TRẮC NGHIỆM GDCD 11 BÀI 14: CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG AN NINH


Câu 1. Nền quốc phòng và an ninh nước ta là
A. Nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

B. Nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

C. Nền quốc phòng và an ninh nhân dân

D. Nền quốc phòng khu vực

Câu 2. Lực lượng nòng cốt để bảo vệ Tổ quốc là
A. Đảng và Nhà nước

B. Toàn dân

C. Đảng, Nhà nước và nhân dân

D. Quân đội nhân dân, công an nhân dân

Câu 3. Ý thức trách nhiệm của công dân đôi với chính sách quốc phòng và an ninh thể hiện ở việc:
A. Chấp hành pháp luật dân sự là đủ với những công dân không phải là bộ đội

B. Chấp hành pháp luật về quốc phòng và an ninh, giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia

C. Chỉ khi nào nhà nước nhắc nhở mới chấp hành các chính sách quốc phòng và an ninh

D. Chỉ cảnh giác với các thế lực bên ngoài khi có sự đe dọa trực tiếp bằng vũ lực vào nước ta.

Câu 4. Kết hợp quốc phòng với an ninh, đó là kết hợp sức mạnh của
A. Lực lượng và thế trận quốc phòng với lực lượng và thế trận an ninh

B. Lực lượng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

C. Lực lượng quốc phòng an ninh

D. Lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân

Câu 5. Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của
A. Công an nhân dân

B. Quân đội nhân dân

C. Toàn dân

D. Công dân


 
Câu 6. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong các nội dung của chính sách?
A. Dân số

B. Văn hóa

C. Quốc phòng và an ninh

D. Đối ngoại

Câu 7. Nội dung nào dưới đây đúng khi nói về sức mạnh dân tộc?
A. Sức mạnh của văn hóa tinh thần và vật chất của dân tộc

B. Sức mạnh của khoa học và công nghệ

C. Sức mạnh của hệ thống chính trị

D. Sức mạnh của quân sự

Câu 8. Sức mạnh của khoa học và công nghệ, sức mạnh của các lực lượng tiến bộ và cách mạng trên thế giới là
A. sức mạnh dân tộc

B. sức mạnh thời đại.

C. sức mạnh tinh thần

D. sức mạnh thể chất.

Câu 9. Nghĩa vụ của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh thể hiện ở việc:
A. không cần thực hiện nghĩa vụ quân sự khi không có chiến tranh.

B. chỉ thực hiện nghĩa vụ quân sự khi bị bắt buộc.

C. sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

D. nghĩa vụ quân sự là của nhà nước.

Câu 10. Yếu tố có ý nghĩa quyết định sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc là ?
A. Sức mạnh dân tộc

B. Sức mạnh thời đại

C. Sức mạnh của Đảng và Nhà nước

D. Sức mạnh của quốc phòng, an ninh


 
Câu 11. Anh trai của H có giấy gọi nhập ngũ nhưng bố mẹ của H không muốn con đi bộ đội nên đã bàn với nhau tìm cách cho con ở lại. Biết được điều này H nên ứng xử theo cách nào dưới đây để thực hiện trách nhiệm công dân của mình?
A. Coi như không biết vì đây là việc của bố mẹ.

B. Nói chuyện với bố mẹ để bố mẹ hiểu được trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của công dân.

C. Đồng ý với việc làm của bố mẹ.

D. Tìm cách ngăn cản việc làm của bố mẹ.

Câu 12. Việc làm nào dưới đây không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
A. Đăng kí nghĩa vụ khi đến tuổi.

B. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

C. Tham gia tập luyện quân sự ở trường học.

D. Tham gia tuần tra ban đêm ở địa bàn dân cư.

Câu 13. Quốc phòng an ninh có vai trò như thế nào trong thời bình?
A. Bảo vệ Đảng

B. Bảo vệ Nhà nước

C. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

D. Bảo vệ Đảng, Nhà nước

Câu 14. Thế trận của quốc phòng và an ninh là
A. việc tổ chức hợp lí lực lượng trên địa bàn của cả nước, trong từng địa phương.

B. việc bố trí hợp lí các đơn vị chủ lực trên địa bàn của cả nước.

C. việc tổ chức hợp lí lực lượng trên địa bàn cả nước.

D. việc tổ chức hợp lí lực lượng trong từng địa phương.

Câu 15. A 20 tuổi, có tên trong danh sách gọi nhập ngũ của địa phương năm 2019. Bố và mẹ A không muốn cho con trai thực hiện nghĩa vụ vì A đang làm cho công ty B với thu nhập khá cao nên đã "xin" cho A được miễn nhập ngũ. Trong trường hợp này, việc làm của bố và mẹ A là
A. cản trở chủ trương của địa phương.

B. thể hiện quyền tự do, bình đẳng của công dân.

C. bảo vệ quyền lao động chính đáng của con.

D. vi phạm chính sách quốc phòng và an ninh.

Câu 16. Thấy người lạ vào xóm của mình phát tài liệu và tuyên truyền về tôn giáo lạ, K đã báo cho chính quyền đại phương. Việc làm của K là
A. Không cần thiết vì không liên quan đến mình.

B. Không cần thiết vì không biết người lạ có vi phạm hay không.

C. Cần thiết để góp phần bảo vệ an ninh thôn xóm.

D. Cần thiết để chứng tỏ bản lĩnh.

Câu 17. Bạn K, 17 tuổi đang học lớp 11 đã tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại địa phương là thực hiện tốt quy định của pháp luật về lĩnh vực
A. phòng chống tệ nạn.

B. an sinh xã hội.

C. quốc phòng, an ninh.

D. ngăn ngừa tội phạm.

Câu 18. Đảng và Nhà nước ta kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đấu tranh phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép Giàn khoan 981 trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam vào năm 2014. Việc làm đó đã
A. phát huy sức mạnh toàn dân tộc.

B. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

C. kết hợp sức mạnh quốc phòng với sức mạnh an ninh.

D. kết hợp sức mạnh kinh tế với sức mạnh của quốc phòng an ninh.

Câu 19. Ông D là cán bộ xã nhưng ông lại không muốn con trai mình phải thực hiện đăng kí nghĩa vụ quân sự. Nếu là người thân trong gia đình ông D, em sẽ khuyên ông D như thế nào trong các cách sau đây?
A. Chấp hành đúng luật nghĩa vụ quân sự.

B. Nên cho con đi học để không phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

C. Gặp Ban chỉ huy quân sự huyện nhờ giúp đỡ.

D. Không đi đăng kí nghĩa vụ quân sự.

Câu 20. Anh C tích cực tham gia vào hoạt động bảo vệ an ninh tại thôn xóm mình. Điều này thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?
A. Tin tưởng và chấp hành tốt chính sách, pháp luật về quốc phòng và an ninh.

B. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

C. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

D. Tích cực tham gia các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh nơi cư trú.

Câu 21. N phát hiện một nhóm người lợi dụng việc góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp để tuyên truyền chống phá Nhà nước. N cần chọn cách làm nào dưới đây?
A. Không quan tâm vì đó là việc của người lớn.

B. Khuyên họ không nên tuyên truyền.

C. Bí mật theo dõi.

D. Báo cơ quan công an.

Câu 22. Anh B có hành vi cấu kết với người nước ngoài, phát tán tài liệu nói xấu Nhà nước. Hành vi của B đã vi phạm nội dung nào sau đây?
A. Phản bội Tổ quốc.

B. Lật đổ chính quyền nhân dân.

C. Xâm phạm an ninh quốc gia.

D. Lơ là, mất cảnh giác.

Câu 23. Sắp đến ngày thực hiện lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, N bàn với mẹ đưa cho X một khoản tiền để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn nghĩa vụ quân sự. Thấy thế mẹ N đã từ chối và phân tích cho con hiểu đó là suy nghĩ sai trái, vi phạm
A. chính sách đối ngoại.

B. chính sách quốc phòng và an ninh.

C. chính sách dân số và giải quyết việc làm.

D. chính sách giáo dục và đào tạo.

Câu 24. Nam thanh niên đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự là nội dung cơ bản của pháp luật về lĩnh vực nào sau đây?
A. Phòng chống tệ nạn

B. An ninh xã hội

C. Quốc phòng và an ninh

D. Ngăn ngừa tội phạm

Câu 25. Nhiều người dân quê em rất bức xúc trước việc Trung Quốc có những hành vi xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ta. Họ đã lên nhiều kế hoạch hành động phản đối việc làm này. Em phản đối việc làm nào trong các việc làm sau?
A. Lên án hành vi của Trung Quốc.

B. Biểu tình đòi chính phủ phải có hành động đáp trả về mặt quân sự.

C. Giáo dục cho thế hệ trẻ về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

D. Kêu gọi các lực lượng tiến bộ trên thế giới ủng hộ Việt Nam đấu tranh vì độc lập, chủ quyền dân tộc.

Câu 26. Độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình ở nước ta là
A. từ đủ 18 đến 27 tuổi.

B. từ đủ 18 đến 25 tuổi.

C. 18 tuổi trở lên

D. 18 đến 25 tuổi.

Câu 27. Phát hiện K bắt trộm chó nhà mình nên V rủ thêm H và G đến hỗ trợ và đánh K, trói lại tra khảo. Việc làm này của K là
A. cần thiết vì trộm chó nhà mình nên có quyền đánh

B. cần thiết vì để chống trộm chó nhà mình và hàng xóm xung quanh

C. cần thiết vì muốn dọa cho tên trộm sợ mà không đi trộm chó nữa

D. không nên vì đánh và trói nguời là vi phạm và làm nguy hiểm đến tính mạng người khác

Câu 28. Bạn K, 17 tuổi đang học lớp 11 đã tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại địa phương. Việc làm này của K là
A. cần thiết theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự

B. cần thiết để kiểm tra sức khỏe bản thân

C. cần thiết nếu không sẽ bị phạt

D. không cần thiết vì đang là học sinh

Câu 29. Đảng và Nhà nước ta kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đấu tranh phản đối việc khủng bố và chiến tranh phi nghĩa. Việc làm đó đã thể hiện
A. phát huy sức mạnh toàn dân tộc

B. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

C. kết hợp sức mạnh quốc phòng với sức mạnh an ninh

D. kết hợp sức mạnh kinh tế với sức mạnh của quốc phòng an ninh

Câu 30. Vì cha mẹ không muốn cho Q đi bộ đội, nên mẹ Q đã đưa cho ông P một khoản tiền để lo lót cho ông T là cán bộ quân sự địa phương để loại Q ra khỏi danh sách trúng tuyển. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước ta?
A. Bố Q, mẹ Q và Q

B. Mẹ Q, ông P, ông T

C. Bố Q, mẹ Q và ông P

D. Bố Q, mẹ Q và ông T

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 16 C
Câu 2 D Câu 17 C
Câu 3 B Câu 18 A
Câu 4 A Câu 19 A
Câu 5 C Câu 20 D
Câu 6 C Câu 21 D
Câu 7 A Câu 22 A
Câu 8 B Câu 23 B
Câu 9 C Câu 24 C
Câu 10 A Câu 25 B
Câu 11 B Câu 26 B
Câu 12 B Câu 27 D
Câu 13 C Câu 28 A
Câu 14 A Câu 29 B
Câu 15 D Câu 30 B

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok