TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 3: TẾ BÀO

TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 3: TẾ BÀO

Câu 1. Thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào gồm:

A. Màng sinh chất, ti thể, nhân

B. Chất tế bào, riboxon, nhân con

C. Nhân, chất tế bào, trung thể

D. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân

Câu 2. Trong tế bào, ti thể có vai trò gì ?

A. Thu nhận, hoàn thiện và phân phối các sản phẩm chuyển hóa vật chất đi khắp cơ thể

B. Tham gia vào hoạt động hô hấp, giúp sản sinh năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào

C. Tổng hợp prôtêin

D. Tham gia vào quá trình phân bào

Câu 3. Bào quan nào có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?

A. Bộ máy Gôngi

B. Lục lạp

C. Nhân

D. Trung thể

Câu 4. Trong cơ thể người, loại tế bào nào có kích thước dài nhất ?

A. D. Tế bào da

B. Trong cơ thể người, tế bào có kích thước dài nhất là tế bào thần kinh

C. C. Tế bào xương

D. B. Tế bào cơ vân

E. A. Tế bào thần kinh

Câu 5. Thành phần nào dưới đây cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào ?

A. Ôxi

B. Chất hữu cơ (prôtêin, lipit, gluxit…)

C. Tất cả các phương án còn lại

D. Nước và muối khoáng

Câu 6. Nguyên tố hóa học nào được xem là nguyên tố đặc trưng cho chất sống ?

A. Cacbon

B. Ôxi

C. Lưu huỳnh

D. Nitơ

Câu 7. Nguyên tố hóa học nào dưới đây tham gia cấu tạo nên prôtêin, lipit, gluxit và cả axit nuclêic ?

A. Hiđrô

B. Tất cả các phương án còn lại

C. Ôxi

D. Cacbon

Câu 8. Bộ phận có vai trò giúp tế bào thực hiện trao đổi chất với môi trường là:

A. Màng sinh chất

B. Chất tế bào

C. Màng sinh chất, nhân

D. Màng sinh chất, tế bào và nhân

Câu 9. Bào quan có chức năng thu nhận, hoàn thiện, phân phối sản phẩm trong tế bào là:

A. Ti thể

B. Lưới nội chất

C. Riboxom

D. Bộ máy Gôngi

Câu 10. Tại sao nói tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể con người?

A. Các cơ quan trong cơ thể người đều được cấu tạo bởi tế bào

B. Các hoạt động sống của tế bào là cơ sở cho các hoạt động sống của cơ thể

C. Khi toàn bộ các tế bào bị chết thì cơ thể sẽ chết

D. Câu A và B đúng

Câu 11. Thực chất quá trình trao đổi chất diễn ra ở:

A. Hệ cơ quan

B. Cơ quan

C. Cơ thể

D. Tế bào

Câu 12. Khi nói về chức năng của tế bào, ý nào sau đây đúng?

A. Tế bào có chức năng thực hiện trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong cơ thể

B. Ti thể có chức năng liên hệ giữa các bào quan

C. Nhân điều khiển mọi hoạt động của tế bào

D. Cả A và C đúng

Câu 13. Hoạt động sống của tế bào có quá trình đồng hóa? Đồng hóa là:

A. Giải phóng năng lượng

B. Tổng hợp chất hữu cơ đơn giản từ những chất hữu cơ phức tạp

C. Tích luỹ năng lượng

D. Phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản

Câu 14. Trong nhân tế bào, quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở đâu ?

A. Dịch nhân

B. Nhân con

C. Nhiễm sắc thể

D. Màng nhân

ĐÁP ÁN

Câu 1     D             Câu 8     A

Câu 2     B             Câu 9     D

Câu 3     C             Câu 10   D

Câu 4     B             Câu 11   D

Câu 5     C             Câu 12   D

Câu 6     D             Câu 13   B

Câu 7     B             Câu 14   B

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok