TRẮC NGHIỆM GDCD 11 BÀI 6: CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC


Câu 1. Quá trình chuyển đổi từ lao động thủ công là chính sang lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là
A. Công nghiệp hóa

B. Hiện đại hóa

C. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

D. Tự động hóa

Câu 2. Nội dung nào dưới đây thể hiện tính tất yếu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta?
A. Do yêu cầu phải phát triển đất nước

B. Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu so với các nước khác

C. Do yêu cầu phải xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại, hiệu quả

D. Do yêu cầu phải xây dựng nền kinh tế tri thức

Câu 3. Quan điểm nào dưới đây không đúng khi lí giải về tính tất yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta?
A. Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu so với các nước khác

B. Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao

C. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội

D. Do yêu cầu phải phát triển nhanh để tiến lên chủ nghĩa xã hội

Câu 4. Công nghiệp hóa là gì
A. Tất yếu khách quan đối với các nước đi lên chủ nghĩa xã hội

B. Tất yếu khách quan đối với các nước nghèo, lạc hậu

C. Nhu cầu của các nước kém phát triển

D. Quyền lợi của các nước nông nghiệp

Câu 5. Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiến bộ, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế - xã hội là
A. Công nghiệp hóa

B. Hiện đại hóa

C. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

D. Tự động hóa


 
Câu 6. Công nghệ vi sinh, kĩ thuật gen và nuôi cấu tế bào được ứng dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực là biểu hiện của quá trình nào ở nước ta hiện nay?
A. Công nghiệp hóa

B. Hiện đại hóa

C. Tự động hóa

D. Trí thức hóa

Câu 7. Trong nông nghiệp, chuyển từ hình thức lao động "con trâu đi trước, cái cày theo sau" sang lao động bằng máy móc là thể hiện quá trình nào ở nước ta hiện nay?
A. Hiện đại hóa

B. Nông thôn hóa

C. Công nghiệp hóa

D. Tự động hóa

Câu 8. Mục đích của công nghiệp hóa là
A. Tạo ra năng suất lao động cao hơn

B. Tạo ra một thị trường sôi động

C. Tạo ra nhiều cơ hội hơn cho người lao động

D. Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại

Câu 9. Ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa vì
A. Công nghiệp hóa luôn gắn liền với hiện đại hóa

B. Các nước trên thế giới đều thực hiện đồng thời hai quá trình này

C. Nước ta thực hiện công nghiệp hóa muộn so với các nước khác

D. Đó là nhu cầu của xã hội

Câu 10. Yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động cao hơn là một trong các nội dung của
A. Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa

B. Tình trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

C. Đặc điểm quan trọng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa

D. Nguyên nhân dẫn đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa


 
Câu 11. Một trong những tác động to lớn, toàn diện của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là
A. Xây dựng được nền kinh tế nhiều thành phần

B. Con người có điều kiện phát triển toàn diện

C. Các dân tộc trong nước đoàn kết, bình đẳng

D. Tạo tiền đề thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội

Câu 12. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển kinh tế tri thức là nội dung cơ bản nào dưới đây của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta ?
A. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất

B. Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả

C. Củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa

Câu 13. Một trong những nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay là gì?
A. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội

B. Rút ngắn khoảng cách lạc hậu so với các nước phát triển

C. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất

D. Tạo ra năng suất lao động xã hội cao

Câu 14. Để xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần
A. Chuyển dịch lao động

B. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

C. Chuyển đổi mô hình sản xuất

D. Chuyển đổi hình thức kinh doanh

Câu 15. Quan điểm nào dưới đây về nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là đúng?
A. Chuyển mạnh từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp

B. Xây dựng một nền kinh tế tri thức toàn diện gắn với tự động hóa

C. Phát triển mạnh mẽ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa

D. Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả

Câu 16. Hoạt động nào sau đây thuộc về trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa?
A. Lựa chọn mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao.

B. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

C. Tham gia phát triển lực lượng sản xuất mới.

D. Tham gia xây dựng quan hệ sản xuất mới.

Câu 17. Gia đình ông X lập trang trại nhưng ông nói không cần đầu tư ứng dụng KHCN vì lo tốn tiền mà chỉ cần làm theo phương pháp truyền thống của gia đình là được. Nếu em là người nhà ông X em sẽ khuyên ông như thế nào trong các cách dưới đây?
A. Cần trang bị KHCN để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng.

B. Nhất trí với quan điểm của ông, không cần đầu tư do tốn kém.

C. Khuyên ông vay vốn ngân hàng để đầu tư.

D. Không có ý kiến tham gia vì mình còn nhỏ tuổi.

Câu 18. An nói với Cường học xong cấp 3 sẽ đi làm công nhân nên không cần phải đầu tư học hành chăm chỉ làm gì cho mệt. Theo em quan điểm của An trái với nội dung nào dưới đây?
A. Nội quy của nhà trường.

B. Trách nhiệm của công dân đối với CNH, HĐH.

C. Nội dung CNH, HĐH.

D. Đó là quan điểm cá nhân không có gì sai trái.

Câu 19. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần tự đầu tư nghiên cứu và xây dựng.

B. Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.

C. Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần kết hợp tự nghiên cứu, xây dựng vừa nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.

D. Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần đầu tư cho xây dựng. không cần nghiên cứu mất thời gian.

Câu 20. Công nghệ vi sinh, kĩ thuật gen và nuôi cấu tế bào được ứng dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực là biểu hiện của quá trình nào ở nước ta hiện nay?
A. Công nghiệp hóa

B. Hiện đại hóa

C. Tự động hóa

D. Tri thức hóa

Câu 21. Ngành kinh tế nào được coi là ngành "công nghiệp không có khói" ?
A. Du lịch

B. Thương nghiệp

C. Dịch vụ

D. Công nghiệp

Câu 22. Trong nông nghiệp, chuyển từ hình thức lao động tát nước vào đồng ruộng sang xây dựng hệ thống thủy lợi tưới tiêu hiện đại là thể hiện quá trình nào ở nước ta hiện nay?
A. Hiện đại hóa

B. Nông thôn hóa

C. Công nghiệp hóa

D. Tự động hóa

Câu 23. Công ty A ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế xã hội là quá trình nào sau đây ?
A. Hiện đại hóa

B. Công nghiệp hóa

C. Tự động hóa

D. Công nghiệp hóa - hiện đại hóa

Câu 24. Gia đình bà An đã chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất nông nghiệp từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí như sử dụng máy cày, máy tuốt lúa, máy bơm nước... là quá trình nào sau đây?
A. Hiện đại hóa

B. Công nghiệp hóa

C. Tự động hóa

D. Công nghiệp hóa - hiện đại hóa

Câu 25. Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất ứng dụng vào lĩnh vực nào dưới đây?
A. Sản xuất

B. Nông nghiệp

C. Dịch vụ

D. Kinh doanh

Câu 26. Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai ứng dụng vào lĩnh vực nào dưới đây?
A. Sản xuất, kinh doanh và quản lý kinh tế - xã hội.

B. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội.

C. Kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội.

D. Kinh doanh, quản lý kinh tế, xã hội

Câu 27. Sinh viên Việt Nam hiện nay thực hiện trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua việc thường xuyên học tập nâng cao trình độ theo hướng hiện đại, đáp ứng nguồn lao động có kĩ thuật cho sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với
A. phát triển kinh tế tri thức.

B. hội nhập quốc tế.

C. nền văn hóa tiên tiến.

D. tăng trưởng kinh tế.

Câu 28. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Kĩ thuật Nông - Lâm nghiệp, M không đi xin việc mà về cùng gia đình mở trang trại trồng vải thiều theo tiêu chuẩn VietGap. Nhờ trình độ đào tạo và niềm đam mê, vườn vải của gia đình M năm nào cũng sai trĩu quả, ít sâu bệnh đã mang lại thu nhập cao, ổn định cho gia đình. Việc làm của M thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lao động nào sau đây?
A. Lao động chân tay chuyển sang lao động trí thức.

B. Lao động trí thức chuyển sang lao động chân tay.

C. Lao động truyền thống chuyển sang lao động thủ công.

D. Lao động chân tay chuyển sang lao động máy móc.

Câu 29. Để nâng cao năng suất thu hoạch lúa, anh X đã đầu tư mua một máy gặt đập liên hoàn. Việc làm của anh X thể hiện nội dung nào sau đây trong các phương hướng cơ bản để phát triển lực lượng sản xuất?
A. Phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí.

B. Phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật..

C. Phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin.

D. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn

Câu 30. Gia đình ông A trồng lúa là ngành chính để sinh sống. Ông A vừa chăm chỉ lại sử dụng máy để cày xới đất, gieo mạ nhằm tiết kiệm thời gian, công sức. Khi lúa phát triển thì từng giai đoạn ông cố gắng nghiên cứu và hỗ trợ cho cây phát triển tốt nhất, do đó mà năng suất lúa của ông A đạt rất cao. Theo em, ông A đã thực hiện tốt trách nhiệm nào sau đây của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
A. Nhận thức đúng đắn về tính khách quan, tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

B. Lựa chọn ngành nghề, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao.

C. Tiếp thu, ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, tạo năng suất cao.

D. Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn.

Câu 31. Gia đình L vừa buôn bán tạp hoá, vừa làm nông trại chăn nuôi bò. L tốt nghiệp loại trung bình Trường Đại học Thương mại; sau khi ra trường L đang lưỡng lự cơ hội việc làm. Nếu là L, em sẽ chọn cách nào sau đây?
A. Tìm việc làm theo đúng chuyên ngành đào tạo, lương cao, nhàn hạ.

B. Vận dụng kiến thức đào tạo mở rộng quy mô buôn bán cùng gia đình.

C. Không xin được việc làm nhưng sẽ không chăn nuôi bò, quá vất vả.

D. Làm bất cứ việc gì ngoài xã hội miễn là có thu nhập cao.

Câu 32. Ông X lập trang trại nhưng ông nói không cần đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vì trang trại của ông chỉ trồng để bán ra thị trường là được. Nếu em là người nhà ông X em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây để khuyên ông X?
A. Cần trang bị khoa học công nghệ để tạo ra sản phẩm chất lượng cao, giá thành thấp.

B. Nhất trí với ông X, không cần đầu tư khoa học công nghệ vì sẽ rất tốn kém.

C. Khuyên ông vay vốn ngân hàng để đầu tư khoa học công nghệ ngay khi bắt đầu.

D. Không có ý kiến tham gia vì đó là chuyện làm ăn của ông X.

Câu 33. Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Z dự định sau khi tốt nghiệp THPT sẽ xin làm công nhân của một doanh nghiệp gần nhà và khi có điều kiện sẽ đi học tiếp để nâng cao trình độ. Biết dự định của Z, B khuyên Z nên đi học đại học, có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu của công việc. Nếu là bạn của Z, em sẽ chọn phương án nào sau đây để khuyên bạn cho phù hợp?
A. Quyết tâm thực hiện dự định của mình.

B. Đi học đại học theo lời khuyên của B dù gia đình rất khó khăn.

C. Hỏi ý kiến của bạn khác và quyết định theo số đông.

D. Đi xem bói và lựa chọn theo ý kiến đó.

Câu 34. Sau khi học xong bài 6 CNH, HĐH đất nước, bạn A nói với bạn B: "CNH, HĐH là của người lớn, là học sinh như chúng mình thì làm được gì". Nếu là B em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Tán thành với ý kiến của A, CNH, HĐH là việc của người lớn.

B. Không tán thành cũng không phản đối, thái độ ba phải.

C. Phản đối và bỏ đi nơi khác tỏ vẻ mình là người hiểu biết.

D. Phản đối ý kiến và giải thích cho A hiểu trách nhiệm của học sinh.

Câu 35. Gia đình Hải có 15 nhân viên giúp việc. Để quản lí tốt hơn, anh Hải đã mua camera để theo dõi quá trình làm việc của họ. Do vậy, dù đi đâu Hải cũng biết được tình hình ở nhà. Việc làm của anh H thể hiện nội dung nào sau đây để phát triển lực lượng sản xuất?
A. phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí.

B. phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật.

C. phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin.

D. thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn.

Câu 36. Từ việc nuôi Heo bị thua lỗ do giá cả bấp bênh, anh K đã chuyển sang nuôi bò thịt. Việc làm của anh H thể hiện nội dung nào sau đây đối với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước?
A. trách nhiệm của công dân.

B. trách nhiệm của gia đình.

C. trách nhiệm của dòng họ.

D. trách nhiệm của đất nước.

Câu 37. Gia đình nhà ông Nam đã đầu tư lắp đặt hệ thống tưới cây tự động nhằm giảm công sức, thời gian lao động và nâng cao năng suất lao động. Đây là biểu hiện của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta về nội dung nào dưới đây?
A. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả.

B. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.

C. Tăng cường địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất XHCN.

D. Xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất XHCN.

Câu 38. Gia đình đang sản xuất mì theo phương pháp truyền thống nhưng thấy hiệu quả kinh tế chưa cao anh Hùng đã mạnh dạn đầu tư dây truyền công nghệ sản xuất theo hướng hiện đại cho năng xuất cao, chất lượng tốt và giá thành hợp lí. Nhờ đó anh đã làm giàu hợp pháp trên quê hương mình. Đây là nội dung cơ bản nào sau đây của quá trình CNH-HĐH ở nước ta?
A. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.

B. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả.

C. Tăng cường địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất XHCN.

D. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng CNH-HĐH.

Câu 39. Ngày nào Hải cũng thấy mẹ dậy từ rất sớm để nhóm bếp tổ ong chuẩn bị cho việc nấu chè để bán trong ngày. Thấy mẹ vất vả Hải khuyên mẹ nên đầu tư hệ thống nồi áp suất điện tự động để đỡ vất vả, nấu lại nhanh, ngon và không gây ô nhiễm môi trường. Việc làm của Hải thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

B. Quyền lợi của công dân đối với sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

C. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

D. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Câu 40. Phát biểu tại buổi lễ Trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2019 - Cúp Thánh Gióng. Ngày 13/10/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: với việc tăng 3,5 điểm (theo báo cáo xếp hạng của WEF), Việt Nam đã trở thành quán quân về sự bứt phá trên đường đua toàn cầu về cải thiện năng lực cạnh tranh. Đây là kết quả của quá trình thực hiện thắng lợi sự nghiệp
A. công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

B. đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước.

C. cải cách hành chính có hiệu quả.

D. giải quyết tốt các chính sách xã hội.

Câu 41. Tốt nghiệp THPT, Nga chọn thi vào khoa công nghệ thực phẩm trường đại học Bách khoa Hà Nội vì em cho rằng: Khi ra trường sẽ đáp ứng được một trong những nội dung cơ bản của CNH, HĐH ở nước ta là
A. phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.

B. phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí.

C. phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật.

D. phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Câu 42. Gia đình bà Bình coi trồng chè là công việc tạo ra nguồn thu nhập chính nên tìm cách nghiên cứu và hỗ trợ cho cây chè phát triển theo từng giai đoạn để tăng năng suất. Theo em, gia đình bà Bình đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc nào sau đây?
A. Tiếp thu và ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, tạo năng suất cao.

B. Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn.

C. Lựa chọn ngành nghề, mặt hàng sản xuất có khả năng cạnh tranh cao.

D. Nhận thức đúng về tính khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Câu 43. Công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa là sự lựa chọn nội dung nào sau đây?
A. Nhân loại đã trải qua nhiều cuộc cải cách về công nghệ.

B. Các nước trên thế giới liên minh thành nhóm, khối về mọi mặt.

C. Tránh sự tụt hậu, rút ngắn thời gian để hiện đại hóa mọi mặt.

D. Tạo ra động lực cạnh tranh cho các loại hàng hoá.

Câu 44. Một trong những tác dụng to lớn của công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước là nội dung nào sau đây?
A. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội.

B. Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về kinh tế.

C. Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

D. Phát triển nền văn hoá xã hội chủ nghĩa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Câu 45. Một trong những trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là
A. phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí.

B. phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật.

C. phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin.

D. thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn

Câu 46. Phát triển lực lượng sản xuất là sự chuyển đổi nền kinh tế
A. kĩ thuật thủ công sang kĩ thuật cơ khí.

B. kĩ thuật trồng trọt sang kĩ thuật chăn nuôi.

C. lao động thủ công sang lao động cơ bắp.

D. lao động thủ công sang lao động chân tay.

Câu 47. Cơ cấu kinh tế bao gồm các yếu tố nào sau đây?
A. Cơ cấu kinh tế ngành, cơ cấu vùng kinh tế, cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

B. Cơ cấu vùng kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu kinh tế công nghiệp.

C. Cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu kinh tế ngành, cơ cấu kinh tế lâm nghiệp.

D. Cơ cấu kinh tế ngành, cơ cấu vùng kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế.

Câu 48. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá gắn với phát triển yếu tố nào sau đây?
A. Kinh tế nông nghiệp.

B. Kinh tế hiện đại.

C. Kinh tế tri thức.

D. Kinh tế tri thức.

Câu 49. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là sự chuyển đổi từ cơ cấu kinh tế
A. lạc hậu, kém hiệu quả, bất hợp lí sang cơ cấu kinh tế hiện đại, hiệu quả, hợp lí.

B. lạc hậu, có hiệu quả, bất hợp lí sang cơ cấu kinh tế hiện đại, hiệu quả, hợp lí.

C. lạc hậu, kém hiệu quả, hợp lí sang cơ cấu kinh tế hiện đại, chưa hiệu quả, hợp lí.

D. lạc hậu, hiệu quả, hợp lí sang cơ cấu kinh tế hiện đại, chưa hiệu quả, bất hợp lí.

Câu 50. Hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế là đi từ cơ cấu kinh tế
A. nông nghiệp → nông, công nghiệp → công, nông nghiệp, dịch vụ.

B. nông nghiệp → công, nông nghiệp, dịch vụ → nông, công nghiệp.

C. công, nông nghiệp, dịch vụ → nông nghiệp → nông nghiệp, dịch vụ.

D. công, nông nghiệp, dịch vụ → nông, công nghiệp → nông nghiệp.

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 26 B
Câu 2 A Câu 27 A
Câu 3 A Câu 28 A
Câu 4 A Câu 29 B
Câu 5 A Câu 30 C
Câu 6 B Câu 31 B
Câu 7 C Câu 32 A
Câu 8 A Câu 33 A
Câu 9 A Câu 34 D
Câu 10 A Câu 35 B
Câu 11 A Câu 36 A
Câu 12 A Câu 37 B
Câu 13 C Câu 38 B
Câu 14 B Câu 39 D
Câu 15 D Câu 40 A
Câu 16 A Câu 41 A
Câu 17 A Câu 42 A
Câu 18 B Câu 43 C
Câu 19 C Câu 44 D
Câu 20 B Câu 45 D
Câu 21 A Câu 46 A
Câu 22 A Câu 47 D
Câu 23 A Câu 48 C
Câu 24 B Câu 49 A
Câu 25 A Câu 50 A

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok