TRẮC NGHIỆM SINH 11 BÀI 16: TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT (TIẾP THEO)

Câu 1. Ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

A. Tiêu hóa ngoại bào

B. Tiêu hoá nội bào

C. Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào

D. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào

Câu 2. Quá trình tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá diễn ra như thế nào?

A. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu

B. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học và hoá học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu

C. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi hoá học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu

D. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào mọi tế bào

Câu 3. Quá trình tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn đi qua ống tiêu hóa được?

A. Biến đổi cơ học và hóa học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu

B. Biến đổi cơ học và hoá học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào tế bào

C. Biến đổi hoá học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu

D. Biến đổi cơ học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào mọi tế bào

Câu 4. Trong ống tiêu hóa của các loài gia cầm, diều là một phần của

A. dạ dày

B. thực quản

C. ruột non

D. ruột già

Câu 5. Trong mề gà thường có các hạt sạn và sỏi nhỏ. Các hạt này có tác dụng

A. Tăng thêm chất dinh dưỡng cho gà

B. Kích thích tuyến tiêu hóa tiết dịch

C. Giúp tiêu hóa cơ học thức ăn

D. Hạn chế sự tiết quá nhiều dịch tiêu hóa

Câu 6. Vì sao gà thường hay ăn các hạt sạn và sỏi nhỏ

A. Kích thích tuyến tiêu hóa tiết dịch tiêu hóa

B. Chúng cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho gà

C. Giúp tăng nhu động ruột

D. Giúp tiêu hóa cơ học thức ăn trong mề

Câu 7. Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn cỏ?

A. Răng cửa giữ và giật cỏ

B. Răng nanh nghiền nát cỏ

C. Răng cạnh hàm và răng hàm có nhiều gờ cứng giúp nghiền nát cỏ

D. Răng nanh giữ và giật cỏ

Câu 8. Ý nào sau đây là đúng với chức năng răng của thú ăn cỏ?

A. Răng cửa giữ và giật cỏ

B. Răng nanh giữ và giật cỏ

C. Răng cạnh hàm và răng hàm có nhiều gờ cứng giúp nghiền nát cỏ

D. Cả A, B và C

Câu 9. Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn thịt?

A. Răng cửa gặm và lấy thức ăn ra khỏi xương

B. Răng cửa giữ thức ăn

C. Răng nanh cắn và giữ mồi

D. Răng cạnh hàm và răng ăn thịt lớn cắt thịt thành những mảnh nhỏ

Câu 10. Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn thịt

A. Răng nanh cắm và giữ mồi

B. Răng cửa gặm và lấy thức ăn ra khỏi xương

C. Răng hàm nhai nát thịt

D. Răng trước hàm và răng ăn thịt lớn lấy cắt thịt thành những mảnh nhỏ

Câu 11. Động vật nào sau đây có dạ dày đơn?

A. Bò

B. Trâu

C. Ngựa

D. Cừu

Câu 12. Dạ dày ở động vật ăn thực vật nào chỉ có một ngăn?

A. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê

B. Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò

C. Ngựa, thỏ, chuột

D. Trâu, bò, cừu, dê

Câu 13. Động vật nào sau đây có dạ dày đơn?

A. Bò

B. Trâu

C. Ngựa

D. Cừu

Câu 14. Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào có 4 ngăn?

A. Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò

B. Ngựa, thỏ, chuột

C. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê

D. Trâu, bò, cừu, dê

Câu 15. Dạ dày có 4 túi là của các động vật nào sau đây ?

A. Trâu, thỏ, dê

B. Ngựa, hươu, bò

C. Trâu, bò, nai

D. Ngựa, bò, dê

Câu 16. Đặc điểm nào sau đây đúng với các loài động vật nhai lại?

A. Có dạ dày tuyến

B. Có dạ dày 4 ngăn

C. Có dạ dày đơn

D. Có dạ dày cơ

Câu 17. Loài động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn?

A. Bò

B. Thỏ

C. Ngựa

D. Sư tử

Câu 18. Động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn?

A. Chuột

B. Ngựa

C. Dê

D. Thỏ

Câu 19. Có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng về tiêu hóa ở động vật ?

(1) Tất cả các loài thú ăn thực vật đều có dạ dày 4 ngăn.

(2) Ở thú ăn thịt, thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học trong dạ dày giống như ở người

(3) Ruột non ở thú ăn thịt ngắn hơn ở thú ăn thực vật.

(4) Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn ngoại bào.

(5) Tất cả các loài thú ăn động vật đều có manh tràng phát triển. (6) Một trong những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là dịch tiêu hóa không bị hòa loãng

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4

Câu 20. Các phát biểu nào sau đây đúng về tiêu hóa ở động vật ?

(1) Tất cả các loài thú ăn thực vật đều có dạ dày 4 ngăn.

(2) Ở thú ăn thịt, thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học trong dạ dày giống như ở người

(3) Ruột non ở thú ăn thịt dài hơn ở thú ăn thực vật.

(4) Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn ngoại bào.

(5) Tất cả các loài thú ăn động vật đều có manh tràng không phát triển. (6) Một trong những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là dịch tiêu hóa không bị hòa loãng

A. 2,4,5,6

B. 2,3,4,5

C. 1,2,3,5

D. 1,4,5,6

Câu 21. Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ dày cỏ diễn ra như thế nào?

A. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn

B. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ

C. Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ

D. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại

Câu 22. Trâu tiêu hóa được xenlulôzơ có trong thức ăn là nhờ enzim của

A. vi sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ

B. tuyến nước bọt

C. tuyến tụy

D. tuyến gan

Câu 23. Quá trình tiêu hóa xenlulozo của động vật nhai lại chủ yếu diễn ra ở

A. dạ cỏ

B. dạ múi khế

C. dạ lá sách

D. dạ tổ ong

Câu 24. Trong dạ dày của động vật nhai lại, vi sinh vật cộng sinh tiết ra enzim tiêu hoá xenlulôzơ chủ yếu ở đâu?

A. Dạ lá sách

B. Dạ tổ ong

C. Dạ cỏ

D. Dạ múi khế

Câu 25. Dạ dày ngăn nào của động vật nhai lại có chức năng hấp thụ bớt nước sau khi thức ăn được đưa lên khoang miệng nhai lại

A. Dạ tổ ong

B. Dạ lá sách

C. Múi khế

D. Dạ cỏ

Câu 26. Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ lá sách diễn ra như thế nào?

A. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại

B. Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ

C. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn

D. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ

Câu 27. Manh tràng phát triển ở dạ dày đơn có ý nghĩa

A. Tiêu hóa protein

B. Có hệ vi sinh vật để tiêu hóa xenlulozo

C. Tiêu hóa thức ăn giàu Lipit

D. Hấp thụ chủ yếu chất dinh dưỡng

Câu 28. Manh tràng ở động vật ăn cỏ thường rất phát triển. Nó có chức năng chủ yếu là

A. Chứa các chất cặn bã của quá trình tiêu hóa

B. Biến đổi xenlulo nhờ hệ vi sinh và hấp thụ vào máu

C. Biến đổi xenlulo nhờ các enzyme

D. Hấp thụ nước để cô đặc chất thải

Câu 29. Sự tiêu hoá ở dạ dày múi khế diễn ra như thế nào?

A. Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ

B. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn

C. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ

D. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại

Câu 30. Bộ phận nào sau đây được xem là dạ dày chính thức của động vật nhai lại?

A. Dạ múi khế

B. Dạ tổ ong

C. Dạ cỏ

D. Dạ lá sách

Câu 31. Ngăn dạ dày nào của trâu (bò) tiết axit HCl?

A. Dạ cỏ

B. Dạ tổ ong

C. Dạ múi khế

D. Dạ lá sách

Câu 32. Động vật nào sau đây không có ống tiêu hóa?

A. Châu chấu

B. Gà

C. Thủy tức

D. Thỏ

Câu 33. Nhóm động vật nào sau đây có cơ quan tiêu hóa dạng ống?

A. Giun đốt

B. Thủy tức

C. Động vật nguyên sinh

D. Giun dẹp

Câu 34. Sự tiêu hóa thức ăn ở dạ dày của động vật nhai lại gồm các quá trình sau:

1. Tiết pepsin và HCl để tiêu hóa protein có ở vi sinh vật cỏ.

2. Thức ăn được nhào trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hóa xenlulozo.

3. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai kĩ lại.

4. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn. Trình tự đúng các quá trình là

A. 2 → 3 → 4 → 1

B. 2 → 3 → 1 → 4

C. 1 → 2 → 4 → 3

D. 2 → 1 → 4 → 3

Câu 35. Khi nói về tiêu hóa ở động vật nhai lại, phát biểu nào sau đây sai?

A. Động vật nhai lại có dạ dày 4 ngăn

B. Dạ múi khế tiết ra enzim pepsin và HCl để tiêu hóa prôtêin

C. Xenlulozơ trong có được biến đổi nhờ hệ vi sinh vật cộng sinh ở dạ cỏ

D. Dạ tổ ong được coi là dạ dày chính thức của nhóm động vật này

Câu 36. Sự tiêu hoá thức ăn ở động vật nhai lại có đặc điểm nào khác?

A. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại

B. Vi sinh vật cộng sinh tiết enzim phá vỡ thành tế bào và tiêu hoá xellulôzơ

C. Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin

D. Cả A và B

Câu 37. Dạ tổ ong tiêu hoá thức ăn như thế nào?

A. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại

B. Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ

C.Hấp thụ bớt nước trong thức ăn

D. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ

Câu 38. Sự tiêu hóa thức ăn ở dạ tổ ong diễn ra như thế nào?

A. thức ăn được ợ lên miệng để nhai kĩ lại

B. tiết pepsin và HCl để tiêu hóa protein có ở vi sinh vật và cỏ

C. hấp thụ bớt nước trong thức ăn

D. thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hóa xenlulôzơ

ĐÁP ÁN

Câu        Đáp án  Câu        Đáp án

Câu 1     A             Câu 20   A

Câu 2     B             Câu 21   B

Câu 3     A             Câu 22   A

Câu 4     B             Câu 23   A

Câu 5     C             Câu 24   C

Câu 6     D             Câu 25   B

Câu 7     B             Câu 26   C

Câu 8     D             Câu 27   B

Câu 9     B             Câu 28   B

Câu 10   C             Câu 29   A

Câu 11   C             Câu 30   A

Câu 12   C             Câu 31   C

Câu 13   C             Câu 32   C

Câu 14   D             Câu 33   A

Câu 15   C             Câu 34   A

Câu 16   B             Câu 35   D

Câu 17   A             Câu 36   D

Câu 18   C             Câu 37   A

Câu 19   D             Câu 38   A

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok