T27i

B. C24r

C. G32e

D. G34e

Câu 6. Biết rằng tổng số hạt (proton, nơtron, electron) của một nguyên tử X là 20. Tổng số phân lớp electron trong nguyên tử của nguyên tố X là

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 7. A và B là hai nguyên tố đều có cùng số electron ở lớp ngoài cùng và là nguyên tố s hoặc p. Biết rằng tổng số proton trong A và B là 32, A có ít hơn B một lớp electron. Số electron lớp ngoài cùng của A và B là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8. Hợp chất H có công thức MX2 trong đó M chiếm 1403% về khối lượng, X là phi kim ở chu kỳ 3, trong hạt nhân của M có số proton ít hơn số nơtron là 4; trong hạt nhân của X có số proton bằng số nơtron. Tổng số proton trong 1 phân tử H là 58. Cấu hình electron ngoài cùng của M là.

A. 3d104s13d104s1

B. 3s23p43s23p4

C. 3d64s23d64s2

D. 2s22p42s22p4

Câu 9. Nguyên tử M có cấu hình electron ngoài cùng là 3d74s23d74s2. Số hiệu nguyên tử của M

A. 24

B. 25

C. 27

D. 29

Câu 10. Nguyên tử X27 có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p11s22s22p63s23p1. Hạt nhân nguyên tử X có

A. 13 proton và 14 nơtron

B. 13 proton và 14 electron

C. 14 proton và 13 nơtron

D. 14 proton và 14 electron

Câu 11. X không phải là khí hiếm, nguyên tử nguyên tố X có phân lớp electron ngoài cùng là 3p. Nguyên tử nguyên tố Y có phân lớp electron ngoài cùng là 3s. Tổng số electron ở hai phân lớp ngoài cùng của X và Y là 7. Xác định số hiệu nguyên tử của X và Y

A. X (Z = 18); Y (Z = 10)

B. X (Z = 17); Y (Z = 11)

C. X (Z = 17); Y (Z = 12)

D. X (Z = 15); Y (Z = 13)

Câu 12. Nguyên tử của nguyên tố T có e ở mức năng lượng cao nhất ở lớp e thứ 3, trong nguyên tử của Y số e nằm ở phân lớp s bằng 2/3 số e nằm ở phân lớp p. Nguyên tố T là

A. S

B. P

C. Si

D. Cl

Câu 13. Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố d, nguyên tử X có 5 electron hoá trị và lớp electron ngoài cùng thuộc lớp N. Cấu hình electron của X là

A. 1s22s22p63s23p63d34s21s22s22p63s23p63d34s2

B. 1s22s22p63s23p64s23d31s22s22p63s23p64s23d3

C. 1s22s22p63s23p33d54s21s22s22p63s23p33d54s2

D. 1s22s22p63s23p63d104s24p31s22s22p63s23p63d104s24p3

Câu 14. Tổng số các hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 40. Biết số hạt nơtron lớn hơn số hạt proton là 1. Cho biết nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố nào?

A. Nguyên tố s

B. Nguyên tố p

C. Nguyên tố d

D. Nguyên tố f

ĐÁP ÁN

Câu 1     C             Câu 8     C

Câu 2     B             Câu 9     C

Câu 3     A             Câu 10   A

Câu 4     D             Câu 11   C

Câu 5     C             Câu 12   B

Câu 6     C             Câu 13   A

Câu 7     B             Câu 14   B

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok