TRẮC NGHIỆM SINH 11 BÀI 12: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

TRẮC NGHIỆM SINH 11 BÀI 12: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

Câu 1. Hô hấp là quá trình

A. Oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O,đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể

B. Oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành O2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể

C. Oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và O2, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể

D. Khử các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể

Câu 2. Quá trình hô hấp ở thực vật là

A. Quá trình dị hoá, biến đổi hợp chất hữu cơ phức tạp thành các hợp chất đơn giản

B. Quá trình hấp thụ khí O2 thải khí CO2 của thực vật

C. Quá trình cây sử dụng O2, tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào cơ thể

D. Quá trình oxi hoá các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng

Câu 3. Hô hấp ở thực vật là quá trình

A. hấp thụ khí O2 và thải khí CO2

B. cây sử dụng O2 và CO2 để phân giải các chất dinh dưỡng nhằm giải phóng năng lượng

C. oxi hóa hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho hoạt động sống

D. cây sử dụng O2 để tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào đồng thời giải phóng CO2

Câu 4. "....... (1)....... là quá trình ....(2).... các hợp chất hữa cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng ....(3).... cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể". (1), (2) và (3) lần lượt là

A. quang hợp, tổng hợp, O2

B. hô hấp, tổng hợp, năng lượng

C. quang hợp, oxi hóa, năng lượng

D. hô hấp, oxi hóa, năng lượng

Câu 5. Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là

A. Rễ

B. Thân

C. Lá

D. Quả

Câu 6. Nơi diễn ra sự hô hấp ở thực vật là

A. Ở rễ

B. Ở thân

C. Ở lá

D. Tất cả các cơ quan của cơ thể

Câu 7. Ở cơ thể thực vật, loại tế bào nào sau đây có chứa ti thể với số lượng lớn?

A. Tế bào già, tế bào trưởng thành

B. Tế bào chóp rễ, tế bào trưởng thành, tế bào tiết

C. Tế bào đỉnh sinh trưởng, tế bào trưởng thành, tế bào tiết

D. Tế bào đỉnh sinh trưởng, tế bào chóp rễ, tế bào tiết

Câu 8. Ở tế bào còn non, số lượng ti thể trong tế bào nhiều hơn so với tế bào khác vì

A. Ở tế bào còn non, lượng nước chứa trong chất nguyên sinh rất lớn

B. Ở tế bào còn non, quá trình đồng hóa mạnh, cần được cung cấp nhiều năng lượng

C. Ở tế bào còn non, quá trình đồng hóa yếu nên quá trình phân giải xảy ra mạnh

D. Ở tế bào còn non, chứa nhiều nguyên tố khoáng vi lượng xúc tác các enzim phân giải hoạt động mạnh hơn

Câu 9. Hô hấp diễn ra mạnh nhất trong trường hợp nào sau đây?

A. Lúa đang trổ bông

B. Lúa đang chín

C. Hạt lúa đang nảy mầm

D. Lúa đang làm đòng

Câu 10. Hô hấp diễn ra mạnh nhất trong trường hợp nào sau đây?

A. Lúa đang trổ bông

B. Lúa đang chín

C. Hạt lúa đang nảy mầm

D. Lúa đang làm đòng

Câu 11. Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?

A. Chu trình crep → Đường phân → Chuối truyền electron hô hấp

B. Đường phân → Chuỗi truyền electron hô hấp→ Chu trình Crep

C. Đường phân → Chu trình Crep→ Chuỗi truyền electron hô hấp

D. Chuỗi truyền electron hô hấp → Chu trình Crep → Đường phân

Câu 12. Quá trình hô hấp ở thực vật trải qua các giai đoạn nào ?

A. Đường phân và hô hấp hiếu khí

B. Oxi hóa chất hữu cơ và khử CO2

C. Đường phân hiếu khí và chu trình Crep

D. Cacboxi hóa - khử - tái tạo chất nhận

Câu 13. Giai đoạn đường phân diễn ra tại

A. Ti thể

B. Tế bào chất

C. Lục lạp

D. Nhân

Câu 14. Trong hô hấp quá trình đường phân xảy ra ở đâu?

A. Chất nền của ti thể

B. Tế bào chất

C. Màng trong của ti thể

D. Màng ngoài của ti thể

Câu 15. Trong quá trình hô hấp, giai đoạn đường phân có đặc điểm

A. Kị khí và xảy ra trong ti thể

B. Hiếu khí và xảy ra trong ti thể

C.Kị khí và xảy ra trong tế bào chất

D. Hiếu khí và xảy ra trong tế bào chất

Câu 16. Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ, tế bào thu được

A. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH

B. 1 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH

C. 2 phân tử axit piruvic, 6 phân tử ATP và 2 phân tử NADH

D. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 4 phân tử NADH

Câu 17. Quá trình đường phân trong hô hấp ở thực vật là phân giải phân tử glucozơ

A. đến axit APG diễn ra ở tế bào chất

B. đến axit piruvixc diễn ra ở tế bào chất

C. đến axit piruvic diễn ra ở ti thể

D. tạo axit lactic

Câu 18. Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ tạo ra

A. 1 axit piruvic + 1 ATP

B. 2 axit piruvic + 2 ATP

C. 3 axit piruvic + 3 ATP

D. 4 axit piruvic + 4 ATP

Câu 19. Sơ đồ nào sau đây biểu thị cho giai đoạn đường phân?

A. Glucôzơ → axit lactic

B. Glucôzơ → Côenzim A

C. Axit piruvic → Côenzim A

D. Glucôzơ → Axit piruvic

Câu 20. Chu trình Crep diễn ra trong

A. Chất nền của ti thể

B. Tế bào chất

C. Lục lạp

D. Nhân

Câu 21. Nơi diễn ra chu trình Crep là

A. Tế bào chất

B. Chất nền của ti thể

C. Lục lạp

D. Màng ti thể

Câu 22. Có bao nhiêu chất sau đây là sản phẩm của chu trình Crep ?

I. ATP II. Axit pyruvic III. NADH IV. FADH2 V. CO2

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4

Câu 23. Chuỗi truyền electron tạo ra

A. 32 ATP

B. 34 ATP

C. 36 ATP

D. 38 ATP

Câu 24. Một phân tử glucose qua quá trình hô hấp hiếu khí giải phóng

A. 28 phân tử ATP

B. 32 phân tử ATP

C. 34 phân tử ATP

D. 38 phân tử ATP

Câu 25. Sự hô hấp diễn ra trong ti thể tạo ra

A. 36 ATP

B. 34 ATP

C. 38 ATP

D. 32 ATP

Câu 26. Có bao nhiêu phân tử ATP được hình thành từ 1 phân tử glucô bị phân giải trong quá trình hô hấp hiếu khí ?

A. 32 phân tử

B. 34 phân tử

C. 36 phân tử

D. 38 phân tử

Câu 27. Sản phẩm của phân giải kị khí (đường phân và lên men) từ axit piruvic là

A. Rượu etylic + CO2 + năng lượng

B. Axit lactic + CO2 + năng lượng

C. Rượu etylic + năng lượng

D. Rượu etylic + CO2 hoặc Axit lactic

Câu 28. Phân giải kị khí (lên men) từ axit piruvic tạo ra

A. Chỉ rượu etylic

B. Rượu etylic hoặc axit lactic

C. Chỉ axit lactic

D. Đồng thời rượu etylic và axit lactic

Câu 29. Trong giai đoạn hoặc con đường hô hấp nào sau đây ở thực vật, từ một phân tử glucôzơ tạo ra được nhiều phân tử ATP nhất ?

A. Chuỗi truyền electron hô hấp

B. Đường phân

C. Chu trình Crep

D. Phân giải kị khí

Câu 30. Phân giải kị khí và phân giải hiếu khí có giai đoạn chung là

A. Chuối truyền electron

B. Chương trình Crep

C. Đường phân

D. Tổng hợp Axetyl - CoA

Câu 31. Khi xét về hô hấp hiếu khí và lên men, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí là CO2 và H2O còn của lên men là rượu etylic hoặc axit lactic

B. Trong hô hấp hiếu khí có chuỗi vận chuyển electron còn lên men thì không

C. Hiệu quả của hô hấp hiếu khí cao hơn (36-38 ATP) so với lên men (2 ATP)

D. Hô hấp hiếu khí xảy ra ở tế bào chất còn lên men xảy ra ở ti thể

Câu 32. Con đường trao đổi chất nào sau đây chung cho quá trình phân giải kị khí và phân giải hiếu khí ở thực vật?

A. tổng hợp Axetyl-CoA từ pyruvat

B. Chu trình Crep

C. Đường phân

D. Chuỗi vận chuyển điện tử

Câu 33. Quan sát thí nghiệm ở hình sau (chú ý: ống nghiệm đựng nước vôi trong bị vẩn đục) và chọn kết luận đúng:

 

https://video.vietjack.com/upload2/quiz_source1/2020/09/1-1599972148.PNGA. Đây là một thí nghiệm chứng tỏ quá trình quang hợp ở hạt đang nảy mầm có sự thải ra O2

B. Đây là một thí nghiệm chứng tỏ quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm có sự thải ra CO2

C. Đây là một thí nghiệm chứng tỏ quá trình quang hợp ở hạt đang nảy mầm có sự thải ra CO2

D. Đây là một thí nghiệm chứng tỏ quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm có sự tạo ra CaCO3

Câu 34. Khi lấy chất khí tạo ra trong bình có hạt đang nảy mầm thổi vào nước vôi trong, ta thấy nước vôi trong bị vẩn đục, điều này đó chứng minh

A. hô hấp đó tạo ra khí O2

B. hô hấp đó tạo ra khí CO2

C. hô hấp đó tạo ra năng lượng ATP

D. hô hấp đó tạo ra hơi H2O

Câu 35. Một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm như sau: Cho 50g hạt đỗ mới nhú man vì thủy tinh. Nút chặt bình bằng nút cao su đã gắn ống thủy tinh hình chữ U (ống thủy tinh này nói con thủy tinh với ống nghiệm chứa nước vôi trong) và phễu thủy tinh. Sau 2 giờ, rót nước từ từ từng ít một phễu vào bình chứa hạt. Sau đó quan sát kết quả thí nghiệm

 

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về thí nghiệm trên? I. Thí nghiệm trên nhằm phát hiện hô hấp qua sự thải CO2

II. Khi chưa rót nước vào phễu, do hô hấp của hạt, CO2 tích lũy lại trong bình và CO2 nặng hơn không khí nên không thể khuếch tán qua ống và phễu ra môi trường bên ngoài bình.

III. Ở thí nghiệm trên, khi rót nước qua phễu vào bình chứa hạt thì nước sẽ đẩy không khí ra khỏi bình vào ống nghiệm IV. Nước vôi trong ống nghiệm sẽ bị vẩn đục là do hình thành CaCO3.

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 36. Khi làm thí nghiệm về hô hấp ở thực vật, một nhóm học sinh đã tiến h sau. Dùng 4 binh cách nhiệt giống nhau đánh số thứ tự 1, 2, 3, và 4. Cả 4 bình đều đựng hạt của một giống đậu : bình 1 chứa 2 kg hạt mới nhú mầm và bình 2 chứa 2 kg hạt mới nhú mầm đã luộc chín, bình 3 chứa 1 kg hạt khô, bình 4 chứa 1 kg hạt mới nhú mầm. Đậy kín nắp mỗi bình rồi để trong 2 giờ. Biết rằng các điều kiện khác ở 4 bình là như nhau và phù hợp với thí nghiệm. Theo lí thuyết phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nhiệt độ ở bình 1, 2 và 4 đều tăng

B. Nhiệt độ ở bình 2 cao hơn bình 1

C. Nồng độ CO2 ở bình 1 và bình 4 đều tăng

D. Tổng khối lượng hạt ở bình 2 giảm

Câu 37. Khi lấy chất khí tạo ra trong bình có hạt đang nảy mầm thổi vào nước vôi trong, ta thấy nước vôi trong thế nào ?

A. Nước vôi trong bị vẩn đục

B. Nước vôi trong vẫn trong như ban đầu

C. Nước vôi trong ngả sang màu hồng

D. Nước vôi trong ngả sang màu xanh da trời

Câu 38. Khi cho que diêm đang cháy vào bình chứa hạt đang nảy mầm thì có hiện tượng gì sẽ xảy ra ?

A. ngọn lửa cháy bình thường

B. ngọn lửa cháy bùng lên

C. ngọn lửa bị tắt ngay

D. ngọn lửa tiếp tục cháy một thời gian sau

Câu 39. Khi cho que diêm đang cháy vào bình chứa hạt đang nảy mầm thì ngọn lửa sẽ tắt ngay, hiện tượng này là do

A. hô hấp tạo ra nhiệt

B. hô hấp tạo ra năng lượng ATP

C. hô hấp tạo ra nước

D. hô hấp tạo ra khí CO2

Câu 40. Để tìm hiểu về quá trình hô hấp ở thực vật, một bạn học sinh đã làm thí nghiệm theo đúng quy trình với 50g hạt đậu đang nảy mầm, nước vôi trong và các dụng cụ thí nghiệm đầy đủ. Nhận định nào sau đây đúng?

A. Thí nghiệm này chỉ thành công khi tiến hành trong điều kiện không có ánh sáng

B. Nếu thay hạt đang nảy mầm bằng hạt khô thì kết quả thí nghiệm vẫn không thay đổi

C. Nếu thay nước vôi trong bằng dung dịch xút thì kết quả thí nghiệm cũng giống như sử dụng nước vôi trong

D. Nước vôi trong bị vẩn đục là do hình thành CaCO3

Câu 41. Phân tử nào trong các phân tử sau đây thường ít bị ôxi hóa nhất trong hô hấp hiếu khí

A. Tinh bột

B. Prôtêin

C. Axit nucleic

D. Lipit

Câu 42. Axit nuclêic thường ít bị ôxi hóa trong hô hấp hiếu khí chủ yếu vì

A. Hàm lượng trong tế bào ít

B. Tạo ra quá ít năng lượng

C. Axit nucleic chỉ được tổng hợp chứ không được phân giải

D. Axit nucleic khi bị oxi hóa tạo ra NH3 gây độc cho tế bào

Câu 43. Sự lên men có thể xảy ra ở cơ thể thực vật trên cạn trong trường hợp nào sau đây?

A. Cây bị ngập úng

B. Cây sống nơi ẩm ướt

C. Cây sống bám kí sinh hoặc kí sinh

D. Cây bị khô hạn

Câu 44. Sự lên men có thể xảy ra ở cơ thể thực vật trong trường hợp nào sau đây?

A. Rễ bị ngập úng

B. Hạt bị ngâm nước

C. Cây trong điều kiện thiếu ôxi

D. Cả A, B và C

Câu 45. Ý nào sau đây không phải là vai trò của hô hấp ở thực vật?

A. Giải phóng năng lượng dạng nhiệt

B. Giải phóng năng lượng ATP

C. Tạo các sản phẩm trung gian

D. Tổng hợp các chất hữu cơ

ĐÁP ÁN

Câu        Đáp án  Câu        Đáp án

Câu 1     A             Câu 24   D

Câu 2     D             Câu 25   A

Câu 3     C             Câu 26   D

Câu 4     D             Câu 27   D

Câu 5     A             Câu 28   B

Câu 6     D             Câu 29   A

Câu 7     D             Câu 30   C

Câu 8     B             Câu 31   D

Câu 9     C             Câu 32   C

Câu 10   C             Câu 33   B

Câu 11   C             Câu 34   B

Câu 12   A             Câu 35   D

Câu 13   B             Câu 36   C

Câu 14   B             Câu 37   A

Câu 15   C             Câu 38   C

Câu 16   A             Câu 39   D

Câu 17   B             Câu 40   D

Câu 18   B             Câu 41   C

Câu 19   D             Câu 42   D

Câu 20   A             Câu 43   A

Câu 21   B             Câu 44   D

Câu 22   D             Câu 45   D

Câu 23   B                            

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok