TRẮC NGHIỆM GDCD 10 BÀI 6: KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT & HIỆN TƯỢNG


Câu 1. Phủ định siêu hình là
A. Sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp

B. Tác động từ bên ngoài

C. Xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.

D. A, B, C đúng

Câu 2. Phủ định biện chứng
A. Cái mới ra đời phủ định cái cũ

B. Cái cũ nhường chỗ cho cái mới

C. Cái mới ra đời phủ định cái cũ nhưng nó bị cái mới hơn phủ định

D. A, C đúng

Câu 3. Có mấy khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4. 4:Mã câu hỏi: 9042
Phủ định biện chứng

A. Mang tính kế thừa

B. Mang tính chủ quan

C. Mang tính khách quan

D. A, C, đúng

Câu 5. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng
A. Là vận động đi lên

B. Cái mới ra đời, kế thừa và thay thế cái cũ

C. Cái mới ra đời ở trình độ ngày càng cao hơn, hoàn thiện hơn.

D. A, B, C đúng


 
Câu 6. Điểm giống nhau giữa phủ định siêu hình và phủ định biện chứng là ?
A. đều ra đời cái mới.

B. đều là sự xóa bỏ đi sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó.

C. đều đi theo con đường phát triển.

D. đều do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài.

Câu 7. Sự thay thế các chế độ khác nhau trong lịch sử phản ánh tính chất nào của phủ định biện chứng ?
A. Tính khách quan.

B. Tính chủ quan

C. Tính kế thừa.

D. Tính phát triển.

Câu 8. Sự phủ định được diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ để phát triển sự vật và hiện tượng mới nói đến ?
A. Phủ định siêu hình.

B. Phủ định chủ quan.

C. Phủ định biện chứng.

D. Phủ định khách quan.

Câu 9. Sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật nói đến ?
A. Phủ định siêu hình.

B. Phủ định chủ quan.

C. Phủ định biện chứng.

D. Phủ định khách quan.

Câu 10. Cái mới theo nghĩa Triết học là:
A. Cái mới lạ so với cái trước.

B. Cái ra đời sau so với cái ra đời trước.

C. Cái phức tạp hơn so với cái trước.

D. Cái tiên tiến hơn, hoàn thiện hơn cái trước.


 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 B
Câu 2 C Câu 7 A
Câu 3 B Câu 8 C
Câu 4 D Câu 9 A
Câu 5 D Câu 10 D

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok