TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 11 BÀI 24

Câu 1. "Nhiệm vụ chủ yếu của Đông Dương là cung cấp cho chính quốc đến mức tối đa nhân lực, vật lực và tài lực ..." là tuyên bố của
A. Chính phủ Pháp

B. Toàn quyền Đông Dương

C. Chính phủ tay sai ở Đông Dương

D. Chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương

Câu 2. Để phục vụ cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp ở Đông Dương đã thực hiện chính sách gì?A. Khuyến khích nhân dân ta tích cực sản xuất nông nghiệp để tăng nguồn lương thực
A. Khuyến khích nhân dân ta tích cực sản xuất nông nghiệp để tăng nguồn lương thực

B. Tăng cường đầu tư sản xuất công nghiệp

C. Tăng thuế để tăng nguồn thu ngân sách

D. Bắt nhân dân ta đóng nhiều thứ thuế, mua công trái, đưa lương thực, nông sản, kim loại sang Pháp

Câu 3. Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động mạnh nhất đến lĩnh vực nào?
A. Kinh tế

B. Văn hóa

C. Kinh tế - xã hội

D. Giáo dục

Câu 4. Nền công nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có vai trò như thế nào?
A. Phải gánh đỡ những tổn thất, thiếu hụt của chính quốc

B. Có vai trò chính trong việc bù đắp những tổn thất, thiếu hụt do chiến tranh của chính quốc

C. Cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của chiến tranh

D. Tránh sự phụ huộc vào nền công nghiệp chính quốc

Câu 5. Chiến tranh thế giới thứ nhất làm cho việc trao đổi hàng hóa giữa Pháp với Đông Dương thế nào?
A. Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương giảm

B. Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương tăng lên

C. Hàng hóa xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp giảm

D. Hàng hóa xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp tăng lên


 
Câu 6. Để giải quyết khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa Đông Dương và Pháp trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư bản Pháp đã đưa ra giải pháp gì?
A. Liên kết đầu tư kinh doanh

B. Nới lỏng độc quyền, cho tư bản người Việt được kinh doanh tương đối tự do

C. Khuyến khích đầu tư vốn vào các ngành sản xuất công nghiệp

D. Khuyến khích các nghề thủ công truyền thống phát triển

Câu 7. Nền nông nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự chuyển biến ra sao?
A. Chuyển từ độc canh cây lúa sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh

B. Chuyển hẳn sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh

C. Chuyển sang nền nông nghiệp chuyên canh hóa

D. Chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa

Câu 8. Yếu tố nào tác động đến tình hình xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam

B. Những biến động về kinh tế ở Việt Nam

C. Chính sách của Pháp và những biến động về kinh tế ở Việt Nam

D. Pháp là một bên tham chiến trong Chiến tranh thế giới thứ nhất

Câu 9. Nguyên nhân nào dẫn đến đời sống củ nông dân Việt Nam này càng bần cùng trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Pháp chuyển sang độc canh cây công nghiệp phục vụ chiến tranh

B. Không quan tâm phát triển nông nghiệp

C. Nạn bắt lính đưa sang chiến trường châu Âu, nạn chiếm đoạt ruộng đất, sưu cao thuế nặng

D. Hạn hán, lũ lụt diễn ra thường xuyên

Câu 10. Trong bối cảnh đó, tư sản Việt Nam làm gì để có địa vị chính trị nhất định?
A. Tăng cường đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

B. Đẩy mạnh buôn bán với tư bản Pháp

C. Lập cơ quan ngôn luận, bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong nước

D. Cử người tham gia bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương


 
Câu 11. Lực lượng chủ chốt của phong trào dân tộc trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Tư sản dân tộc

B. Tiểu tư sản

C. Công nhân

D. Công nhân và nông dân

Câu 12. Hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Đấu tranh chính trị

B. Đấu tranh kinh tế

C. Đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động

D. Bạo động vũ trang

Câu 13. Hình thức đấu tranh kinh tế của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Chống cúp phạt lương

B. Đòi tăng lương

C. Đòi giảm giờ làm

D. Chống làm việc quá 12 giờ trong ngày

Câu 14. Phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có ý nghĩa gì?
A. Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân

B. Thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức kỉ luật của giai cấp công nhân

C. Tiếp nối truyền thống yếu nước của dân tộc

D. Khẳng định vị trí, vai trò của công nhân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

Câu 15. Đối với các nhà yêu nước tiền bối, Nguyễn Tất Thành có thái độ như thế nào?
A. Khâm phục tinh thần yêu nước của họ

B. Không tán thành con đường cứu nước của họ

C. Khâm phục tinh thần yêu nước, nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ

D. Tán thành con đường cứu nước của họ

Câu 16. Trước những hạn chế của khuynh hướng cứu nước của các chí sĩ yêu nước đi trước, Nguyễn Tất Thành đã có quyết định gì?
A. Quyết định ra nước ngoài tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc

B. Tích cực tham gia các hoạt động yêu nước để tìm hiểu thêm

C. Sang Trung Quốc tìm hiểu và nhờ sự giúp đỡ

D. Sang Nga học tập và nhờ sự giúp đỡ

Câu 17. Bối cảnh lịch sử nào quyết định việc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?
A. Thực dân Pháp đặt xong ách thống trị trên đất nước Việt Nam

B. Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ

C. Các tư tưởng cứu nước mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản ảnh hưởng sâu rộng đến nước ta

D. Con đường cứu nước giải phóng dân tộc ở Việt Nam đang bế tắc, chưa có lối thoát

Câu 18. Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước?
A. Vì Pháp là kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta

B. Nơi đặt trụ sở của Quốc tế Cộng sản - tổ chức ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

C. Để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình

D. Nơi diễn ra các cuộc cách mạng tư sản nổi tiếng

Câu 19. Sự cướp bóc ráo riết của thực dân Pháp đã tác động mạnh mẽ đến tình hình:
A. kinh tế Việt Nam

B. văn hóa Việt Nam

C. giáo dục Việt Nam

D. kinh tế, xã hội Việt Nam

Câu 20. Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, công thương nghiệp và giao thông vận tái ở Việt Nam có điều kiện phát triển vì:
A. việc khai thác tài nguyên thiên nhiên không đem lại lợi nhuận

B. sự đấu tranh đòi tự kinh doanh của giới tư sản Việt Nam

C. Pháp tập trung vào việc xâm chiếm và khai thác các thuộc địa mới ở Bắc Phi

D. tư bản Pháp nới lỏng độc quyền, cho tư bản người Việt được kinh doanh tương đối tự do

Câu 21. Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, nền công nghiệp ở Đông Dương có vai trò như thế nào?
A. Giải quyết thất nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế Đông Dương phát triển nhanh vượt bậc

B. Thúc đẩy các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học - kĩ thuật cao phát triển

C. Phải gánh đỡ những tổn thất, thiếu hụt của chính quốc trong thời gian chiến tranh

D. Cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ chiến tranh thế giới

Câu 22. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã làm cho việc trao đổi hàng hóa giữa Pháp với Đông Dương diễn ra như thế nào?
A. Hàng hóa xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp giảm

B. Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương giảm

C. Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương tăng lên

D. Hàng hóa xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp tăng nhanh

Câu 23. Nền nông nghiệp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự chuyến biến như thế nào?
A. Chuyển từ nền nông nghiệp đa canh sang nền nông nghiệp chuyên môn hóa

B. Chuyển từ nền nông nghiệp cổ truyền sang nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại

C. Đưa phần lớn diện tích trồng cây lương thực, thực phẩm, cây ăn quả sang trồng các cây công nghiệp lâu năm mang lại hiệu quả kinh tế cao

D. Nền nông nghiệp từ chỗ độc canh cây lúa đã chuyển một phần sang trồng các loại cây công nghiệp phục vụ chiến tranh

Câu 24. Ở các tỉnh trung du Bắc Kì, có tới 251 ha đất trồng lúa chuyển sang trồng:
A. thầu dầu

B. lạc

C. đậu tây

D. bông

Câu 25. Công ti Bạch Thái Bưởi kinh doanh ngành
A. xe hơi

B. xay xát

C. thủy tinh

D. tàu biển

Câu 26. Phạm Văn Phi (Vinh) trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã lập ra công ty?
A. Tàu biến

B. In

C. Xay xát

D. Xe hơi

Câu 27. Yếu tố đã tác động mạnh đến tình hình xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là:
A. những biến động về kinh tế ở Việt Nam

B. chính sách về kinh tế, văn hóa, xã hội của Pháp ở Việt Nam

C. Pháp là một bên tham chiến trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất

D. chính sách của Pháp và những biến động về kinh tế ở Việt Nam

Câu 28. Đối tượng chính mà chính quyền thực dân Pháp bắt lính là ai?
A. Công nhân

B. Tiểu tư sản

C. Tư sản

D. Nông dân

Câu 29. Đời sống của nông dân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất ngày càng bần cùng là do đâu?
A. Hạn hán, lụt bão thường xuyên xảy ra vào các tháng trong năm

B. Chính quyền thực dân không quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp

C. Thực dân Pháp chuyển sang độc canh cây công nghiệp phục vụ chiến tranh

D. Nạn bắt lính đưa sang chiến trường châu Âu, nạn chiếm đoạt ruộng đất, sưu thuế ngày càng nặng

Câu 30. Đâu là lực lượng chủ chốt của phong trào dân tộc những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Địa chủ và nông dân

B. Công nhân và nông dân

C. Tư sản và công nhân

D. Tư sản và tiểu tư sản

Câu 31. Để có địa vị chính trị nhất định trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp tư sản Việt Nam đã làm gì?
A. Tăng cường buôn bán với giới tư sản Pháp

B. Đẩy mạnh việc sản xuất kinh doanh

C. Tiến cử người tham gia bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương

D. Lập cơ quan ngôn luận riêng nhằm bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong nước

Câu 32. Tháng 9 - 1914, hội viên Đỗ Chân Thiết đứng ra lập chi hội ở Vân Nam với phần đông là?
A. Tư sản và tiểu tư sản

B. Nông dân

C. Binh lính

D. Công nhân, viên chức hỏa xa

Câu 33. Ở Trung Kì, hoạt động đáng kể của Việt Nam Quang phục hội là tổ chức phá ngục nào vào ngày 28 - 9 - 1915?
A. Điện Biên (Điện Biên Phủ)

B. Ba Tơ (Quảng Ngãi)

C. Lao Bảo (Quảng Trị)

D. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk)

Câu 34. Sự kiện lịch sử diễn ra tháng 2 - 1916 trong phong trào công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. 22 công nhân mỏ bôxít Cao Bằng bỏ trốn

B. Khoảng 700 công nhân mỏ than Hà Tu đốt nhà một tên cai thầu nguợc đãi công nhân

C. Nhiều công nhân ở các mỏ than Phấn Mễ và Na Duơng tham gia khởi nghĩa Thái Nguyên

D. Nữ công nhân nhà máy sàng Kế Bào (Quảng Ninh) nghỉ việc 7 ngày chống cúp phạt lương

Câu 35. Nguvễn Ái Quốc có thái độ như thế nào đối với các nhà yêu nước Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh?
A. Khâm phục tinh thần yêu nước của họ

B. Không tán thành con đường cứu nước của họ

C. Khâm phục tinh thần yêu nước và tán thành con đường cứu nước của họ

D. Khâm phục tinh thần yêu nước, nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ

Câu 36. Hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là
A. Đấu tranh chính trị

B. Đấu tranh kinh tế

C. Đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động

D. Bạo động vũ trang

Câu 37. Phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phản ánh điều gì
A. Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân

B. Thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức kỉ luật của giai cấp công nhân

C. Là nguyên nhân thúc đẩy Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứ

D. Khẳng định vị trí, vai trò của công nhân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

Câu 38. Ngày 5-6-1911 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?
A. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

B. Việt Nam Quang phục hội được thành lập

C. Phong trào kháng thuế ở Trung Kì bùng nổ

D. Trường Đông Kinh nghĩa thục được thành lập

Câu 39. Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là quốc gia nào?
A. Pháp

B. Trung Quốc

C. Nhật Bản

D. Liên Xô

Câu 40. Vì sao năm 1911, Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước?
A. Thực dân Pháp đặt xong ách thống trị trên đất nước Việt Nam

B. Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta phát triển mạnh m

C. Tư tưởng cứu nước mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản ảnh hưởng sâu rộng đến nước ta

D. Yêu cầu tìm kiếm một con đường cứu nước mới cho dân tộc

Câu 41. Đâu không phải nguyên nhân Nguyễn Tất Thành chọn Pháp làm điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước?
A. Muốn đánh đuổi kẻ thù phải hiểu rõ kẻ thù đó

B. Nơi đặt trụ sở của Quốc tế Cộng sản - tổ chức ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộ

C. Để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình

D. Tìm hiểu xem điều gì ẩn sau "tự do- bình đẳng- bác ái"

Câu 42. Trong hành trình tìm đường cứu nước, nhận thức đầu tiên của Nguyễn Tất Thành rút ra được là
A. Cần phải đoàn kết các lực lượng dân tộc để đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược

B. Ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị áp bức bóc lột dã ma

C. Cần phải đoàn kết với các dân tộc bị áp bức để đấu tranh giành độc lập

D. Cần phải đoàn kết với nhân dân Pháp trong cuộc đấu tranh giành độc lập

Câu 43. Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong giai đoạn 1911-1918 có ý nghĩa như thế nào?
A. Là cơ sở tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười N

B. Làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng của những sĩ phu tiến b

C. Tuyên truyền và khích lệ tinh thần yêu nước của Việt kiều ở Pháp

D. Là cơ sở quan trọng để Người đến được với chủ nghĩa Mác- Lênin, xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc

Câu 44. Điểm khác biệt giữa hướng đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc so với Phan Bội Châu là
A. đi sang phương Tây tìm đường cứu nước

B. đi sang châu Mĩ tìm đường cứu nước

C. đi sang châu Phi tìm đường cứu nước

D. đi sang phương Đông tìm đường cứu nước

Câu 45. Cách thức tìm kiếm con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có điểm gì tiến bộ so với các bậc tiền bối?
A. Trải qua quá trình lao động để tiếp thu chân lý

B. Khảo sát trên một phạm vi rộng

C. Khảo sát trên phạm vi rộng và lao động thực thế để tiếp cận chân lý

D. Học hỏi kinh nghiệm từ các nước tiên tiến

Câu 46. "Đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau" là nhận xét của Nguyễn Tất Thành về hoạt động yêu nước của ai
A. Phan Bội Châu

B. Phan Châu Trinh

C. Huỳnh Thúc Kháng

D. Lương Văn Can

Câu 47. Yếu tố nào giữ vai trò quyết định đến việc tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành?
A. Do mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai

B. Phong trào cách mạng thế giới diễn ra mạnh mẽ cổ vũ cách mạng Việt Nam

C. Do tinh thần yêu nước thương dân, ý chí đánh đuổi giặc Pháp của Nguyễn Tất Thành

D. Những hoạt động yêu nước của các vị tiền bối diễn ra sôi nổi nhưng đều thất bại

Câu 48. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911 đến năm 1918 đóng vai trò như thế nào trong việc xác định con đường cứu nước đúng đắn của dân tộc Việt Nam?
A. Là định hướng cơ bản

B. Chỉ là một trong nhiều nhân tố

C. Đây là giai đoạn quyết định

D. Là cơ sở quan trọng

Câu 49. Ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng nào ra đi tìm đường cứu nước?
A. Hải Phòng

B. Hội An

C. Nhà Rồng

D. Cam Ranh

Câu 50. Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là nước:
A. Trung Quốc

B. Nhật Bản

C. Liên Xô

D. Pháp

Câu 51. Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là quốc gia nào?
A. Pháp

B. Trung Quốc

C. Nhật Bản

D. Liên Xô

Câu 52. Trong hành trình tìm đường cứu nước, nhận thức đầu tiên của Nguyễn Tất Thành, khác với các nhà yêu nước đi trước là
A. Cần phải đoàn kết các lực lượng dân tộc để đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược

B. Ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị áp bức bóc lột dã man

C. Cần phải đoàn kết với các dân tộc bị áp bức để đấu tranh giành độc lập

D. Cần phải đoàn kết với nhân dân Pháp trong cuộc đấu tranh giành độc lập

Câu 53. Những hoạt động yêu nước đầu tiên của Nguyễn Tất Thành ở Pháp có tác dụng gì?
A. Là cơ sở tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga

B. Làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng của Người

C. Tuyên truyền và khích lệ tinh thần yếu nước của Việt kiều ở Pháp

D. Là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 28 D
Câu 2 D Câu 29 D
Câu 3 C Câu 30 B
Câu 4 B Câu 31 D
Câu 5 A Câu 32 D
Câu 6 B Câu 33 C
Câu 7 A Câu 34 D
Câu 8 C Câu 35 D
Câu 9 C Câu 36 C
Câu 10 C Câu 37 B
Câu 11 D Câu 38 A
Câu 12 C Câu 39 A
Câu 13 A Câu 40 D
Câu 14 B Câu 41 B
Câu 15 C Câu 42 B
Câu 16 A Câu 43 D
Câu 17 D Câu 44 A
Câu 18 C Câu 45 C
Câu 19 D Câu 46 A
Câu 20 D Câu 47 C
Câu 21 C Câu 48 D
Câu 22 B Câu 49 C
Câu 23 D Câu 50 D
Câu 24 C Câu 51 A
Câu 25 D Câu 52 B
Câu 26 D Câu 53 D
Câu 27 D

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok