TRẮC NGHIỆM SINH 9 BÀI 11 : PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH

Câu 1. Giao tử là

A. Tế bào sinh dục đơn bội

B. Được tạo từ sự giảm phân của tế bào sinh dục thời kì chín

C. Có khả năng tạo thụ tinh tạo ra hợp tử

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2. Giảm phân tạo ra loại tế bào nào ?

A. Tế bào có bộ NST 2n

B. Giao tử có bộ NST n

C. Tinh trùng có bộ NST n

D. Trứng có bộ NST n

Câu 3. Trong quá trình tạo giao tử ở động vật, hoạt động của các tế bào mầm là

A. Nguyên phân

B. Giảm phân

C. Thụ tinh

D. Nguyên phân và giảm phân

Câu 4. Từ một noãn bào bậc I trải qua quá trình giảm phân sẽ tạo ra được

A. 1 trứng và 3 thể cực

B. 4 trứng

C. 3 trứng và 1 thể cực

D. 4 thể cực

Câu 5. Từ 1 noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho mấy loại trứng

A. 1 trứng

B. 2 trứng

C. 3 trứng

D. 4 trứng

Câu 6. Trong quá trình phát sinh giao tử cái ở động vật, từ mỗi noãn bào bậc 1

A. Nguyên phân cho 2 noãn bào bậc 2

B. Giảm phân cho 2 noãn bào bậc 2 và trứng

C. Giảm phân cho 3 thể cực và 1 tế bào trứng

D. Nguyên phân cho 3 thể cực

Câu 7. Qua giảm phân, ở động vật, mỗi noãn bào bậc 1 cho ra

A. 4 tinh trùng

B. 1 trứng và 3 thể cực

C. 1 trứng

D. Cả A và B đúng

Câu 8. Kết quả phát sinh giao tử cái gồm ...

A. 1 thế cực (2n)

B. 3 thế cực (n) và 1 trứng (n)

C. 4 tinh trùng (n)

D. 4 thế cực (n)

Câu 9. Số tinh trùng được tạo ra nếu so với số tế bào sinh tinh thì

A. Bằng nhau

B. Bằng 2 lần

C. Bằng 4 lần

D. Giảm một nửa

Câu 10. Từ tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho ra mấy tinh trùng?

A. 1 tinh trùng

B. 2 tinh trùng

C. 3 tinh trùng

D. 4 tinh trùng

Câu 11. Hợp tử được tạo nên từ

A. 1 trứng và 1 tinh trùng

B. 1 trứng và 2 tinh trùng

C. 2 trứng và 1 tinh trùng

D. 1 trứng và 3 tinh trùng

Câu 12. Bản chất của thụ tinh là gì

A. Sự kết hợp của 2 bộ nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân đơn bội

B. Sự kết hợp của 2 bộ nhân đơn bội tạo ra bộ nhân lưỡng bội

C. Sự kết hợp của bộ nhân đơn bội với bộ nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân đơn bội

D. Sự kết hợp của bộ nhân đơn bội với bộ nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân lưỡng bội

Câu 13. Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là

A. Sự kết hợp của 2 bộ nhân đơn bội (n NST) tạo ra bộ nhân lưỡng bội (2n NST) ở hợp tử

B. Sự kết hợp tế bào chất của giao tử đực với một giao tử cái

C. Sự hình thành một cơ thể mới

D. Sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa một giao tử đực với một giao tử cái

Câu 14. Sự kiện quan trọng nhất trong quả trình thụ tinh là gì?

A. Sự kết hợp theo nguyên tắc: một giao tử đực và một giao tử cái

B. Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội

C. Sự tổ hợp bộ nhiễm sắc thể của giaò tử đực và giao tử cái

D. Sự tạo thành hợp tử

Câu 15. Nội dung nào sau đây sai về quá trình thụ tinh?

A. Mỗi tinh trùng kết hợp với một trứng tạo ra một hợp tử

B. Thụ tinh là quá trình kết hợp bộ NST đơn bội của giao tử đực với giao tử cái để phục hồi bộ NST lưỡng bội cho hợp tử

C. Thụ tinh là quá trình phối hợp yếu tố di truyền của bố và mẹ cho con

D. Các tinh trùng sinh ra qua giảm phân đều thụ tinh với trứng tạo hợp tử

Câu 16. Có một tế bào sinh dục sơ khai cái nguyên phân 6 lần. Tất cả tế bào con đều trở thành tế bào sinh trứng. Các trứng tạo ra đều tham gia thụ tinh. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng bằng 18,75% và của tinh trùng là 6,25%. Số hợp tử được tạo thành và số tế bào giao tử đực tham gia thụ tinh là

A. 10 và 192

B. 8 và 128

C. 4 và 64

D. 12 và 192

Câu 17. Từ 15 tế bào sinh dục sơ khai của động vật, nguyên phân 5 lần liên tiếp. Tất cả các tế bào con đều tham gia vào quá trình giảm phân tạo thành các tế bào trứng. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 40% thì số hợp tử tạo thành là

A. 172 hợp tử

B. 182 hợp tử

C. 192 hợp tử

D. 196 hợp tử

Câu 18. Có 3 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân số thể định hướng đã tiêu biến là

A. 12

B. 3

C. 9

D. 1

Câu 19. Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Khi 10 tế bào sinh trứng của loài này tham gia giảm phân, các trứng sinh ra tham gia thụ tinh và đã tạo ra 2 hợp tử, các trứng không được thụ tinh sẽ tiêu biến. Số lượng nhiễm sắc thể đã bị tiêu biến trong quá trình trên là bao nhiêu?

A. 380

B. 760

C. 230

D. 460

Câu 20. Ở một loài, giả sử một lần thụ tinh có 100000 tinh trùng tham gia. Cá thể cái sau thụ tinh đẻ được 15 con với tỉ lệ sống của các hợp tử là 60%. Xác định số hợp tử được tạo thành

A. 60000

B. 25

C. 9

D. 15

Câu 21. Một chuột cái đẻ được 6 chuột con. Biết tỉ lệ sống sót là 75%. Số hợp tử được tạo thành là

A. 4

B. 6

C. 8

D. 12

Câu 22. Sự kiện quan trọng nhất trong thụ tinh về mặt di truyền là

A. kết hợp theo nguyên tắc một giao tử đực với một giao tử cái

B. kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội

C. tổ hợp bộ nhiễm sắc thể của giao tử đực và giao tử cái

D. tạo thành hợp tử

Câu 23. Qua quá trình thụ tinh, bộ NST ở hợp tử có đặc điểm gì?

A. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép

B. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn

C. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn

D. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép

Câu 24. Quá trình thụ tinh có ý nghĩa gì ?

A. Giúp duy trì bộ NST 2n đặc trưng của loài

B. Tạo nên hợp tử có tính di truyền

C. Góp phần tạo ra nhiều biến dị tổ hợp

D. Cả A, B và C

Câu 25. Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh là gì ?

A. Bộ NST lưỡng bội (2n) qua giảm phân tạo ra bộ NST đơn bội (n) ở giao tử

B. Trong thụ tinh, các giao tử có bộ NST đơn bội (n) kết hợp với nhau tạo ra hợp tử có bộ NST lưỡng bội (2n)

C. Duy trì bộ NST, tạo ra biến dị tổ hợp

D. Tạo ra nhiều hợp tử khác nhau về nguồn gốc và chất lượng NST, làm tăng biến dị tổ hợp

Câu 26. Tại sao sinh sản hữu tính tạo ra nhiều biến dị tổ hợp

A. Giảm phân tạo ra nhiều loại giao tử

B. Sự kết hợp ngẫu nhiên của các giao tử

C. Nguyên phân tạo nhiều tế bào khác nhau

D. Ý A và B

Câu 27. Tại sao biến dị tổ hợp chỉ xảy ra trong sinh sản hữu tính?

A. Vì thông qua giảm phân (phân li độc lập, tổ hợp tự do của các cặp tương ứng) đã tạo ra sự đa dạng của các giao tử

B. Vì trong thụ tinh, các giao tử kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên đã tạo ra nhiều tổ hợp gen

C. Vì trong quá trình giảm phân đã có những biến đổi của các gen

D. Cả A và B đúng

Câu 28. Loài tinh tinh có 2n =48, số NST cùng trạng thái trong mỗi giao tử bình thường của loài tinh tinh là bao nhiêu

A. 24 NST ở trạng thái kép

B. 24 NST ở trạng thái đơn

C. 48 NST ở trạng thái kép

D. 48 NST ở trạng thái đơn

Câu 29. 1 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb giảm phân tạo ra các giao tử

A. Chỉ 1 trong 4 loại AB, Ab, ab, Ab

B. AB và ab hoặc Ab và aB

C. Aa và Bb

D. A, a, B, b

ĐÁP ÁN

Câu 1     D             Câu 16   D

Câu 2     B             Câu 17   C

Câu 3     A             Câu 18   C

Câu 4     A             Câu 19   A

Câu 5     A             Câu 20   B

Câu 6     C             Câu 21   C

Câu 7     B             Câu 22   C

Câu 8     B             Câu 23   B

Câu 9     C             Câu 24   D

Câu 10   D             Câu 25   D

Câu 11   A             Câu 26   D

Câu 12   B             Câu 27   D

Câu 13   A             Câu 28   B

Câu 14   C             Câu 29   B

Câu 15   D            

               

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok