TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 11 BÀI 23


Câu 1. Ý nào không phải là lí do mà vào những năm đầu thế kỉ XX một số nhà yêu nước Việt Nam muốn đi theo con đường cứu nước của Nhật Bản?
A. Nhật Bản là nước "đồng văn, đồng chủng", là nước duy nhất ở châu Á thoát khỏi số phận một nước thuộc địa

B. Sau Cải cách Minh Trị, Nhật Bản trở thành nước tư bản hùng mạnh

C. Nhật Bản dã đánh thắng đế quốc Nga (1905)

D. Nhật Bản đã đề ra thuyết "Đại Đông Á" nhằm mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam

Câu 2. Phan Bội Châu thực hiện chủ trương giái phóng dân tộc bằng con đường nào?
A. Cải cách kinh tế, xã hội

B. Duy tân để phát triển đất nước

C. Bạo lực để giành độc lập dân tộc

D. Đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang

Câu 3. Phan Bội Châu và các đồng chí của ông chủ trương thành lập Hội Duy tân nhằm mục đích gì?
A. Đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ở Việt Nam

B. Duy tân làm cho đất nước cường thịnh để giành độc lập

C. Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ phong kiến, hành lập chính thể cộng hòa

D. Đánh đổ ngôi vua, phát triển lên tư bản chủ nghĩa

Câu 4. Để thực hiện chủ trương cầu viện Nhật Bản giúp đỡ đánh Pháp, Phan Bội Châu đã tổ chức phong trào
A. Duy tân

B. Đông du

C. Bạo động chống Pháp

D. "Chấn hưng nội hóa"

Câu 5. Vì sao phong trào Đông du tan rã (1908)?
A. Phụ huynh đòi đưa con em về nước trước thời hạn

B. Đã hết thời gian đào tạo, học sinh phải về nước

C. Phan Bội Châu thấy không có tác dụng nên đưa học sinh về nước

D. Chính phủ Nhật Bản câu kết với thực dân Pháp ở Đông Dương, trục xuất số lưu học sinh Việt Nam, kể cả Phan Bội Châu


 
Câu 6. Sau thời gian ở Nhật Bản, Phan Bội Châu đã đến đâu để tiếp tục hoạt động?
A. Trung Quốc

B. Triều Tiên

C. Về nước

D. Thái Lan

Câu 7. Tại sao Phan Bội Châu lại quay trở lại hoạt động ở Trung Quốc?
A. Trung Quốc gắn với Việt Nam nên dễ dàng về nước hoạt động

B. Ảnh hưởng tư tưởng của các cuộc cải cách ở Trung Quốc

C. Cách mạng Tân Hợi (1911) bùng nổ, triều đình Mãn Thanh bị lật đổ, Chính phủ Dân quốc được thành lập, thi hành nhiều chính sách tiến bộ

D. Do Trung Quốc không phải là thuộc địa của thực dân Pháp

Câu 8. Năm 1912, Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội ở Quảng Châu (Trung Quốc) nhằm mục đích gì?
A. Tập hợp các lực lượng yêu nước của Việt Nam đang hoạt động ở Trung Quốc

B. Chuẩn bị lực lượng để tiến hành bạo động giành độc lập

C. Đào tạo đội ngũ cán bộ, đưa về nước hoạt động

D. Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam

Câu 9. Việt Nam Quang phục hội đã có những hoạt động gì để gây tiếng vang trong nước và thức tỉnh đồng bào?
A. Tổ chức tuyên truyền vận động đối với quần chúng cách mạng trong nước

B. Mở lớp huấn luyện đội ngũ cán bộ tại Quảng Châu

C. Cử người bí mật về nước trừ khử những tên thực dân đầu sỏ, kể cả Toàn quyền Anbe Xarô và những tên tay sai đắc lực

D. Tiến hành bạo động vũ trang ở trong nước

Câu 10. Kết quả hoạt động buổi đầu của Việt Nam Quang phục hội là
A. Tuyên truyền vận động được quần chúng nhân dân ở trong nước

B. Mở được nhiều lớp huấn luyện đội ngũ cán bộ tại Quảng Châu

C. Khuấy động được dư luận trong và ngoài nước

D. Kích động được tinh thần yêu nước của nhân dân ta


 
Câu 11. Cuối năm 1913, cách mạng Việt Nam trải qua giai đoạn khó khăn là do
A. Thực dân Pháp tăng cường khủng bố trước những hoạt động của Việt Nam Quang phục hội, Phan Bội Châu bị bắt

B. Hoạt động của Việt Nam Quang phục hội không đạt hiệu quả

C. Thực dân Pháp cấu kết với giới quân phiệt Trung Quốc trục xuất những thành viên của Việt Nam Quang phục hội

D. Việt Nam Quang phục hội không có đường lối, mục tiêu rõ ràng

Câu 12. Nội dung nào thể hiện đường lối cứu nước của Phan Châu Trinh?
A. Tiến hành chống Pháp và phong kiến dựa vào tầng lớp nhân dân, giành độc lập dân tộc

B. Tiến hành cải cách nâng cao dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, xem đó là điều kiện tiên quyết để giành độc lập

C. Dựa vào Nhật để đánh Pháp giành độc lập dân tộc

D. Tiến hành khởi nghĩa vũ trang, khôi phục độc lập cho nước Việt Nam

Câu 13. Tại sao Phan Châu Trinh lại chủ trương cải cách?
A. Do sớm tiếp thu những tư tưởng tiến bộ trên tg

B. Do xu hướng giải phóng dân tộc bằng khởi nghĩa vũ trang trước đó thất bại

C. Do thất bại của phong trào Đông Du

D. Do tư tưởng cải cách trên tg lúc bấy giờ xâm nhập mạnh vào Việt Nam

Câu 14. Trong lĩnh vực kinh tế, Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ ở Quảng Nam đã chú ý đến hoạt động nào?
A. Khuyến khích các thương nhân đầu tư sản xuất, buôn bán

B. Cổ động chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh

C. Vận động nhân dân dùng hàng nội hóa, bài trừ hàng ngoại

D. Mở rộng buôn bán trong nước

Câu 15. Trong nông nghiệp, Phan Châu Trinh chú ý đến hoạt động nào?
A. Vận động chia lại ruộng đất cho nông dân

B. Vận dụng phương pháp sản xuất mới

C. Cải tạo các công trình thủy lợi, cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp

D. Phát triển nghề làm vườn, thành lập nông hội chuyên việc san đồi trồng quế, hồ tiêu,...

Câu 16. Trong giáo dục, cuộc vận động Duy tân đã chú trọng
A. Thay đổi nội dung học tập, chú ý đến các lĩnh vực khoa học - kĩ thuật

B. Tiến hành cải cách giáo dục, dạy nhiều nội dung lịch sử, văn học

C. Mở trường học theo lối mới, dạy chữ Quốc ngữ, dạy các môn học mới

D. Sử dụng chữ Nôm, không dạy chữ Hán

Câu 17. Một hoạt động độc đáo trong lĩnh vực đời sống của cuộc vận động Duy tân là
A. Tiến hành cuộc vận động cải cách trang phục và lối sống như cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn, lên án những hủ tục phong kiến

B. Tiến hành cải cách về văn hóa, đưa tư tưởng văn hóa tiến bộ vào đời sống nhân dân

C. Xây dựng nền văn hóa truyền thống dân tộc

D. Khôi phục những tinh hoa văn hóa bị mai một.

Câu 18. Trong cuộc vận động Duy tân, khi tư tưởng duy nhất đi vào quần chúng, vượt qua khuôn khổ ôn hòa, đưa cuộc đấu tranh sang hình thức mới nào?
A. Phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng nhân dân

B. Phong trào đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

C. Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)

D. Phong trào Đông Kinh nghĩa thục (1907)

Câu 19. Đông Kinh nghĩa thục là một cuộc vận động yêu nước có nội dung chủ yếu là
A. Cuộc vận động văn hóa lớn, đưa đất nước thoát khỏi hủ tục lạc hậu

B. Cuộc cải cách kinh tế, đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu

C. Cải cách xã hội, đưa xã hội phát triển toàn diện

D. Cải cách văn hóa - xã hội, gắn liền với giáo dục lòng yêu nước, đấu tranh cho dân tộc thoát khỏi ách ngoại xâm

Câu 20. Nội dung nào sau đây thể hiện chủ trưong cứu nước của Phan Châu Trinh?
A. Dùng bạo lực để giành độc lập

B. Tiến hành khởi nghĩa vũ trang đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập một chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam

C. Dựa vào Nhật để đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập dân tộc

D. Biện pháp cải cách như nâng cao dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp đế đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, xem đó như là điều kiện tiên quyết để giành độc lập

Câu 21. Trong lĩnh vực kinh tế, Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ ở Quảng Nam chú ý đến việc gì?
A. Mở rộng buôn bán ở trong và ngoài nước

B. Chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa

C. Cổ động chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh

D. Khuyến khích nhân dân sản xuất kinh doanh và dịch vụ

Câu 22. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Phan Châu Trinh chú ý đến việc gì?
A. Áp dụng tiến bộ khoa học - kĩ thuật trong sản xuất, sử dụng đại trà các giống cây trồng mới cho năng suất cao

B. Xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật trong nông nghiệp như hệ thống thủy lợi, trại cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, các dịch vụ cung cấp phân bón, thức ăn

C. Vận động nông dân thành lập các hợp tác xã trong sản xuất như hợp tác xã chăn nuôi, hợp tác xã trông cây công nghiệp

D. Phát triển nghề làm vườn, thành lập "nông hội" chuyên việc san đồi trồng quế, hồ tiêu

Câu 23. Trong lĩnh vực giáo dục, cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì đã quan tâm đến việc gì?
A. Đưa Tứ thư, Ngũ kinh của nho học vào chương trình giảng dạy

B. Mở trường dạy học theo lối mới, dạy chữ Quốc ngữ, dạy các môn học mới

C. Thay đổi nội dung học tập, chú trọng đến các môn thuộc lĩnh vực khoa học - kĩ thuật

D. thành lập được rất nhiều trường học dạy theo phương pháp mới ở Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì

Câu 24. Phong trào chống thuế năm 1908 ở Trung Kì chịu ảnh hưởng của:
A. Hội Duy tân

B. Phong trào Đông du

C. cuộc vận động Duy tân

D. Đông Kinh nghĩa thục

Câu 25. Người chủ trương dùng bạo lực đánh đuổi giặc Pháp để giành độc lập là:
A. Phan Châu Trinh

B. Phan Bội Châu

C. Huỳnh Thúc Kháng

D. Lương Văn Can

Câu 26. Người tổ chức phong trào Đông du là:
A. Phan Châu Trinh

B. Lương Văn Can

C. Phan Bội Châu

D. Nguyễn Quyền

Câu 27. Tháng 5 - 1904, Phan Bội Châu cùng các đồng chí của ông thành lập Hội Duy tân tại:
A. Quảng Trị

B. Quảng Nam

C. Nghệ An

D. Hà Tĩnh

Câu 28. Phan Bội Châu thực hiện chủ trương giải phóng dân tộc bằng cách nào?
A. Mở cuộc vận động Duy tân đất nước

B. Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội

C. Kết họp đấu tranh chính trị với vũ trang

D. Dùng bạo lực để giành độc lập

Câu 29. Phan Bội Châu cùng các đồng chí của ông thành lập Hội Duy tân, nhằm?
A. Đánh đổ ngôi vua, đưa đất nước phát triển con đường tư bản chủ nghĩa

B. Đánh đuổi thực dân Pháp, đánh đổ phong kiến, thành lập chính thể cộng hòa

C. Mở cuộc vận động Duy tân làm cho đất nước phát triển cường thịnh để giành độc lập

D. Đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập một chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam

Câu 30. Tháng 5 -1904, tại Quảng Nam, ai cùng các đồng chí thành lập Hội Duy tân?
A. Phan Châu Trinh

B. Lương Văn Can

C. Phan Bội Châu

D. Huỳnh Thúc Kháng

Câu 31. Để chuẩn bị đánh đuổi giặc Pháp, Hội Duy tân tổ chức phong trào:
A. Duy tân

B. Đông du

C. Đông Kinh nghĩa thục

D. "Chấn hưng nội hóa"

Câu 32. Hội Duy tân tổ chức phong trào Đông du, đưa thanh niên sang học tập tại các trường của nước nào?
A. Trung Quốc

B. Nhật Bản

C. Liên Xô

D. Ô-xtrây-li-a

Câu 33. Tháng 8 - 1908, phong trào Đông du thất bại, bởi vì:
A. đã hết thời gian học tập ở Nhật, học sinh buộc phải trở về nước

B. phụ huynh học sinh yêu cầu phái đưa con em cứa họ trở về nước bởi vì những hành động truy sát của bọn tay sai thực dân Pháp

C. Phan Bội Châu nhận thấy việc làm này không còn tác dụng nữa nên đã đưa số học sinh từ Nhật trở về nước

D. Chính phủ Nhật Bản câu kết với thực dân Pháp ở Đông Dương, trục xuất số lưu học sinh Việt Nam, kể ca Phan Bội Châu

Câu 34. Tháng 5 - 1904, tại Quảng Nam, Phan Bội Châu cùng các đồng chí của ông thành lập:
A. Hội Việt Nam Quang phục Hội

B. Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội

C. Hội Duy tân

D. Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội

Câu 35. Tháng 5 - 1904, Phan Bội Châu cùng các đồng chí của ông thành lập Hội Duy tân, chủ trương đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập một chính thể gì?
A. Dân chủ tư sản ở Việt Nam

B. Cộng hòa ở Việt Nam

C. Quân chủ chuyên chế ở Việt Nam

D. Quân chủ lập hiến ở Việt Nam

Câu 36. Sau khi phong trào Đông du tan rã, Phan Bội Châu về đâu để tiếp tục hoạt động?
A. Về nước

B. Trung Quốc

C. Miến Điện

D. Triều Tiên

Câu 37. Tháng 6 - 1912, tại đâu Phan Bội Châu tập hợp những người cùng chí hướng còn ở nước ngoài và một số mới từ trong nước sang, tuyên bố giải tán Duy tân hội, thành lập Việt Nam Quang phục hội?
A. Vân Nam

B. Quảng Tây

C. Quảng Châu

D. Sơn Đông

Câu 38. Tháng 6 - 1912, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Phan Bội Châu tập hợp những người cùng chí hướng còn ở nước ngoài và một số mới từ trong nước sang, thành lập:
A. Hội Duy tân

B. Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội

C. Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội

D. Việt Nam Quang phục hội

Câu 39. Hội nào khẳng định tôn chỉ duy nhất là: "Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam"?
A. Việt Nam Quang phục hội

B. Hội Duy tân

C. Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội

D. Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội

Câu 40. Phan Bội Châu từ Thái Lan quay trở lại Trung Quốc, vì:
A. Trung Quốc không phải là thuộc địa của thực dân Pháp

B. Trung Quốc giáp biên giới với Việt Nam nên dễ dàng về nước hoạt động

C. ảnh hưởng tư tưởng các cuộc cải cách kinh tế-xã hội ở Trung Quốc

D. cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc nổ ra, triều đình Mãn Thanh bị lật đổ, Chính phủ Dân quốc được thành lập, thi hành hàng loạt chính sách dân chủ tiến bộ

Câu 41. Tháng 6 - 1912, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội nhằm mục đích gì?
A. Đào tạo đội ngũ cán bộ, thanh niên yêu nước, sau đó đưa về nước hoạt động

B. Đánh đuối giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập nền quân chủ lập hiến ở Việt Nam

C. Tập hợp các lực lượng chống Pháp của người Việt Nam đang hoạt động ở Trung Quốc

D. Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam

Câu 42. Để gây tiếng vang trong nước, thức tỉnh đồng bào, Việt Nam Quang phục hội đã cử người bí mật về nước để trừ khử những tên thực dân đầu sỏ, kể cả Toàn quyền:
A. Đờ Cuốc-xi

B. Ri-vi-e

C. An-be Xa-rô

D. Gác-ni-ê

Câu 43. Ngày 24 - 12 - 1913, Phan Bội Châu bị giới quân phiệt Trung Quốc bắt giam ở nhà tù:
A. Chiết Giang

B. Phúc Kiến

C. Quảng Đông

D. Quảng Tây

Câu 44. Để gây tiếng vang trong nước, thức tỉnh đồng bào, Việt Nam Quang phục hội đã:
A. mở các lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc)

B. tiến hành bạo động giành chính quyền ở nhiều tỉnh, thành Bắc Kì và Trung Kì

C. tập hợp lực lượng, xây dựng căn Hội ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước

D. cử người bí mật về nước để trừ khử những tên thực dân đầu sỏ, kể cả Toàn quyền An-be Xa-rô và những tay sai đắc lực của chúng

Câu 45. Một số kết quả đã đạt được trong buổi đầu hoạt động của Việt Nam Quang phục hội là?
A. Khơi dậy được tinh thần yêu nước của nhân dân ta

B. Khuấy động được dư luận trong và ngoài nước

C. Mở được nhiều lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc)

D. Tuyên truyền sâu rộng tư tưởng của Hội trong quần chúng nhân dân cả nước

Câu 46. Tháng 6 - 1912, tại Quảng Châu (Trung Quốc), ai đã tập hợp những người cùng chí hướng ở nước ngoài và một số mới từ trong nước sang, thành lập Việt Nam Quang phục hội?
A. Phan Châu Trinh

B. Phan Bội Châu

C. Lương Văn Can

D. Huỳnh Thúc Kháng

Câu 47. Phan Châu Trinh quê ở tỉnh:
A. Nghệ An

B. Hà Tĩnh

C. Quảng Trị

D. Quảng Nam

Câu 48. Từ năm 1906, Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ như Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Ngô Đức Kế mở cuộc vận động Duy tân ở:
A. Bắc Kì

B. Trung Kì

C. Nam Kì

D. Hà Nội

Câu 49. Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bằng cách nào?
A. Tiến hành khởi nghĩa từng phần

B. Dùng bạo lực để giành độc lập

C. Đấu tranh vũ trang kết hợp với chính trị

D. Biện pháp cải cách như nâng cao dân trí, dân quyền

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 26 C
Câu 2 C Câu 27 B
Câu 3 A Câu 28 D
Câu 4 B Câu 29 D
Câu 5 D Câu 30 C
Câu 6 A Câu 31 B
Câu 7 C Câu 32 B
Câu 8 D Câu 33 D
Câu 9 C Câu 34 C
Câu 10 C Câu 35 D
Câu 11 A Câu 36 B
Câu 12 B Câu 37 C
Câu 13 A Câu 38 D
Câu 14 B Câu 39 A
Câu 15 D Câu 40 D
Câu 16 C Câu 41 D
Câu 17 A Câu 42 C
Câu 18 C Câu 43 C
Câu 19 D Câu 44 D
Câu 20 D Câu 45 B
Câu 21 C Câu 46 B
Câu 22 D Câu 47 D
Câu 23 B Câu 48 B
Câu 24 C Câu 49 D
Câu 25 B

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok