TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 10 BÀI 37: MÁC VÀ ĂNG-GHEN VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 10 BÀI 37: MÁC VÀ ĂNG-GHEN VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC


Câu 1. Tổ chức Đồng minh những người cộng sản là chính đảng đầu tiên của
A. Giai cấp tư sản Đức

B. Giai cấp vô sản Đức

C. Những người lãnh đạo Đức

D. Giai cấp vô sản quốc tế

Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng mục đích thành lập của Đồng minh những người cộng sản
A. Đoàn kết vô sản tất cả các nước

B. Lật đổ giai cấp tư sản

C. Thủ tiêu xã hội tư sản

D. Thiết lập sự thống trị của vô sản

Câu 3. Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản do ai soạn thảo
A. Mác

B. Ăngghen

C. Mác và Ăngghen

D. Xanh ximông

Câu 4. Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản có tên gọi là
A. Tuyên ngôn của những người chính nghĩa

B. Tuyên ngôn của những người cộng sản

C. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

D. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

Câu 5. Tuyên ngôn là một văn kiện quan trọng, là những luận điểm cơ bản
A. Sự phát triển xã hội và cách mạng xã hội chủ nghĩa

B. Về vai trò và sự mệnh của giai cấp vô sản

C. Về sự phát triển xã hội

D. Của chủ nghĩa duy vật biện chứng


 
Câu 6. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản được xác định qua Tuyên ngôn là
A. Đấu tranh chống ách áp bức bóc lột của giai cấp tư sản

B. Xây dựng chế độ cộng sản

C. Thành lập chính đảng của mình, thiết lập chuyên chính vô sản

D. Lãnh đạo cuộc đấu tranh chống sự thống trị và áp bức bóc lột tư sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa

Câu 7. Ý không phản ánh đúng điều kiện để giai cấp vô sản thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình được xác định qua Tuyên ngôn là
B. Thành lập chính đảng của mình

C. Thiết lập nền chuyên chính vô sản

D. Đoàn kết các lực lượng công nhận trên thế giới

A. Xây dựng cơ sở vật chất của CNXH

Câu 8. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản kết thúc bằng khẩu hiệu nào?
A. Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại

B. Thiết lập nền chuyên chính vô sản

C. Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại

D. Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại

Câu 9. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của
A. Đảng Cộng sản

B. Chủ nghĩa xã hội khoa học

C. Chủ nghĩa xã hội không tưởng

D. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Câu 10. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời đánh dấu bước đầu tiên kết hợp giữa
A. Phong trào công nhân và chính đảng tiên phong của nó

B. Chủ nghĩa xã hội khoa học với phát triển công nhân

C. Phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc

D. Lí luận và thực tiễn phong trào công nhân


 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 D
Câu 2 A Câu 7 A
Câu 3 C Câu 8 C
Câu 4 C Câu 9 B
Câu 5 A Câu 10 B

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok