TRẮC NGHIỆM SỬ 12- BÀI 25 VIỆT NAM TỪ 1976 ĐẾN 1986

TRẮC NGHIỆM SỬ 12- BÀI 25 VIỆT NAM TỪ 1976 ĐẾN 1986


Câu 1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa được bắt đầu ở Việt Nam khi nào ?
A. 1954

B. 1965

C. 1975

D. 1975

Câu 2. Một hình thức xí nghiệp chỉ xuất hiện trong thời gian cải tạo xã hội chủ nghĩa sau giải phóng?
A. Xí nghiệp quốc dân.

B. Xí nghiệp tư bản - Nhà nước.

C. Xí nghiệp tư bản tư nhân.

D. Xí nghiệp quốc doanh hoặc công - tư hợp doanh.

Câu 3. Sau kế hoạch 5 năm (1976 - 1980), tình hình kinh tế Việt Nam như thế nào ?
A. Nền kinh tế nước ta mất cân đối nghiêm trọng.

B. Nền kinh tế đã từng bước được phục hồi và phát triển.

C. Kinh tế tư nhân và cá thể bị ngăn cấm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 4. Tình hình kinh tế nông nghiệp nước ta sau 5 năm thực hiện kế hoạch Nhà nước(1981 - 1985) là:
A. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 2,9%.

B. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 3,9%.

C. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 4,9%.

D. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 1,9%.

Câu 5. Điền thêm từ còn thiếu trong câu sau : "Chủ nghĩa xã hội không những là mục đích của toàn bộ sự nghiệp chúng ta mà còn vì chủ nghĩa xã hội, sự vững mạnh của chế độ xã hội chù nghĩa là bảo đàm cho ... của Tổ quốc".
A. Độc lập và tự do.

B. Độc lập và thống nhất.

C. Độc lập và chủ quyền.

D. Độc lập và phát triển.


 
Câu 6. Tình hình công nghiệp nước ta trong những năm 1981 – 1985?
A. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 0,6%.

B. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 9,5%.

C. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 7,5%.

D. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 8,6%.

Câu 7. Chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ khi nào ?
A. Ngày 3 - 5 – 1975.

B. Ngày 10-5- 1975.

C. Ngày 22- 12- 1978.

D. Ngày 1- 1-1979.

Câu 8. Chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ trong thời gian nào ?
A. Từ ngày 7-1 - 1979 đến ngày 5 - 3 - 1979.

B. Từ ngày 17 - 1 - 1979 đến ngày 18 - 3 - 1979.

C.Từ ngày 17. - 2 - 1979 đến ngày 18 - 3 - 1979.

D. Từ ngày 17 - 2 - 1979 đến ngày 5 - 3 - 1979.

Câu 9. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc đã diễn ra trên quy mô bao nhiêu tỉnh?
A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 10. Tình hình kinh tế nước ta sau kế hoạch 5 năm (1981 – 1985)
A. Nền kinh tế trong tình trạng mất cân đối nghiêm trọng.

B. Không phát huy được tiềm năng của các thành phần kinh tế cá thể tư nhân.

C. Mục tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế - xã hội vẫn chưa thực hiện được.

D. Tất cả các ý trên.


 
Câu 11. Từ năm 1946 đến 1980, đã ba lần Quốc hội thông qua Hiến pháp, đó là những Hiến pháp nào?
A. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1959; Hiến pháp 1980.

B. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1960; Hiến pháp 1980.

C. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1975; Hiến pháp 1980.

D. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1976; Hiến pháp 1980.

Câu 12. Quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp các lực lượng cách mạng Cam-pu-chia giải phóng thủ đô Phnôm Pênh vào thời gian nào?
A. Ngày 22 - 12 - 1978.

B. Ngày 7 - 1 - 1979.

C. Ngày 17 - 2 - 1979.

D. Ngày 18 - 3 - 1979.

Câu 13. Chiến thắng biên giới Tây Nam của quân dân ta có ý nghĩa như thế nào?
A. Tạo thời cơ thuận lợi cho cách mạng Cam-pu-chia giành thắng lợi.

B. Tiêu diệt hoàn toàn chế độ Pôn-pốt - Iêng-xê-ri.

C. Tăng cường tình đoàn kết của ba nước Đông Dương.

D. Tạo nên sức mạnh tổng hợp của nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia.

Câu 14. Nền kinh tế của ta sau 5 năm vẫn còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đó là những hạn chế của thời kì nào?
A. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần 1 (1960 - 1965).

B. Thời kì khôi phục kinh tế miền Bắc (1968 - 1973).

C. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980).

D. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1981 - 1985).

Câu 15. Điểm nào chưa phải là thành tựu chủ yếu của kế hoạch nhà nước (1981 - 1985)?
A. Sản xuất lương thực tăng bình quân từ 13,4 triệu tấn trong thời kì 1976 - 1980 lên đến 17 triệu tấn.

B. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm là 6,4% so với 0,4% trong thời kì 1976 - 1980.

C. Về cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

D. Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn.

Câu 16. Tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kì 1980 - 1985 được biểu hiện ở nhiều mặt. Điểm nào không đúng với thực tế nói trên?
A. Vấn đề lương thực chưa được giải quyết.

B. Đời sống nhân dân còn khó khăn, chưa ổn định.

C. Hàng tiêu dùng còn khan hiếm.

D. Văn hóa - giáo dục chưa được coi trọng.

Câu 17. Đại hội Đảng toàn quốc lần IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào lúc nào?
A. Từ 12 đến 18/12/1976

B. Từ 14 đến 20/12/1976

C. Từ 10 đến 20/12/1976

D. Từ 15 đến 20/12/1976

Câu 18. Đại hội lần thứ V của Đảng khẳng định điều gì?
A. Tiếp tục thực hiện đường lối cách mạng xủ hội chủ nghĩa đã vạch ra từ Đại hội lần thứ IV

B. Thực hiện Công cuộc đổi mới đất nước

C. Thực hiện Công cuộc Công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

D. Tất cả đều đúng

Câu 19. Đại hội lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào thời gian nào?
A. Từ 27 đến 31/3/1980

B. Từ 27 đến 31/3/1981

C. Từ 27 đến 31/3/1982

D. Từ 27 đến 31/3/1985

Câu 20. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976) có những quyết định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội lần này?
A. Đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam

B. Đề ra đường lối xây dựng CNXH trong cả nước

C. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 - 1980)

D. Thực hiện đường lối đổi mới đất nước

Câu 21. Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) là gì?
A. Khôi phục và phát triển kinh tế

B. Cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân

C. Vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa cải tạo quan hệ sản xuất XHCN

D. Xây dựng nền văn hóa tiến bộ

Câu 22. Nền kinh tế của ta sau 5 năm vẫn còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đó là hạn chế của thời kì nào?
A Thực hiện kế hoạch 5 năm lần 1 (1960 - 1965).

B. Thời kỳ khôi phục kinh tế miền Bắc (1986 - 1973)

C. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980)

D. Thực hiện kế hoạch 5 năm (0981 - 1995)

Câu 23. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (3/1982) có những quyết định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội này?
A. Cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH

B. Tiếp tục đường lối xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước

C. Thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta phải trải qua nhiều chặng

D. Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981 - 1985)

Câu 24. Điểm nào sau đây chưa phải là thành tựu chủ yếu của kế hoạch nhà nước (1981 - 1985)?
A. Sản xuất lương thực tăng bình quân từ 3,4 triệu tấn trong thời 1976 - 1980 lên đến 10 triệu tấn

B. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm là 6,4% so với 0,4% trong thời kì 1976 - 1980

C. Đủ ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân

D. Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn

Câu 25. Từ sau 30/4/1975, để bảo vệ an toàn lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng nào?
A. Quân xâm lược Mĩ

B. Tập đoàn Pôn Pốt (Campuchia)

C. Cuộc tiến công biên giới phía Bắc của quân Trung Quốc

D. Câu B và C đúng

Câu 26. Nguyên nhân của những khó khăn yếu kém trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980 và 1981 - 1985) là gì?
A. Do nền kinh tế nước ta vốn đủ nghèo nàn lạc hậu lại bị chiến tàn phá nặng nề

B. Do chính sách cấm vận của Mĩ đã làm cản trở quan hệ kinh tế giữa nước ta với các nước

C. Sự khống chế, phá hoại của các lực lượng thù địch

D. Cả 3 câu trên

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 14 C
Câu 2 D Câu 15 C
Câu 3 D Câu 16 D
Câu 4 C Câu 17 B
Câu 5 A Câu 18 A
Câu 6 B Câu 19 C
Câu 7 C Câu 20 D
Câu 8 C Câu 21 C
Câu 9 C Câu 22 C
Câu 10 D Câu 23 A
Câu 11 A Câu 24 A
Câu 12 B Câu 25 D
Câu 13 A Câu 26 D

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Recent in Sports

Photography

Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok