TRẮC NGHIỆM HÓA 10 BÀI 9: ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

TRẮC NGHIỆM HÓA 10 BÀI 9: ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

Câu 1. Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân

A. bán kính nguyên tử giảm dần, tính kim loại tăng dần

B. bán kính nguyên tử giảm dần, tính phi kim tăng dần

C. bán kính nguyên tử tăng dần, tính phi kim tăng dần

D. bán kính nguyên tử tăng dần, tính phi kim giảm dần

Câu 2. Dãy nguyên tố nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện?

A. Li, Na, C, O, F

B. Na, Li, F, C, O

C. Na, Li, C, O, F

D. Li, Na, F, C, O

Câu 3. Dãy nguyên tố nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim loại?

A. Li, Be, Na, K

B. Al, Na, K, Ca

C. Mg, K, Rb, Cs

D. Mg, Na, Rb, Sr

Câu 4. Cho các nguyên tố X, Y, Z với số hiệu nguyên tử lần lượt là 4, 12, 20. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Các nguyên tố này đều là kim loại mạnh nhất trong chu kì

B. Các nguyên tố này không cùng thuộc một chu kì

C. Thứ tự tăng dần tính bazơ la X(OH)2 < Y(OH)2 < Z(OH)2

D. Thứ tự tăng dần độ âm điện: X < Y < Z

Câu 5. Cho các nguyên tố X, Y, Z với số hiệu nguyên tử lần lượt là 11, 29, 37. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các nguyên tố này đều là kim loại nhóm IA

B. Các nguyên tố này không cùng một chu kì

C. Thứ tự tính kim loại tăng dần: X < Y < Z

D. Thứ tự tính bazơ tăng dần: XOH < YOH < ZOH

Câu 6. Cho các nguyên tố với số hiệu nguyên tử tương ứng:

Nguyên tố           Số hiệu nguyên tử

X             7

Y              13

Z              15

 

Thứ tự tăng dần tính phi kim của X, Y, Z là

A. X < Y < Z

B. Z < Y < X

C. Y < X < Z

D. Y < Z < X

Câu 7. Cho các phát biểu sau:(1) F là phi kim mạnh nhất.(2) Li là kim loại có độ âm điện lớn nhất.(3) He là nguyên tử có bán kính nhỏ nhất.(4) Be là kim loại yếu nhất trong nhóm IIA.Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8. Các ion Na+, Mg2+, O2-, F- đều có cùng cấu hình electron. Thứ tự giảm dần bán kính của các ion trên là

A. Na+ > Mg2+ > F- > O2-

B. Mg2+ > Na+ > F- > O2

C. F- > Na+ > Mg2+ > O2-

D. O2- > F- > Na+ > Mg2+

Câu 9. Hợp chất khí của nguyên tố R với hiđro có công thức hóa học RH4. Trong oxit mà R có hóa trị cao nhất, R chiếm 46,67% về khối lượng. Nguyên tố R thuộc chu kì

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 10. X và Y là hai nguyên tố thuộc nhóm A, trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn. Biết Y có nhiều hơn X là 5 electron p, số electron s của X và Y bằng nhau. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. X có thể là kim loại kiềm

B. Giữa vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn luôn có 4 nguyên tố

C. Y có thể thuộc nhóm VA

D. X không thể là nguyên tố p

Câu 11. Nguyên tố A và B thuộc hai chu kì liên tiếp, tổng số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử A và B là 23. Biết rằng A và B ở hai nhóm A liên tiếp và dạng đơn chất của chúng rất dễ tác dụng với nhau tạo thành hợp chất X. biết rằng ZA < ZB. Kết luận nào sau đây là sai?

A. C. Trong hợp chất của A với hiđro, tỉ lệ phần trăm về khối lượng của A là 88,9%

B. B2O3

C. A. A và B đều là các phi kim

Câu 12. Hai nguyên tố X và Y ở cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn, có thể kết hợp để tạo ion dạng XY32-, tổng số electron trong ion này là 32. Kết luận nào sau đây là sai?

A. X có độ âm điện nhỏ hơn Y

B. X và Y đều là những nguyên tố phi kim

C. Hợp chất của X với hiđro có công thức hóa học XH4

D. Y là phi kim mạnh nhất trong chu kì

Câu 13. Đại lượng đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử các nguyên tố khi hình thành liên kết hoá học là

A. Tính kim loại

B. Tính phi kim

C. Điện tích hạt nhân

D. Độ âm điện

Câu 14. Tính chất của các nguyên tố và đơn chất, cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó

A. biến đổi liên tục theo chiều tăng của khối lượng nguyên tử

B. biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của khối lượng nguyên tử

C. biến đổi liên tục theo chiều tăng của điện tích hạt nhân

D. biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử

Câu 15. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li,8O,9F,11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là

A. F, O, Li, Na

B. F, Na, O, Li

C. F, Li, O, Na

D. Li, Na, O, F

Câu 16. Cho điện tích hạt nhân O (Z = 8), Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Al (Z = 13) và các hạt vi mô: O2-, Al3+, Al, Na, Mg2+, Mg. Dãy nào sau đây được xếp đúng thứ tự bán kính hạt?

A. Al3+<Mg2+<O2−<Al<Mg<NaAl3+<Mg2+<O2−<Al<Mg<Na

B. Al3+<Mg2+<Al<Mg<Na<O2−.Al3+<Mg2+<Al<Mg<Na<O2−.

C. Na<Mg<Al<Al3+<Mg2+<O2−.Na<Mg<Al<Al3+<Mg2+<O2−.

D. Na<Mg<Mg2+<Al3+<Al<O2−.Na<Mg<Mg2+<Al3+<Al<O2−.

Câu 17. Độ âm điện của các nguyên tố: Na, Mg, Al, Si. Xếp theo chiều tăng dần là

A. Na < Mg < Al < Si

B. Si < Al < Mg < Na

C. Si < Mg < Al < Na

D. Al < Na < Si < Mg

ĐÁP ÁN

Câu 1     B             Câu 10   B

Câu 2     C             Câu 11   B

Câu 3     C             Câu 12   D

Câu 4     A             Câu 13   D

Câu 5     B             Câu 14   D

Câu 6     D             Câu 15   A

Câu 7     C             Câu 16   A

Câu 8     D             Câu 17   A

Câu 9     B            

               

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok