TRẮC NGHIỆM SINH 8 BÀI 59: SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NỘI TIẾT

Câu 1. Các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmon tiết ra từ tuyến yên là gì?

A. Buồng trứng, tinh hoàn

B. Tuyến giáp

C. Tuyến trên thận

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 2. Điều nào dưới đây đúng với cơ chế tự điều hòa của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược?

A. Hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmon do tuyến yên tiết ra.

B. Hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmon do tuyến giáp tiết ra.

C. Tuyến nội tiết chịu sự điều khiển của các hoocmon tuyến yên.

D. Tuyến nội tiết chịu sự điều khiển của các hoocmon tuyến giáp.

Câu 3. Sơ đồ điều hòa của vỏ tuyến trên thận?

A. Tuyến yên tiết TSH → theo dòng máu → tuyến giáp tiết tiroxin → theo dòng máu → tuyến yên kìm hãm tiết TSH.

B. Tuyến yên tiết ACTH → theo dòng máu → tuyến trên thận tiết Cooctizon → theo dòng máu → Cooctizon kìm hãm tiết ACTH.

C. Tuyến yên tiết TSH → theo dòng máu → tuyến yên kìm hãm tiết TSH.

D. Tuyến yên tiết ACTH → theo dòng máu → vỏ tuyến trên thận tiết Cooctizon →Cooctizon kìm hãm tiết ACTH.

Câu 4. Sơ đồ điều hòa hoạt động của tuyết giáp?

A. Tuyến yên tiết TSH → theo dòng máu → tuyến giáp tiết tiroxin → theo dòng máu → TH kìm hãm tiết TSH.

B. Tuyến yên tiết ACTH → theo dòng máu →tuyến trên thận tiết Cooctizon → theo dòng máu → Cooctizon kìm hãm tiết ACTH.

C. Tuyến yên tiết TSH → theo dòng máu → tuyến yên kìm hãm tiết TSH.

D. Tuyến yên tiết ACTH → theo dòng máu → vỏ tuyến trên thận tiết Cooctizon → Cooctizon kìm hãm tiết ACTH.

Câu 5. Thông tin ngược sẽ tác động cái gì khi tế bào có quá nhiều TH?

A. Tuyến yên và vùng dưới đồi.

B. Tuyến yên.

C. Vùng dưới đồi.

D. Tuyến giáp và cùng dưới đồi.

Câu 6. Tiroxin do tuyến nội tiết nào tiết ra?

A. Tuyến yên.

B. Tuyến giáp.

C. Tuyến tụy.

D. Tuyến trên thận.

Câu 7. Cooctizon do tuyến nội tiết nào tiết ra?

A. Tuyến yên.

B. Tuyến giáp.

C. Tuyến tụy.

D. Tuyến trên thận.

Câu 8. Trong điều hòa hoạt động của vỏ tuyến trên thận, tuyến yên tiết ra hoocmon nào?

A. FSH.

B. LH.

C. ACTH.

D. TSH.

Câu 9. Trong điều hòa hoạt động của tuyến giáp, tuyến yên tiết ra hoocmon nào?

A. FSH.

B. LH.

C. Tiroxin.

D. TSH.

Câu 10. Lượng đường trong máu giữ được ổn định là do đâu?

A. Sự phối hợp hoạt động của tế bào α và tế bào β của đảo tụy trong tuyến tụy.

B. Sự hoạt động của tế bào α do đảo tụy trong tuyến tụy tiết ra.

C. Sự hoạt động của tế bào β do đảo tụy trong tuyến tụy tiết ra.

D. Sự phối hợp hoạt động của các đảo tụy trong tuyển tuy.

Câu 11. Khi tuyến giáp tiết quá nhiều TH, hoocmôn này sẽ tác động ngược lên

A. vùng dưới đồi và tuyến trên thận.

B. tuyến giáp và tuyến yên.

C. vùng dưới đồi và tuyến giáp.

D. tuyến yên và vùng dưới đồi.

Câu 12. Khi tác dụng lên vùng dưới đồi, cooctizôn sẽ kìm hãm quá trình tiết hoocmôn nào

A. ACTH

B. FSH

C. GH

D. TSH

Câu 13. Hoocmôn nào dưới đây không tham gia vào cơ chế điều hoà đường huyết khi đường huyết giảm

A. Glucagôn

B. ACTH

C. Cooctizôn

D. Insulin

Câu 14. Cooctizôn do tuyến nội tiết nào tiết ra ?

A. Tuyến giáp

B. Tuyến trên thận

C. Tuyến yên

D. Tuyến tuỵ

ĐÁP ÁN

Câu 1     D             Câu 8     C

Câu 2     A             Câu 9     D

Câu 3     B             Câu 10   A

Câu 4     A             Câu 11   D

Câu 5     A             Câu 12   A

Câu 6     B             Câu 13   D

Câu 7     D             Câu 14   B

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok