TRẮC NGHIỆM GDCD 12 BÀI 9 PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC (PHẦN 2)


Câu 1. Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường, công ty F đã đền bù cho những người bị thiệt hại và lắp đặt hệ thống xử lý chất thải theo công nghệ tiên tiến. Việc làm này của công ty F là
A. phòng chống sự cố môi trường.

B. ứng phó sự cố môi trường.

C. khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường

D. đánh giá thiệt hại môi trường.

Câu 2. Trong xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay và để đảm bảo sự lâu dài, hiệu quả mỗi quốc gia nên chọn phát triển theo hướng
A. năng động.

B. sáng tạo.

C. bền vững.

D. liên tục.

Câu 3. Những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là
A. kinh tế, văn hóa, xã hội, mội trường và quốc phòng an ninh.

B. kinh tế, văn hóa, dân số, môi trường và quốc phòng an ninh.

C. kinh tế, việc làm, bình đẳng giới, văn hóa xã hội.

D. kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng giới và quốc phòng an ninh.

Câu 4. Để thực hiện chiến lược phát triển bền vững đất nước công cụ, phương tiện được xem là có vai trò nổi bật nhất là
A. văn hóa.

B. pháp luật.

C. tiền tệ.

D. đạo đức.

Câu 5. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào
A. uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp.

B. ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.

C. thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.

D. khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.


 
Câu 6. Nhà nước sử dụng các công cụ chủ yếu nào để khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước?
A. Tỉ giá ngoại tệ.

B. Thuế.

C. Tín dụng.

D. Lãi suất ngân hàng.

Câu 7. Việc đưa ra các quy định về thuế, pháp luật đã tác động đến lĩnh vực
A. môi trường.

B. kinh tế.

C. văn hóa.

D. quốc phòng an ninh.

Câu 8. Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là, công dân có quyền kinh doanh
A. trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

B. bất cứ ngành nghề nào theo sở thích.

C. ở bất cứ địa điểm nào.

D. vào bất cứ thời gian nào trong ngày.

Câu 9. Theo Luật Doanh nghiệp, trường hợp nào dưới đây không được thành lập và quản lý doanh nghiệp ?
A. Cán bộ, công chức nhà nước.

B. Người đang không có việc làm.

C. Nhân viên doanh nghiệp tư nhân.

D. Sinh viên.

Câu 10. Luật nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là
A. Từ 18 đến 27 tuổi.

B. Từ 17 tuổi đến 27 tuổi.

C. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

D. Từ đủ 17 tuổi đến hết 25 tuổi.

Câu 11. Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là
A. công dân có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có hoạt động kinh doanh.

B. công dân được tự do kinh doanh bất cứ mặt hàng nào.

C. công dân được kinh doanh ở bất cứ nơi nào.

D. mọi công dân đều có quyền thành lập doanh nghiệp.

Câu 12. Pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội quy định về
A. ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội.

B. phòng, chống thiên tai.

C. thúc đẩy phát triển dân số.

D. phòng, chống nạn thất nghiệp.

Câu 13. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật quy định về ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, trong đó có
A. bài trừ nạn ma túy, mại dâm.

B. bài trừ nạn hút thuốc lá.

C. cấm uống rượu.

D. hạn chế chơi game.

Câu 14. Công dân được đào tạo trình độ cao dẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết bao nhiêu tuổi ?
A. 25 tuổi.

B. 27 tuổi.

C. 28 tuổi.

D. 30 tuổi.

Câu 15. Biện pháp nào dưới đây được nhà nước sử dụng để xóa đói giảm nghèo?
A. Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

B. Tạo ra nhiều việc làm mới.

C. Mở rộng các hình thức trợ giúp người nghèo.

D. Phòng chống tệ nạn xã hội.

Câu 16. Hiện nay, để vấn đề gia tăng dân số không ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường của đất nước, Đảng và nhà nước ta có chủ trương
A. hạn chế gia tăng dân số.

B. kiềm chế sự gia tăng dân số.

C. giảm mạnh gia tăng dân số.

D. không khuyến khích gia tăng dân số.

Câu 17. Công dân có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình; xây dựng quy mô gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững là nội dung được quy định trong
A. Hiến pháp và Luật Hôn nhân và gia đình.

B. Hiến pháp và Pháp lện Dân số.

C. Luật Hôn nhân và gia đình và Pháp lệnh Dân số.

D. Pháp lệnh Dân số.

Câu 18. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, kỉ cương xã hội, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội nhất là nạn mại dâm, ma túy là nội dung được quy định trong
A. Hiến pháp và Luật phòng chống ma túy.

B. Hiến pháp và Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.

C. Luật Phòng, chống ma túy và pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.

D. Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.

Câu 19. Anh K có ý định mở cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật. Anh K cần có hoặc không cần có điều kiện nào dưới đây để có thể đăng ký mở cửa hàng?
A. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Y.

B. Không cần bằng cấp nào nữa.

C. Cần có bằng tốt nghiệp trung cấp nông nghiệp.

D. Cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức bất kỳ.

Câu 20. Công ty A ở tỉnh Cao Bằng và Công ty B ở tỉnh Hải Dương cùng sản xuất vở học sinh, nhưng Công ty A chỉ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thấp hơn Công ty B. Căn cứ vào yếu tố nào dưới đây mà hai công ty lại có hai mức thuế khác nhau ?
A. Lợi nhuận thu được.

B. Quan hệ quen biết.

C. Địa bàn kinh doanh.

D. Khả năng kinh doanh.

Câu 21. Cơ sở sản xuất nước mắm T sản xuất nước chai có dán nhãn “Nước mắm cá cơm”, nhưng thành phần không có một chút nào từ cá mà được sản xuất hoàn toàn bằng nước, muối và hóa chất mua ở chợ. Hành vi này đã xâm phạm tới
A. quy trình sản xuất kinh doanh.

B. công thức sản xuất nước mắm.

C. pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

D. pháp luật về cạnh tranh.

Câu 22. Trong quá trình sản xuất mì chính, Công ty B đã trộn nhiều hàn the quá mức cho phép. Hành vi này của cơ sở sản xuất đã xâm phạm tới
A. quy trình sản xuất kinh doanh.

B. công thức sản xuất mì chính.

C. pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

D. pháp luật về cạnh tranh.

Câu 23. Phân chia trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường dựa trên cơ sở
A. tính chất, mức độ vi phạm.

B. tính chất, hoàn cảnh vi phạm.

C. mức độ, điều kiện vi phạm.

D. điều kiện, hoàn cảnh vi phạm.

Câu 24. Ông N đốt rừng làm nương rẫy dẫn đến làm cháy gần một héc-ta rừng đặc dụng khu di tích lịch sử văn hóa. Hành vi của ông N là trái pháp luật về
A. bảo vệ di tích lịch sử văn hóa.

B. bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

C. bảo vệ và phát triển rừng.

D. bảo vệ nguồn lợi rừng.

Câu 25. Để bảo vệ môi trường, công dân có trách nhiệm
A. cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về môi trường.

B. định kì đánh giá hiện trạng môi trường.

C. hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

D. thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Câu 26. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?
A. Giáo dục thành viên trong gia đình, người thân về tác hại của ma túy.

B. Giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng.

C. Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma túy của thân nhân.

D. Sản xuất, tàng trữ chất ma túy, tiền chất, thuốc hướng thần.

Câu 27. Theo pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003, hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?
A. Tổ chức giáo dục đạo đức, lối sống cho người bán dâm trong các cơ sở chữa bệnh.

B. Tổ chức dạy nghề, hướng nghiệp cho người bán dâm.

C. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tính mạng, tài sản của người bán dâm.

D. Tổ chức hoạt động mại dâm.

Câu 28. Theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, tuổi nào dưới đây phải đăng kí nghĩa vụ quân sự?
A. Nam đủ 17 tuổi.

B. Nam đủ 18 tuổi.

C. Nam 17 tuổi.

D. Nam 18 tuổi.

Câu 29. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của
A. mọi công dân.

B. riêng cán bộ ngành Tài nguyên, môi trường.

C. riêng cán bộ công chức nhà nước.

D. riêng cán bộ được giao nhiệm vụ.

Câu 30. Nội dung nào dưới đây là một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh?
A. Bảo vệ môi trường.

B. Giữ gìn trật tự khu dân cư.

C. Đảm bảo an ninh xã hội.

D. Phòng chống buôn bán ma túy

Câu 31. Sau khi phát hiện ra hộp sữa vừa mới mua ở siêu thị đã hết hạn sử dụng, anh X quay lại để trình bày. Lãnh đạo siêu thị đã tiếp nhận sự việc, xin lỗi và bồi thường sản phẩm. Việc làm này của siêu thị là thể hiện nhiệm vụ nào của người sản xuất, kinh doanh ?
A. Nộp thuế đầy đủ.

B. Bảo vệ môi trường.

C. Bảo vệ quyền lợi tiêu dùng.

D. Thực hiện nghĩa vụ cộng đồng.

Câu 32. Do bị bạn bè rủ rê, H đã một số lần thử hút thuốc có chứa chất ma túy. Hành vi sử dụng ma túy của H đã vi phạm pháp luật về lĩnh vực nào dưới đây?
A. Giáo dục.

B. Trật tự an toàn xã hội.

C. Phòng , chống tệ nạn xã hội.

D. Phòng, chống tệ nạn hút thuốc lá.

Câu 33. Tổ chức thực hiện cuộc vận động " toàn dân tập thể dục theo gương Bác Hồ vĩ đại" là góp phần thực hiện công tác
A. Xóa đói giảm nghèo.

B. Dân số.

C. Phòng, chống tệ nạn xã hội.

D. Chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Câu 34. Nước thải Nhà máy Y đã được xử lí đảm bảo an toàn trước khi thải ra môi trường. Trong trường hợp này, Công ty Y đã.
A. Thể hiện trách nhiệm của công ty đối với môi trường.

B. Chú trọng môi trường làm việc của công dân.

C. Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh.

D. Bảo đảm an toàn trong sản xuất kinh doanh.

Câu 35. Nước thải chưa được xử lí của Nhà máy G đã được xae thẳng ra khu dân cư xung quanh. Trong trường hợp này, Nhà máy G đã vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nào ?
A. Dịch vụ.

B. Công nghiệp.

C. Sản xuất, kinh doanh.

D. Lao đông.

Câu 36. Ông A đốt rừng làm nương rãy khiến gần một héc-ta rừng phòng vệ đầu nguồn bị cháy. Hành vi của ông A là đã vi phạm pháp luật về
A. Bảo vệ rừng.

B. Quốc phòng an ninh.

C. Dân số.

D. Chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Câu 37. Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường, Công ty D đã đền bù cho dù cho những người bị thiệt hại và lắp đặt hệ thống xử lí chất thải theo công nghệ tiên tiến. Việc làm này của Công ty D hướng đến
A. Xóa đói giảm nghèo.

B. Bảo vệ môi trường.

C. Phòng, chống tệ nạn xã hội.

D. Chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Câu 38. Hưởng ứng chương trình " Góp cờ tổ quốc cho Trường Sa" , trường THPT B đã phát động phong trào góp cờ trong toàn trường.Phong trào này nhằm góp phần giáo dục cho công dân học sinh nghĩa vụ gì ?
A. Học tập.

B. Lao động.

C. Xây dựng đất nước.

D. Bảo vệ Tổ quốc.

Câu 39. Thời gian qua, Hội cựu chiến binh đã phát đôngh trong mọi tầng lớp nhân dân phong trào " Góp cờ Tổ quốc cho Trường Sa". Phong trào này cho thấy bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của
A. Toàn quân.

B. Tập thể.

C. Xã hôi.

D. Toàn dân.

Câu 40. Ông T bắt được một con rùa biển thuộc danh mục động vật quý hiếm của nhà nước cấm kinh doanh nhưng lại rao bán. Hành vi này của ông T vi phạm pháp luật về
A. Phòng chống tệ nạn xã hội.

B. Bảo vệ môi trường.

C. Quốc phòng an ninh.

D. Chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Câu 41. Quyền tự do kinh doanh được hiểu là mọi người được tự do
A. kinh doanh khi có đủ các điều kiện vật chất.

B. kinh doanh trong những ngành, nghề pháp luật cho phép.

C. quyết định thực hiện kinh doanh bất kì mặt hàng nào.

D. quyết định mở rộng quy mô và hình thức kinh doanh.

Câu 42. Trường hợp nào dưới đây không được đăng ký kinh doanh?
A. Người chưa thành niên.

B. Người thành niên.

C. Người có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

D. Cán bộ công chức về hưu.

Câu 43. Theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, tuổi đăng kí nghĩa vụ quân sự đối với nữ (có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu chuyên môn của Quân đội nhân dân) là
A. đủ 17 tuổi trở lên.

B. đủ 18 tuổi trở lên.

C. đủ 17 tuổi đến hết 25 tuổi.

D. đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

Câu 44. Trong năm học 2016 - 2017, em là học sinh lớp 11 và đủ tuổi đăng kí khám nghĩa vụ quân sự, em sẽ lựa chọn phương án nào?
A. tham gia đăng kí nghĩa vụ quân sự.

B. đợi học song lớp 12 rồi đăng kí nghĩa vụ quân sự.

C. không đăng kí nghĩa vụ quân sự.

D. xin hoãn đăng kí nghĩa vụ quân sự.

Câu 45. Nghĩa vụ của nhà sản xuất, kinh doanh bao gồm:
A. nộp thuế, bảo vệ môi trường.

B. tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh.

C. kinh doanh đúng ngành nghề trong giấy phép kinh doanh.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 46. Các biện pháp kinh tế - tài chính để Nhà nước xóa đói, giảm nghèo là
A. tăng nguồn vốn xóa đói, giảm nghèo.

B. mở rộng hình thức trợ giúp người nghèo.

C. cho vay vốn ưu đãi.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 47. Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành
A. thường xuyên.

B. lâu dài.

C. gián đoạn.

D. theo lộ trình.

Câu 48. Trong bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng có tầm quan trọng
A. đặc biệt.

B. quyết định.

C.thường xuyên.

D. tất yếu.

Câu 49. Mức phạt nhẹ nhất khi cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường là
A. xử lí hành chính

B. xử lí kỷ luật.

C. xử lí dân sự

D. xử lí hình sự.

Câu 50. Mức phạt nặng nhất khi cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường là
A. xử lí hành chính

B. xử lí kỷ luật.

C. xử lí dân sự

D. xử lí hình sự.

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 26 D
Câu 2 C Câu 27 D
Câu 3 B Câu 28 A
Câu 4 B Câu 29 A
Câu 5 B Câu 30 A
Câu 6 D Câu 31 B
Câu 7 B Câu 32 C
Câu 8 A Câu 33 D
Câu 9 A Câu 34 C
Câu 10 B Câu 35 C
Câu 11 A Câu 36 A
Câu 12 A Câu 37 B
Câu 13 A Câu 38 D
Câu 14 B Câu 39 D
Câu 15 B Câu 40 B
Câu 16 A Câu 41 B
Câu 17 C Câu 42 A
Câu 18 C Câu 43 D
Câu 19 C Câu 44 B
Câu 20 C Câu 45 D
Câu 21 C Câu 46 D
Câu 22 C Câu 47 A
Câu 23 A Câu 48 A
Câu 24 C Câu 49 A
Câu 25 D Câu 50 D

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok