TRẮC NGHIỆM GDCD 11 BÀI 7: THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC


Câu 1. Thành phần kinh tế là
A. Một hình thức sở hữu cơ bản về tư liệu sản xuất

B. Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất

C. Các kiểu quan hệ kinh tế khác nhau trong xã hội

D. Các kiểu tổ chức sản xuất kinh doanh khác nhau trong nền kinh tế

Câu 2. Yếu tố nào dưới đây là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế?
A. Quan hệ sản xuất

B. Sở hữu tư liệu sản xuất

C. Lực lượng sản xuất

D. Các quan hệ trong xã hội

Câu 3. Nội dung nào dưới đây lí giải sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta?
A. Nước ta đang trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội

B. Những thành phần kinh tế cũ vẫn còn và xuất hiện thêm những thành phần kinh tế mới

C. Do sự đòi hỏi tất yếu của nền kinh tế thị trường

D. Do đòi hỏi tất yếu về việc xây dựng một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần

Câu 4. Chính sách phát triển nền kinh tế mà Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện là gì?
A. Kinh tế thị trường tự do cạnh tranh

B. Kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa

C. Kinh tế thương mại tăng cường hội nhập

D. Kinh tế tư nhân theo hướng xã hội hóa

Câu 5. Những tiểu thương bán hàng ở chợ thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Kinh tế tập thể

B. Kinh tế tư nhân

C. Kinh tế nhà nước

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài


 
Câu 6. Nhiều người cùng góp vốn thành lập nên Hợp tác xã vận tải Đức Phúc chuyên kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách, đây là thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Kinh tế tập thể

B. Kinh tế tư nhân

C. Kinh tế nhà nước

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Câu 7. Thành phần kinh tế nào dưới đây được coi là "cầu nối" đưa sản xuất nhỏ lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?
A. Kinh tế tập thể

B. Kinh tế tư bản nhà nước

C. Kinh tế nhà nước

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Câu 8. Thành phần kinh tế nào dưới đây nắm giữ những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế?
A. Kinh tế tập thể

B. Kinh tế tư bản nhà nước

C. Kinh tế nhà nước

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Câu 9. Thành phần kinh tế nào dưới đây có vai trò phát huy nhanh tiềm năng về vốn, sức lao động và tay nghề?
A. Kinh tế tập thể

B. Kinh tế tư bản nhà nước

C. Kinh tế nhà nước

D. Kinh tế tư nhân

Câu 10. Thành phần kinh tế nào dưới đây không có trong nền kinh tế nước ta hiện nay?
A. Kinh tế tập thể

B. Kinh tế tư nhân

C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

D. Kinh tế hỗn hợp


 
Câu 11. Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm
A. Kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tập thể

B. Kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân

C. Kinh tế tập thể và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

D. Kinh tế tư bản tư nhân và tư bản nhà nước

Câu 12. Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?
A. Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất

B. Tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng, bảo vệ chính quyền

C. Chủ động tìm kiếm việc làm ở các ngành nghề thuộc các thành phần kinh tế phù hợp với khả năng của bản thân

D. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn

Câu 13. Nền kinh tế của nước ta hiện nay phát triển theo định hướng nào?
A. Tư bản chủ nghĩa

B. Xã hội chủ nghĩa

C. Công nghiệp hóa

D. Hiện đại hóa

Câu 14. Hành động nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?
A. Tham gia lao động sản xuất ở gia đình.

B. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

C. Chủ động tìm kiếm việc làm phù hợp.

D. Vận động người thân đầu tư vốn vào sản xuất.

Câu 15. Hành động nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?
A. Chăm chỉ học tập, tu dưỡng rèn luyện.

B. Tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

C. Tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội.

D. Vận động người thân đầu tư vốn vào sản xuất.

Câu 16. Tập đoàn Macdonan xin cấp phép để thành lập công ty tại Việt Nam, kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Doanh nghiệp này thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Nhà nước.

B. Tư nhân.

C. Tập thể.

D. Có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 17. Bạn A thắc mắc: Tại sao nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội mà lại có thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Em sẽ dùng ý kiến nào dưới đây để giải thích cho bạn hiểu?
A. Do nước ta đang trong thời kì quá độ lên CNXH.

B. Vì nước ta học hỏi theo các nước tư bản.

C. Đó là thành phần kinh tế của CNXH.

D. Đó là sự lựa chọn của Nhà nước.

Câu 18. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Nhà nước.

B. Tư nhân.

C. Tập thể.

D. Có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 19. Gia đình ông A mở cơ sở sản xuất nước mắm bằng nguồn vốn của gia đình. Sau 2 năm kinh doanh có hiệu quả, gia đình ông quyết định mở rộng quy mô sản xuất và thuê thêm 2 nhân công phụ giúp sản xuất. Vậy theo em, cơ sở sản xuất của ông A thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Tập thể.

B. Tư nhân.

C. Nhà nước.

D. Có vốn đầu tư nước ngoài

Câu 20. Công ti Cổ phần Tập đoàn xây dựng A do năm thành viên gia đình ông B và hai người bạn góp vốn thành lập. Công ti này thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Tập thể.

B. Tư nhân.

C. Nhà nước.

D. Có vốn đầu tư nước ngoài

Câu 21. Hiện nay, tại các vùng quê nghề truyền thống được quan tâm phát triển. Theo em nghề truyền thống thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Nhà nước.

B. Tư nhân.

C. Tập thể.

D. Có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 22. Nhiều người cùng góp vốn xây dựng hợp tác xã Homestay Hoàng Tuấn để kinh doanh dịch vụ du lịch trên lòng hồ thủy điện Na Hang, hình thức này thuộc thành phần kinh tế nào?
A. Nhà nước.

B. Tư nhân.

C. Tập thể.

D. Có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 23. Ông A và ông H cùng nhau góp vốn để thành lập hợp tác xã kinh doanh dịch vụ vận tải, sau đó ông T cũng xin tham ra góp vốn. Cuối năm, ông A và H chia cho ông T phần lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn. Vậy ông A và H đã thực hiện nguyên tắc nào trong kinh doanh dưới đây?
A. Tự nguyện.

B. Bình đẳng.

C. Cùng có lợi.

D. Quản lí dân chủ.

Câu 24. Y cho rằng về việc tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần là do nước ta đang học hỏi các nước Tư bản. K, H có ý kiến do nước ta còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu, M nói đó là do sự lựa chọn của chính phủ ta. Bạn nào trên đây có nhận thức đúng?
A. Cả Y, K và H.

B. K và H.

C. K, H và M.

D. Y và M.

Câu 25. A, B, C là học sinh THPT, A nói không phải tham gia lao động ở gia đình vì còn đang đi học. B cho biết mình nên tham gia lao động và có thể vận động người thân đầu tư vốn vào các ngành có lợi. C nói sau khi học xong mới phải lao động. Bạn nào có nhận thức đúng về trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm?
A. Cả A, B và C.

B. A và B.

C. B và C.

D. B.

Câu 26. Sau khi tốt nghiệp Đại học, chị H được nhận vào làm việc tại một công ty tư nhân X. Nhưng bố mẹ chị phản đối, bắt chị phải làm việc trái ngành mà chị H không thích tại một cơ quan nhà nước vì cho rằng ở đó sẽ ổn định và phù hợp với chị hơn. Nếu là chị H em lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?
A. Nghe theo lời bố mẹ vào làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.

B. Không nói gì và cứ làm theo ý mình.

C. Không đi làm ở công ty X và cơ quan nhà nước mà bố mẹ ép làm

D. Vẫn đi làm và giải thích cho bố mẹ hiểu sự đúng đắn trong quyết định của mình.

Câu 27. Ngày nào Nam cũng thấy mẹ dậy từ rất sớm để cắt hoa mang ra chợ bán. Thấy thế Nam thường học bài xong từ tối hôm trước để sáng sớm phụ mẹ cắt hoa cho kịp buổi chợ. Việc làm của Nam thể hiện
A. trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.

B. quyền lợi của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.

C. quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.

D. nghĩa vụ của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.

Câu 28. Thấy mẹ mang tiền đi mua vàng dự trữ, Lam khuyên mẹ nên dùng tiền đầu tư sản xuất kinh doanh như thế sẽ ích nước, lợi nhà. Việc làm của Lam thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc
A. chủ động tìm kiếm việc làm ở các ngành nghề thuộc các thành phần kinh tế phù hợp với khả năng của bản thân.

B. tin tưởng ủng hộ và chấp hành tốt chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.

C. vận động người thân trong gia đình đầu tư vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất kinh doanh.

D. tổ chức sản xuất, kinh doanh trong các thành phần kinh tế, các ngành nghề và mặt hàng mà pháp luật không cấm.

Câu 29. Tốt nghiệp lớp 9, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Hằng đã tạm thời nghỉ học xin việc ở xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ để lấy tiền phụ giúp gia đình. Việc làm của Hằng thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc
A. tin tưởng ủng hộ và chấp hành tốt chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.

B. chủ động tìm kiếm việc làm ở các ngành nghề thuộc các thành phần kinh tế phù hợp với khả năng của bản thân.

C. vận động người thân trong gia đình đầu tư vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất kinh doanh.

D. tổ chức sản xuất, kinh doanh trong các thành phần kinh tế, các ngành nghề và mặt hàng mà pháp luật không cấm.

Câu 30. Ngày 13/10/2019, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức lễ Trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2019 - Cúp Thánh Gióng là hình thức tôn vinh của Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam đối với người lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp đang hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có thành tích xuất sắc trên mọi hoạt động liên quan đến xây dựng, phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho kinh tế xã hội của đất nước và nâng cao đời sống người lao động thuộc
A. mọi thành phần kinh tế.

B. thành phần kinh tế Nhà nước

C. thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

D. thành phần kinh tế tư nhân

Câu 31. Trong buổi đi thăm quan trải nghiệm tại rừng quốc gia Ba Vì do nhà trường tổ chức. Hoa định nhổ một cây Địa lan mang về trồng thì Huệ ngăn lại: Không được đâu bạn vì nó là tài sản quốc gia đấy. Theo em cây hoa trên thuộc nhóm tài sản nào sau đây trong khối tài sản nhà nước?
A. Các doanh nghiệp nhà nước.

B. Các quỹ dự trữ quốc gia

C. Các quỹ bảo hiểm nhà nước.

D. Các tài sản thuộc sở hữu nhà nước.

Câu 32. Doanh nghiệp cà phê Trung Nguyên thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?
A. Kinh tế tập thể

B. Kinh tế tư nhân

C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

D. Kinh tế tập thể

Câu 33. Hệ thống siêu thị Metro thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?
A. Kinh tế tập thể

B. Kinh tế tư nhân

C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

D. Kinh tế tư bản nhà nước

Câu 34. Các thành phần kinh tế cũ và mới ở nước ta tồn tại như thế nào?
A. Độc lập với nhau

B. Khách quan và có mối quan hệ với nhau

C. Gắn kết chặt chẽ với nhau

D. Đan xen với nhau

Câu 35. Sau khi tốt nghiệp THPT bạn B ở nhà mở trang trại chăn nuôi bò. Vậy bạn B đã tham gia vào thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Kinh tế tư nhân

B. Kinh tế gia đình

C. Kinh tế tư bản nhà nước

D. Kinh tế tập thể

Câu 36. Việc liên doanh sản xuất dầu khí giữa Việt Nam với Liên Xô (Nga). Vậy việc liên doanh hợp tác trên thuộc thành phần kinh tế nào?
A. Kinh tế tư bản nhà nước

B. Kinh tế liên doanh

C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

D. Kinh tế tập thể

Câu 37. Những biện pháp và chính sách hỗ trợ nào dưới đây thể hiện sự quan tâm của Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể?
A. Hỗ trợ vốn, ưu tiên về thuế, đất đai, đào tạo nguồn nhân lực

B. Miễn thuế, ưu tiên đất đai làm cơ sở kinh doanh

C. Đào tạo nguồn nhân lực miễn phí giúp quản lí kinh tế

D. Có nhiều ưu tiên và chính sách trong hỗ trợ kinh phí sản xuất

Câu 38. Hiện nay ở nước ta, các công ty tư nhân được sự cho phép của Nhà nước thành lập thuê mướn lao động và được hưởng lợi nhuận dựa trên cơ sở nào sau đây?
A. Luật Tài nguyên và Môi trường

B. Luật Doanh nghiệp

C. Luật Tài chính

D. Chính sách Tài chính

Câu 39. Bạn L đang theo học Kế toán của trường Đại học. L cho rằng sau khi tốt nghiệp Đại học, mình quyết tâm phải xin bằng được vào làm việc trong thành phần kinh tế nhà nước. Nếu là bạn của L em sẽ giúp bạn lựa chọn nào dưới đây?
A. Nên vào và làm việc trong thành phần kinh tế nhà nước vì được biên chế và có lương ổn định

B. Không nhất thiết phải vào làm việc trong thành phần kinh tế nhà nước, làm việc trong thành phần kinh tế nào cũng được

C. Không quan tâm đến vấn đề này

D. Tư vấn giúp L bởi làm việc trong thành phần kinh tế nào cũng được miễn là phù hợp với điều kiện, khả năng và có thu nhập ổn định

Câu 40. Bố X là cán bộ huyện A. Nên bố X đã bắt X phải đi học và sau này vào làm việc trong một cơ quan của huyện. Nhưng X lại không muốn vào làm việc trong cơ quan nhà nước theo nguyện vọng của bố mà X muốn làm việc cho một công ty nước ngoài. Nếu là bạn của X em sẽ giúp X lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Động viên X nên nghe lời bố vì đây là cơ hội và điều kiện tốt

B. Phân tích, tâm sự với bố để bố hiểu rằng con cái có quyền tự do lựa chọn những ngành mà con thích

C. Không quan tâm vì làm việc trong thành phần kinh tế nào cũng được

D. Đưa vấn đề này lên Facebook để chia sẻ với mọi người

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 21 B
Câu 2 A Câu 22 C
Câu 3 A Câu 23 C
Câu 4 B Câu 24 B
Câu 5 B Câu 25 D
Câu 6 A Câu 26 D
Câu 7 B Câu 27 A
Câu 8 C Câu 28 C
Câu 9 A Câu 29 B
Câu 10 A Câu 30 A
Câu 11 B Câu 31 A
Câu 12 A Câu 32 B
Câu 13 B Câu 33 C
Câu 14 B Câu 34 B
Câu 15 D Câu 35 A
Câu 16 D Câu 36 A
Câu 17 A Câu 37 A
Câu 18 A Câu 38 D
Câu 19 B Câu 39 B
Câu 20 A Câu 40 B

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok