TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 11 BÀI 15

Câu 1. Ý nào không phải là nguyên nhân bùng nổ phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc (1919)
A. ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

B. ảnh hưởng của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

C. học sinh, sinh viên Trung Quốc bị phân biệt đối xử

D. chính phủ Trung Quốc làm tay sai cho các nước đế quốc

Câu 2. Mục đích của phong trào Ngũ tứ là
A.lật đổ chính quyền phong kiến Mãn Thanh

B. Phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc

C. Đánh đuổi các nước đế quốc

D. Cải cách đất nước Trung Quốc

Câu 3. Điểm mới của phong trào Ngũ tứ là
A. Thu hút đông đảo quần chúng tham gia

B. Xác định đúng kẻ thù dân tộc: đế quốc và phong kiến

C. Làm suy yếu chính quyền Mãn Thanh

D. Do học sinh, sinh viên lãnh đạo

Câu 4. Mở đầu phong trào Ngũ tứ là cuộc đấu tranh của lực lượng nào?
A. Công nhân

B. Nông dân

C. Học sinh, sinh viên

D. Binh lính

Câu 5. Đặc biệt, phong trào Ngũ tứ đã lôi cuốn được giai cấp nào tham gia?
A. Công nhân

B. Nông dân

C. Địa chủ

D. Trí thức, tiểu tư sản


 
Câu 6. Phong trào Ngũ tứ đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc như thế nào?
A. Từ cách mạng dân chủ sang cách mạng dân tộc

B. Từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

C. Từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng vô sản

D. Từ cuộc đấu tranh chống phong kiến sang đấu tranh chống đế quốc

Câu 7. Sau phong trào Ngũ tứ, tư tưởng nào được truyền bá sâu rộng ở Trung Quốc?
A. Tư tưởng cải cách ở Nhật Bản

B. Tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây

C. Tư tưởng phục thù của chủ nghĩa phát xít

D. Chủ nghĩa Mác - Lênin

Câu 8. Trong phong trào Ngũ tứ, giai cấp nào lần đầu tiên xuất hiện trên vũ đài chính trị như một cách mạng độc lập?
A. Tư sản

B. Nông dân

C. Công nhân

D. Tiểu tư sản

Câu 9. Từ sau phong trào Ngũ tứ, với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, tổ chức chính trị nào đã ra đời và lãnh đạo phong trào cách mạng Trung Quốc?
A. Đảng Cộng sản

B. Đảng Lập hiến

C. Quốc dân Đảng

D. Trung Quốc Đồng minh hội

Câu 10. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc là
A. Giai cấp công nhân xuất hiện trên vũ đài chính trị

B. Chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Trung Quốc

C. Phong trào Ngũ tứ

D. Đảng Cộng sản ra đời


 
Câu 11.
Cho các dữ kiện sau:
1. Mở đầu vai trò cách mạng chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc; 
2 . Phong trào Ngũ tứ lôi cuốn đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia; 
3. Đánh dấu bước chuyển của cách mạng. 
Hãy sắp xếp các dữ kiện trên theo đúng lôgíc.
A. 2, 3, 1

B. 1, 2, 3

C. 3, 2, 1

D. 2, 1, 3

Câu 12. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đến Ấn Độ?
A. Chính quyền thực dân Anh tuyên bố Ấn Độ là một bên tham chiến

B. Thực dân Anh tăng cường bóc lột

C. Thực dân Anh ban hành những đạo luật phản động

D. Mâu thuẫn xã hội Ấn Độ ngày càng căng thẳng

Câu 13. Lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ từ năm 1918 đến năm 1939 là lực lượng nào?
A. Công hội

B. Tổ chức công đoàn

C. Đảng Quốc đại

D. Tướng lĩnh trong quân đội

Câu 14. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Ấn Độ phát triển?
A. Thực dân Anh đẩy nhân dân Ấn Độ vào cuộc sống cùng cực, tăng cường bóc lột, ban hành những đạo luật phản động

B. Thực dân Anh tiến hành xâm lược Ấn Độ

C. Mâu thuẫn tôn giáo sâu sắc

D. Phương pháp đấu tranh ôn hòa không còn tác dụng

Câu 15. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đảng Quốc đại lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống thực dân Anh với phương pháp đấu tranh chủ yếu nào?
A. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị

B. Dùng biện pháp hòa bình, không sử dụng bạo lực, bất hợp tác với thực dân Anh

C. Dùng bạo lực cách mạng

D. Tiến hành khởi nghĩa vũ trang

Câu 16. Sự phát triển của phong trào công nhân Ấn Độ đã đưa đến kết quả gì?
A. Giai cấp công nhân trở thành lực lượng nòng cốt

B. Đảng Cộng sản được thành lập (12 - 1925)

C. Thúc đẩy phong trào đấu tranh chống thực dân Anh

D. Phong trào đấu tranh ở Ấn Độ đã kết thành một làn song

Câu 17. Những chính sách cai trị và việc chính quyền thực dân Anh tăng cường bóc lột đối với nhân dân Ấn Độ đã dẫn đến hậu quả gì?
A. Các hình thức đấu tranh phong phú

B. Phong trào tiêu biểu dâng cao

C. Phong trào bất bạo động ngày càng lan rộng

D. Mâu thuẫn xã hội ngày càng căng thẳng

Câu 18. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Ấn Độ tháng 12 - 1925 có ý nghĩa gì?
A. Góp phần thúc đẩy làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ

B. Làm bùng lên làn sóng đấu tranh mới của nhân dân Ấn Độ

C. Lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia

D. Một làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh bùng nổ khắp Ấn Độ

Câu 19. Để chống lại chiến dịch bất hợp tác của Đảng quốc đại, thực dân Anh đã thực hiện biện pháp nào để chia rẽ hàng ngũ cách mạng?
A. Chia để trị

B. Mua chuộc

C. Khủng bố

D. Nhượng bộ

Câu 20. Sự phát triển của phong trào công nhân Ấn Độ đã dẫn tới:
A. sự thành lập Đảng Cộng sản Ấn Độ (tháng 12 - 1925)

B. việc thực dân Anh phải nhượng bộ trước những yêu cầu của công nhân

C. các cuộc khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Anh do giai cấp công nhân lãnh đạo

D. việc cải cách về kinh tế - chính trị, văn hóa, xã hội,... của chính quyền thực dân Anh

Câu 21. Phong trào Ngũ tứ bùng nổ ngày:
A. 5-4-1918

B. 4-5-1919

C. 3-6-1920

D. 2-7-1921

Câu 22. Mục đích của phong trào Ngũ tứ là gì?
A. Lật đổ chính quyền phong kiến Mãn Thanh

B. Thực hiện cải cách đất nước Trung Quốc

C. Đánh đuổi các nước đế quốc xâm lược Trung Quốc

D. Phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc

Câu 23. Mở đầu phong trào Ngũ tứ là cuộc đấu tranh của lực lượng nào?
A. công nhân

B. nông dân

C. Học sinh, sinh viên

D. Binh lính

Câu 24. Phong trào Ngũ tứ nhanh chóng lan rộng khắp 22 tỉnh và 150 thành phố trong cả nước, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia, đặc biệt là giai cấp:
A. nông dân

B. công nhân

C. trí thức, tiểu tư sản

D. địa chủ

Câu 25. Mở đầu cao trào cách mạng chống đế quốc và chống phong kiến ở Trung Quốc (năm 1919) là:
A. phong trào Duy tân

B. phong trào Nghĩa Hòa đoàn

C. cuộc Chiến tranh Bắc phạt

D. phong trào Ngũ tứ

Câu 26. Trong phong trào Ngũ tứ, giai cấp lần đầu tiên xuất hiện trên vũ đài chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập là?
A. nông dân

B. sinh viên

C. công nhân

D. thợ thủ công

Câu 27. Sự kiện đánh dấu bước chuyển của cách mạng Tmng Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới là:
A. "Chiến tranh Bắc phạt"

B. phong trào Ngũ tứ

C. một số nhóm cộng sản ra đời

D. Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập

Câu 28. Phong trào Ngũ tứ đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ:
A. cách mạng tư sản sang cách mạng vô sản

B. cách mạng dân chủ sang cách mạng dân tộc

C. cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến sang đấu tranh chống đế quốc

D. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

Câu 29. Tính chất của phong trào Ngũ tứ là gì?
A. Cách mạng vô sản

B. Cách mạng xã hội chủ nghĩa

C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

D. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ

Câu 30. Từ sau phong trào Ngũ tứ, tư tưởng được truyền bá vào Trung Quốc phát triển nhanh chóng, sâu rộng là?
A. Tư tưởng chủ nghĩa phát xít

B. Chủ nghĩa Mác - Lênin

C. Tư tưởng cải cách ở Nhật Bản

D. Tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây

Câu 31. Với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, một số nhóm cộng sản đã ra đời ở Trung Quốc vào thời gian nào?
A. Năm 1919

B. Năm 1920

C. Năm 1921

D. Năm 1922

Câu 32. Từ sau phong trào Ngũ tứ, với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, tổ chức chính trị nào đã ra đời và lãnh đạo phong trào cách mạng ở Trung Quốc?
A. Đảng Dân chủ Xã hội

B. Đảng dân chủ nông công

C. Đảng Cộng sản

D. Đồng minh dân chủ

Câu 33. Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập vào thời gian nào?
A. Tháng 5 - 1919

B. Tháng 6 - 1920

C. Tháng 7 - 1921

D. Tháng 8 - 1922

Câu 34. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc là?
A. Phong trào Ngũ tứ

B. Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập

C. Giai cấp công nhân xuất hiện trên vũ đài chính trị

D. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin được tmyền bá vào Trung Quốc

Câu 35. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Ấn Độ là thuộc địa của:
A. đế quốc Mĩ

B. thực dân Hà Lan

C. thực dân Anh

D. thực dân Pháp

Câu 36. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đến đời sống nhân dân Ấn Độ?
A. Mâu thuẫn xã hội ở Ấn Độ diễn ra rất gay gắt

B. Thực dân Anh đã ban hành nhũng đạo luật phản động

C. Gánh nặng chi phí chiến tranh của thực dân Anh đè nặng lên vai nhân dân Ấn Độ

D. Chính quyền thực dân Anh đã đẩy mạnh đầu tư phát triển các ngành kinh tế, khai thác có hiệu quả tài nguyên, sức lao động và thị trường ở Ấn Độ

Câu 37. Nét đặc sắc của phong trào đấu tranh ở Ấn Độ trong những năm 1918 - 1929 là:
A. bãi công kinh tế

B. khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

C. nổi dậy của quần chúng nhân dân ở các thành phố lớn

D. lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nông dân, công nhân và thị dân tham gia

Câu 38. Lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1918 -1922 là:
A. Đảng Cộng sản

B. Đảng Đại hội Dân tộc

C. Công hội bí mật

D. Đảng Quốc đại

Câu 39. Giữ vai trò lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1918 - 1922 là Đảng Quốc đại, đứng đầu là:
A. G. Nêru

B. M. Gan-đi

C. B. Ti-lắc

D. A-co-ba

Câu 40. Chủ trương và phương pháp đấu tranh của M. Gan-đi là gì?
A. Khởi nghĩa vũ trang

B. Bạo động lật đổ chính quyền

C. Hòa bình, không sử dụng bạo lực, bất hợp tác

D. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị

Câu 41. Sự kiện góp phần thúc đẩy làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ là:
A. Đảng Quốc đại được thành lập

B. Đảng Cộng sản Ấn Độ thành lập

C. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc

D. M. Gan-đi đứng đầu lãnh đạo phong trào đấu tranh

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 22 D
Câu 2 B Câu 23 C
Câu 3 B Câu 24 B
Câu 4 C Câu 25 D
Câu 5 A Câu 26 C
Câu 6 B Câu 27 B
Câu 7 D Câu 28 D
Câu 8 C Câu 29 C
Câu 9 A Câu 30 B
Câu 10 D Câu 31 B
Câu 11 A Câu 32 C
Câu 12 C Câu 33 C
Câu 13 C Câu 34 B
Câu 14 A Câu 35 C
Câu 15 B Câu 36 C
Câu 16 B Câu 37 D
Câu 17 D Câu 38 D
Câu 18 A Câu 39 B
Câu 19 B Câu 40 C
Câu 20 A Câu 41 B
Câu 21 B

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok