TRẮC NGHIỆM SINH 9 BÀI 50 : HỆ SINH THÁI

TRẮC NGHIỆM SINH 9 BÀI 50 : HỆ SINH THÁI

Câu 1. Hệ sinh thái bao gồm các thành phần là:

A. Thành phần vô sinh và hữu sinh

B. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ

C. Thành phần vô cơ và hữu cơ

D. Sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải

Câu 2. Thành phần vô sinh của hệ sinh thái bao gồm những yếu tố nào sau đây:

A. Các chất vô cơ: Nước, khí cacbonic, khí oxi...., các loài virut, vi khuẩn...

B. Các chất mùn, bã, các loài rêu, địa y.

C. Các nhân tố khí hậu như: Nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm...các loại nấm, mốc.

D. Đất, đá, nước, khí cacbonic, khí oxi, mùn hữu cơ, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm.

Câu 3. Trong một hệ sinh thái, cây xanh là:

A. Sinh vật phân giải

B. Sinh vật phân giải và sinh vật tiêu thụ

C. Sinh vật sản xuất

D. Sinh vật phân giải và sinh vật sản xuất

Câu 4. Sinh vật tiêu thụ bao gồm:

A. Vi khuẩn, nấm và động vật ăn cỏ

B. Động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt

C. Động vật ăn thịt và cây xanh

D. Vi khuẩn và cây xanh

Câu 5. Hoạt động nào sau đây là của sinh vật sản xuất:

A. Tổng hợp chất hữu cơ thông qua quá trình quang hợp

B. Phân giải chất hữu cơ thành chất vô cơ

C. Phân giải xác động vật và thực vật

D. Không tự tổng hợp chất hữu cơ

Câu 6. Trong chuỗi thức ăn, sinh vật sản xuất là loài sinh vật nào sau đây?

A. Nấm và vi khuẩn

B. Thực vật

C. Động vật ăn thực vật

D. Các động vật kí sinh

Câu 7. Hãy chọn trả lời đúng trong các đáp án dưới đây về trật tự của các dạng sinh vật trong một chuỗi thức ăn:

A. Sinh vật phân giải → Sinh vật tiêu thụ → Sinh vật sản xuất

B. Sinh vật tiêu thụ → Sinh vật sản xuất→ Sinh vật phân giải

C. Sinh vật sản xuất → Sinh vật tiêu thụ → Sinh vật phân giải

D. Sinh vật phân giải → Sinh vật sản xuất → Sinh vật tiêu thụ

Câu 8. Lưới thức ăn là

A. Gồm một chuỗi thức ăn

B. Gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau

C. Gồm các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung

D. Gồm ít nhất là 1 chuỗi thức ăn trở lên

Câu 9. Cho sơ đồ lưới thức ăn dưới đâyPhát biểu nào sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn trên ?

 

 

A. Chuột là mắt xích chung trong lưới thức ăn

B. Cáo không phải là mắt xích chung trong lưới thức ăn

C. Mỗi chuỗi thức ăn đều có 4 mắt xích

D. Có tất cả 8 chuỗi thức ăn

Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn nói trên?

A. Cây xanh và động vật ăn thịt

B. Cây xanh và sinh vật tiêu thụ

C. Động vật ăn thịt, vi khuẩn và nấm

D. Cây xanh, vi khuẩn và nấm

Câu 11. Sinh vật nào sau đây luôn luôn là mắt xích chung trong các chuỗi thức ăn?

A. Cây xanh và động vật ăn thịt

B. Cây xanh và sinh vật tiêu thụ

C. Động vật ăn thịt, vi khuẩn và nấm

D. Cây xanh, vi khuẩn và nấm

Câu 12. Hãy chọn câu có nội dung đúng trong các câu sau đây:

A. Sinh vật sản xuất luôn sử dụng sinh tiêu thụ làm thức ăn

B. Sinh vật phân giải luôn là nguồn thức ăn của sinh vật tiêu thụ

C. Chất hữu cơ do sinh vật sản xuất tổng hợp được là nguồn thức ăn cho các dạng sinh vật trong hệ sinh thái

D. Vi khuẩn và nấm không phải là sinh vật phân giải

Câu 13. Năng lượng khởi đầu trong sinh giới được lấy từ đâu?

A. Từ môi trường không khí

B. Từ nước

C. Từ chất dinh dưỡng trong đất

D. Từ năng lượng mặt trời

ĐÁP ÁN

Câu 1     A             Câu 8     C

Câu 2     D             Câu 9     C

Câu 3     C             Câu 10   D

Câu 4     B             Câu 11   D

Câu 5     A             Câu 12   C

Câu 6     B             Câu 13   D

Câu 7     C            

               

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok