TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 10 BÀI 38: QUỐC TẾ THỨ NHẤT VÀ CÔNG XÃ PA-RI 1871


Câu 1. Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh nào?
A. Cuộc đấu tranh của công nhân trong tình trạng phân tán về tổ chức, thiếu thống nhất về tư tưởng

B. Phong trào công nhân thu được nhiều thắng lợi quan trọng

C. Công nhân và nông dân đã đoàn kết trong một mặt trận

D. Giới chủ đã có những thỏa hiệp đối với công nhân

Câu 2. Quốc tế thứ nhất được thành lập vào năm nào?
A. Năm 1848

B. Năm 1864

C. Năm 1876

D. Năm 1895

Câu 3. Ý nào không phải là mục đích hoạt động của Quốc tế thứ nhất?
A. Truyền bá học thuyết Mác trong giai cấp công nhân

B. Chống những tư tưởng lệnh lạc trong nội bộ

C. Thông qua những nghị quyết có ý nghĩa chính trị và kinh tế quan trọng

D. Chỉ đạo việc thành lập các chính đảng của công nhân các nước

Câu 4. Dưới sự chỉ đạo của Quốc tế thứ nhất, phong trào công nhân có nhiều biến chuyển, ngoại trừ
A. Nhiều chính đảng của công nhân các nước được thành lập

B. Công nhân tham gia ngày càng nhiều vào các phong trào đấu tranh chính trị

C. Các tổ chức quần chúng của công nhân được thành lập

D. Đoàn kết công nhân quốc tế

Câu 5. Tình hình xã hội nổi bật ở nước Pháp những năm 70 của thế kỉ XIX như thế nào?
A. Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng

B. Đội ngũ công nhân đông đảo

C. Tư sản tăng cường bóc lột công nhân

D. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt


 
Câu 6. Pháp gây chiến tranh với Phổ nhằm mục đích gì?
A. Dùng chiến tranh để giải quyết những khó khăn trong nước

B. Ngăn cản nước Đức thống nhất

C. Khắc phục khủng hoảng trong nước và ngăn cản công cuộc thống nhất nước Đức

D. Chiếm đất, giành dân, mở rộng lãnh thổ

Câu 7. Kết cục của Chiến tranh Pháp - Phổ là
A. Quân Phổ bại trận

B. Quân Pháp thua, Napôlêông III phải đầu hàng Phổ

C. Pháp - Phổ kí hiệp định đình chiến

D. Nhân dân Pari nổi dậy đòi lật đổ Đế chế II, thiết lập nền cộng hòa

Câu 8. Sự kiện nào xảy ra vào ngày 4 - 9 - 1870 ở Pari?
A. Nhân dân Pari khởi nghĩa lật đổ Đế chế II

B. Toàn bộ quân Pháp bị bắt tù binh

C. Công xã Pari được thành lập

D. Nền cộng hòa II được thiết lập

Câu 9. Quần chúng nhân dân và các tầng lớp dân nghèo Pari nổi dậy nhằm
A. Lật đổ Đế chế II, thiết lập nền cộng hòa

B. Lật đổ Đế chế II, thiết lập chính phủ tư sản

C. Lật đổ Đế chế II, thiết lập Công xã Pari

D. Khôi phục lại chế độ quân chủ

Câu 10. Quần chúng đã thành lập lực lượng nào để chống quân Phổ
A. Quốc dân quân

B. Tự vệ

C. Quân đội cách mạng

D. Tự vệ và du kích


 
Câu 11. Trước áp lực tấn công của quân Phổ, giai cấp tư sản Pháp đã
A. Thành lập Chính phủ vệ quốc

B. Thành lập Chính phủ phản quốc

C. Đầu hàng và xin đình chiến, để cho quân Phổ tràn vào nước Pháp

D. Lãnh đạo nhân dân chống quân Phổ

Câu 12. Ngày 18 - 3 - 1871, tại Pari diễn ra sự kiện gì?
A. Thành lập Chính phủ vệ quốc

B. Lực lượng Quốc dân quân chiếm thủ đô Pari, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản

C. Pari thất thủ trước quân Phổ

D. Công xã Pari thành lập

Câu 13. Sau khi chiếm được Pari, để củng cố chính quyền mới, quân cách mạng đã thành lập
A. Hội đồng quân sự

B. Chính phủ vệ quốc

C. Chính phủ cách mạng

D. Công xã

Câu 14. Cơ quan cao nhất của Nhà nước mới là
A. Chính phủ lâm thời

B. Hội đồng Xô viết

C. Hội đồng Công xã

D. Ủy ban Công xã

Câu 15. Cơ quan cao nhất của Nhà nước mới được bầu ra theo nguyên tắc
A. Tiến cử

B. Bầu cử

C. Căn cứ vào cống hiến của từng cá nhân

D. Phổ thông đầu phiếu

Câu 16. Nhiệm vụ ban bố pháp luật của Nhà nước mới thuộc về
A. Hội đồng Công xã

B. Các Ủy ban

C. Ủy ban Pháp luật

D. Ủy ban Lập pháp

Câu 17. Thi hành pháp luật là nhiệm vụ của
A. Hội đồng Công xã

B. 10 ủy ban

C. Ủy ban thực thi pháp luật

D. Chính phủ

Câu 18. Nội dung nào không phải là chính sách của Công xã Pari?
A. Thành lập Chính phủ vệ quốc

B. Ra sắc lệnh giải tán quân đội và bộ máy cảnh sát của tư sản, thành lập lực lượng vũ trang nhân dân

C. Tách nhà thờ ra khỏi hoạt động của Nhà nước

D. Thực hiện nhiều chính sách tiến bộ

Câu 19. Tại sao nói :Công xã Pari là Nhà nước kiểu mới
A. Là Nhà nước của dân, do dân và vì dân

B. Nhà nước chưa từng có trong lịch sử

C. Nhà nước có những chính sách vì nhân dân

D. Nhà nước do nhân dân lập nên

Câu 20. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thất bại của Công xã Pari là
A. Giai cấp vô sản chưa đủ lớn mạnh để lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi

B. Công xã thiếu kiên quyết trấn áp kẻ thù, thiếu liên minh công nông, thiếu chính đảng có đủ khả năng lãnh đạo cách mạng

C. Chủ nghĩa tư bản đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ

D. Tư sản Pháp cấu kết với quân Phổ đàn áp khốc liệt

Câu 21. Hãy điền từ thích hợp để hoàn thiện đoạn dữ liệu sau : Công xã Pari chỉ tồn tại 72 ngày, nhưng đã để lại một kinh nghiệm lịch sử có ý nghĩa vô cùng to lớn, một bước tiến nhất định của …………trên thế giới”
A. Cách mạng tư sản

B. Cách mạng tư sản kiểu mới

C. Cách mạng vô sản

D. Cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 12 B
Câu 2 B Câu 13 C
Câu 3 D Câu 14 C
Câu 4 A Câu 15 D
Câu 5 D Câu 16 A
Câu 6 C Câu 17 B
Câu 7 B Câu 18 A
Câu 8 A Câu 19 A
Câu 9 A Câu 20 B
Câu 10 A Câu 21 C
Câu 11 C

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok