TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 11 BÀI 8


Câu 1. Cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức chiến tranh giành độc lập là
A. Cách mạng Anh thế kỉ XVII

B. Cải cách nông nô ở Nga ( 1860 - 1861)

C. Cách mạng Mĩ cuối thế kỉ XVIII

D. Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII

Câu 2. Cuộc cách mạng tư sản dưới sự lãnh đạo của liên minh giữa tư sản với quý tộc mới là
A. Cách mạng Anh thế kỉ XVII

B. Cải cách nông nô ở Nga (1860 - 1861)

C. Cách mạng Mĩ cuối thế kỉ XVIII

D. Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII

Câu 3. Cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức cuộc vận động thống nhất đất nước là
A. Cách mạng Nga 1905 - 1907

B. Cách mạng Mĩ cuối thế kỉ XVIII

C. Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII

D. Cách mạng Đức, Italia cuối thế kỉ XIX

Câu 4. Cuộc cách mạng tư sản nào được coi là "Đại cách mạng"?
A. Cách mạng Nga 1905 - 1907

B. Cách mạng Mĩ cuối thế kỉ XVII

C. Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII

D. Cách mạng Đức, Italia cuối thế kỉ XIX

Câu 5. Mục tiêu chung của các cuộc cách mạng tư sản là
A. Tấn công vào giai cấp địa chủ phong kiến, giành quyền lợi cho giai cấp tư sản

B. Lật đổ giai cấp địa chủ phong kiến, giành quyền lợi cho giai cấp nông dân và nhân dân lao động

C. Đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến, thiết lập chính quyền nhà nước của giai cấp tư sản và nông dân

D. Giải quyết mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời với lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa


 
Câu 6. Chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền vào thời gian nào?
A. Giữa thế kỉ XIX

B. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

C. Những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

D. Đầu thế kỉ XX

Câu 7. Một điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của các nước tư bản khi chuyển sang giai đoạn độc quyền là
A. Xuất khẩu tư bản ra nước ngoài

B. Thành lập nhiều tổ chức độc quyền xuyên quốc gia

C. Hợp tác với các nước, các khu vực trên thế giới

D. Đẩy mạnh các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa

Câu 8. Mâu thuẫn sâu sắc giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản đã dẫn đến cuộc đấu tranh của
A. Công nhân chống ách áp bức bóc lột, đòi cải thiện đời sống

B. Vô sản chống tư sản

C. Công nhân và nông dân chống tư sản

D. Các tầng lớp nhân dân chống tư sản

Câu 9. Cơ sở dẫn tới sự ra đời của học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học là
A. Lí luận của chủ nghĩa Mác

B. Vai trò to lớn của Mác và Ăngghen

C. Thực tiến phong trào đấu tranh của công nhân

D. Sự phát triển phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản

Câu 10. Người sáng lập học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học là
A. Mác và Lênin

B. Mác và Ăngghen

C. Ăngghen và Lênin

D. Ăngghen và Đimitơrốp


 
Câu 11. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời vào năm
A. 1846

B. 1848

C. 1887

D. 1889

Câu 12. Để giải quyết những mâu thuẫn xung quanh vấn đề thuộc địa, các nước đế quốc đã
A. Tấn công nước Nga

B. Tiến hành cải cách kinh tế, chính trị

C. Đàn áp các phong trào đấu tranh của nhân dân trong nước

D. Gây ra cuộc chiến tranh thế giới để chia lại thị trường, thuộc địa

Câu 13. Đây là câu văn nổi tiếng của nhà văn nào: "Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi"?
A. Lỗ Tấn

B. Ban-dắc

C. Ra-bin-đra-nát Ta-go

D. Vích-to Huy-gô

Câu 14. Nội dung phản ánh trong các tác phẩm của Mác Tuên thời kì cận đại là
A. Ca ngợi phẩm chất của người Nga.

B. Lòng khát khao độc lập.

C. Ý chí kiêu hùng của con người.

D. Miêu tả chân thực cuộc sống xã hội Mĩ.

Câu 15. Văn học phương Đông thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX chủ yếu phản ánh vấn đề gì?
A. Quan điểm và khát vọng của giai cấp tư sản.

B. Quan điểm và tư tưởng của giai cấp công nhân.

C. Cuộc sống của nhân dân trong chế độ tư bản chủ nghĩa.

D. Cuộc sống của nhân dân dưới ách thực dân phong kiến.

Câu 16. Cung điện Véc-xai là thành tựu nổi tiếng của văn hóa thế giới thời kì cận đại trên lĩnh vục nào?
A. Văn học

B. Điêu khắc

C. Kiến trúc

D. Hội họa

Câu 17. Các tác phẩm của tác gia nào được Lê-nin đánh giá như "tấm gương phản chiếu cách mạng Nga"?
A. Sê-khốp

B. Pu-skin

C. Lép Tôn-xtôi

D. Trai-cốp-xki

Câu 18. "Nhật kí người điên" và "AQ chính truyện" là các tác phẩm của nhà văn Trung Quốc nổi tiếng nào?
A. Chu Đôn Di

B. Đỗ Phủ

C. Hứa Quảng Bình

D. Lỗ Tấn

Câu 19. Nơi tụ hội nhiều nhà văn hóa lớn của thế giới cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là
A. Pari (Pháp)

B. Luân Đôn (Anh)

C. Xanh pêtécbua (Nga)

D. Mađơrít (Tây Ban Nha)

Câu 20. Những nhà thơ, nhà văn tiêu biểu của phương Đông thời kì cận đại bao gồm
A. Lỗ Tấn, Hô-xe Ri-dan, Ra-bin-đra-nát Ta-go.

B. Mác Tuên, Hô-xe Ri-dan, Ra-bin-đra-nát Ta-go.

C. Lỗ Tấn, Hô-xe Ri-dan, Vích-to Huy -go.

D. Mác Tuên, Hô-xe Ri-dan, Ban-dắc.

Câu 21. Chủ đề chính trong tác phẩm "Đừng động vào tôi" của nhà thơ Hôxê Ridan là
A. Phản ánh cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Xingapo

B. Phản ánh cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Malaixia

C. Phản ánh cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Philíppin

D. Phản ánh cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Inđônêxia

Câu 22. Hô-xê Mác-ti là nhà văn
A. Tiêu biểu cho tình tần đấu tranh, niềm tin vào thắng lợi của đấu tranh cho độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

B. Nhà văn lớn người Phi-lip-pin với tác phẩm tiêu biểu "Đừng động vào tôi".

C. Tố cáo kẻ thù xâm lược và miêu tả cuộc kháng chiến giành độc lập của nhân dân Phi-lip-pin.

D. Là nhà văn cách mạng nổi tiếng Trung Quốc.

Câu 23. Tác phẩm "Những người khốn khổ" của Vích-to Huy-gô đã đi sâu khai thác đề tài gì trong đời sống xã hội?
A. Phản ảnh hiện thực của xã hội Pháp.

B. Lòng yêu thương vô hạn đối với những con người đau khổ, mong tìm những giải pháp đem lại hạnh phúc cho họ.

C. Chống lại trật tự của chế độ phong kiến Nga hoàng.

D. Ca ngợi phẩm chất của người dân Nga trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu 24. Hai tác phẩm là "Nhà thờ Đức Bà Pa-ri" và "Những người khốn khổ" của tác giả nào thời kì cận đại?
A. Ban-dắc.

B. Vích-to Huy-gô.

C. Lép Tôn- xtôi.

D. Mác-xim Goóc-ki.

Câu 25. Các tác phẩm "Con đầm pích", "Hồ Thiên Nga", "Người đẹp ngủ trong rừng" là của tác giả nổi tiếng nào thời kì cận đại?
A. Hô-xê Mác-ti.

B. Hô-xe Ri-dan.

C. Trai-cốp-xki.

D. Pi-cát-xô.

Câu 26. Một trong những nhân vật điển hình của nền âm nhạc thế giới thời kì cận đại là
A. Trai-cốp-xki.

B. Hô-xe Ri-dan.

C. Hô-xê Mác-ti.

D. Pi-cát-xô.

Câu 27. Tác gia văn học duy nhất của phương Đông thời Cận đại đã đoạn giải Nôbel là ai?
A. Tago

B. Lỗ Tấn

C. Murakami

D. Nguyễn Du

Câu 28. Một trong những hành động cụ thể thể hiện chủ nghĩa nhân đạo của Vích-to Huy -gô là
A. cứu vớt con người bằng trái tim.

B. kêu gọi người giàu giúp đỡ người nghèo.

C. dùng tình thương để cứu thế gian.

D. dùng sự nhẫn nại để thoát khổ.

Câu 29. Văn học phương Đông từ đầu thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX mang đặc điểm nổi bật nào sau đây?
A. Thể hiện quan điểm và khát vọng của giai cấp tư sản

B. Thể hiện quan điểm và tư tưởng của giai cấp công nhân

C. Phản ánh cuộc sống của nhân dân trong chế độ tư bản chủ nghĩa

D. Phản ánh cuộc sống của nhân dân dưới ách thống trị của thực dân phong kiến

Câu 30. Tình hình văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX chịu sự chi phối mạnh mẽ của yếu tố nào?
A. Sự giao lưu của các nền văn hóa

B. Sự xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn

C. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ

D. Những biến động của lịch sử từ đầu thời cận đại đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Câu 31. Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX, văn học phương Tây không chịu ảnh hưởng bởi nhân tố nào?
A. Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc

B. Đời sống nhân dân lao động khổ cực

C. Giai cấp tư sản năm quyền thống trị và mở rộng việc xâm chiếm, đô hộ các nước thuộc địa

D. Chế độ phong kiến áp bức bóc lột nhân dân được phản ánh trong văn học

Câu 32. Nhiệm vụ chủ yếu của các nhà văn, nhà thơ hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật là gì?
A. Phản ánh khá đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội

B. Đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột

C. Phản ánh đời sống của nhân dân lao động

D. Bảo vệ những người nghèo khổ

Câu 33. Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX văn học ở các nước phương Đông có đặc điểm gì khác biệt so với văn học ở các nước phương Tây?
A. Xuất hiện nhiều tác giả lớn

B. Có nhiều tác phẩm kinh điển, phản ánh toàn cảnh bức tranh xã hội đương thời

C. Lên án chế độ phong kiến

D. Phản ánh cuộc sống của nhân dân, dưới ách thực dân phong kiến, tinh thần quật khởi giành độc lập, tự do

Câu 34. Ý nào sau đâu không phải là một trong những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới cận đại?
A. Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

B. Sự ra đời và phát triển của phong trào công nhân quốc tế

C. Sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân

D. Cuộc đấu tranh giữa hệ thống tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

Câu 35. Ý nào sau đây là một trong những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới cận đại?
A. Sự hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu

B. Sự xâm lược thuộc địa của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân

C. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

D. Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 36. Từ cuối thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã có chuyển biến gì?
A. Chủ nghĩa tư bản trở thành một hệ thống bao trùm thế giới

B. Chủ nghĩa tư bản đạt được sự tăng trưởng cao về kinh tế

C. Chủ nghĩa tư bản tiến lên giai đoạn chủ nghĩa đế quốc

D. Cách mạng công nghiệp bắt đầu được tiến hành ở khắp các nước tư bản

Câu 37. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản đã dẫn đến?
A. Phong trào công nhân ngày càng mạnh, phát triển từ "tự phát" đến "tự giác".

B. Chiến tranh thế giới thứ nhất

C. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ

D. Các cuộc cách mạng tư sản bùng nổ.

Câu 38. Mục tiêu chung của các cuộc cách mạng tư sản là
A. Lật đổ nền thống trị của giai cấp phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền

B. Thiết lập chế độ Tư bản chủ nghĩa trên toàn thế giới

C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

D. Vô sản hóa một bộ phận giai cấp nông dân

Câu 39. Nguyên nhân sâu xa, chung nhất dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là gì?
A. Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với các thế lực phong kiến phản động.

B. Những chính sách kìm hãm phát triển kinh tế của chính phủ Anh.

C. Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba với hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc.

D. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với quan hệ phong kiến ngày càng sâu sắc.

Câu 40. Đâu là cách giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với nhau ở đầu thế kỉ XX?
A. Sự phát triển của phong trào công nhân

B. Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc

C. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

D. Sự cạnh tranh giữa các tập đoàn tư bản độc quyền

Câu 41. Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân chống lại giới chủ là
A. Đập phá máy móc

B. Bãi công

C. Thành lập các tổ chức công đoàn

D. Khởi nghĩa vũ trang

Câu 42. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX phát triển từ hình thức:
A. đập phá máy móc đến vũ trang có tự vệ

B. đập phá máy móc đến mít tinh, biểu tình

C. mít tinh, biểu tình đến khởi nghĩa vũ trang

D. mít tinh, biểu tình, đưa kiến nghị đến đấu tranh chính trị

Câu 43. Mâu thuẫn chủ yếu trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa thời kì cận đại là
A. Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc

B. Mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản

C. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến

D. Mâu thuẫn giữa các chủ tư bản với nhau

Câu 44. Đâu không phải là mâu thuẫn cơ bản tồn tại trong thời đại đế quốc chủ nghĩa từ cuối thế kỉ XIX- đến đầu thế kỉ XX?
A. Mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản

B. Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc

C. Mâu thuẫn giữa đế quốc với thuộc địa

D. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội

Câu 45. Tiền đề kinh tế dẫn đến "sự thức tỉnh của châu Á" trong phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông đầu thế kỉ XX?
A. Sự xuất hiện của giai cấp tư sản dân tộc

B. Sự du nhập của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

C. Sự du nhập của tư tưởng dân chủ tư sản

D. Sự phát triển của bộ phận sĩ phu tư sản hóa

Câu 46. Vì sao có thể khẳng định: Chủ nghĩa thực dân phương Tây xâm lược các nước phương Đông ở nửa sau thế kỉ XIX là hành động tất yếu?
A. Do sự giàu có về tài nguyên của các nước phương Đông

B. Do sự khủng hoảng của chế độ phong kiến ở phương Đông

C. Do nhu cầu về nguồn nguyên liệu, nhân công, thuộc địa khi tiến lên chủ nghĩa đế quốc

D. Do phương Đông có thị trường tiêu thụ rộng lớn, nhân công giá rẻ

Câu 47. Cuộc cách mạng nào được Lê-nin ví như "cái chổi khổng lồ quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến châu Âu"?
A. Cách mạng tư sản Hà Lan

B. Cách mạng tư sản Pháp

C. Cách mạng tư sản Anh

D. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức

Câu 48. Họa sĩ danh tiếng với nghệ thuật vẽ tranh phong cảnh cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là
A. Van Gốc (Hà Lan).

B. Phu-gia-ta (Nhật Bản).

C. Pi-cát-xô (Tây Ban Nha).

D. Lê-vi-tan (Nga).

Câu 49. Tác phẩm nổi tiếng thế giới nào của nhà văn Vích-to Huy-gô đã được chuyển thể thành phim và nhạc kịch?
A. Những người khốn khổ.

B. Những cuộc phiêu lưu.

C. Chiến tranh và hòa bình.

D. Nhà thờ đức bà Paris.

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 26 A
Câu 2 A Câu 27 A
Câu 3 D Câu 28 B
Câu 4 C Câu 29 D
Câu 5 D Câu 30 D
Câu 6 C Câu 31 D
Câu 7 D Câu 32 A
Câu 8 B Câu 33 D
Câu 9 D Câu 34 D
Câu 10 B Câu 35 B
Câu 11 B Câu 36 C
Câu 12 D Câu 37 A
Câu 13 A Câu 38 C
Câu 14 D Câu 39 D
Câu 15 D Câu 40 C
Câu 16 C Câu 41 A
Câu 17 C Câu 42 B
Câu 18 D Câu 43 B
Câu 19 A Câu 44 D
Câu 20 A Câu 45 A
Câu 21 C Câu 46 C
Câu 22 A Câu 47 B
Câu 23 B Câu 48 D
Câu 24 B Câu 49 A
Câu 25 C

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok