TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 11 BÀI 22


Câu 1. Năm 1897, thực dân Pháp cử nhân vật nào sang làm Toàn quyền Đông Dương?
A. Rivie

B. Gácniê

C. Pôn Đume

D. Bôlaéc

Câu 2. Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là
A. Kinh tế nông nghiệp phát triển, kinh tế công nghiệp chậm phát triển

B. Xuất hiện những mầm mống của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa nhưng manh mún và lệ thuộc vào Pháp

C. Thương nghiệp phát triển

D. Hệ thống đường giao thông được mở rộng

Câu 3. Trước cuộc khi thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản là
A. Địa chủ phong kiến và tiểu tư sản

B. Địa chủ phong kiến và tư sản

C. Địa chủ phong kiến và nông dân

D. Công nhân và nông dân

Câu 4. Giai cấp công nhân Việt Nam tập trung đông nhất ở ngành nào?
A. Khai thác mỏ

B. Đồn điền

C. Công nghiệp đóng tàu

D. Các xí nghiệp chế biến

Câu 5. Đầu thế kỉ XX, mục tiêu đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam là gì?
A. Đòi quyền lợi kinh tế

B. Đòi quyền lợi giai cấp

C. Đòi quyền lợi dân tộc

D. Đòi quyền tự do, dân chủ


 
Câu 6. Thực dân Pháp đã thực hiện chính sách nào ngay từ khi tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam?
A. Chính sách "chia để trị"

B. Chính sách "dùng người Pháp trị người Việt"

C. Chính sách "đồng hóa" dân tộc Việt Nam

D. Chính sách "khủng bố trắng" đối với những người chống đối

Câu 7. Trong quá trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam, thực dân Pháp chú trọng vào ngành nào?
A. Công nghiệp nặng

B. Công nghiệp nhẹ

C. Khai thác mỏ

D. Luyện kim và cơ khí

Câu 8. Giai cấp hay tầng lớp nào ở Việt Nam ngày càng gánh chịu nhiều thứ thuế và bị khổ cực trăm bề trong thời gian thực dân Pháp tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất?
A. Tầng lớp tư sản dân tộc

B. Tầng lớp tiểu tư sản

C. Giai cấp công nhân

D. Giai cấp nông dân

Câu 9. Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu từ
A. Tầng lớp tư sản

B. Giai cấp nông dân

C. Tầng lớp tiểu tư sản

D. Tầng lớp địa chủ nhỏ.

Câu 10. Hệ quả lớn nhất trong chính sách cai trị của thực dân Pháp đối với Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là
A. Nền kinh tế phát triển rõ rệt

B. Công nghiệp phát triển

C. Cơ cấu kinh tế ít nhiều có sự biến chuyển, cơ cấu xã hội biến đổi sâu sắc

D. Phong trào yêu nước phát triển mạnh


 
Câu 11. Qua công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phương thức sản xuất nào từng bước du nhập vào Việt Nam?
A. Phương thức sản xuất phong kiến

B. Phương thức sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp

C. Phương thức sản xuất thực dân

D. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Câu 12. Để tối đa hóa nguồn lợi nhuận, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào?
A. Phương thức bóc lột tư bản chủ nghĩa

B. Phương thức bóc lột phong kiến

C. Phương thức bóc lột thực dân

D. Phương thức bóc lột tiền tư bản chủ nghĩa

Câu 13. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã làm xuất hiện các giai cấp và tầng lớp xã hội mới, đó là
A. Địa chủ nhỏ và công nhân

B. Công nhân, tư sản dân tộc và tiểu tư sản

C. Công nhân, nông dân và tư sản dân tộc

D. Công nhân, nông dân và tiểu tư sản

Câu 14. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, tư bản Pháp tập trung vào ngành công nghiệp nào?
A. Điện tử, viễn thông

B. Luyện kim

C. Cơ khí chế tạo

D. Khai thác mỏ

Câu 15. Cầu Long Biên thuộc:
A. Hải Phòng

B. Hà Nội

C. Huế

D. Sài Gòn

Câu 16. Giai cấp công nhân Việt Nam tập trung nhiều nhất ở ngành nào?
A. Đóng tàu

B. Sản xuất xi măng

C. Xay xát gạo

D. Khai thác mỏ

Câu 17. Trong giai cấp địa chủ phong kiến, một bộ phận ít nhiều có tinh thần chống Pháp là:
A. địa chủ vừa

B. địa chủ vừa và nhỏ

C. địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép

D. địa chủ nhỏ bị đế quốc chèn ép

Câu 18. Giai cấp, tầng lớp nào ở Việt Nam khốn khổ bởi nạn thuế khóa, địa tô, phu phen, tạp dịch,...?
A. Tầng lớp tiểu tư sản

B. Tầng lớp tư sản dân tộc

C. Giai cấp công nhân

D. Giai cấp nông dân

Câu 19. Những tiểu thương, tiểu chủ sản xuất, buôn bán hàng thủ công, nhà báo, nhà giáo, học sinh, sinh viên,... thuộc:
A. giai cấp địa chủ phong kiến

B. giai cấp công nhân

C. giai cấp tư sản

D. tầng lớp tiểu tư sản

Câu 20. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã làm xuất hiện các giai cấp và tầng lớp mới trong xã hội, đó là:
A. công nhân, tiểu tư sản, địa chủ nhỏ

B. công nhân, nông dân, tư sản dân tộc

C. công nhân, nông dân, tiểu tư sản

D. công nhân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản

Câu 21. Giai cấp nào ra đời trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam và trở thành lực lượng đông đảo của cách mạng?
A. Tư sản dân tộc

B. Công nhân

C. Nông dân

D. Tiểu tư sản

Câu 22. Vì sao phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX còn mang tính tự phát?
A. Vì họ đấu tranh chưa mạnh mẽ, chưa kiên quyết

B. Vì họ đấu tranh chỉ đòi quyền lợi về kinh tế

C. Vì họ chưa quan tâm đến việc đấu tranh đòi các quyền tự do dân chủ

D. Vì sự đàn áp dã man của thực dân Pháp

Câu 23. Lực lượng xã hội nào đã tiếp thu luồng tư tưởng mới bên ngoài vào Việt Nam đầu thế kỉ XX?
A. Nông dân

B. Công nhân

C. Sĩ phu yêu nước tiến bộ và các tầng lớp nhân dân đô thị

D. Sĩ phu yêu nước

Câu 24. Những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến bộ từ những nước nào đã ảnh hưởng đến Việt Nam?
A. Các nước ở khu vực Đông Nam Á

B. Nhật Bản và Trung Quốc

C. Anh và Pháp

D. Ấn Độ và Trung Quốc

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 13 B
Câu 2 B Câu 14 D
Câu 3 C Câu 15 B
Câu 4 A Câu 16 D
Câu 5 A Câu 17 C
Câu 6 A Câu 18 D
Câu 7 C Câu 19 D
Câu 8 D Câu 20 D
Câu 9 B Câu 21 C
Câu 10 C Câu 22 B
Câu 11 D Câu 23 C
Câu 12 B Câu 24 B

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok