TRẮC NGHIỆM HÓA 10 BÀI 7: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

TRẮC NGHIỆM HÓA 10 BÀI 7: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Câu 1. Nguyên tố M có số hiệu nguyên tử là 29. M thuộc nhóm nào của bảng tuần hoàn?

A. IIA

B. IIB

C. IA

D. IB

Câu 2. Các nguyên tố X, Y, Z, T có số hiệu nguyên tử tương ứng là 4, 8, 16, 25. Kết luận nào dưới đây về vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn là đúng?

A. Số hiệu nguyên tử là 4; chu kỳ 2; nhóm IV

B. Số hiệu nguyên tử là 8; chu kỳ 2; nhóm IV

C. Số hiệu nguyên tử là 16; chu kỳ 3; nhóm VI

D. Số hiệu nguyên tử là 25; chu kỳ 4; nhóm V

Câu 3. R, T, X, Y, Z lần lượt là năm nguyên tố liên tiếp trong bảng tuần hoàn, có tổng số điện tích hạt nhân là 90+. Kết luận nào sau đây đúng?

A. Năm nguyên tố này thuộc cùng một chu kì

B. Nguyên tử của nguyên tố Z có bán kính lớn nhất trong số các nguyên tử của năm nguyên tố trên

C. X là phi kim

D. R có 3 lớp electron

Câu 4. Nguyên tố M thuộc chu kì 3, nhóm IVA của bảng tuần hoàn. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố M là

A. 14

B. 16

C. 33

D. 35

Câu 5. Cho hai nguyên tố L và M có cùng cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2ns2. Phát biểu nào sau đây về M và L luôn đúng?

A. L và M đều là những nguyên tố kim loại

B. L và M thuộc cùng một nhóm trong bảng tuần hoàn

C. L và M đều là những nguyên tố s

D. L và M có 2 electron ở ngoài cùng

Câu 6. Cho các nguyên tố 8X8X, 11Y11Y, 20Z20Z , 26T26T. Số electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố tăng dần theo thứ tự

A. X < Y < Z < T

B. T < Z < X < Y

C. Y < Z < X < T

D. Y < X < Z < T

Câu 7. X và Y là hai nguyên tố kế tiếp nhau trong cùng một nhóm A của bảng tuần hoàn. Biết rằng tổng số electron trong nguyên tử X và Y là 30, số electron của X nhỏ hơn số electron của Y. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. X thuộc chu kì nhỏ và Y thuộc chu kì lớn của bảng tuần hoàn

B. X và Y đều là những kim loại

C. X và Y đều đứng đầu mỗi chu kì trong bảng tuần hoàn

D. X và Y đều có cùng số lớp electron bão hòa

Câu 8. X và Y là hai nguyên tố thuộc nhóm A và thuộc cùng một chu kì của bảng tuần hoàn. X là một kim loại và Y là một phi kim. Tổng số electron hóa trị của X và Y là 8. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu X là Al thì Y có thể là Cl

B. Nếu Y là Se thì X có thể là Zn

C. X và Y có thể tạo thành hợp chất có công thức hóa học XY

D. X và Y có thể là những nguyên tố thuộc nhóm IVA

Câu 9. Hợp chất A được tạo thành từ cation X+ và anion Y2-. Mỗi ion đều do 5 nguyên tử của hai nguyên tố tạo nên. Tổng số proton trong X+ là 11, tổng số electron trong Y2- là 50. Biết rằng hai nguyên tố trong Y2- đều thuộc cùng một nhóm A và thuộc hai chu kì liên tiếp. Phân tử khối của A là

A. 96

B. 78

C. 114

D. 132

Câu 10. X và Y là hai nguyên tố thuộc hai nhóm A kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn, ở trạng thái đơn chất X và Y phản ứng được với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X và Y là 23. Biết rằng X đứng sau Y trong bảng tuần hoàn. X là

A. O

B. S

C. Mg

D. P

Câu 11. X là nguyên tố thuộc nhóm A và Y là nguyên tố thuộc nhóm B, chu kì 4 trong bảng tuần hoàn. Biết rằng số electron hóa trị của X và Y bằng nhau. Cho các phát biểu sau về X và Y:

(1) X là phi kim.

(2) Y là kim loại.

(3) X là nguyên tố p.

(4) Trong Y không có phân lớp f.Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 12. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố vào bảng tuần hoàn:

(a) Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử;

(b) Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp vào cùng một hàng ;

(c) Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp vào một cột;

(d) Các nguyên tố có cùng số phân lớp electron trong nguyên tử được xếp vào cùng một hàng; Số nguyên tắc đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 13. Nhóm A bao gồm các nguyên tố:

A. Nguyên tố s

B. Nguyên tố p

C. Nguyên tố d và nguyên tố f

D. Nguyên tố s và nguyên tố p

Câu 14. Mệnh đề nào sau đây không đúng?

A. Trong chu kì, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần

B. Các nguyên tố trong cùng chu kì có số lớp electron bằng nhau

C. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng phân nhóm bao giờ cũng có cùng số electron hóa trị

D. Trong chu kì, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần

Câu 15. Số thứ tự ô nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn bằng

A. Số hiệu nguyên tử

B. Số khối

C. Số nơtron

D. Số electron hóa trị

Câu 16. Trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là

A. 3 và 3

B. 4 và 3

C. 3 và 4

D. 4 và 4

ĐÁP ÁN

Câu 1     D             Câu 9     D

Câu 2     C             Câu 10   D

Câu 3     D             Câu 11   C

Câu 4     A             Câu 12   C

Câu 5     D             Câu 13   D

Câu 6     C             Câu 14   D

Câu 7     D             Câu 15   A

Câu 8     C             Câu 16   C

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok