TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 11 BÀI 7


Câu 1. Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX?
A. Sự giao lưu của các nền văn hóa

B. Sự xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn

C. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ

D. Những biến động của lịch sử từ đầu thời cận đại đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Câu 2. Văn học, nghệ thuật, tư tưởng vào buổi đầu thời cận đại có vai trò quan trọng trong việc
A. Khẳng định những giá trị truyền thống

B. Làm cầu nối để mở rộng giao lưu văn hóa

C. Tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm, tư tưởng của giai cấp tư sản

D. Định hướng cho sự phát triển của các quốc gia

Câu 3. Nhiều nhà văn, nhà thơ lớn đã xuất hiện ở Pháp vào thế kỉ
A. XVI

B. XVII

C. XVIII

D. XIX

Câu 4. Chọn ý đúng nhất để hoàn thiện đoạn tư liệu về các nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của nước Pháp buổi đầu thời cận đại:
"Coóc nây (1606 - 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền........................... cổ điển Pháp. Laphôngten (1621 - 1695) là nhà ngụ ngôn và........................ cổ điển Pháp. Môlie (1622- 1673) là tác giả nổi tiếng của nền...................... cổ điển Pháp..."

A. Chính kịch...bi kịch...hài kịch

B. Bi kịch...nhà văn...hài kịch

C. Bi kịch...nhà văn...chính kịch

D. Bi kịch... nhà thơ...hài kịch

Câu 5. Béttôven là nhà soạn nhạc thiên tài người
A. Anh

B. Đức

C. Pháp

D. Áo


 
Câu 6. Người có cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng của thế giới là
A. Traicốpxki (1840- 1893)

B. Béttôven (1770 - 1827)

C. Mooda (1756 - 1791)

D. Bach (1685 - 1750)

Câu 7. Rembran là họa sĩ đồ họa nổi tiếng thế giới ở thế kỉ
A. XVI

B. XVII

C. XVIII

D. XIX

Câu 8. Rembran là người nước nào?
A. Anh

B. Hà Lan

C. Pháp

D. Áo

Câu 9. Trào lưu Triết học Ánh sáng xuất hiện ở thế kỉ
A. XV - XVI

B. XVI - XVII

C. XVII - XVIII

D. XVIII - XIX

Câu 10. Được xem như "Những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp năm 1789 thắng lợi" là
A. Các nhà Khai sáng ở thế kỉ XVII - XVIII

B. Các nhà triết học cổ điển ở thế kỉ XVII - XVIII

C. Các nhà văn, nhà thơ cổ điển ở thế kỉ XVII - XVIII

D. Các nhà soạn nhạc kịch cổ điển ở thế kỉ XVII - XVIII


 
Câu 11. Hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật, các nhà văn, nhà thơ đều thực hiện nhiệm vụ
A. Phản ánh khá đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội

B. Phản ánh đời sống của nhân dân lao động

C. Đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột

D. Bảo vệ những người nghèo khổ

Câu 12. Hãy sắp xếp tên tác giả cho phù hợp với tên các tác phẩm sau:
- Những người khốn khổ
- Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoayơ
- Chiến tranh và hòa bình
A. Víchto Huygô, Mác Tuên, Lép Tônxtôi

B. Lép Tônxtôi, Mác Tuên, Víchto Huygô

C. Víchto Huygô, Lép Tônxtôi, , Mác Tuên

D. Mác Tuên, Víchto Huygô, Lép Tônxtôi

Câu 13. Thơ Dâng là tác phẩm văn học của quốc gia nào?
A. Trung Quốc

B. Nhật Bản

C. Hàn Quốc

D. Ấn Độ

Câu 14. Thơ Dâng là tác phẩm văn học đạt giải Nôben năm 1913 vì
A. Thể hiện rõ tinh thần dân tộc và tinh thần nhân đạo sâu sắc

B. Thể hiện rõ tình yêu hòa bình và tinh thần nhân đạo sâu sắc

C. Thể hiện rõ lòng yêu nước, đấu tranh vì nền hòa bình của nhân loại

D. Thể hiện rõ long yêu nước, yêu hòa bình và tinh thần nhân đạo sâu sắc

Câu 15. "Nhật kí người điên" và "AQ chính truyện" là các tác phẩm của nhà văn Trung Quốc nổi tiếng nào?
A. Tào Đình

B. Cố Mạn

C. Mạc Ngôn

D. Lỗ Tấn

Câu 16. "Tác phẩm Đừng động vào tôi" của nhà thơ Hôxê Ridan đã phản ánh
A. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Xingapo

B. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Malaixia

C. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Philíppin

D. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Inđônêxia

Câu 17. Hôxê Mácti là nhà văn nổi tiếng của
A. Mĩ

B. Cuba

C. Mêhicô

D. Vênêxuêla

Câu 18. Công trình nghệ thuật kiến trúc đặc sắc được hoàn thành vào năm 1708 là
A. Điện Cremlin (Nga)

B. Thành Rôma (Italia)

C. Cung điện Vécxai (Pháp)

D. Cung điện Buốckinham (Anh)

Câu 19. Nơi tụ hội nhiều nhà văn hóa lớn của thế giới cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là
A. Pari (Pháp)

B. Luân Đôn (Anh)

C. Xanh pêtécbua (Nga)

D. Mađơrít (Tây Ban Nha)

Câu 20. Nhà văn lớn của Mĩ vào thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là:
A. Lép Tôn-xtôi

B. Mác Tuên

C. An-đéc-xen

D. Vích-to Huy-gô

Câu 21. Mác Tuên là nhà văn lớn của Mĩ vào:
A. thế kỉ XVI - đầu thế kỉ XVII

B. thế kỉ XVII - đầu thế kỉ XVIII

C. thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX

D. thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Câu 22. Tác phẩm nổi tiếng của Mác Tuên (1835 - 1910) - nhà văn Mĩ là:
A. Chiến tranh và Hòa bình, Những người I-nô-xăng đi du lịch

B. Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay-ơ, Đừng động vào tôi

C. Những người khốn khổ, Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay-ơ

D. Những người I-nô-xăng đi du lịch, Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay-ơ

Câu 23. Ra-bin-đra-nát Ta-go là nhà văn hóa lớn của nước:
A. Phi-líp-pin

B. Ấn Độ

C. Pháp

D. Nga

Câu 24. Nhà văn hóa lớn của Ấn Độ là:
A. Mác Tuên

B. Vích-to Huy-gô

C. Ra-bin-đra-nát Ta-go

D. Lép Tôn-xtôi

Câu 25. Người đã để lại 52 tập thơ, 42 vở kịch, 12 cuốn tiểu thuyết, nhiều truyện ngắn, luận văn, bút kí, ca khúc và tranh vẽ là:
A. Lỗ Tấn

B. Lép Tôn-xtôi

C. Vích-to Huy-gô

D. Ra-bin-đra-nát Ta-go

Câu 26. Tác giả của tập Thơ Dâng đoạt giải Nôben năm 1913 là:
A. Ra-bin-đra-nát Ta-go

B. Lép Tôn-xtôi

C. Mác Tuên

D. Vích-to Huy-gô

Câu 27. Nhật kí đầu tiên, AQ chính truyện là các tác phẩm lớn của nhà văn nào?
A. Lép Tôn-xtôi

B. Vích-to Huy-gô

C. Lỗ Tấn

D. Mác Tuên

Câu 28. Buổi đầu thời cận đại, có vai trò quan trọng trong việc tấn công vào thành trì chế độ phong kiến và hình thành quan điểm, tư tưởng của con người tư sản không phải là:
A. văn học

B. nghệ thuật

C. tư tưởng

D. tôn giáo

Câu 29. Văn học, nghệ thuật, tư tưởng vào buổi đầu thời cận đại có vai trò quan trọng trong việc
A. định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia

B. khẳng định những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc

C. thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia, dân tộc

D. tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm, tư tưởng của con người tư sản

Câu 30. Ở phương Tây, trong thế kỉ XVII đã xuất hiện các nhà văn, nhà thơ lớn, tiêu biểu là ở nước:
A. Đức

B. I-ta-li-a

C. Pháp

D. Anh

Câu 31. Đại biểu xuất sắc cho nền bi kịch cổ điển Pháp thế kỉ XVII là:
A. La Phông-ten

B. Mô-li-e

C. Bét-tô-ven

D. Coóc-nây

Câu 32. Coóc-nây (1606 - 1684) là:
A. nhà ngụ ngôn và nhà văn cổ điển Pháp

B. nhà soạn nhạc thiên tài người Pháp

C. đại biểu xuất sắc cho nền bi kịch cổ điển Pháp

D. tác giả nổi tiếng của nền hài kịch cổ điển Pháp

Câu 33. Nhà ngụ ngôn và nhà văn cổ điển Pháp là:
A. Mô-li-e

B. Coóc-nây

C. La Phông-ten

D. Bét-tô-ven

Câu 34. La Phông-ten (1621 - 1695) là:
A. đại biểu xuất sắc cho nền bi kịch cổ điển Pháp

B. tác giả nổi tiếng của nền hài kịch cổ điển Pháp

C. nhà soạn nhạc thiên tài người Pháp

D. nhà ngụ ngôn và nhà văn cổ điển Pháp

Câu 35. Tác giả nổi tiếng của nền hài kịch cổ điển Pháp là:
A. Bét-tô-ven

B. La Phông-ten

C. Coóc-nây

D. Mô-li-e

Câu 36. Mô-li-e (1622 - 1673) là:
A. nhà ngụ ngôn và nhà văn cổ điển Pháp

B. nhà soạn nhạc thiên tài người Pháp

C. tác gia nổi tiếng của nền hài kịch cổ điển Pháp

D. đại biểu xuất sắc cho nền bi kịch cổ điển Pháp

Câu 37. Bét-tô-ven là nhà soạn nhạc thiên tài người nước:
A. Pháp

B. Áo

C. Đức

D. Hà Lan

Câu 38. Người có những cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng là:
A. Trai-cốp-xki (1840 - 1893)

B. Lép Tôn-xtôi (1828 - 1910)

C. Mô-da (1756 - 1791)

D. Bét-tô-ven (1770 - 1827)

Câu 39. Mô-da (1756 - 1791) là:
A. nhà soạn nhạc thiên tài người Đức

B. nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo

C. nhà họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan

D. tác gia nổi tiếng của nền hài kịch cổ điển Pháp

Câu 40. Rem-bran (1606 - 1669) là họa sĩ, nhà đồ họa nổi tiếng thế kỉ :
A. XVI

B. XVII

C. XVIII

D. XIX

Câu 41. Rem-bran (1606 - 1669) là họa sĩ, nhà đồ họa nổi tiếng người nước:
A. Pháp

B. Đức

C. Hà Lan

D. Anh

Câu 42. Trào lưu Triết học Ánh sáng xuất hiện ở thế kỉ:
A. XV - XVI

B. XVI - XVII

C. XVII - XVIII

D. XVIII - XIX

Câu 43. Được xem như "những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp 1789 thắng lợi" là?
A. Các nhà triết học cổ điển thế kỉ XVII - XVIII

B. Các nhà Khai sáng thế kỉ XVII - XVIII

C. Các nhà văn, nhà thơ cổ điển thế kỉ XVII - XVIII

D. Các nhà soạn nhạc, kịch cổ điển thế kỉ XVII - XVIII

Câu 44. Nhiều nhà văn, nhà thơ, những người hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật đã
A. phản ánh đời sống của nhân dân lao động

B. đấu tranh bền bỉ chống lại ách áp bức, bóc lột

C. ra sức bảo vệ những người nghèo khổ

D. phản ánh khá đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội

Câu 45. Nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà viết kịch Pháp thế kỉ XIX là:
A. Coóc-nây

B. Mô-li-e

C. Vích-to Huy-gô

D. La Phông-ten

Câu 46. Vích-to Huy-gô (1802 - 1885) là:
A. nhà văn lớn của Mĩ vào thế kỉ XIX

B. nhà văn nổi tiếng người Nga

C. nhà họa sĩ, đồ họa nổi tiếng người Hà Lan

D. nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà viết kịch Pháp

Câu 47. Tác phẩm Những người khốn khổ là tiếu thuyết đặc biệt xuất sắc của
A. Ra-bin-đra-nát Ta-go

B. Mác Tuên

C. Vích-to Huy-gô

D. Lép Tôn-xtôi

Câu 48. Nhà văn Nga, nổi tiếng với các tác phẩm: Chiến tranh và Hòa bình, An-na Ka-rê-ni-na, Phục sinh là:
A. Pu-skin

B. Lép Tôn-xtôi

C. Mác Tuên

D. Vích-to Huy-gô

Câu 49. Lép Tôn-xtôi (1828 - 1910) là nhà văn nước:
A. Mĩ

B. Pháp

C. Nga

D. Đức

Câu 50. Tác phẩm nổi tiếng của Lép Tôn-xtôi (1828 - 1910) không phải là:
A. Chiến tranh và Hòa bình

B. Phục sinh

C. Những người khốn khổ

D. An-na Ka-rê-ni-na

Câu 51. Các tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi (1828 - 1910) là:
A. Chiến tranh và Hòa bình, Phục sinh, Đừng động vào tôi

B. Chiến tranh và Hòa bình, An-na Ka-rê-ni-na, Phục sinh

C. Chiến tranh và Hòa bình, Những người khốn khổ, An-na Ka-rê-ni-na

D. Chiến tranh và Hòa bình, Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay-ơ, Phục sinh

Câu 52. Tác phẩm đặc biệt xuất sắc của Vích-to Huy-gô là tiểu thuyết:
A. Chiến tranh và Hòa bình

B. Những người khốn khổ

C. Đừng động vào tôi

D. Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay-ơ

Câu 53. Lê-nin đã đánh giá các tác phẩm của ai như "tấm gương phản chiếu cách mạng Nga"?
A. Vích-to Huy-gô

B. Mác Tuên

C. Lép Tôn-xtôi

D. Ra-bin-đra-nát Ta-go

Câu 54. Mác Tuên (1835 - 1910) là nhà văn lớn của nước:
A. Pháp

B. Nga

C. Mĩ

D. Cu-ba

Câu 55. Coóc-nây (1606 - 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền văn học nào?
A. Nền hài kịch Pháp

B. Nền bi kịch cổ điển Pháp

C. Truyện ngụ ngôn Pháp

D. Tiểu thuyết Pháp

Câu 56. Nhà thơ nổi tiếng ở Pháp thế kỉ XVII là ai?
A. Mô-li-e

B. Pu-skin.

C. Ban-dắc.

D. La Phông ten.

Câu 57. Bản giao hưởng số 3, số 5, số 9 là tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc nào thời kì cận đại?
A. Mô-da (Người Áo)

B. Bét-tô-ven (Người Áo)

C. Mô-da (Người Đức)

D. Bét-tô-ven (Người Đức)

Câu 58. Nhà soạn nhạc thiên tài người Đức, các sáng tác của ông thấm đượm tinh thần dân chủ, cách mạng. Ông là ai?
A. Bét-tô-ven

B. Mô-da

C. La Phông-ten

D. Mô-li-e

Câu 59. Các tác phẩm của Mô-li-e tập trung đi sâu phản ánh chủ đề gì?
A. Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên của nước Pháp

B. Lòng yêu quê hương, đất nước sâu sắc của tác giả

C. Khát vọng công bằng, cuộc sống tốt đẹp của con người

D. Phê phán chế độ phong kiến Pháp

Câu 60. Đâu là nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo thời cận đại?
A. Mô-da

B. Bet-tô-ven

C. Trai-xcốp-ki

D. Sô-panh

Câu 61. Họa sĩ người Hà Lan danh tiếng với nghệ thuật vẽ tranh chân dung, tranh phong cảnh thế kỉ XVII là
A. Van Gốc

B. Phu-gia-ta.

C. Pi-cát-xô

D. Rem - bran.

Câu 62. Ai là người đứng đầu nhóm Bách khoa toàn thư trong lĩnh vực tư tưởng thời kì cận đại?
A. Mê-li-ê

B. Rút-xô

C. Vôn-te

D. Đi-đơ-rô

Câu 63. Đâu là cuộc đấu tranh đầu tiên trên lĩnh vực tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại tư tưởng bảo thủ của giáo hội Thiên chúa?
A. Phong trào văn hóa Phục hưng

B. Cải cách tôn giáo

C. Trào lưu triết học ánh sáng

D. Chủ nghĩa xã hội không tưởng

Câu 64. Những tư tưởng mới của các nhà Triết học Ánh sáng Pháp ở thế kỉ XVII - XVIII có tác động như thế nào sự phát triển của lịch sử nước Pháp?
A. Những nhà cách mạng triệt để trong cuộc đấu tranh chống thế lực phong kiến

B. Là những người đi trước dọn đường cho Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 thắng lợi

C. Tư tưởng của họ để sáng lập ra triết học duy vật biện chứng

D. Lớp người đại diện cho những tư tưởng tiến bộ nhất ở châu Âu lúc bấy giờ

Câu 65. Trào lưu tư tưởng nào có vai trò quan trọng đối với sự thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?
A. Triết học ánh sáng.

B. Chủ nghĩa xã hội không tưởng.

C. Triết học cổ điển Đức.

D. Kinh tế chính trị cổ điển Anh.

Câu 66. Những thành tựu văn hóa buổi đầu thời cận đại có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của lịch sử nhân loại?
A. Tấn công vào xã hội tư bản, bênh vực cho nhân dân lao động

B. Tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến, hình thành quan điểm tư tưởng của con người tư sản

C. Tấn công vào xã hội tư bản, hình thành quan điểm của giai cấp phong kiến

D. Lật đổ chế độ phong kiến, hình thành hệ thống tư tưởng tiến bộ

Câu 67. Trong buổi đầu thời cận đại, lĩnh vực nào có vai trò quan trọng, tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến?
A. Văn học, nghệ thuật, tư tưởng

B. Nghệ thuật, âm nhạc, hội họa

C. Tư tưởng, tôn giáo, văn học

D. Nghệ thuật, âm nhạc, văn học

Câu 68. Tại sao những thành tựu văn hóa buổi đầu thời cận đại lại phát triển mạnh ở châu Âu?
A. Do tác động của cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến của giai cấp tư sản

B. Do sự áp của chế độ phong kiến ở châu Âu với các tầng lớp nhân dân quá nặng nề

C. Do sự suy yếu của giáo hội phong kiến châu Âu

D. Do sự phục hưng của văn minh Hi- La

Câu 69. Bài thơ "Con cáo và chùm nho" là sáng tác của ai?
A. La phông- ten

B. Coóc- nây

C. Mô-li-e

D. Xéc-van-téc

Câu 70. Ở Việt Nam có nhà bác học nào nổi tiếng trong thế kỉ XVIII?
A. Lê Hữu Trác

B. Nguyễn Trường Tộ

C. Lê Quý Đôn

D. Lê Văn Hưu

Câu 71. "Phong trào bắt đầu thời thế kỷ 18 ở châu Âu, coi việc tuyên truyền, phổ biến các tư tưởng tiến bộ, nâng cao các chuẩn mực đạo đức và tri thức khoa học (chứ không phải tôn giáo, điều giáo điều có sẵn) là những phương tiện quan trọng để biến đổi cuộc sống xã hội, con người, làm cho nhân loại tiến bộ".
Đoạn văn trên nói về phong trào nào xuất hiện và phát triển ở châu Âu vào thế kỉ XVIII?
A. Phong trào khai sáng

B. Phong trào cải cách văn hóa

C. Phong trào Thơ mới

D. Phong trào nghệ thuật

Câu 72. Hô-xê Ri-dan là nhà văn, nhà thơ lớn của nước:
A. Cu-ba

B. Ấn Độ

C. Mĩ

D. Phi-líp-pin

Câu 73. Tác phẩm tiêu biểu của Hô-xê Ri-dan là:
A. Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay-ơ

B. Những người khốn khổ

C. Đừng động vào tôi

D. Chiến tranh và Hòa bình

Câu 74. Đừng động vào tôi là tác phẩm tiêu biểu của:
A. Lỗ Tấn

B. Mác Tuên

C. Hô-xê Ri-dan

D. Vích-to Huy-gô

Câu 75. Tác phẩm Đừng động vào tôi của Hô-xê Ri-dan đã miêu tả cuộc kháng chiến giành độc lập của nhân dân:
A. Trung Quốc

B. Ấn Độ

C. Cu-ba

D. Phi-líp-pin

Câu 76. Nhà văn, nhà thơ lớn nào sau đây là của Phi-líp-pin với tác phẩm tiêu biểu Đừng động vào tôi?
A. Vích-to Huy-gô

B. Hô-xê Ri-dan

C. Mác Tuên

D. Hô-xê Mác-ti

Câu 77. Hô-xê Mác-ti là nhà văn nổi tiếng của nước:
A. Phi-líp-pin

B. Mĩ

C. Ấn Độ

D. Cu-ba

Câu 78. Công trình nghệ thuật kiến trúc đặc sắc được hoàn thành vào năm 1708 là:
A. Cung điện Cremlin (Nga)

B. Đền Pác-tê-nông (Hi Lạp)

C. Lăng Ta-giơ Ma-han (Ấn Độ)

D. Cung điện Vécxai (Pháp)

Câu 79. Nơi đã tụ họp nhiều nhà văn hóa lớn của thế giới cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là:
A. Ma-đrit (Tây Ban Nha)

B. Luân Đôn (Anh)

C. Pa-ri (Pháp)

D. Xanh Pê-téc-bua (Nga)

Câu 80. Một trong những điển hình của nền âm nhạc hiện thực thời bây giờ (thế kỉ XIX) là:
A. Bét-tô-ven

B. Mô-da

C. Lép Tôn-xtôi

D. Trai-cốp-xki

Câu 81. Vở ôpêra Con đầm pích, các vở balê Hồ thiên nga, Người đẹp ngủ trong rừng,... là các tác phẩm nổi tiếng của:
A. Vích-to Huy-gô

B. Trai-cốp-xki

C. Lép Tôn-xtôi

D. Bét-tô-ven

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 42 C
Câu 2 C Câu 43 B
Câu 3 B Câu 44 D
Câu 4 B Câu 45 C
Câu 5 B Câu 46 D
Câu 6 C Câu 47 C
Câu 7 B Câu 48 B
Câu 8 B Câu 49 C
Câu 9 C Câu 50 C
Câu 10 A Câu 51 B
Câu 11 A Câu 52 B
Câu 12 A Câu 53 C
Câu 13 D Câu 54 C
Câu 14 D Câu 55 B
Câu 15 D Câu 56 D
Câu 16 C Câu 57 D
Câu 17 A Câu 58 A
Câu 18 C Câu 59 C
Câu 19 A Câu 60 A
Câu 20 B Câu 61 D
Câu 21 D Câu 62 D
Câu 22 D Câu 63 A
Câu 23 B Câu 64 B
Câu 24 C Câu 65 A
Câu 25 D Câu 66 B
Câu 26 A Câu 67 A
Câu 27 C Câu 68 A
Câu 28 D Câu 69 A
Câu 29 D Câu 70 C
Câu 30 C Câu 71 A
Câu 31 D Câu 72 D
Câu 32 C Câu 73 C
Câu 33 C Câu 74 D
Câu 34 D Câu 75 D
Câu 35 D Câu 76 B
Câu 36 C Câu 77 D
Câu 37 C Câu 78 D
Câu 38 C Câu 79 C
Câu 39 B Câu 80 D
Câu 40 B Câu 81 B
Câu 41 C

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok