TRẮC NGHIỆM SỬ 12- BÀI 13 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930


Câu 1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời điểm nào ?
A. 2/1925.

B. 6/1925.

C. 8/ 1925.

D. 6/1926.

Câu 2. Phong trào vô sản hoá do tổ chức nào phát động ?
A. Việt Nam Cách mạng đảng.

B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

C. Việt Nam Quốc dân đảng.

D. Tân Việt Cách mạng đảng.

Câu 3. Tài liệu trình bày vấn đề cơ bản, cốt lõi của lý luận giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản của Nguyễn Ái Quốc được in năm 1927 là:
A. Bản án chế độ thực dân Pháp.

B. Đường Kách mệnh.

C. Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt.

D. Báo Người cùng khổ.

Câu 4. Tác dụng của phong trào vô sản hoá:
A. Nâng cao tính tự giác trong phong trào quần chúng.

B. Thúc đẩy quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

C. Rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 5. Địa bàn hoạt động chủ yếu của tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng là ở:
A. Bắc Kì.

B. Trung Kì .

C. Nam Kì.

D. Cả nước.


 
Câu 6. Tháng 7/1925, Nguyễn Ái Quốc cùng những người yêu nước Inđônêxia, Triều Tiên ...... đã thành lập :
A. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.

B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

C. Hội Liên hợp các dân tộc bị áp bức Á Đông.

D. Cộng sản đoàn.

Câu 7. Phong trào công nhân trong giai đoạn 1926 - 1929 có điểm nào khác so với giai đoạn 1919- 1925 ?
A. Số lượng các cuộc bãi công không nhiều, nhưng quy mô lớn, tính chất quyết liệt.

B. Các cuộc đấu tranh đã mang tính chất chính trị rõ nét, bắt đầu có sự liên kết thành một phong trào chung.

C. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng cộng sản, phong trào công nhân đã thu được nhiều thắng lợi quan trọng.

D. Tất cả các ý trên

Câu 8. Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân trong giai đoạn 1926 - 1929 ?
A. Giai cấp công nhân Việt Nam đã được nâng cao về giác ngộ chính trị.

B. Vai trò tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh của Hội viên Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

C. Những ảnh hưởng của tình hình thế giới, nhất là cách mạng Trung Quốc có ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào công nhân Việt Nam.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 9. Năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã có bao nhiêu hội viên ?
A. 75.

B. 300.

C. 1200.

D. 1700.

Câu 10. Thành phần hội viên của Tân Việt Cách mạng đảng ?
A. Tư sản dân tộc.

B. Trung nông, tiểu tư sản.

C. Tư sản mại bản.

D. Trí thức nhỏ, thanh niên tiểu tư sản yêu nước.


 
Câu 11. Địa bàn hoạt động chủ yếu của Tân Việt cách mạng Đảng ?
A. Cả nước.

B. Bắc kỳ.

C. Nam kỳ.

D. Trung kỳ.

Câu 12. Địa bàn hoạt động chủ yếu của Việt Nam Quốc dân đảng?
A. Bắc kì.

B. Trung Kì.

C. Nam Kì.

D. Cả nước.

Câu 13. Việt Nam Quốc dân đảng là chính đảng đại diện cho giai cấp nào ?
A. Tư sản mại bản.

B. Trí thức tiểu tư sản.

C. Tư sản dân tộc.

D. Địa chủ vừa và nhô.

Câu 14. Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương dựa vào lực lượng nào để tiến hành cách mạng ?
A. Tiểu tư sản yêu nước.

B. Binh lính người Việt Nam trong Quân đội Pháp.

C. Công nhân và nhân dân lao động thành thị.

D. Nông dân và thị dân nghèo.

Câu 15. Việt Nam Quốc dân đảng quyết định khởi nghĩa sau vụ Bazanh, điều này chứng tỏ điều gì ?
A. Các lãnh tụ của Quốc dân đảng không nhận thức đầy đủ tình hình khó khăn của cách mạng.

B. Công tác chuẩn bị khởi nghĩa đã được tiến hành đầy đủ, chu đáo.

C. Sự bế tắc của tổ chức Đảng trong tình hình mới.

D. Quốc dân đảng đã phát triển vững mạnh, đủ sức tập hợp quần chúng nổi dậy làm cách mạng.

Câu 16. Câu nói : Âu là chết đi để trở thành tấm gương chợ người sau nối bước. Không thành công thì cũng thành nhân'' là của ai ?
A. Phó Đức Chính.

B. Nguyễn Thái Học.

C. Phạm Tuấn Tài.

D. Nguyễn Khắc Nhu.

Câu 17. Một trong những điểm khác biệt của Việt Nam Quốc dân đảng và Việt Nam Cách mạng Thanh niên là:
A. Ngay khi mới thành lập Việt Nam Quốc dân đàng đã có cương lĩnh chính trị rõ ràng.

B. Khi mới thành lập Việt Nam Quốc dân đảng đã khẳng định con đường cách mạng dân chủ tư sản.

C. Khi mới thành lập Việt Nam Quốc dân đảng đã xác định dựa vào quần chúng nhân dân để tiến hành cách mạng bạo lực.

D. Đảng chưa hình thành được hệ thống tổ chức từ trung ương đến cơ sở trên cả nước.

Câu 18. Thất bại của khởi nghĩa Yên Bái và sự tan rã của Việt Nam Quốc dân đảng đã khẳng định điều gì ?
A. Sự non yếu về chính trị của giai cấp tư sán Việt Nam.

B. Phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chù tư sản không đáp ứng được yêu cầu khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc.

C. Kết thúc vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng trong phong trào giải phóng dân tộc.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 19. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?
A. Báo Búa liềm.

B. Báo Thanh niên.

C. Báo Tranh đấu.

D. Báo Hồn cách mạng.

Câu 20. Đêm mồng 9, rạng sáng ngày 10/2/1930, Việt Nam Quốc dân đảng phát động khởi nghĩa ở đâu ?
A. Sơn Tây.

B. Yên Bái.

C. Hưng Hoá.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 21. Chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở đâu, có bao nhiêu đảng viên ?
A. Nhà số 5D phố Hàm Long (Hà Nội), 6 đảng viên.

B. Nhà số 48 phố Hàng Ngang (Hà Nội), 7 đảng viên.

C. Nhà số 312 phố Khâm Thiên (Hà Nội), 8 đảng viên.

D. Nhà số 5D phố Hàm Long (Hà Nội), 7 đảng viên.

Câu 22. Trong năm 1929, tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã phân liệt và hình thành mấy tổ chức đảng cộng sản ?
A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 23. Báo Đỏ là cơ quan ngôn luận của Đảng nào ?
A. Việt Nam Quốc dân đảng.

B. An Nam Cộng sản đảng.

C. Đông Dương Cộng sản đảng.

D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Câu 24. Vì sao đoàn đại biểu Bắc Kì đã bỏ Đại hội của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Hương Cảng?
A. Vì bất đổng với Đại hội về xác định mục tiêu của cách mang Việt Nam.

B. Vì bất đồng với Đại hội về việc xác định con đường phát triển của cách mạng Việt Nam.

C. Vì bất đồng với Đại hội về vấn đề thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam.

D. Vì bất đồng với Đại hội về nhận thức lực lượng cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Câu 25. Từ năm 1925 - 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã tiến hành mấy kì Đại hội ?
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 26. Báo Búa Liềm là cơ quan ngôn luận của tổ chức Đảng nào ?
A. An Nam Cộng sản đảng.

B. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

C. Đông Dương Cộng sản đảng.

D. Việt Nam Quốc dân đảng.

Câu 27. Ai trong số sau không nằm trong số các đảng viên của chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ?
A. Đỗ Ngọc Du.

B. Nguyễn Đức Cảnh.

C. Ngô Gia Tự.

D. Lê Hữu Cảnh.

Câu 28. Sự ra đời của 3 tổ chức Cộng sản ở Việt Nam năm 1929 đã khẳng định điều gì ?
A. Hệ tư tưởng cộng sản đã giành được ưu thế trong phong trào dân tộc Việt Nam.

B. Những điều kiện để thành lập Đảng Cộng sản đã hoàn toàn chín muồi trên phạm vi cả nước.

C. Sự trưởng thành vượt bậc của giai cấp công nhân Việt Nam.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 29. Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập trên cơ sở nào ?
A. Một bộ phận tích cực trong tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng.

B. Một bộ phận đảng viên tiên tiến của An Nam Cộng sản đảng.

C. Một bộ phận tiên tiến ở Nam kỳ và Trung Quốc của Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

D. Một bộ phận tiên tiến của Tân Việt Cách mạng đảng.

Câu 30. Thành phần chủ yếu của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trong thời kì đầu mới thành lập?
A. Công nhân.

B. Nông dân.

C. Tư sản dân tộc.

D. Trí thức tiểu tư sản.

Câu 31. Ý nghĩa của Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam (1930) là:
A. Hội nghị mang tầm vóc là một đại hội thành lập Đảng.

B. Hội nghị đánh dấu sự thống nhất 3 tổ chức cộng sản đã hoàn thành trên thực tế.

C. Hội nghị khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam đã trường thành, hoàn toàn đủ năng lực lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 32. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam đã trở thành tự giác hoàn toàn ?
A. Thành lập Công hội.

B. Đấu tranh của công nhân Ba Son.

C. Phong trào vô sản hóa.

D. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập.

Câu 33. Ba tổ chức cộng sản đã hoàn thành việc hợp nhất trên thực tế khi nào ?
A. 7/2/1930.

B. 15/2/1930.

C. 20/2/1930.

D. 24/2/1930.

Câu 34. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm có những văn kiện nào ?
A. Luận cương, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt, Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đàng.

B. Chính cương vắn tắt, Điều lệ vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Lời kêu gọi quốc dân.

C. Luận cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ, Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng.

D. Chính cương vắt tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt, Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng.

Câu 35. Ai là người nằm trong Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam ?
A. Nguyễn Đức Cảnh.

B. Trịnh Đình Cửu.

C. Đỗ Ngọc Du.

D. Châu Văn Liêm.

Câu 36. Ngày 3/2 chính thức trở thành ngày kỉ niệm thành lập Đảng từ khi nào ?
A. 1935.

B. 1945.

C. 1954.

D. 1960.

Câu 37. Sau khi 3 tổ chức cộng sản ra đời năm 1929, tình hình cách mạng Việt Nam như thế nào ?
A. Đứng trước nguy cơ chia rẽ về tổ chức, lực lượng.

B. Cuộc đấu tranh để lựa chọn con đường cách mạng tư sản hay vô sản tiếp diễn phức tạp hơn trước.

C. Quần chúng hoang mang, dao động, không tin tưởng vào cách mạng vô sản.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 38. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là gì ?
A. Đánh đổ đế quốc Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập.

B. Đánh đổ vua quan phong kiến, tư sản phản cách mạng.

C. Thành lập chính phủ công nông binh chính phủ công nông, quân độc công nông, tiến hành cách mạng thổ địa.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 39. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2/1930 đã chấm dứt tình trạng gì của cách mạng Việt Nam ?
A. Khủng hoảng giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

B. Khủng hoảng đường lối cách mạng Việt Nam.

C. Cuộc đấu tranh để lựa chọn một trong hai con đường : cách mạng tư sản hay vô sản.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 40. Vừa về tới Quảng Châu (Trung Quốc) và trước khi thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức chính trị nào?
A. Hội Liên hiệp thuộc địa.

B. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.

C. Việt Nam Nghĩa đoàn.

D. Cộng sản đoàn.

Câu 41. Hãy nêu rõ thành phần và địa bàn hoạt động của Tân Việt cách mạng Đảng?
A. Công nhân và nông dân, hoạt động ở Trung kỳ.

B. Tư sản dân tộc, công nhân, hoạt động ở Bắc Kì.

C. Trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản, hoạt động ở Trung Kì.

D. Tất cả các giai cấp và tầng lớp, hoạt động ở Nam Kì.

Câu 42. Tân Việt Cách mạng Đảng đã phân hoá như thế nào dưới tác động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên?
A. Một số đảng viên tiên tiến chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng.

B. Một số tiên tiến còn lại tích cực chuẩn bị tiến tới thành lập một chính đảng kiểu mới theo chù nghĩa Mác - Lênin.

C. Một số gia nhập vào Việt Nam Quốc dân đảng.

D. Câu A và B đúng.

Câu 43. Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập vào năm nào? Địa bàn hoạt động chính ở đâu?
A. 25 - 12 - 1925, địa bàn hoạt động chủ yêu ở Bắc Kì.

B. 25 - 12 - 1926, địa bàn hoạt dộng chủ yếu ở Trung Kì.

C. 25 - 12 - 1927, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Bắc Kì.

D. 25 - 12 - 1927, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Trung Kì.

Câu 44. Việt Nam Quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào?
A. Dân chủ vô sản.

B. Dân chủ tư sản.

C. Dân chủ tiểu tư sản.

D. Dân chủ vô sản và tư sản.

Câu 45. Mục tiêu của Việt Nam Quốc dân đảng là gì?
A. Đánh đuổi thực dân Pháp, xoá bỏ ngôi vua.

B. Đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền.

C. Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

D. Đánh đổ ngôi vua, đánh đuổi giặc Pháp, lập nên nước Việt Nam độc lập.

Câu 46. Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân đảng nổ ra đêm 9-2 1930 ở Yên Bái, sau đó nổ ra ở các tỉnh nào?
A. Ở Phú Thọ, Hải Dương, Hà Tĩnh.

B. Ở Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La.

C. Ở Vĩnh Yên, Phúc Yên, Yên Thế.

D. Ở Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình.

Câu 47. Khởi nghĩa Yên Bái (9 - 2 - 1930) thất bại do nguyên nhân khách quan nào?
A. Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo.

B. Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng còn non yếu.

C. Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động.

D. Đế quốc Pháp còn quá mạnh.

Câu 48. Quá trình phân hoá của Hội việt Nam Cách mạng Thanh niên đã dẫn đến sự thành lập của tổ chức Cộng sàn nào trong năm 1929 ?
A. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng.

B. Đông Dương cộng sàn, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

C. Đông Dương Cộng sản Đảng , Đông Dương cộng sản Liên đoàn.

D. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Liên đoàn.

Câu 49. Báo Búa liềm là cơ quan ngôn luận của tổ chức cộng sản nào được thành lập năm 1929 ở Việt Nam?
A. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

B. Đông Dương Cộng sản Đảng.

C. An Nam Cộng sản Đảng.

D. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng.

Câu 50. Sự phân hóa của Tân Việt cách mạng Đảng đã dẫn đến thành lập tổ chức cộng sản nào ở Việt Nam năm 1929?
A. Đông Dương cộng sản Đảng.

B. An Nam cộng sản Đảng.

C. Đông Dương cộng sản Liên đoàn.

D. Đông Dương cộng sản Dâng và Đông Dương cộng sàn Liên đoàn.

Câu 51. Các yếu nhân trong tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng:
A. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Tôn Trung Sơn.

B. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính.

C. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Phan Long.

D. Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu, Phó Đức Chính.

Câu 52. Các sách báo nào sau đây gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 ?
A. An Nam trẻ , Ngươi cùng khổ, Thanh niên, Bản án chế độ thực dân Pháp, Đường Kách mệnh.

B. Người cùng khổ, ‘‘Nhân đạo, Thanh niên, Bản án chế độ thực dân Pháp.

C. Người cùng khổ, Thanh niên, Bản án chế độ thực dân Pháp, Đường kách mệnh, Nhân đạo.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 53. Quan hệ giữa Tân Việt cách mạng đảng và Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là:
A. Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên.

B. Tân Việt vận động hợp nhất với thanh niên.

C. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên vận động hợp nhất với Tân Việt.

D. Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên và vận động hợp nhất với thanh niên.

Câu 54. Vì sao trong nội bộ của Tân Việt cách mạng Đảng phân hoá?
A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát triển mạnh, lý luận và tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin có ảnh hưởng đến số đảng viên trẻ của Tân Việt.

B. Nội bộ Tân Việt không thống nhất.

C. Tác động của tình hình thế giới vào Việt Nam.

D. Sự vận động hợp nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu 55. Dưới tác động của hệ tư tưởng nào làm cho Tân Việt cách mạng Đảng bị phân hoá?
A. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.

B. Tư tưởng dân chủ tư sản.

C. Chủ nghĩa Mác - Lênin.

D. Hệ tư tưởng phong kiến.

Câu 56. Tư tưởng của Việt Nam Quốc dân đảng chịu ảnh hưởng của tư tưởng nào?
A. Chủ nghĩa dân tộc.

B. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.

C. Chủ nghĩa Mác - Lênin.

D. Chủ nghĩa dân sinh.

Câu 57. Đảng viên của Việt Nam Quốc dân đảng bao gồm những thành phần nào?
A. Học sinh, sinh viên, tiểu tư sản, trí thức trẻ.

B. Học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, thợ thủ công, những người buôn bán nhỏ.

C. Sinh viên, học sinh, công chức, tư sản lớp dưới, nông dân khá giả, thân hào địa chủ, binh lính, hạ sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp.

D. Học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, địa chủ, phong kiến.

Câu 58. Sự non yếu của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng được biểu hiện ở những điểm nào?
A. Thành phần đảng viên của đảng phức tạp.

B. Tổ chức thiếu chặt chẽ, lỏng lẻo.

C. Cơ sở quần chúng ít, hoạt động chủ yếu ở Bắc Kì.

D. Cả ba vấn đề trên.

Câu 59. Nguyên nhân trực tiếp của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9 - 2 - 1930)?
A. Thực dân Pháp tổ chức nhiều cuộc vây ráp.

B. Nhiều cơ sở của đảng bị phá vỡ.

C. Bị động trước tình thế thực dân Pháp khủng bố sau vụ giết chết Ba-danh (9 - 2 - 1929), trùm mộ phu cho các đồn điền cao su.

D. Thực hiện mục tiêu của đảng: Đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập dân quyền.

Câu 60. Địa điểm nổ ra cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9 - 2 - 1930)?
A. Yên Bái, Hải Phòng, Hà Nội.

B. Yên Bái, Hà Nội, Phú Thọ.

C. Yên Bái, Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình.

D. Yên Bái.

Câu 61. Nguyên nhân chủ quan nào là cơ bản làm cho khởi nghĩa Yên Bái thất bại?
A. Thực dân Pháp còn mạnh.

B. Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng non yếu.

C. Khởi nghĩa nổ ra bị động.

D. Khởi nghĩa nổ ra chậm so với yêu cầu.

Câu 62. Ý nghĩa lịch sử lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Yên Bái?
A. Góp phần có vũ lòng yêu nước và chí căm thù của nhân dân ta đối với bè lũ cướp nước và tay sai.

B. Chấm dứt vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp tư sản dân tộc đối với cách mạng Việt Nam.

C. Đánh dấu sự khủng hoảng của huynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.

D. Việt Nam Quốc dân đảng đáp ứng một phần yêu cầu của nhiệm vụ dân tộc của nhân dân ta.

Câu 63. Nhân vật nào đóng vai trò quan trọng của Việt Nam Quốc dân đảng?
A. Phan Bội Châu.

B. Phan Chu Trinh.

C. Tôn Đức Thắng.

D. Nguyễn Thái Học.

Câu 64. Những địa danh: Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình có quan hệ với sự kiện lịch sử nào?
A. Phong trào công nhân trong những năm 20 của thế kỉ XX.

B. Sự ra đời của công hội (Bí mật) ở Sài Gòn - Chợ Lớn 1920.

C. Khởi nghĩa Yên Bái (9 - 2 - 1930).

D. Vụ ám sát trùm mộ phu Ba-danh (9 - 2 - 1929).

Câu 65. Vì sao cuối năm 1928 đầu năm 1929, những người cộng sản Việt Nam thấy cần thiết phải thành lập một Đảng Cộng sản để lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc?
A. Do phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta phát triển mạnh.

B. Do phong trào dân tộc và dân chủ, đặc biệt là phong trào công - nông theo con đường cách mạng Việt Nam phát triển mạnh.

C. Trước sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái, Việt Nam Quốc dân đảng tan rã.

D. Sự phát triển mạnh của hai tổ chức Thanh niên và Tân Việt.

Câu 66. Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện gì?
A. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời (3 - 1929).

B. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Việt Nam Cách mạng Thanh niên (5 - 1929).

C. Thành lập Đông Dương cộng sản Đảng (6 - 1929).

D. Thành lập An Nam cộng sản Đảng (7 - 1929).

Câu 67. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời vào thời gian nào?
A. Tháng 1 - 1929.

B. Tháng 2 - 1929.

C. Tháng 3 - 1929.

D. Tháng 4 - 1929.

Câu 68. An Nam Cộng sản Đảng được ra đời từ tổ chức nào?
A. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.

B. Các hội viên tiên tiến trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Trung Quốc và Nam Kì.

C. Các hội viên tiên tiến trong Tân Việt cách mạng đảng.

D. Số còn lại của Việt Nam Quốc dân đảng.

Câu 69. Đông Dương Cộng sản Đảng thành lập vào thời gian nào?
A. Tháng 7 - 1929.

B. Tháng 8 - 1929.

C. Tháng 9 - 1929.

D. Tháng 10 - 1929.

Câu 70. Trong ba tổ chức cộng sản được thành lập năm 1929, tổ chức nào ra đời sớm nhất?
A. Đông Dương cộng sản liên đoàn.

B. Đông Dương cộng sản Đảng.

C. An Nam cộng sản Đảng.

D. Đông Dương cộng sản đảng và An Nam cộng sản Đảng.

Câu 71. Ý nghĩa của việc thành lập ba tổ chức cộng sản đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?
A. Thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam.

B. Dẫn đến sự trưởng thành của giai cấp công nhân việt Nam.

C. Là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng Cộng sán Việt Nam.

D. Cả ba vấn đề trên.

Câu 72. Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở việt Nam vào năm 1929 có sự hạn chế gì ?
A. Nội bộ những người cộng sản Việt Nam chia rẽ, mất đoàn kết, ngăn cản sự phát triển của cách mạng Việt Nam.

B. Phong trào cách mạng Việt Nam có nguy cơ tụt lùi.

C. Phong trào cách mạng Việt Nam phát triển chậm lại.

D. Kẻ thù lợi dụng để đàn áp cách mạng.

Câu 73. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa các yếu tố nào ?
A. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân.

B. Chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh.

C. Chủ nghía Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

D. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào tư sản.

Câu 74. Từ ngày 6 - 1 đến ngày 8 - 2 - 1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đã họp ở đâu?
A. Quảng Châu (Trung Quốc).

B. Ma Cao (Trung Quốc).

C. Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc).

D. Thượng Hải (Trung Quốc).

Câu 75. Tại Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào?
A. Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng.

B. Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đàng. Đông Dương cộng sản Liên đoàn.

C. Đông Dương cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Liên đoàn.

D. An Nam cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản Liên đoàn.

Câu 76. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản (3 - 2 - 1930) thể hiện như thế nào?
A. Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên để Hội nghị thông qua.

C. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.

D. Câu A và B đúng.

Câu 77. Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn Ai Quốc khởi thảo, đó là:
A. Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để tiến lên chủ nghĩa cộng sản.

B. Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để.

C. Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc.

D. Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc.

Câu 78. Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ai Quốc khởi thảo là lực lượng nào?
A. Công nhân và nông dân.

B. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, trung nông.

C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến.

D. Công nhân, nông dân, tư sản.

Câu 79. Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chinh trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khơi thảo và Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo?
A. Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo.

C. Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đế quốc trước, đánh phong kiến sau.

D. Câu A và B đúng.

Câu 80. Sách giáo khoa Lịch sử lớp 12, trang 25, có viết: Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền ở nước ta là đánh đổ bọn đế quốc, bọn phong kiến và giai cấp tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam độc lập.... Đó là một trong những nội dung của văn kiện nào?
A. Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng do đồng chí Trần Phú soạn thảo.

B. Lời kêu gọi Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng (3 - 2 - 1930).

C. Cương lĩnh chính trị của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.

D. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.

Câu 81. Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp Hội nghị lần thứ nhất vào thời gian nào? Ở đâu?
A. 3 - 2 - 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc).

B. 10 - 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc).

C. 3 - 1935, tại Ma Cao (Trung Quốc).

D. 10 - 1930, tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Câu 82. Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc Luận cương chính trị tháng 10 - 1930?
A. Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. Cách mạng do Đảng của giai cấp vô sản theo chủ nghĩa Mác Lênin.

C. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới.

D. Lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công – nông. Đồng thời phải biết liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông... để kéo họ vào phe vô sản giai cấp.

Câu 83. Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương
A. Tháng 3 năm 1930.

B. Tháng 5 năm 1930.

C. Tháng 10 năm 1930.

D. Tháng 12 năm 1930.

Câu 84. Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là?
A. Sự kết hợp tất yếu của quá trình đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam.

B. Mở ra một bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam.

C. Chấm dứt thời kì khủng hoảng đường lối của cách mạng Việt Nam.

D. Là bước chuẩn bị đầu tiên cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Câu 85. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được triệu tập (3 - 2 -1930) tại Hương Cảng nhằm:
A. Chấm dứt sự chia rẽ giữa các tổ chức cộng sản.

B. Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc đó.

C. Yêu cầu của Quốc tế cộng sản.

D. Đề thay thế vai trò của Hội việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu 86. Nội dung nào dưới đây gắn liền với Hội nghị thành lập Đảng (3 - 2 -1930).
A. Thông qua Luận cương chính trị của Đảng.

B. Thông qua Chính cương, Sách lược vắn tắt, Điều lệ của Đảng và chỉ định Ban chấp hành Trung ương lâm thời.

C. Bầu ban chấp hành Trung ương lâm thời.

D. Quyết định lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 87. Tổ chức nào dưới đây không tham gia Hội nghị thành lập Đảng?
A. Đông Dương cộng sản Đảng.

B. An Nam cộng sản Đảng.

C. Đông Dương cộng sản liên đoàn.

D. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

Câu 88. Đảng Cộng sản ra đời do tác động của nhiều yếu tố, yếu tố nào sau đây không đúng?
A. Sự phát triển của phong trào yêu nước Việt Nam.

B. Sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng.

C. Sự phố biến chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam.

D. Sự phát triển tự giác phong trào công nhân Việt Nam.

Câu 89. Hội nghị thành lập Đảng 3 - 2 - 1930 đã thông qua:
A. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

B. Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc dự thảo.

C. Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo.

D. Chính cương, Sách lược và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.

Câu 90. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là gì?
A. Độc lập dân tộc và tự do.

B. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

C. Độc lập dân tộc và dân chủ.

D. Độc lập dân tộc và mọi người sống sung sướng tự do.

Câu 91. Điều gì chứng tỏ Cương lĩnh đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là đúng đắn, sáng tạo, thấm đượm tính dân tộc và nhân văn?
A. Nêu cao vấn đề dân tộc lên hàng đầu.

B. Đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam.

C. Thấy được khả năng liên minh có điều kiện với giai cấp tư sản dân tộc, khả năng phân hoá, lôi kéo một bộ phận giai cấp địa chủ trong cách mạng giải phóng dân tộc.

D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 92. Tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi sẽ sẽ tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kì tư bản mà tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nội dung của:
A. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.

B. Điều lệ của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc dự thảo.

C. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.

D. Luận cương chính trị 1930 do Trần Phú khởi thảo.

Câu 93. Nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền ở Việt Nam là gì?
A. Đánh đổ phong kiến địa chủ, giành đất cho dân cày.

B. Đánh đổ đế quốc Pháp giành độc lập dân tộc.

C. Đánh đổ thế lực phong kiến, đánh đổ cách bóc lột theo lối tư bản thực hành cách mạng thổ địa triệt để và đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp làm cho nhân dân hoàn toàn độc lập.

D. Đánh đổ giai cấp tư sản và địa chủ phong kiến.

Câu 94. Những điểm hạn chế của Luận cương chính trị 1930?
A. Chưa vạch rõ được mâu thuẫn chủ yếu của một xã hội thuộc địa.

B. Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của giai cấp tiểu tư sản.

C. Không thấy được khả năng phân hoá và lôi kéo một bộ phận giai cấp địa chủ trong cách mạng giải phóng dân tộc.

D. Cả ba vấn đề trên.

Câu 95. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 - 2 - 1930 là kết quả tất yếu của:
A. Phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 1919 - 1926.

B. Cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới.

C. Phong trào công nhân trong những năm 1925 - 1927.

D. Phong trào công nhân trong những năm 1919 - 1925.

Câu 96. Đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt Nam, đó là ý nghĩa lịch sử của sự kiện nào?
A. Thành lập Đông Dương cộng sản Đảng.

B. Thành lập An Nam cộng sản Đảng.

C. Thành lập Đông Dương cộng sản Liên đoàn.

D. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 49 B
Câu 2 B Câu 50 C
Câu 3 B Câu 51 B
Câu 4 D Câu 52 B
Câu 5 B Câu 53 D
Câu 6 C Câu 54 A
Câu 7 B Câu 55 C
Câu 8 D Câu 56 B
Câu 9 D Câu 57 C
Câu 10 D Câu 58 D
Câu 11 D Câu 59 C
Câu 12 A Câu 60 D
Câu 13 C Câu 61 B
Câu 14 B Câu 62 A
Câu 15 C Câu 63 D
Câu 16 B Câu 64 C
Câu 17 D Câu 65 B
Câu 18 D Câu 66 A
Câu 19 B Câu 67 C
Câu 20 B Câu 68 A
Câu 21 D Câu 69 A
Câu 22 B Câu 70 B
Câu 23 B Câu 71 D
Câu 24 C Câu 72 A
Câu 25 A Câu 73 C
Câu 26 C Câu 74 C
Câu 27 D Câu 75 A
Câu 28 D Câu 76 D
Câu 29 D Câu 77 A
Câu 30 D Câu 78 B
Câu 31 A Câu 79 D
Câu 32 D Câu 80 C
Câu 33 D Câu 81 B
Câu 34 D Câu 82 D
Câu 35 B Câu 83 C
Câu 36 D Câu 84 C
Câu 37 A Câu 85 A
Câu 38 D Câu 86 B
Câu 39 D Câu 87 C
Câu 40 D Câu 88 B
Câu 41 C Câu 89 D
Câu 42 D Câu 90 A
Câu 43 C Câu 91 D
Câu 44 B Câu 92 D
Câu 45 C Câu 93 C
Câu 46 D Câu 94 D
Câu 47 D Câu 95 B
Câu 48 A Câu 96 D

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok