TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 11 BÀI 16


Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước phương Tây đã thay đổi chính sách đối với các nước thuộc địa ở Đông Nam Á như thế nào?
A. Tăng cường chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa

B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, chính trị, xã hội

C. Hợp tác, giao lưu thúc đẩy kinh tế đối ngoại

D. Vơ vét khoáng sản đưa về chính quốc

Câu 2. Ý không phản ánh đúng nét nổi bật về kinh tế của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Bị hội nhập cưỡng bức vào hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa

B. Là thị trường tiêu thụ hàng hóa của các nước tư bản

C. Là nơi cung cấp nguyên liệu cho các nước tư bản

D. Công nghiệp có bước phát triển khởi sắc, nhất là công nghiệp nặng

Câu 3. Đặc điểm chung về tình hình chính trị của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Vẫn duy trì chế độ quân chủ chuyên chế

B. Bị chính quyền thực dân khống chế

C. Có nước giành được quyền tự chủ trong chừng mực nhất định

D. Chính quyền thực dân có nguy cơ sụp đổ trước sức tiến công mạnh mẽ của phong trào cách mạng

Câu 4. Tình hình xã hội nổi bật ở các nước Đông Nam Á giai đoạn này là gì?
A. Các giai cấp cũ bị phân hóa, các giai cấp mới hình thành

B. Xã hội ngày càng phân hóa sâu sắc, giai cấp mới ngày càng phát triển về số lượng và ý thức giai cấp

C. Giai cấp công nhân ngày càng trưởng hành về số lượng và chất lượng

D. Giai cấp tư sản dân tộc vươn lên mạnh mẽ

Câu 5. Sự kiện lịch sử thế giới nào đã tác động mạnh mẽ đến phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

B. Phong trào công nhân quốc tế phát triển mạnh

C. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc

D. Sự phục hồi của chủ nghĩa tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất


 
Câu 6. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á phát triển với quy mô như thế nào?
A. Diễn ra ở ba nước Đông Dương

B. Diễn ra ở hầu khắp các nước Đông Nam Á

C. Diễn ra ở chỉ nơi nào có chính đảng của giai cấp tư sản lãnh đạo

D. Diễn ra chỉ ở nơi nào có Đảng Cộng sản lãnh đạo

Câu 7. Ý nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Phong trào dân tộc tư sản có bước tiến rõ rệt

B. Phong trào công nhân quốc tế phát triển mạnh

C. Giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị

D. Xuất hiện khuynh hướng cách mạng mới - khuynh hướng cách mạng vô sản

Câu 8. Ý nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc tư sản ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Mục tiêu giành độc lập được đặt ra rõ ràng

B. Có sự liên kết với các phong trào khác trong cả nước

C. Một số chính đảng tư sản được thành lập và có ảnh hưởng rộng rãi

D. Diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú

Câu 9. Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á là gì?
A. Đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị, đòi dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường

B. Đòi quyền tự do, dân sinh dân chủ

C. Đánh đuổi đế quốc, đánh đổ phong kiến

D. Đánh đổ phong kiến, đánh đuổi đế quốc

Câu 10. Nét nổi bật của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là
A. Đấu tranh đòi các quyền lợi về chính trị

B. Đấu tranh đòi các quyền lợi về kinh tế

C. Nổ ra các cuộc khởi nghĩa vũ trang

D. Thực hiện chủ trương "vô sản hóa"


 
Câu 11. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, phong trào dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra như thế nào?
A. Dưới hình thức bất hợp tác

B. Sôi nổi, quyết liệt

C. Bí mật

D. Hợp pháp

Câu 12. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp dâng cao ở Lào và Campuchia?
A. Thực dân Pháp thực hiện chính sách "ngu dân"

B. Thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa và thực hiện chế độ thuế khóa, lao dịch nặng nề

C. Thực dân Pháp tăng cường các chính sách thuế khóa, lao dịch

D. Thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột nặng nề đối với giai cấp công nhân ở các nước Đông Nam Á

Câu 13. Cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Lào, kéo dài suốt hơn 30 năm đầu thế kỉ XX là
A. Khởi nghĩa Ong Kẹo.

B. Khởi nghĩa Commađam

C. Khởi nghĩa Ong Kẹo và Commađam

D. Khởi nghĩa Chậu Pachay

Câu 14. Cuộc khởi nghĩa chống Pháp tiêu biểu ở Campuchia đầu thế kỉ XX mà chính quyền thực dân đã tiến hành đàn áp đẫm máu với hơn 400 người chết là
A. Phong trào chống bắt phu, bắt lính ở tỉnh Prâyveng

B. Phong trào chống bắt phu, bắt lính ở tỉnh Côngpông Chàm

C. Phong trào chống bắt phu, bắt lính đấu tranh vũ trang chống Pháp ở tỉnh Côngpông Chơnăng

D. Cuộc khỏi nghĩa chống Pháp của Phacađuốc

Câu 15. Sự kiện có tính bước ngoặt, mở ra thời kì mới của phong trào cách mạng ở Đông Dương đầu thập niên 30 của thế kỉ XX là
A. Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 - 1931) ở Việt Nam

B. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (sau là Đảng Cộng sản Đông Dương)

C. Phong trào cách mạng dâng cao thành làn sóng mạnh mẽ ở cả ba nước Đông Dương do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933)

D. Quốc tế Cộng sản đã công nhận Đảng Cộng sản và phong trào cách mạng ở Đông Dương là một bộ phận của cách mạng thế giới

Câu 16. Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam có tác dụng như thế nào đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Lào và Campuchia?
A. Thúc đẩy phong trào công nhân ở Lào, Campuchia phát triển

B. Đã đòi được các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân hai nước.

C. Kích thích sự phát triển của phong trào đấu tranh dân chủ.

D. Giải phóng được nhân dân hai nước khỏi ách thống trị thực dân.

Câu 17. Để cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít, trong các năm 1936 - 1939, ở ba nước Đông Dương đã thành lập
A. Mặt trận Dân chủ Đông Dương

B. Mặt trận Dân tộc Đông Dương

C. Mặt trận Giải phóng Đông Dương

D. Mặt trận Đoàn kết Đông Dương

Câu 18. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian:
1. Thực dân Pháp tăng cường chính sách khai thác thuộc địa ở Đông Dương;
2. Phong trào đấu tranh chống Pháp mạnh mẽ;
3. Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời đã mở ra thời kì phát triển mới của phong trào
A. 1,2,3

B. 2,1,3

C. 3,2,1

D. 1,3,2

Câu 19. Để cùng nhau chống bọn phản động thuộc địa, chống phát xít và chống chiến tranh, trong những năm 1936 - 1939, ở ba nước Đông Dương đã thành lập:
A. Mặt trận Dân tộc Đông Dương

B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương

C. Mặt trận Giải phóng Đông Dương

D. Mặt trận Đoàn kết Đông Dương

Câu 20. Kích thích sự phát triển của phong trào đấu tranh dân chủ ở Lào và Cam-pu-chia là?
A. Phong trào cách mạng ở Việt Nam

B. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam

C. Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam

D. Phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương

Câu 21. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á phát triển với quy mô như thế nào?
A. Diễn ra ở ba nước Đông Dương

B. Diễn ra ở hầu khắp các nước Đông Nam Á

C. Chỉ diễn ra ở những nơi có Đảng Cộng sản lãnh đạo

D. Chỉ diễn ra ở những nơi có chính đảng của giai cấp tư sản lãnh đạo

Câu 22. Mục tiêu đấu tranh mà giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á đề ra không phải là:
A. đòi tự chủ về chính trị

B. đòi quyền tự do kinh doanh

C. đòi thực hiện bình quân về ruộng đất

D. đòi quyền dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường

Câu 23. Đảng Dân tộc do Ác-mét Xu-các-nô lãnh đạo ở nước:
A. Miến Điện

B. Mã Lai

C. Phi-líp-pin

D. In-đô-nê-xi-a

Câu 24. Phong trào Thakin diễn ra ở nước:
A. Mã Lai

B. Miến Điện

C. In-đô-nê-xi-a

D. Phi-líp-pin

Câu 25. Ở Đông Nam Á, Đảng Cộng sản được thành lập đầu tiên ở nước:
A. Việt Nam

B. Mã Lai

C. Phi-líp-pin

D. In-đô-nê-xi-a

Câu 26. Đảng Cộng sản nước nào ở Đông Nam Á được thành lập vào tháng 5 - 1920?
A. Phi-líp-pin

B. Xiêm

C. In-đô-nê-xi-a

D. Mã Lai

Câu 27. Trong năm 1930, các đảng cộng sản ra đời ở:
A. Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào, Phi-líp-pin

B. Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Cam-pu-chia, Lào

C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Miến Điện

D. Việt Nam, Mã Lai, Xiêm, Phi-líp-pin

Câu 28. Lãnh đạo phong trào cách mạng ở In-đô-nê-xi-a trong thập niên 20 của thế kỉ XX là:
A. Đảng Dân tộc

B. Đảng Cộng sản

C. Đảng Dân chủ

D. Đảng Quốc dân

Câu 29. Nét nổi bật trong phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là gì?
A. Đấu tranh đòi quyền lợi về kinh tế

B. Đấu tranh đòi quyền lợi về chính trị

C. Thực hiện chủ trương "vô sản hóa"

D. Khởi nghĩa vũ trang

Câu 30. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra:
A. bí mật

B. hợp pháp

C. sôi nổi, quyết liệt

D. dưới hình thức bất bạo động

Câu 31. Nổi bật trong phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là cuộc khởi nghĩa vũ trang ở nước nào diễn ra năm 1926 -1927?
A. Việt Nam

B. Phi-líp-pin

C. Mã Lai

D. In-đô-nê-xi-a

Câu 32. Một trong những nguyên nhân đã làm bùng nổ phong trào đấu tranh chống Pháp ở các nước Đông Dương sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là:
A. chế độ cai trị

B. chính sách khai thác tàn bạo

C. đời sống nhân dân vô cùng khổ cực

D. ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới

Câu 33. Cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Lào nổ ra từ năm 1901, tiếp diễn trong hơn 30 năm đầu thế ki XX là?
A. Khởi nghĩa Ong Kẹo

B. Khởi nghĩa Com-ma-đam

C. Khởi nghĩa Ong Kẹo và Com-ma-đam

D. Khởi nghĩa Chậu Pa-chay

Câu 34. Ở Lào, cuộc khởi nghĩa chống Pháp của người Mèo do ai lãnh đạo kéo dài trong những năm 1918 - 1922 ở Bắc Lào và Tây Bắc Việt Nam?
A. Ong Kẹo

B. Com-ma-đam

C. Chậu Pa-chay

D. A-cha Xoa

Câu 35. Cuộc khởi nghĩa chống Pháp của người Mèo do Chậu Pa-chay lãnh đạo kéo dài trong những năm 1918 - 1922 ở:
A. Lào

B. Việt Nam

C. Cam-pu-chia

D. Bắc Lào và Tây Bắc Việt Nam

Câu 36. Phong trào chống thuế, chống bắt phu ở Cam-pu-chia bùng lên mạnh mẽ trong những năm:
A. 1925 - 1926

B. 1930 - 1931

C. 1936 - 1939

D. 1918 - 1922

Câu 37. Phong trào chống thuế, chống bắt phu bùng lên mạnh mẽ trong những năm 1925 -1926 ở:
A. Việt Nam

B. Lào

C. Cam-pu-chia

D. Phi-líp-pin

Câu 38. Cuộc nổi dậy chống Pháp tiêu biểu của nông dân Cam-pu-chia đầu thế kỉ XX mà chính quyền thực dân đàn áp đẫm máu, hơn 400 người bị tra tấn đến chết là:
A. phong trào chống thuế, chống bắt phu ở tỉnh Prây-veng

B. phong trào chống thuế, chống bắt phu ở tỉnh Công-pông Chàm

C. cuộc khởi nghĩa của A-cha Xoa diễn ra ở các tỉnh giáp với biên giới Việt Nam

D. phong trào chống thuế, chống bắt phu, đấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp ở tỉnh Công-pông Chơ-năng

Câu 39. Sự kiện đã mở ra thời kì mới của phong trào cách mạng ở Đông Dương đầu thập niên 30 của thế kỉ XX là gì?
A. Mặt trận Dân chủ Đông Dương thành lập

B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

C. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam

D. Cuộc nổi dậy của nông dân ở Cam-pu-chia

Câu 40. Những cơ sở bí mật đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thành lập ở:
A. Thái Lan và Lào

B. Cam-pu-chia và Thái Lan

C. Mi-an-ma và Lào

D. Lào và Cam-pu-chia

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 21 B
Câu 2 D Câu 22 C
Câu 3 B Câu 23 D
Câu 4 B Câu 24 B
Câu 5 A Câu 25 D
Câu 6 B Câu 26 C
Câu 7 B Câu 27 D
Câu 8 B Câu 28 B
Câu 9 A Câu 29 D
Câu 10 C Câu 30 C
Câu 11 B Câu 31 D
Câu 12 B Câu 32 B
Câu 13 C Câu 33 C
Câu 14 C Câu 34 C
Câu 15 B Câu 35 D
Câu 16 C Câu 36 A
Câu 17 A Câu 37 C
Câu 18 D Câu 38 D
Câu 19 B Câu 39 B
Câu 20 D Câu 40 D

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok