TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 11 BÀI 3: TRUNG QUỐC

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 11 BÀI 3: TRUNG QUỐC

Câu 1. Từ thế kỉ XVIII, nhất là sang thế kỉ XIX, Trung Quốc đứng trước nguy cơ trở thành
A. “sân sau” của các nước đế quốc

B. “ván bài” trao đổi giữa các nước đế quốc

C. “quân cờ” cho các nước đế quốc điều khiển

D. “miếng mồi” cho các nước đế quốc phân chia, xâu xé

Câu 2. Yếu tố nào giúp các nước đế quốc xâu xé được Trung Quốc?
A. Phong trào bãi công của công nhân lan rộng khắp cả nước

B. Thái độ thỏa hiệp của giai cấp tư sản

C. Thái độ thỏa hiệp của triều đình Mãn Thanh

D. Phong trào nông dân chống phong kiến bùng nổ

Câu 3. Với hiệp ước Nam Kinh, Trung Quốc đã trở thành một nước
A. Nửa thuộc địa, nửa phong kiến

B. Thuộc địa, nửa phong kiến

C. Phong kiến quân phiệt

D. Phong kiến độc lập

Câu 4. Phong trào đấu tranh chống thực dân, phong kiến của nhân dân Trung Quốc bắt đầu từ
A. Đầu thế kỉ XIX

B. Giữa thế kỉ XIX

C. Cuối thế kỉ XIX

D. Đầu thế kỉ XX

Câu 5. Chiến tranh thuốc phiện năm 1840 – 1842 là cuộc chiến tranh giữa
A. Pháp và Trung Quốc

B. Anh và Trung Quốc

C. Anh và Pháp

D. Đức và Trung Quốc


 
Câu 6. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc là
A. Trần Thắng

B. Ngô Quảng

C. Hồng Tú Toàn

D. Chu Nguyên Chương

Câu 7. Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc nổ ra tại
A. Kim Điền (Quảng Tây)

B. Dương Tử (Quảng Đông)

C. Mãn Châu (vùng Đông Bắc)

D. Nam Kinh (Quảng Đông)

Câu 8. Kết quả lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc là
A. Xây dựng được chính quyền Trung ương Thiên Kinh (Nam Kinh)

B. Buộc các nước đế quốc phải thu hẹp vùng chiếm đóng

C. Xóa bỏ sự tồn tại của chế độ phong kiến

D. Mở rộng căn cứ khởi nghĩa ra khắp cả nước

Câu 9. Chính sách tiến bộ nhất của chính quyền Trung ương Thiên Kinh (Nam Kinh) là
A. Thực hiện chính sách bình quân ruộng đất, bình quyền nam nữ

B. Xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp địa chủ phong kiến

C. Xóa bỏ mọi loại thuế khóa cho nhân dân

D. Thực hiện các quyền ự do dân chủ

Câu 10. Người khởi xướng cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là
A. Hồng Tú Toàn và Lương Khải Siêu

B. Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu

C. Từ Hi Thái hậu và Khang Hữu Vi

D. Khang Hữu Vi và Tôn Trung Sơn


 
Câu 11. Mục đích chính của cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là
A. Khẳng định vai trò quan lại, sĩ phu tiến bộ

B. Đưa Trung Quốc phát triển thành một cường quốc ở Châu Á

C. Thực hiện những cải cách tiến bộ để cải thiện đời sống nhân dân

D. Đưa Trung Quốc phát triển, thoát khỏi tình trạng bị các nước đế quốc xâu xé

Câu 12. Vị vua nào đã ủng hộ cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc
A. Khang Hi

B. Càn Long

C. Quang Tự

D. Vĩnh Khang

Câu 13. Cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc phát triển chủ yếu trong lực lượng nào?
A. Đông đảo nhân dân

B. Tầng lớp công nhân vừa mới ra đời

C. Giai cấp địa chủ phong kiến

D. Tầng lớp quan lại, sĩ phu có tư tưởng tiên tiến

Câu 14. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thất bại nhanh chóng của cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là
A. Không dựa vào lực lượng nhân dân

B. Chưa được chuẩn bị kĩ về mọi mặt

C. Những người lãnh đạo chưa có nhiều kinh nghiệm

D. Sự chống đối, đàn áp của phái thủ cựu do Từ Hi Thái hậu đứng đầu

Câu 15. Phong trào Nghĩa Hòa đoàn bùng nổ đầu tiên tại
A. Sơn Đông

B. Trực Lệ

C. Sơn Tây

D. Vân Nam

Câu 16. Phong trào Nghĩa Hòa đoàn nhằm mục tiêu
A. tấn công các sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh

B. tấn công trụ sở của chính quyền phong kiến Mãn Thanh

C. tấn công tô giới của các nước đế quốc tại Trung Quốc

D. đánh đuổi đế quốc khỏi đất nước Trung Quốc

Câu 17. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến hất bại của phong trào Nghĩa Hòa đoàn là
A. Bị liên quân 8 nước đế quốc đàn áp

B. Không nhận được sự ủng hộ của nhân dân

C. Thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ khí

D. Triều đình Mãn Thanh bắt tay với các nước đế quốc cùng đàn áp

Câu 18. Nội dung chính của Điều ước Tân Sửu (1901) là thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ khí
A. Trả lại cho nhà Thanh một số vùng đất và các nước đế quốc được phép chiếm đóng Bắc Kinh

B. Nhà Thanh phải trả tiền bồi thường chiến tranh và buộc phải để cho các nước chiếm đóng Bắc Kinh

C. Nhà Thanh phải trả tiền bồi thường chiến tranh và cắt đất cho các nước đế quốc thiết lập các vùng tô giới

D. Nhà Thanh phải trả tiền bồi thường chiến tranh và mở cửa tự do cho người nước ngoài vào Trung Quốc buôn bán

Câu 19. Điều ước Tân Sửu (1901) đánh dấu
A. Trung Quốc bị biến thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến

B. Các nước đế quốc đã chia sẻ xong “cái bánh ngọt” Trung Quốc

C. Triều đình Mãn Thanh đầu hàng hoàn toàn, nhà nước phong kiến Trung Quốc sụp đổ

D. Trung Quốc trở hành thuộc địa của các nước đế quốc phương Tây

Câu 20. Đầu thế kỉ XX, phong trào cách mạng ở Trung Quốc phát triển theo khuynh hướng nào?
A. Vô sản

B. Phong kiến

C. Tự do dân chủ

D. Dân chủ tư sản

Câu 21. Lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc những năm đầu thế kỉ XX là
A. Tôn Trung Sơn

B. Hồng Tú Toàn

C. Khang Hữu Vi

D. Lương Khải Siêu

Câu 22. Chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Trung Quốc là
A. Trung Quốc Đồng minh hội

B. Trung Quốc Quang phục hội

C. Trung Quốc Nghĩa đoàn hội

D. Trung Quốc Liên minh hội

Câu 23. Trung Quốc Đồng minh hội là tổ chức của
A. Giai cấp vô sản Trung Quốc

B. Giai cấp nông dân Trung Quốc

C. Giai cấp tư sản dân tộc Trung Quốc

D. Liên minh giữa tư sản và vô sản Trung Quốc

Câu 24. Cương lĩnh chính trị của Trung Quốc Đồng minh hội là
A. Học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn

B. Học thuyết Tam dân của Khang Hữu Vi

C. Học thuyết Tam dân của Lương Khải Siêu

D. Học thuyết Tam dân của Từ Hi Thái hậu

Câu 25. Lực lượng tham gia Trung Quốc Đồng minh hội là
A. Công nhân, trí thức tư sản, địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh

B. Nông dân, trí thức tư sản,địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh

C. Trí thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh, đại biểu công nông

D. Công nhân, nông dân, trí thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh

Câu 26. Để trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc, chính quyền Mãn Thanh đã làm gì?
A. Ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”

B. Quyết định thực hiện công nghiệp hóa đất nước

C. Trao quyền kinh doanh đường sắt cho công ti nước ngoài

D. Xây dựng mạng lưới đường sắt đến các thành phố lớn ở Trung Quốc

Câu 27. Ý nào không thể hiện đúng mục tiêu hoạt động của tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội?
A. Đánh đổ Mãn Thanh

B. Tấn công tô giới của các nước đế quốc tại Trung Quốc

C. Khôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc

D. Thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất cho dân cày

Câu 28. Cuộc khởi nghĩa do Trung Quốc Đồng minh hội phát động diễn ra đầu tiên ở đâu?
A. Bắc Kinh

B. Vũ Hán

C. Vũ Xương

D. Nam Kinh

Câu 29. Trung Quốc Đồng minh hội chủ trương đưa cách mạng Trung Quốc phá triển theo con đường nào?
A. Đấu tranh bạo động

B. Cách mạng vô sản

C. Đấu tranh ôn hòa

D. Dân chủ tư sản

Câu 30. Thành quả lớn nhất của cuộc Cách mạng Tân Hợi do Trung Quốc Đồng minh hội lãnh đạo là
A. Đem lại ruộng đất cho nông dân nghèo

B. Thành lập Trung Hoa Dân quốc

C. Công nhận quyền bình đẳng và quyền tự do cho mọi công dân

D. Buộc các nước đế quốc phải xóa bỏ hiệp ước bất bình đẳng đã kí

Câu 31. Ý nào không phải là ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911)?
A. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

B. Chấm dứt sự thống trị của các nước đế quốc ở Trung Quốc

C. Tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á

D. Lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ phong kiến ở Trung Quốc

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 17 C
Câu 2 C Câu 18 B
Câu 3 A Câu 19 A
Câu 4 B Câu 20 D
Câu 5 B Câu 21 A
Câu 6 C Câu 22 A
Câu 7 A Câu 23 C
Câu 8 A Câu 24 A
Câu 9 A Câu 25 C
Câu 10 B Câu 26 A
Câu 11 D Câu 27 B
Câu 12 C Câu 28 C
Câu 13 D Câu 29 D
Câu 14 A Câu 30 B
Câu 15 A Câu 31 B
Câu 16 A

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok