TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 10 BÀI 15: VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ BẮC THUỘC


Câu 1. Nước ta rơi vào ách thống trị của phong kiến phương Bắc từ năm
A. 179 TCN

B. 208 TCN

C. 111 TCN

D. 179

Câu 2. Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Triệu chia nước ta thành hai quận là
A. Giao Chỉ và Cửu Chân

B. Cửu Chân và Nhật Nam

C. Nhật Nam và Giao Chỉ

D. Giao Chỉ và Tỉ Ảnh

Câu 3. Nhà Hán chia nước ta làm mấy quận và sáp nhập vào lãnh thổ nào?
A. Ba quận – bộ Giao Chỉ

B. Hai quận – nước Nam Việt

C. Ba quận – bộ Cửu Chân

D. Hai quận – bộ Nhật Nam

Câu 4. Triều đại nào ở Trung Quốc đã thực hiện chính sách tăng cường kiểm soát cử quan cai trị tới cấp huyện?
A. Nhà Triệu

B. Nhà Hán

C. Nhà Ngô

D. Nhà Đường

Câu 5. Ý nào không phản ánh đúng về việc tổ chức bộ máy cai trị của chính quyền đô hộ phương Bắc ở nước ta?
A. Chia nước ta thành quận (hoặc châu)

B. Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của phong kiến Trung Quốc

C. Xóa bỏ tất cả các đơn vị hành chính của người Việt

D. Tăng cường kiểm soát, của quan lại cai trị tới cấp huyện


 
Câu 6. Việc tổ chức bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc nhằm mục đích cuối cùng là gì?
A. Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của chúng

B. Thành lập quốc gia mới thần phục phong kiến Trung Quốc

C. Thành lập quốc gia riêng của người Hán

D. Phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân Âu Lạc

Câu 7. Để bóc lột nhân dân ta, chính quyền đô hộ phương Bắc đã thực hiện chính sách nhất quán nào?
A. Bóc lột, cống nạp nặng nề; cướp ruộng đất, lập đồn điền; nắm độc quyền về muối và sắt

B. Đầu tư phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp để tận thu nguồn lợi

C. Đặt ra nhiều loại thuế bất hợp lí hòng tận thu mọi sản phẩm do nhân dân làm ra

D. Cải cách chế độ thuế, tăng thuế ruộng khiến người dân thêm khốn khổ

Câu 8. Ý nào không phản ánh đúng mục đích của chính sách độc quyền về sắt của chính quyền đô hộ phương Bắc
A. ở nước ta không có sẵn nguyên liệu này

B. nhằm quản lí chặt chẽ nguồn tài nguyên

C. nhằm duy trì tình trạng sản xuất lạc hậu

D. nhằm ngăn ngừa các cuộc nổi dậy vũ trang của nhân dân ta

Câu 9. Ý nào không phản ánh đúng những chính sách về văn hóa – xã hội của chính quyền đô hộ đối với nhân dân ta
A. Đạo Phật được coi là quốc giáo

B. Truyền bá Nho giáo vào nước ta

C. Bắt nhân dân ta theo phong tục của người Hán

D. Đưa người Hán vào nước ta ở lẫn với người Việt

Câu 10. Các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa về văn hóa đối với nhân dân ta nhằm mục đích
A. Bảo tồn và phát triển tinh hoa văn hóa phương Đông

B. Khai hóa văn minh cho nhân dân ta

C. Nô dịch, đồng hóa nhân dân ta về văn hóa

D. Phát triển văn hóa Hán trên đất nước ta


 
Câu 11. Những chính sách về chính trị - văn hóa – xã hội,… của chính quyền đô hộ phương Bắc nhằm mục đích gì?
A. Đồng hóa dân ta về văn hóa

B. Đồng hóa dân ta về mặt giống nòi

C. Đồng hóa dân ta, thôn tính vĩnh viễn nước ta, sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của Trung Quốc

D. Mở rộng cương vực lãnh thổ, ảnh hưởng của phong kiến Trung Quốc

Câu 12. Ý nào không phản ánh đúng biến chuyển của nông nghiệp nước ta thời Bắc thuộc?
A. Một số máy móc được sử dụng trong nông nghiệp

B. Công cuộc khẩn hoang được đẩy mạnh

C. Các công trình thủy lợi được xây dựng

D. Năng suất lúa tăng hơn trước

Câu 13. Dưới thời Bắc thuộc, nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta là
A. Làm đồ trang sức bằng vàng, bạc

B. Rèn sắt

C. Làm giấy, làm thủy tinh

D. Làm đồ gốm

Câu 14. Ý nào không phản ánh đúng những chuyển biến về kinh tế nước ta thời Bắc thuộc?
A. Công cụ sản xuất bằng sắt phổ biến, diện tích trồng trọt và năng suất cây trồng tăng

B. Thủ công nghiệp có bước phát triển mới

C. Đường giao thông thủy bộ giữa các vùng, quận được hình thành

D. Việc giao thương với nước ngoài khởi sắc hơn hẳn

Câu 15. Thời Bắc thuộc, điểm nổi bật của tình hình văn hóa ở nước ta là gì?
A. Văn hóa Hán không ảnh hưởng nhiều đến văn hóa nước ta

B. Nhân dân ta tiếp thu yếu tố tích cực của văn hóa Trung Quốc

C. Tiếp nhận tinh hoa văn hóa Hán và Việt hóa cho nó phù hợp với thực tiễn

D. Bảo tồn phong tục tập quán truyền thống của dân tộc

Câu 16. Dưới thời Bắc thuộc, mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta là
A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến

B. Mâu thuẫn giữa dân ta với quan lại cai trị

C. Mâu thuần giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc

D. Mâu thuẫn giữa nông nô với các chủ đồn điền người Hán

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 9 A
Câu 2 A Câu 10 C
Câu 3 A Câu 11 C
Câu 4 B Câu 12 A
Câu 5 C Câu 13 C
Câu 6 A Câu 14 D
Câu 7 A Câu 15 C
Câu 8 A Câu 16 C

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok